Sygn. akt VIII Pz 64/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSO Mariola Szmajduch

Sędziowie: SSO Patrycja Bogacińska-Piątek

SSR del. Grażyna Łazowska (spr)

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2014r.

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 4 października 2013r. w sprawie VI P 444/13

w sprawie z powództwa J. R.

przeciwko Instytutowi (...) w G.

o wydanie świadectwa wykonywania pracy w szczególnych charakterze

postanawia:

oddalić zażalenie.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Mariola Szmajduch (-) SSR (del.) Grażyna Łazowska (spr.)

Sędzia Przewodniczący Sędzia

VIII Pz 64/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4.10.2013r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, na mocy art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., odrzucił pozew powoda J. R. o wydanie świadectwa pracy w szczególnym charakterze za okres pracy w charakterze funkcjonariusza pożarnictwa od 1.1.1978r. do 31.05.1981r. na stanowisku samodzielnym referent ds. ochrony przeciwpożarowej, wniesionym przeciwko pozwanemu Instytutowi (...) w G..

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył powód.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Zażalenie strony powodowej nie zasługuje na uwzględnienie.

Powód, w pozwie wniesionym w dniu 13.09.2013r. przeciwko Instytutowi (...) w G. domaga się wydania świadectwa pracy wykonywanej w szczególnym charakterze za okres pracy w charakterze funkcjonariusza pożarnictwa od 1.01.1978r. do 31.05.1981r. na stanowisku samodzielny referent ds. ochrony przeciwpożarowej.

Tak jak to wskazał Sąd Rejonowy, powód w sprawie VI P 923/08 pozwem wniesionym przeciwko temu samemu pozwanemu domagał się ustalenia że w okresie od 1.1.1978r. do 31.05.1981r. był zatrudniony u pozwanego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz wydania świadectwa pracy potwierdzającego te okoliczności. Powództwo to zostało oddalone, a Sąd Okręgowy w Gliwicach prawomocnym wyrokiem z dnia 16.04.2009r. oddalił apelację powoda.

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt. 2 kpc sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie zakończona. Do uznania, ze sprawa została prawomocnie osądzona, a więc że istnieją podstawy do odrzucenia nowego pozwu koniecznym jest stwierdzenie identyczności stron i dochodzonego roszczenia oraz braku zmiany okoliczności faktycznych będących podstawą pierwszego powództwa. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, gdyż jak to zostało powyżej wykazane, powód wystąpił ponownie przeciwko pozwanemu z tym samym roszczeniem - o wydanie świadectwa wykonywania pracy w szczególnym charakterze, z którym występował już w prawomocnie zakończonej sprawie VI P 923/08. Nie uległy również zmianie żadne okoliczności faktyczne. W szczególności nie stanowi takiej zmiany wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6.10.2011r. w sprawie AUa 571/11, którym przyznano powodowi prawo do emerytury. Sąd ten, ustalając prawo powoda do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, w uzasadnieniu wskazał, że okres pracy powoda od 1.1.1978r. do 31.05.1981r. należy traktować jak okresy pracy wykonywanej w warunkach szczególnych [a nie w szczególnym charakterze].

Prawidłowo zatem Sąd Rejonowy, w oparciu o powołany przepis, odrzucił pozew.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

(-) SSO Patrycja Bogacińska-Piątek (-) SSO Mariola Szmajduch (-) SSR (del.) Grażyna Łazowska (spr.)

Sędzia Przewodniczący Sędzia