Sygn. akt I C 201/22

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Janusz Supiński

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2023 r. w Giżycku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko A. C., D. C.

o zapłatę

p o s t a n a w i a :

1.  odmówić podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie.

2.  umorzyć postępowanie.

Sygn. akt I C 201/22

UZASADNIENIE

postanowienia tut. Sądu z dnia 17.02.2023 r.

Zarządzeniem z dnia 26.04.2022 r. (doręczonym w dniu 4.05.2022 r.) zobowiązano powoda do doręczenia pozwu pozwanej A. C. w trybie art. 139 1 k.p.c. Powód w terminie 2 miesięcy od doręczenia zobowiązania nie zaoferował żadnego pisma procesowego, co skutkowało zawieszeniem postępowania w dniu 8.08.2022 r. na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 139 1 § 2 k.p.c. W dniu 10.10.2022 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania i zasądzenie kosztów doręczenia pisma za pośrednictwem komornika. Z protokołu doręczenia wynika, że adresata nie zastano pod wskazanym adresem. Jednocześnie w wyniku dokonanych zapytań ustalono dwa adresy pozwanej, przy czym na wskazane przez powoda adresy nie doszło jednak do skutecznego doręczenia korespondencji pozwanej.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 139 1 § 2 k.p.c. powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, winien złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Koniecznym warunkiem omawianej regulacji jest przedstawienie dowodu potwierdzającego aktualność adresu strony pozwanej.

W realiach przedmiotowej sprawy wskazać należy, że powód w wymaganym terminie złożył wprawdzie wniosek o podjęcie postępowania, jednak w złożonym wniosku w dalszym ciągu nie usunął przeszkód do kontynuowania postępowania, leżących u podstaw jego zawieszenia. Pozwana nie odebrała korespondencji pod adresami uzyskanymi w wyniku skierowanych zapytań, zaś pod adresem wskazanym w pozwie komornik sądowy nie zastał jej. Podkreślenia wymaga, że wynikające z art. 139 1 § 2 KPC "potwierdzenie doręczenia" pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika lub "dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie" podlega regułom dowodzenia zawartym w art. 227 i n. KPC, a także ciężarowi dowodów zgodnie z art. 6 KC i art. 232 KPC, przy uwzględnieniu oceny przez sąd przedstawionych dowodów według reguł wynikających z art. 233 KPC (post. SA w R. z 23.2.2021 r., I ACz 254/20, L.). W niniejszej sprawie pod wskazanymi przez powoda adresami nie dochodzi do odbioru korespondencji przez pozwaną, a powód nie wykazał, by którykolwiek ze wskazanych adresów był aktualnym adresem pozwanej. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania podlegał zatem oddaleniu wobec niespełnienia przesłanek z art. 139 1 § 2 k.p.c., o czym orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

Wobec upływu terminów o których mowa w art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. postępowanie podlegało umorzeniu, o czym orzeczono w pkt 2 postanowienia. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu postanowienia SN z dnia 18 listopada 2015 r. o sygn. . III CZP 74/15 (publ.: Lex) zgłoszenie wniosku o podjęcie postępowania, który jest bezzasadny, nie tamuje umorzenia postępowania.