sygn. akt IV Ka 1649/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Nowińska

Protokolant: Kacper Żychowski

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bogdana Myrny

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2023 r. sprawy

1.  J. S. córki G. i B. z domu Ł.

urodzonej (...) we W.

2.  E. F. córki R. i A. z domu K.

urodzonej (...) w W.

oskarżonych o czyny z art. 225 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

z dnia 8 września 2022 r. sygn. akt XII K 751/21

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.

SSO Dorota Nowińska