Sygn. akt VI Ka 224/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Robert Bednarczyk

     

Protokolant Agnieszka Telega

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Małgorzaty Kopczyńskiej

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2023r.

sprawy M. O. ur. (...) w C.

s. Z. i I. z d. S.

oskarżonego z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

z powodu apelacji wniesionych przez oskarżonego i jego obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

z dnia 20 grudnia 2022 r. sygn. akt II K 82/22

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok wobec oskarżonego M. O.;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. K. kwotę 840 złotych w tym podatek od towarów i usług tytułem nieopłaconej obrony oskarżonego z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając nimi Skarb Państwa.