Sygn. Akt III Ca 1420/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR Witold Ławnicki

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w Łodzi

w dniu 4 kwietnia 2014 roku

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko T. G.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 lipca 2013 roku

sygn. akt III C 453/12

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od pozwanego T. G. na rzecz powódki M. J. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.