Sygn. akt III K 5/23

0.1.WYROK

0.2.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Cyniak

Ławnicy: Jacek Dzwonek, Ewa Kierebińska

Protokolant: Małgorzata Bednarek

w obecności Prokuratora Kamila Góreckiego

7.po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2023 roku

sprawy:

F. N. s. P. i K. z domu G. urodzonego (...) w P.

o to, że:

- dnia 30 sierpnia 2022r. godz. 22.40 w P. na ul. (...) na terenie stacji paliw (...) usiłował dokonać rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osobach pracowników stacji M. G. i A. M., w ten sposób że grożąc natychmiastowym użyciem noża o długości ostrza ok. 8 cm zażądał wydania pieniędzy znajdujących się w kasie, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec postawy współwłaściciela stacji który podejmując czynności obronne zmusił go do ucieczki

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk

orzeka:

1.  oskarżonego F. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, wypełniającego dyspozycję art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 2 kk i za to na podstawie art. 14 § 1 kk, art. 280 § 2 kk, art. 33 § 2 kk, art. 60 § 1 i 6 pkt. 2 kk wymierza mu kary 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) pozbawienia wolności oraz 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy przyjęciu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu F. N. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 30 sierpnia 2022 roku godzina 22:55 do dnia 16 lutego godzina 11:45,

3.  na podstawie art. 62 kk orzeka, że oskarżony F. N. karę pozbawienia wolności winien odbywać w zakładzie karnym stosującym psychoterapię i wsparcie psychologiczne,

4.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci noża w pokrowcu, maski koloru czarno-szarego i czarnej torebki z nadrukiem 4F,

5.  zasądza od oskarżonego F. N. opłatę w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz obciąża kosztami postępowania w wysokości 751,28 (siedemset pięćdziesiąt jeden 28/100) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 5/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

F. N.

Dnia 30 sierpnia 2022 roku ok. godz. 22:40 w P. na ul. (...) na terenie stacji paliw (...) usiłował dokonać rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osobach pracowników stacji M. G. i A. M., w ten sposób, że grożąc natychmiastowym użyciem noża o długości ostrza ok. 8 cm zażądał wydania pieniędzy znajdujących się w kasie, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec postawy współwłaściciela stacji, który podejmując czynności obronne zmusił go do ucieczki – art. 13§1 kk w zw. z art. 280§2 kk

Z uwagi na fakt, że wniosek o uzasadnienie dotyczy kary, ograniczono sporządzenie uzasadnienia w zakresie przyjętej kwalifikacji oraz wymierzonych kar i innych rozstrzygnięć zawartych w wyroku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

F. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Działanie oskarżonego F. N. polegało na zasłonięciu twarzy, przez założenie maski, użyciu noża w celu zagrożenia nim pracownicom stacji paliw i zaboru pieniędzy znajdujących się w kasie. Jak wynikało z wyjaśnień oskarżonego, wcześniej nabył nóż z pokrowcem w celu wykorzystania go przy popełnieniu przestępstwa rozboju. Ponadto posiadał przy sobie czarną torebkę, w której zamierzał schować zagarnięte pieniądze. Po opuszczeniu toalety, oskarżony wszedł za linię kas, trzymając w prawej ręce nóż i zażądał wydania pieniędzy, mówiąc, że to napad. Wówczas zainterweniował M. D. używając gaśnicy proszkowej. Oskarżony oświadczył, że się poddaje i zaczął uciekać. Został zatrzymany przez inne osoby.

Tym samym oskarżony grożąc natychmiastowym użyciem noża wobec dwóch pracownic stacji, zażądał wydania pieniędzy, zaś celu nie osiągnął wobec interwencji M. D., który użył wobec niego gaśnicy proszkowej, zmuszając go do ucieczki, wypełniając dyspozycję art. 13§1 kk w zw. z art. 280§2 kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

F. N.

Wymierzając oskarżonemu F. N. karę, Sąd kierował się dyrektywami określonymi w art. 53§1 i 2 kk, bacząc przy tym, by ich dolegliwość nie przekroczyła stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości przypisanego czynu. Przypisany oskarżonemu czyn charakteryzował się znacznym stopniem społecznej szkodliwości, zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 lat. Uwzględniono okoliczności zdarzenia, pobudki, motywy działania oskarżonego. F. N. przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, składając obszerne i szczere wyjaśnienia. Przedstawił w nich motywy swojego postepowania, które nie były jednoznaczne. Z jednej strony przyznał, że chciał dokonać tego rozboju, do którego się przygotował, kupując nóż, zakładając maskę i zabierając z sobą torbę. Z drugiej zaznaczył, że chciał zostać zauważonym przez rodziców, zwłaszcza przez ojca, który źle go traktował. Oskarżony wcześniej napisał list do matki, który zostawił w mieszkaniu. Jego lektura wskazuje na trudności przystosowania się przez oskarżonego do codziennego życia i liczeniu się, a nawet o przekonaniu, że zostanie pozbawiony wolności jako przestępca.

F. N. jest osobą młodocianą, dotychczas niekaraną. Jak wynika z opinii sądowo-psychiatrycznej, oskarżony przejawia zakłócenie czynności psychicznych pod postacią mieszanych zaburzeń osobowości, wynikające z nieprawidłowych wzorców zachowań, osłabionych mechanizmów obronnych i trudności w czerpaniu wiedzy z wcześniejszych doświadczeń. Z tego względu biegli uznali, że koniecznie oskarżony winien zostać poddany psychoterapii i wsparciu psychologicznemu.

Oskarżony w toku całego postępowania wykazał szczery żal i przeprosił pokrzywdzonych. W głosie końcowym przyznał, że boi się kary.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, że F. N. nie jest osobą zdemoralizowaną, która wymaga dłuższego oddziaływania i resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej. Postawa oskarżonego przemawia za przyjęciem, że zrozumiał swoje negatywne zachowanie, które miało charakter incydentalny i więcej nie zostanie przez niego powtórzony. Należy podkreślić, że nie doszło do powstania szkody, pokrzywdzeni nie wykazali żadnej aktywności w sprawie.

Uwzględniono sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego, jego młody wiek.

Z tych wszystkich względów, przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia, wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Także wymierzono karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł, mając przy tym na uwadze młody wiek oskarżonego i jego sytuację majątkową, w tym możliwości podjęcia i wykonywania pracy.

Zdaniem Sądu wymierzone kary powinny spełnić swoje cele zarówno wobec oskarżonego, który winien zrozumieć jej nieuchronność w przypadku ponownego dopuszczenia się przestępstwa, jak i wobec społeczeństwa.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

F. N.

2, 3, 4

Zgodnie z art. 62 kk stwierdzono, że karę pozbawienia wolności oskarżony winien odbywać w zakładzie karnym stosującym psychoterapię i wsparcie psychologiczne. Ponadto na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Orzeczono przepadek dowodów rzeczowych w postaci noża w pokrowcu, maski koloru czarno-szarego i czarnej torebki z nadrukiem 4F, które służyły do popełnienia przestępstwa.

Sąd nie uwzględnił wniosku oskarżyciela publicznego, zgłoszonego w końcowym wystąpieniu, w przedmiocie zasądzenia nawiązek na rzecz pokrzywdzonych pracownic stacji. Pokrzywdzone nie poniosły żadnej szkody i nie zgłosiły wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z zachowaniem oskarżonego. Jak wcześniej podkreślono, nie wykazały żadnej aktywności w czasie trwania procesu, nie stawiając się nawet na rozprawie w celu złożenia zeznań.

Okoliczności zdarzenia nie były drastyczne, trwało krótko i ograniczyło się ze strony oskarżonego do zagrożenia przez okazanie noża i zażądaniu wydania pieniędzy ze stwierdzeniem, że to jest napad. Zeznania pokrzywdzonych, złożonych w początkowej fazie śledztwa, nie wskazywały na wyjątkowo agresywne zachowanie oskarżonego, co mogło mieć wpływ na brak dalszego z ich strony zainteresowania sprawą.

inne zagadnie nia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Zasądzono od oskarżonego opłatę i koszty postępowania.

Podpis