Sygnatura akt II AKa 120/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2023 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Piotr Kaczmarek (spr.)

Sędziowie: SA Bogusław Tocicki

SA Andrzej Szliwa

Protokolant: Daria Machnik

przy udziale Dariusza Sulikowskiego prokuratora Prokuratury (...) we W.

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2023 r.

sprawy M. B.

oskarżonego o czyn z art. 119 § 1 k.k., art. 158 § 1 k.k.

oraz K. K. (1)

oskarżonego o czyn z art. 158 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 17 stycznia 2023 r. sygn. akt III K 86/22

I.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego M. B. w ten sposób, że:

a.  w miejsce kary grzywny orzeczonej w pkt.1 za przestępstwo z art.119 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu na podstawie art.119 § 1 k.k. przy zastosowaniu art.37a k.k. karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne po 30 godzin w każdym miesiącu,

b.  w miejsce kary grzywny orzeczonej w pkt.3 za przestępstwo z art.158 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu na podstawie art.158 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. karę 11 (jedenastu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne po 30 godzin w każdym miesiącu,

II.  zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego K. K. (1) w ten sposób, że:

a.  wysokość kary grzywny orzeczonej w pkt. 6 za przestępstwo z art.158 §1 k.k. podwyższa do 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych,

b.  wysokość kary grzywny orzeczonej w pkt. 8 za przestępstwo z art.279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. podwyższa do 150 (stu pięćdziesięciu ) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych,

III.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec oskarżonych M. B. i K. K. (1) utrzymuje w mocy,

IV.  na podstawie art.85§ 1 k.k. i art.86 § 1 k.k. łączy kary ograniczenia wolności orzeczone w pkt. I lit. a i b i wymierza oskarżonemu M. B. karę łączną roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne po 30 godzin w każdym miesiącu, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczając okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego od 23 czerwca 2022r. godz. 23.10 do 25 czerwca 2022r. godz. 14.50,

V.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 §1 k.k. łączy kary grzywny orzeczone w pkt. II lit. a i b i wymierza oskarżonemu K. K. (1) karę łączną 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczając okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego od 24 czerwca 2022r. godz. 17.00 do 25 czerwca 2022r. godz. 15.50;

VI.  zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych tytułem kosztów sądowych:

- M. B. 310 złotych, w tym 300 złotych opłaty za obie instancje,

- K. K. (1) 260zł, w tym 250 złotych tytułem opłaty za obie instancje.

Bogusław Tocicki

Piotr Kaczmarek

Andrzej Szliwa