Sygnatura akt III K 36\23

WYROK

3.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Olszewski

Protokolant: Bożena Wolfram

w obecności Prokuratora Kamila Góreckiego

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 30 maja 2023r.

sprawy W. S. syna A. i I. z domu N., urodzonego (...) w P.

o s k a r ż o n e g o o t o, ż e :

I. okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 5 października 2022 roku za pośrednictwem sieci internetowej, w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości niżej wymienionych pokrzywdzonych w łącznej kwocie 222.902,49 zł oraz usiłował doprowadzić niżej wymienionych pokrzywdzonych w łącznej kwocie 289.409,34 zł, nie osiągając jednak zamierzonego skutku z uwagi na nieuiszczenie zapłaty, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży materiałów budowlanych, elementów stalowych i innych towarów w ten sposób, że zarejestrował własną działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia (...) „u W.”, której faktycznie nie prowadził, a następnie powołując się na wymienioną działalność zawierał z pokrzywdzonymi umowy sprzedaży, wystawiał faktury VAT i zwracał się do pokrzywdzonych o uiszczenie przedpłaty lub zaliczki za sprzedawany towar, przy czym pokrzywdzeni wpłacali na rachunek bankowy nr (...) następujące kwoty:

- w dniu 6.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 6.04.2022 r. od R. J. i J. J. w kwocie 3.555 zł,

- w dniu 7.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 6.04.2022 r. od M. Ł. w kwocie 23.550 zł,

- w dniu 11.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 10.04.2022 r. od R. P. w kwocie 6.035 zł,

- w dniach 22.04.2022 r. i 4.05.2022 r. z tytułu faktur VAT nr (...) z 19.04.2022 r„ nr (...) z 19.04.2022 r., nr (...)z dnia 21.04.2022 r., nr (...)z 3.05.2022 r. od V. S. w kwotach po 14.534 euro (tj. 65.529,45 zł i 65.932,04 zł), łącznie 131.461,49 zł,

- w dniu 22.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 21.04.2022 r. od G. C. w kwocie 20.074 zł,

- w dniu 23.08.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 22.08.2022 r. od D. K. w kwocie 4250 zł,

- w dniu 23.08.2022 r. z tytułu faktur VAT nr (...) z 22.08.2022 r„ nr (...) z 22.08.2022 r, nr (...)z 22.08.2022 r., od Ł. S. (1) w kwotach 3.000 zł, 2.500 zł i 1.835 zł, łącznie 7.335 zł, - w dniu 26.08.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 25.08.2022 r. od T. D. w kwocie 3.985 zł,

- w dniu 1.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 31.08.2022 r. od G. S. i M. S. w kwocie 5.400 zł,

- w dniu 20.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 19.09.2022 r. od K. K. w kwocie 3.410 zł, a nadto usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.650 zł, którego to skutku nie osiągnął z uwagi na anulowanie przelewu,

- w dniu 22.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 21.09.2022 r. od M. K. (1) w kwocie 13.847 zł,

a ponadto bezskutecznie zwrócił się do wymienionych niżej pokrzywdzonych o uiszczenie następujących przedpłat i zaliczek:

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 1.04.2022 r. od Ł. K. w kwocie 9.387,36 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od R. K. (1) w kwocie 12.400 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od Ł. D. w kwocie 10.800 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. oraz faktury VAT nr (...) z 5.04.2022 r. od Z. P. w kwocie 25.000 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od Ł. S. (2) w kwocie 10.800 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od P. N. w kwocie 20.299,98 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 4.04.2022 r. od M. K. (2) w kwocie 34.000 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 5.04.2022 r. od K. H. i S. R. w kwocie 101.238 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 7.04.2022 r. od J. T. w kwocie 12.357 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 7.04.2022 r. od J. Z. w kwocie 3.759 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 11.04.2022 r. od P. P. w kwocie 21.678 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 12.04.2022 r. od R. K. (2) w kwocie 20.040 zł,

przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

II. w dniu 05 października 2022 roku w miejscowości W. przy ul. (...) woj. (...), działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środek odurzający w postaci (...)o wadze(...) netto wymienione w wykazie środków odurzających, (...), stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1591), przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

orzeka

1.  W. S. uznaje za winnego czynu opisanego w punkcie I. aktu oskarżenia, wyczerpującego znamiona art.13 § 1 kk w związku z art.286 § 1 kk w zbiegu z art.286 § 1 kk w związku z art.294 § 1 kk w związku z art.11 § 2 kk i art.12 § 1 kk w związku z art.65 § 1 kk, za który na podstawie art.294 § 1 kk w związku z art.11 § 3 kk i art.65 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art.46 § 1 kk orzeka od W. S. na rzecz:

a)  R. J. i J. J. solidarnie kwotę 3.555 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych,

b)  M. Ł. kwotę 23.550 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych,

c)  R. P. kwoty 6.035 (sześć tysięcy trzydzieści pięć) złotych,

d)  V. Š. kwotę 131.461,49 (sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 49/100) złotych,

e)  G. C. kwoty 20.074 (dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt cztery) złote,

f)  D. K. kwoty 4.250 (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych,

g)  Ł. S. (1) kwoty 7.335 (siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) złotych,

h)  T. D. kwoty 3.985 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) złotych,

i)  G. S. i M. S. solidarnie kwoty 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych,

j)  K. K. kwoty 3.410 (trzy tysiące czterysta dziesięć) złotych

tytułem obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie 1. wyroku;

3.  W. S. uznaje za winnego czynu opisanego w punkcie II. aktu oskarżenia, wyczerpującego znamiona 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii , za który na podstawie art.62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20 (dwudziestu) stawek ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

4.  na podstawie art.63 § 1 kk zalicza W. S. na poczet kary pozbawienia wolności okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 5 października 2022r. od godziny 7:40;

5.  na podstawie art.70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek i zniszczenie środka odurzającego w postaci (...) wadze(...), o którym mowa w punkcie II. aktu oskarżenia;

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 430 (czterysta trzydzieści) złotych tytułem opłat, w pozostałym zakresie zwalniając od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 36/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

W. S.

I. w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 5 października 2022 roku za pośrednictwem sieci internetowej, w P. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości niżej wymienionych pokrzywdzonych w łącznej kwocie 222.902,49 zł oraz usiłował doprowadzić niżej wymienionych pokrzywdzonych w łącznej kwocie 289.409,34 zł, nie osiągając jednak zamierzonego skutku z uwagi na nieuiszczenie zapłaty, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży materiałów budowlanych, elementów stalowych i innych towarów w ten sposób, że zarejestrował własną działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia (...) „u W.”, której faktycznie nie prowadził, a następnie powołując się na wymienioną działalność zawierał z pokrzywdzonymi umowy sprzedaży, wystawiał faktury VAT i zwracał się do pokrzywdzonych o uiszczenie przedpłaty lub zaliczki za sprzedawany towar, przy czym pokrzywdzeni wpłacali na rachunek bankowy nr (...) następujące kwoty:

- w dniu 6.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 6.04.2022 r. od R. J. i J. J. w kwocie 3.555 zł,

- w dniu 7.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 6.04.2022 r. od M. Ł. w kwocie 23.550 zł,

- w dniu 11.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 10.04.2022 r. od R. P. w kwocie 6.035 zł,

- w dniach 22.04.2022 r. i 4.05.2022 r. z tytułu faktur VAT nr (...) z 19.04.2022 r„ nr (...)z 19.04.2022 r., nr (...)z dnia 21.04.2022 r., nr (...) z 3.05.2022 r. od V. S. w kwotach po 14.534 euro (tj. 65.529,45 zł i 65.932,04 zł), łącznie 131.461,49 zł,

- w dniu 22.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 21.04.2022 r. od G. C. w kwocie 20.074 zł,

- w dniu 23.08.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 22.08.2022 r. od D. K. w kwocie 4250 zł,

- w dniu 23.08.2022 r. z tytułu faktur VAT nr (...) z 22.08.2022 r„ nr(...) z 22.08.2022 r, nr (...) z 22.08.2022 r., od Ł. S. (1) w kwotach 3.000 zł, 2.500 zł i 1.835 zł, łącznie 7.335 zł, - w dniu 26.08.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 25.08.2022 r. od T. D. w kwocie 3.985 zł,

- w dniu 1.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 31.08.2022 r. od G. S. i M. S. w kwocie 5.400 zł,

- w dniu 20.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 19.09.2022 r. od K. K. w kwocie 3.410 zł, a nadto usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.650 zł, którego to skutku nie osiągnął z uwagi na anulowanie przelewu,

- w dniu 22.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 21.09.2022 r. od M. K. (1) w kwocie 13.847 zł,

a ponadto bezskutecznie zwrócił się do wymienionych niżej pokrzywdzonych o uiszczenie następujących przedpłat i zaliczek:

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 1.04.2022 r. od Ł. K. w kwocie 9.387,36 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od R. K. (1) w kwocie 12.400 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od Ł. D. w kwocie 10.800 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. oraz faktury VAT nr (...) z 5.04.2022 r. od Z. P. w kwocie 25.000 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od Ł. S. (2) w kwocie 10.800 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od P. N. w kwocie 20.299,98 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 4.04.2022 r. od M. K. (2) w kwocie 34.000 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 5.04.2022 r. od K. H. i S. R. w kwocie 101.238 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 7.04.2022 r. od J. T. w kwocie 12.357 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 7.04.2022 r. od J. Z. w kwocie 3.759 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 11.04.2022 r. od P. P. w kwocie 21.678 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 12.04.2022 r. od R. K. (2) w kwocie 20.040 zł,

przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk;

II. w dniu 05 października 2022 roku w miejscowości W. przy ul. (...) woj. (...), działając wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środek odurzający w postaci (...) o wadze (...) netto wymienione w wykazie środków odurzających, (...), stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1591), przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W. S., wiedziony przemożną chęcią szybkiego wzbogacenia, powołał własną działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia (...) „u W.”, której faktycznie nie miał zamiaru prowadzić; wykorzystując dane firmy, którą zarejestrował, zamieszczał ogłoszenia na portalu sprzedażowym (...) deklarując chęć sprzedaży materiałów budowlanych, w tym stali zbrojeniowej, drewna budowlanego i styropianu.

Celem uwiarygodnienia dokonywanych transakcji W. S. wystawiał faktury VAT, które przekazywał osobom, które zamawiały towar i zwracał się do nich o uiszczenie przedpłaty lub zaliczki za sprzedawany towar, które pokrzywdzeni wpłacali na podany przez W. S. rachunek bankowy o nr (...), a także prowadził z tymi osobami korespondencję mailową, smsową i rozmowy telefoniczne, w których utwierdzał ich w przekonaniu o swej rzetelności i uczciwych zamiarach, nawet po złożeniu przez nich zamówień i po wpłaconych zaliczkach.

W ten sposób, w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 5 października 2022 roku za pośrednictwem sieci internetowej, w P. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem niżej wymienionych pokrzywdzonych w łącznej kwocie 222.902,49 zł oraz usiłował doprowadzić niżej wymienionych pokrzywdzonych w łącznej kwocie 289.409,34 zł, nie osiągając jednak zamierzonego skutku z uwagi na nieuiszczenie zapłaty, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży materiałów budowlanych, elementów stalowych i innych towarów następujące kwoty:

- w dniu 6.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 6.04.2022 r. od R. J. i J. J. w kwocie 3.555 zł,

- w dniu 7.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 6.04.2022 r. od M. Ł. w kwocie 23.550 zł,

- w dniu 11.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 10.04.2022 r. od R. P. w kwocie 6.035 zł,

- w dniach 22.04.2022 r. i 4.05.2022 r. z tytułu faktur VAT nr (...) z 19.04.2022 r„ nr(...) z 19.04.2022 r., nr (...) z dnia 21.04.2022 r., nr (...) z 3.05.2022 r. od V. S. w kwotach po 14.534 euro (tj. 65.529,45 zł i 65.932,04 zł), łącznie 131.461,49 zł,

- w dniu 22.04.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 21.04.2022 r. od G. C. w kwocie 20.074 zł,

- w dniu 23.08.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 22.08.2022 r. od D. K. w kwocie 4250 zł,

- w dniu 23.08.2022 r. z tytułu faktur VAT nr (...) z 22.08.2022 r„ nr(...) z 22.08.2022 r, nr (...) z 22.08.2022 r., od Ł. S. (1) w kwotach 3.000 zł, 2.500 zł i 1.835 zł, łącznie 7.335 zł, - w dniu 26.08.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 25.08.2022 r. od T. D. w kwocie 3.985 zł,

- w dniu 1.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 31.08.2022 r. od G. S. i M. S. w kwocie 5.400 zł,

- w dniu 20.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 19.09.2022 r. od K. K. w kwocie 3.410 zł, a nadto usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.650 zł, którego to skutku nie osiągnął z uwagi na anulowanie przelewu,

- w dniu 22.09.2022 r. z tytułu faktury VAT nr (...) z 21.09.2022 r. od M. K. (1) w kwocie 13.847 zł,

a ponadto bezskutecznie zwrócił się do wymienionych niżej pokrzywdzonych o uiszczenie następujących przedpłat i zaliczek:

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 1.04.2022 r. od Ł. K. w kwocie 9.387,36 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od R. K. (1) w kwocie 12.400 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od Ł. D. w kwocie 10.800 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. oraz faktury VAT nr (...) z 5.04.2022 r. od Z. P. w kwocie 25.000 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od Ł. S. (2) w kwocie 10.800 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 2.04.2022 r. od P. N. w kwocie 20.299,98 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 4.04.2022 r. od M. K. (2) w kwocie 34.000 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 5.04.2022 r. od K. H. i S. R. w kwocie 101.238 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 7.04.2022 r. od J. T. w kwocie 12.357 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 7.04.2022 r. od J. Z. w kwocie 3.759 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 11.04.2022 r. od P. P. w kwocie 21.678 zł,

- z tytułu faktury VAT nr (...) z 12.04.2022 r. od R. K. (2) w kwocie 20.040 zł,

przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

II. Podczas czynności procesowych w miejscu pobytu W. S., przeprowadzanych w dniu 05 października 2022 roku w miejscowości W. przy ul. (...) woj. (...), ujawniono należący do oskarżonego środek odurzający w postaci(...)o wadze (...) netto.

W. S. był w przeszłości karany za czyny z art.281 kk i art.157 § 2 kk.

Wyjaśnienia oskarżonego,

Informacja z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

Dowody z dokumentów w postaci faktur VAT, oraz korespondencji mailowej,

Informacje bankowe,

Protokół przeszukania,

Opinia,

Informacja o karalności,

k. 1214 – 1214v.

k. 12-14

k. 4-7, 23-32, 186-190, 209-216, 219-222, 258-261, 306-305, 313-320, 387-392, 477-545, 679, 701707, 720-728, 758, 742, 769-779, 892-896, 919-921, 943-946, 963-964, 967-968,

152 i dalsze, 593 i dalsze

k. 334-339, 348-349

k. 876 i dalsze

k. 292

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia W. S.,

Zeznania T. D.,

Zeznania Ł. S. (1),

Dowody z dokumentów: kopii faktur VAT, dokumentacji bankowej, informacji o karalności oraz rejestru działalności gospodarczej.

Wymienione obok dowody, w szczególności wyjaśnienia W. S., który w całości przyznał się do stawianych mu zarzutów i zeznania pokrzywdzonych stanowią spójny, jednobrzmiący i wzajemnie uzupełniający się materiał dowodowy, który w toku procesu nie był kwestionowany przez żadną ze stron, co – wobec zgody każdego z obecnych na rozprawie głównej uczestników postępowania – pozwoliło na ograniczenie postępowania dowodowego w trybie określonym w art.388 kpk.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1., 3.

W. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ad. 1.

Sąd w całości podzielił kwalifikację prawną oraz opis czynu zarzucanego oskarżonemu w punkcie I. aktu oskarżenia.

W. S., od początku działając z zamiarem kierunkowym, stwarzając pozory faktycznie działającego składu budowalnego, wprowadzając w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru dostarczenia im zamówionych materiałów budowlanych doprowadzał ich, bądź – usiłował doprowadzić – do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, polegającego na przyjęciu części zapłaty za zamówione przez nich towary, realizując w ten sposób znamiona art.286 § 1 kk w związku z art.12 § 1 kk.

Wartość szkody wyrządzonej czynem ciągłym dokonanym przez oskarżonego determinowała powołanie w kwalifikacji prawnej przypisanego mu przestępstwa art.294 § 1 kk.

Biorąc pod uwagę półroczny okres przestępczego procederu, a także znaczną ilość osób, które W. S. oszukał sąd za dowiedzione przyjął, że oskarżony z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu (art.65 § 1 kk).

Ad. 2.

Posiadanie (...)wbrew przepisom ustawy sąd – w ślad za aktem oskarżenia – zakwalifikował jako występek z art.62 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, traktując ów czyn jako wypadek mniejszej wagi.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

1., 3.

Okoliczności obciążające:

- działanie z pełną premedytacją,

- działanie w sposób bezwzględny, z nastawieniem osiągnięcia jak największego zysku, a więc pokrzywdzenia jak największej liczby osób,

- przemyślany i konsekwentnie realizowany sposób popełnienia przestępstwa, oparty na wcześniej wymyślonym planie i schemacie bezprawnego działania, przy wykorzystaniu technologii opartych na działaniach w sieci www.,

- uprzednia, wielokrotna karalność oskarżonego.

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do winy i złożenie wyjaśnień potwierdzających ustalenia śledztwa,

- nieznaczna ilość środka odurzającego, a także jego rodzaj (...), wskazujące na to, że W. S. posiadał je wyłącznie na własne potrzeby.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

2.

Sąd na podstawie art.46 § 1 kk orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w punkcie 1. wyroku.

Jako wartość szkody sąd przyjął wprost kwoty, jakie poszczególni oskarżeni przelali na poczet zamówionego towaru na rachunek wskazany przez oskarżonego.

Sąd z urzędu stwierdza, że uzasadniany wyrok nie zawiera stosownego rozstrzygnięcia o obowiązku naprawienia szkody wobec M. K. (1) w wysokości 13.874 zł, zatem – wobec złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia przez oskarżyciela publicznego w zakresie rozstrzygnięcia o karze, powyższe zaniechanie powinno zostać poddane kontroli instancyjnej w celu jego uzasadnionej korekty w omawianym zakresie.

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

Sąd obciążył oskarżonego kosztami procesu jedynie do wysokości opłaty uznając, że z faktu, iż W. S. nie posiada majątku, ani źródła utrzymania, została wobec niego orzeczona kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a także przyznając prymat realizacji środków kompensacyjnych nie jest on w stanie uiścić całości owych kosztów.

Podpis