Sygn. akt III Ca 1429/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Witold Ławnicki

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko U. U.

o zapłatę

i z powództwa wzajemnego U. U.

przeciwko J. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej i powódki wzajemnej

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 23 lipca 2013 r. wydanego w sprawie I C 359/12

I)  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I . na następujący:

„1. zasądza od U. U. na rzecz J. W. kwotę 6.200,00 zł (sześć tysięcy dwieście złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 22 września 2011 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo J. W. co do kwoty 2.982,00 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 22 września 2011 r. do dnia zapłaty oraz co do ustawowych odsetek od kwoty 800,00 zł (osiemset złotych) od dnia 22 września 2011 r. do dnia zapłaty;

3. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

4. zasądza od U. U. na rzecz J. W. kwotę 800,01 zł (osiemset złotych jeden grosz) tytułem zwrotu kosztów postępowania;”;

II)  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III)  zasądza od U. U. na rzecz J. W. kwotę 1.261,81 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden złotych) osiemdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.