Sygn. akt III K 86/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2023r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Zawiślak

Protokolant: Katarzyna Paszczyńska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jarocinie Jakuba Łuczaka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28.03.2023r.

sprawy:

W. S. s. A. i M. z d. O.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 2 września 2022 roku w nieustalonym miejscu ze skutkiem w W., gmina J., województwa (...), dokonał przywłaszczenia powierzonych mu przez K. L. pieniędzy w ten sposób, że z prowadzonych wspólnie z pokrzywdzoną kont bankowych w banku (...), bez wiedzy i zgody pokrzywdzonej , dokonał przelewu na swoje prywatne konto w banku (...) pieniędzy w kwocie 202 873,55zł będących własnością K. L.

tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

II.  w okresie pomiędzy 28 sierpnia 2022 roku a 2 września 2022 roku w miejscowości W., gmina J. , województwa (...) z terenu posesji przy ul. (...) dokonał zaboru przywłaszczenia

a)  pieniędzy w gotówce w kwocie 11 000zł., kołdry marki (...) wartości 400 zł. i świec zapachowych w ilości 6 sztuk wartości 125zł. na szkodę K. L.:

b)  wiatrówki sprężynowej marki H. (...) nr (...)- (...) (4,5 mm) o wartości 509 zł. na szkodę M. L.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

1.  uznaje oskarżonego W. S. za winnego zarzucanego mu w punkcie I oskarżenia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 294 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 60 § 2 pkt 1 k.k. i § 6 pkt 3 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  uznaje oskarżonego W. S. za winnego zarzucanego mu w punkcie II oskarżenia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 278 § 1 k.k. z tą zmianą, iż przyjmuje, iż oskarżony dopuścił się także zaboru biżuterii na rzecz K. L. o wartości około 70 000 zł a wartość świec zapachowych wyniosła 120 zł i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w miejsce z osobna orzeczonych w punktach 1 i 2 niniejszego wyroku kar pozbawienia wolności orzeka wobec oskarżonego karę łączną pozbawienia wolności w rozmiarze 1 (jednego) roku,

4.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 3 (trzech),

5.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby co 3 (trzy) miesiące,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 270,00 (dwieście siedemdziesiąt 00/100) złotych tytułem kosztów sądowych.

Sędzia Anna Zawiślak