Sygnatura akt IX C 2004/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 25 marca 2014

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Jolanta Malik

Protokolant:Agnieszka Mihułka

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 we W.

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w Ł.

przeciwko (...) Publicznemu Szpitalowi (...) we W.

o zapłatę

I.  oddala powództwa,

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygnatura akt IX C 2004/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 czerwca 2013 roku strona powodowa (...) S.A. w Ł. wniosła o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym od strony pozwanej (...) Publicznego Szpitala (...) we W. kwoty 50 453,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że na mocy umowy gwarancyjnej z dnia 7 grudnia 2012 roku zobowiązała się do odzyskania przysługujących (...) sp. z o.o. w W. wierzytelności od strony pozwanej. Strona powodowa zagwarantowała, iż na skutek podjętych przez siebie działań strona pozwana spłaci swoje zobowiązania względem (...) sp. z o.o. w określonym umową gwarancyjną terminie. Umowa gwarancyjna obejmowała należność główną oraz odsetki za opóźnienie. Strona powodowa podjęła czynności mające na celu odzyskanie przysługujących (...) sp. z o.o. wierzytelności. Strona powodowa wysłała do strony pozwanej pismo informujące o rozpoczęciu działań zmierzających do odzyskania wierzytelności (...) sp. z o.o. w wyznaczonym terminie oraz, że w przypadku braku zapłaty zobowiązania do wskazanego dnia, podmiotem zobowiązanym do płatności będzie strona powodowa. Pismem z dnia 11 czerwca 2013 roku (...) sp. z o.o. poinformowała stronę pozwaną o zawarciu umowy gwarancyjnej, o udzieleniu stronie powodowej pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności od strony pozwanej oraz o dokonaniu przez stronę powodową w dniu 21 grudnia 2012 roku spłaty zobowiązania i konieczności kierowania dalszych wpłat na rzecz strony powodowej. Strona powodowa w dniu 21 grudnia 2012 roku poinformowała stronę pozwaną o spłacie. W związku z dokonaniem płatności na rzecz (...) sp. z o.o. strona powodowa uzyskała roszczenie do strony pozwanej o zwrot równowartości spłaconej kwoty. Pomimo otrzymania informacji o dokonanej spłacie oraz wezwania do zapłaty strona pozwana nie uiściła wymaganej należności. Na dochodzoną kwotę składa się kwota 46 314,43 zł z tytułu należności głównej oraz kwota 4 139,27 zł z tytułu odsetek wyliczonych na dzień 1 lipca 2013 roku.

(k. 2 – 5)

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa wydał dnia 5 września 2013 roku w sprawie rozpoznawanej pod sygnaturą akt I Nc 771/13 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym zasądził na rzecz strony powodowej kwotę 50 453,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 2 lipca 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 4 248 zł.

(k. 122)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty strona pozwana podniosła, iż nie łączył ją ze stroną powodową żaden stosunek prawny, z którego wynikałaby konieczność zapłaty równowartości odszkodowania, jakie zostało zapłacone (...) sp. z o.o. z powodu niewykonania umowy gwarancyjnej. Strony nie zawarły umowy stanowiącej causa do zawarcia umowy gwarancyjnej, z której mogłaby powstać ewentualnie płaszczyzna regresu. Niezrozumiałe było twierdzenie zawarte w pozwie, że wskutek dokonania płatności przez stronę powodową na rzecz (...) sp. z o.o., strona powodowa uzyskała roszczenie od strony pozwanej o zwrot równowartości spłaconej kwoty. Strona powodowa nie płaciła cudzego długu, a własny dług odszkodowawczy względem (...) sp. z o.o.

(k. 127 – 130)

Postanowieniem z dnia 24 października 2013 roku w związku z podniesionym przez stronę pozwaną zarzutem niewłaściwości miejscowej Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi.

(k. 139, 140)

Sprawie nadana została sygnatura akt IX C 2004/13.

Pozwem z dnia 23 lipca 2013 roku strona powodowa (...) S.A. w Ł. wniosła o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym od strony pozwanej (...) Publicznego Szpitala (...) we W. kwoty 23 541,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że na mocy umowy gwarancyjnej z dnia 18 marca 2013 roku zobowiązała się do odzyskania przysługujących (...) sp. z o.o. w W. wierzytelności od strony pozwanej. Strona powodowa zagwarantowała, iż na skutek podjętych przez siebie działań strona pozwana spłaci swoje zobowiązania względem (...) sp. z o.o. w określonym umową gwarancyjną terminie. Umowa gwarancyjna obejmowała należność główną oraz odsetki za opóźnienie. Strona powodowa podjęła czynności mające na celu odzyskanie przysługujących (...) sp. z o.o. wierzytelności. Pismem z dnia 18 marca 2013 roku (...) sp. z o.o. oraz strona powodowa poinformowały stronę pozwaną o zawarciu umowy gwarancyjnej i o udzieleniu stronie powodowej pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności od strony pozwanej. Poinformowano stronę pozwaną, iż w przypadku braku zapłaty zobowiązania do wskazanego dnia, podmiotem zobowiązanym do płatności będzie strona powodowa i po jej zapłacie wpłaty należy kierować na jej rzecz. Strona pozwana nie spłaciła zobowiązania względem (...) sp. z o.o. w związku z czym strona powodowa jako odpowiedzialna za niedopełnienie zobowiązania strony pozwanej zapłaciła w dniu 29 marca 2013 roku równowartość jej zobowiązania wzywając tym samym stronę pozwaną do zwrotu na swoją rzecz równowartości dokonanej zapłaty wraz z odsetkami za opóźnienie. (...) sp. z o.o. w dniu 1 kwietnia 2014 roku poinformowała stronę pozwaną o dokonanej przez stronę powodową spłacie. W związku z dokonaniem płatności na rzecz (...) sp. z o.o., strona powodowa uzyskała roszczenie do strony pozwanej o zwrot równowartości spłaconej kwoty. Pomimo otrzymania informacji o dokonanej spłacie oraz wezwania do zapłaty strona pozwana nie uiściła wymaganej należności. Na dochodzoną kwotę składa się kwota 22 302,12 zł z tytułu należności głównej oraz kwota 1 212,78 zł z tytułu odsetek wyliczonych na dzień 22 lipca 2013 roku.

(k. 3 – 6 akt IX C 2005/13)

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa wydał dnia 13 września 2013 roku w sprawie rozpoznawanej pod sygnaturą akt I Nc 844/13 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym zasądził na rzecz strony powodowej kwotę 23 514,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23 lipca 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 2 711 zł.

(k. 76 akt IX C 2005/13)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty strona pozwana podniosła, iż nie łączył ją ze stroną powodową żaden stosunek prawny, z którego wynikałaby konieczność zapłaty równowartości odszkodowania, jakie zostało zapłacone (...) sp. z o.o. z powodu niewykonania umowy gwarancyjnej. Strony nie zawarły umowy stanowiącej causa do zawarcia umowy gwarancyjnej, z której mogłaby powstać ewentualnie płaszczyzna regresu. Niezrozumiałe było twierdzenie zawarte w pozwie, że wskutek dokonania płatności przez stronę powodową na rzecz (...) sp. z o.o., strona powodowa uzyskała roszczenie od strony pozwanej o zwrot równowartości spłaconej kwoty. Strona powodowa nie płaciła cudzego długu, a własny dług odszkodowawczy względem (...) sp. z o.o.

(k. 81 – 84 akt IX C 2005/13)

Postanowieniem z dnia 29 października 2013 roku w związku z podniesionym przez stronę pozwaną zarzutem niewłaściwości miejscowej Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa przekazał sprawę do rozpoznania tutejszemu Sądowi.

(k. 93, 94 akt IX C 2005/13)

Sprawie nadana została sygnatura akt IX C 2005/13.

W dniu 12 marca 2014 roku Sąd postanowił połączyć sprawę IX C 2005/13 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą IX C 2004/13.

(k. 169 akt IX C 2005/13)

* * *

Sąd ustalił w sprawie IX C 2004/13 następujący stan faktyczny :

Na mocy umowy nr (...) z dnia 25 kwietnia 2012 roku, której stronami były strona pozwana (...) Publiczny Szpital (...) we W. określony w treści umowy jako (...) oraz (...) sp. z o.o. w W. określona w treści umowy jako (...), zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązał się do dostaw określonych odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatu, za które przysługiwało mu wynagrodzenie. Należności za zrealizowanie przedmiotu umowy miały być przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy o nr (...) w (...) Bank (...) S.A. (§ 7 ust. 1 umowy). Termin płatności określono na 90 dni po wykonaniu umowy i liczony miał być od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych w postaci prawidłowo wystawionej faktury oraz kopii zamówień podpisanych przez osobę upoważnioną (§ 7 ust. 2 umowy). Termin płatności za dzierżawę aparatu z klimatyzatorem ustalono na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za każdy miesiąc (§ 7 ust. 2.1 umowy). Prawidłowo wystawiona faktura VAT winna była zawierać informacje o: numerze umowy, numerze poszczególnego zamówienia oraz zakazie cesji wierzytelności, o której mowa w § 7 ust. 5 umowy (§ 7 ust. 8 umowy). Wykonawca zobowiązał się do nieudzielania pełnomocnictw upoważniających do płatności na rachunki inne niż Wykonawcy oraz zobowiązał się do nieudzielania pełnomocnictw nieodwołalnych (§ 7 ust. 3 umowy). Wykonawca zobowiązał się do niezawierania umów poręczenia oraz gwarancji z podmiotami trzecimi, za powstałe zobowiązania bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (§ 7 ust. 4). Wykonawca nie mógł bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nią w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie mogła być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca zobowiązał się do niewykonywania czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego, w tym czynności mogących skutkować subrogacją ustawową (§ 7 ust. 5 umowy).

Integralną część umowy stanowiły załączniki stanowiące formularze cenowe odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatu oraz potwierdzenia spełniania parametrów granicznych dla aparatów.

Dowód :

umowa z 25.04.2012 r. z załącznikami, k. 40 – 58

Za dostarczone stronie pozwanej odczynniki i materiały eksploatacyjne oraz z tytułu czynszu dzierżawnego aparatury (...) sp. z o.o. wystawiła stronie pozwanej faktury VAT: nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 3 271,32 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 932,04 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 4 490,64 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 2 754 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 258,30 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 410,40 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 1 367,28 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 77,76 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 972 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 516,60 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 6 589,08 zł, nr (...) z dnia 3 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 188 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 2 765,88 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 24 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 332,65 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 3 069,36 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł. Żadna z faktur nie zawierała informacji o zakazie cesji wierzytelności.

Dowód :

faktury VAT, k. 66 – 100

W dniu 7 grudnia 2012 roku (...) sp. z o.o. oznaczona jako (...) zawarła ze stroną powodową (...) S.A. w Ł. oznaczoną jako Spółka będącą pozabankową instytucją finansową zajmującą się restrukturyzacją i finansowaniem należności powstałych na rynku medycznym umowę gwarancyjną. Przedmiotem umowy było prowadzenie przez Spółkę w imieniu Kontrahenta wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu odzyskanie wierzytelności wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie przysługujących Kontrahentowi w stosunku do dłużników wskazanych w treści załącznika nr 1 do umowy (§ 1 ust. 1 umowy). Spółka zapewniła, iż na skutek podjętych przez nią działań związanych z restrukturyzacją wierzytelności wskazani dłużnicy zapłacą swoje zobowiązania wobec Kontrahenta do dnia wskazanego w załączniku nr 1 do umowy (§ 1 ust. 2 umowy). Restrukturyzacja wierzytelności polegać miała na podejmowaniu przez Spółkę działań w celu ustalenia z dłużnikami spłaty ich zobowiązań zgodnie z terminem określonym w załączniku nr 1 do umowy (§ 3 ust. 2 umowy). W przypadku, gdy restrukturyzacja wierzytelności w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy nie doprowadzi do całkowitej bądź częściowej spłaty zobowiązań dłużników Spółka ponosić miała odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku terminowego spełnienia zobowiązania przez dłużników (§ 6 umowy). Odpowiedzialność Spółki ograniczała się do wysokości zobowiązań dłużników. Zwolnienie się w całości z obowiązku naprawienia szkody Kontrahenta związaną z brakiem zapłaty przez dłużników w uzgodnionym ze Spółką terminie nastąpić mogło poprzez zapłatę przez Spółkę równowartości zobowiązań dłużników na dzień płatności Spółki (§ 7 umowy). Po dokonaniu zapłaty na podstawie umowy i przepisów prawa cywilnego Spółka miała nabyć roszczenie wobec dłużników (§ 8 umowy).

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do umowy Kontrahentowi przysługiwało od strony pozwanej zobowiązanie w kwocie 46 314,43 zł. Wskazane zobowiązanie wynikało z faktur VAT: nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 3 271,32 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 932,04 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 4 490,64 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 2 754 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 258,30 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 410,40 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 1 367,28 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 77,76 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 972 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 516,60 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 6 589,08 zł, nr (...) z dnia 3 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 188 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 2 765,88 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 24 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 332,65 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 3 069,36 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł. Termin płatności Spółki ustalony został w terminie 14 dni od daty umowy. Załącznik w części Dane Dłużnika zawierał kolumny oznaczone jako: Lp., Data wystawienia faktury, Nr faktury, Kwota w zł, Termin Wymagalności, Termin płatności spółki. Łączna wysokość wszystkich wyszczególnionych w treści załącznika wierzytelności wynosiła 791 567,56 zł.

Dowód :

umowa gwarancyjna z 07.12.2012 r. wraz z załącznikami, k. 10 – 24

Pismem z dnia 10 grudnia 2012 roku strona powodowa poinformowała stronę pozwaną o zawarciu z (...) sp. z o.o. umowy z dnia 7 grudnia 2012 roku i jej generalnych założeniach. Jednocześnie poinformowano stronę pozwaną, iż strona powodowa została upoważniona do reprezentowania (...) sp. z o.o. i podejmowania wszelkich czynności zmierzających do spłaty wierzytelności strony pozwanej. Zwrócono się o zapłatę należności do dnia 20 grudnia 2012 roku. Wskazano, iż po dokonaniu płatności przez stronę powodową wpłaty kierować na rachunek bankowy strony powodowej. W treści pisma znalazło się sformułowanie o treści: „w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt”. Jako objęte umową wskazano faktury VAT: nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 3 271,32 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 932,04 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 4 490,64 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 2 754 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 258,30 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 410,40 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 1 367,28 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 77,76 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 972 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 516,60 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 6 589,08 zł, nr (...) z dnia 3 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 188 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 2 765,88 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 24 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 332,65 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 3 069,36 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł. Pismo wysłane zostało za pomocą faksu dnia 10 grudnia 2012 roku o godz. 15 41 oraz nadane w placówce pocztowej w Ł. dnia 11 grudnia 2012 roku.

Dowód :

pismo strony powodowej do strony pozwanej z 10.12.2012 r. wraz z dowodem nadania oraz przesłania za pomocą faksu, k. 27 – 31

W dniu 21 grudnia 2012 roku strona powodowa uiściła na rachunek bankowy (...) sp. z o.o. kwotę 789 059,78 zł. Jako tytuł płatności wpisano „umowa z dn. 7 grudnia 2012 r.”

Dowód :

potwierdzenie przelewu z 21.12.2012 r., k. 38

Pismem z dnia 21 grudnia 2012 roku strona powodowa poinformowała stronę pozwaną o dokonaniu przez siebie spłaty zobowiązań względem (...) sp. z o.o., jednocześnie zwracając się o kierowanie dalszych wpłat na jej rachunek bankowy. W treści pism zawarto zestawienie należności wynikające z faktur VAT: nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 3 271,32 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 932,04 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 4 490,64 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 2 754 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 258,30 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 410,40 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 1 367,28 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 77,76 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 972 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 516,60 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 6 589,08 zł, nr (...) z dnia 3 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 188 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 2 765,88 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 24 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 332,65 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 3 069,36 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł.

Dowód :

informacja o spłacie zobowiązań z 21.12.2012 r. wraz z dowodem nadania oraz przesłania za pomocą faksu, k. 32 – 37

Pismem z dnia 28 marca 2013 roku strona powodowa wezwała stronę pozwaną do zapłaty kwoty 46 314,43 zł wraz z należnymi odsetkami do dnia 12 kwietnia 2013 roku. Wpłaty należało dokonać na rachunek bankowy strony powodowej. Wysokość kwoty do zapłaty wynikała faktur VAT: nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 3 271,32 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 932,04 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 4 490,64 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 2 754 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 258,30 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 410,40 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 1 367,28 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 77,76 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 972 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 516,60 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 6 589,08 zł, nr (...) z dnia 3 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 188 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 2 765,88 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 24 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 332,65 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 3 069,36 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł.

Dowód :

wezwanie do zapłaty z 28.03.2013 r. wraz z dowodem nadania, k. 60 – 65

Pismem z dnia 11 czerwca 2013 roku (...) sp. z o.o. poinformowała stronę pozwaną, iż zawarła w dniu 7 grudnia 2012 roku ze stroną powodową umowę na mocy, której strona powodowa upoważniona została do reprezentowania i podejmowania w imieniu (...) sp. z o.o. wszelkich czynności zmierzających do spłaty wierzytelności od strony pozwanej. Strona powodowa zobowiązała się do uzyskania zapłaty należności do dnia 20 grudnia 2012 roku. W przypadku nie uzyskania przez stronę powodową zapłaty stawała się ona zobowiązana względem (...) sp. z o.o., zaś zobowiązanie strony pozwanej wygasało. Wskazano, iż strona powodowa w dniu 20 grudnia 2012 roku dokonała płatności i w związku z tym zobowiązanie strony pozwanej względem (...) sp. z o.o. wygasło, a powstało nowe zobowiązanie względem strony powodowej. Strona pozwana wszelkie wpłaty powinna kierować na wskazany rachunek bankowy strony powodowej. Jako objęte umową wskazano faktury VAT: nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 3 271,32 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 932,04 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 4 490,64 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 2 754 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 258,30 zł, nr (...) z dnia 3 lipca 2012 roku na kwotę 410,40 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 1 367,28 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 77,76 zł, nr (...) z dnia 17 lipca 2012 roku na kwotę 972 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 516,60 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 1 sierpnia 2012 roku na kwotę 6 589,08 zł, nr (...) z dnia 3 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 188 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 2 765,88 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 16 sierpnia 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 24 sierpnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 820,80 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 332,65 zł, nr (...) z dnia 28 sierpnia 2012 roku na kwotę 3 069,36 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 września 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 października 2012 roku na kwotę 61,50 zł.

Dowód :

pismo (...) sp. z o. o. do strony pozwanej z 11.06.2013 r., k. 25, 26

Pismem z dnia 27 września 2013 roku (...) sp. z o. o. odmówiła zapłaty na rzecz strony pozwanej kary umownej z tytułu zawarcia umowy gwarancyjnej niezgodnie z łączącą strony umową.

Dowód :

pismo (...) sp. z o. o. do strony pozwanej z 27.09.2013 r., k. 135, 136

Sąd ustalił w sprawie IX C 2005/13 następujący stan faktyczny :

Za dostarczone stronie pozwanej odczynniki i materiały eksploatacyjne oraz z tytułu czynszu dzierżawnego aparatury (...) sp. z o.o. wystawiła stronie pozwanej faktury VAT: nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 3 024 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 880,28 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 191,32 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 374,84 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 296 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 008,80 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 2 688,12 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł. Żadna z faktur nie zawierała informacji o zakazie cesji wierzytelności.

Dowód :

faktury VAT, k 25 – 40 akt IX C 2005/13

W dniu 18 marca 2013 roku (...) sp. z o.o. oznaczona jako (...) zawarła ze stroną powodową (...) S.A. w Ł. oznaczoną jako Spółka będącą pozabankową instytucją finansową zajmującą się restrukturyzacją i finansowaniem należności powstałych na rynku medycznym umowę gwarancyjną. Przedmiotem umowy było prowadzenie przez Spółkę w imieniu Kontrahenta wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu odzyskanie wierzytelności wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie przysługujących Kontrahentowi w stosunku do dłużnika (§ 1 ust. 1 umowy). Spółka zapewniła, iż na skutek podjętych przez nią działań związanych z restrukturyzacją wierzytelności wskazany w treści załącznika nr 1 do umowy dłużnik zapłaci swoje zobowiązania wobec Kontrahenta do dnia wskazanego w załączniku nr 1 do umowy (§ 1 ust. 2 umowy). Restrukturyzacja wierzytelności polegać miała na podejmowaniu przez Spółkę działań w celu ustalenia z dłużnikiem spłaty jego zobowiązań zgodnie z terminem określonym w załączniku nr 1 do umowy (§ 3 ust. 2 umowy). W przypadku, gdy restrukturyzacja wierzytelności w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy nie doprowadzi do całkowitej bądź częściowej spłaty zobowiązań dłużników Spółka ponosić miała odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku terminowego spełnienia zobowiązania przez dłużnika (§ 6 umowy). Odpowiedzialność Spółki ograniczała się do wysokości zobowiązań dłużnika. Zwolnienie się w całości z obowiązku naprawienia szkody Kontrahenta związaną z brakiem zapłaty przez dłużnika w uzgodnionym ze Spółką terminie nastąpić mogło poprzez zapłatę przez Spółkę równowartości zobowiązań dłużnika na dzień płatności Spółki (§ 7 umowy). Po dokonaniu zapłaty na podstawie umowy i przepisów prawa cywilnego Spółka miała uzyskać roszczenie wobec dłużnika (§ 8 umowy).

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do umowy Kontrahentowi przysługiwało od strony pozwanej zobowiązanie w kwocie 22 302,12 zł. Wskazane zobowiązanie wynikało z faktur VAT: nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 3 024 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 880,28 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 191,32 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 374,84 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 296 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 008,80 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 2 688,12 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł. Termin płatności Spółki ustalony został w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Załącznik w części Dane Dłużnika zawierał kolumny oznaczone jako: Lp., Data wystawienia faktury, Nr faktury, Kwota w zł, Termin Wymagalności, Termin płatności spółki. Łączna wysokość wszystkich wyszczególnionych w treści załącznika wierzytelności wynosiła 588 241,01 zł.

Dowód :

umowa gwarancyjna z 18.03.2013 r. wraz z załącznikami, k. 11 – 24 akt IX C 2005/13

Pismem z dnia 18 marca 2013 roku (...) sp. z o.o. poinformowała stronę pozwaną, iż zawarła w dniu 18 marca 2013 roku ze stroną powodową umowę na mocy, której upoważniła r. pr. R. K. do reprezentowania i podejmowania w imieniu (...) sp. z o.o. wszelkich czynności zmierzających do spłaty wierzytelności od strony pozwanej. Strona powodowa zobowiązała się do uzyskania zapłaty należności do dnia 28 marca 2013 roku. W przypadku nie uzyskania przez stronę powodową zapłaty stawała się ona zobowiązana względem (...) sp. z o.o., zaś zobowiązanie strony pozwanej wygasało. Po dokonaniu płatności przez stronę powodową, strona pozwana wszelkie wpłaty powinna kierować na wskazany rachunek bankowy strony powodowej. Jako objęte umową wskazano faktury VAT: nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 3 024 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 880,28 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 191,32 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 374,84 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 296 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 008,80 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 2 688,12 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł.

Dowód :

pismo (...) sp. z o. o. do strony pozwanej z 18.03.2013 r. wraz z dowodem nadania oraz przesłania za pomocą faksu, k. 42 – 45 akt IX C 2005/13

W dniu 29 marca 2013 roku strona powodowa uiściła na rachunek bankowy (...) sp. z o.o. kwotę 585 359,18 zł. Jako tytuł płatności wpisano „umowa gwarancyjna z dnia 18-03-2013”.

Dowód :

potwierdzenie przelewu z 29.03.2013 r., k. 51 akt IX C 2005/13

Pismem z dnia 29 marca 2013 roku strona powodowa poinformowała stronę pozwaną o dokonaniu przez siebie spłaty zobowiązań względem (...) sp. z o.o., jednocześnie zwracając się o kierowanie dalszych wpłat na jej rachunek bankowy. W treści pism zawarto zestawienie należności wynikające z faktur VAT: nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 3 024 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 880,28 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 191,32 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 374,84 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 296 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 008,80 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 2 688,12 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł.

Dowód :

informacja o spłacie zobowiązań z 29.03.2013 r. wraz z dowodem nadania oraz przesłania za pomocą faksu, k. 46 – 50 akt IX C 2005/13

Pismem z dnia 1 kwietnia 2013 roku (...) sp. z o.o. poinformowała stronę pozwaną, iż strona powodowa w dniu 1 kwietnia 2013 roku dokonała płatności i w związku z tym zobowiązanie strony pozwanej względem (...) sp. z o.o. wygasło, a powstało nowe zobowiązanie względem strony powodowej. Strona pozwana wszelkie wpłaty powinna kierować na wskazany rachunek bankowy strony powodowej. Jako objęte umową wskazano faktury VAT: nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 3 024 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 880,28 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 191,32 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 374,84 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 296 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 008,80 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 2 688,12 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł.

Dowód :

informacja o spłacie zobowiązań z 01.04.2013 r., k. 52 akt IX C 2005/13

Pismem z dnia 17 maja 2013 roku strona powodowa wezwała stronę pozwaną do zapłaty kwoty 22 302,12 zł wraz z należnymi odsetkami do dnia 24 maja 2013 roku. Wpłaty należało dokonać na rachunek bankowy strony powodowej. Wysokość kwoty do zapłaty wynikała faktur VAT: nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 3 024 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 880,28 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 191,32 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 740,96 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 374,84 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 5 184 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 1 296 zł, nr (...) z dnia 19 listopada 2012 roku na kwotę 2 008,80 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 2 688,12 zł, nr (...) z dnia 4 grudnia 2012 roku na kwotę 594 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 49,20 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł, nr (...) z dnia 11 stycznia 2013 roku na kwotę 61,50 zł.

Dowód :

wezwanie do zapłaty z 17.05.2013 r. wraz z dowodem nadania, k. 53 – 55 akt IX C 2005/13

Pismem z dnia 27 września 2013 roku (...) sp. z o. o. odmówiła zapłaty na rzecz strony pozwanej kary umownej z tytułu zawarcia umowy gwarancyjnej niezgodnie z łączącą strony umową.

Dowód :

pismo (...) sp. z o. o. do strony pozwanej z 27.09.2013 r., k. 89, 90 akt IX C 2005/13

* * *

Sąd zważył, co następuje:

Powództwa jako nieuzasadnione nie zasługiwały na uwzględnienie.

W ocenie Sądu strona powodowa nie udowodniła swojej legitymacji procesowej, podstaw zobowiązania strony pozwanej ani wysokości dochodzonej w niniejszej sprawie kwoty.

Stronę powodową oraz pozwany szpital nie łączył żaden stosunek umowny. Jako podstawę swojego roszczenia strona powodowa wskazywała na umowę gwarancji jaką zawarła ze spółką (...) Sp. z o.o. i art. 391 i 518 kc uzasadniając, iż jako gwarant spełniła świadczenie szpitala wobec tej spółki z dołączonych do pozwów faktur.

Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 r. V CK 105/05 wskazał, że umowa gwarancji (w tym - gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej) stanowi konstrukcyjnie odmienny typ umowy od zobowiązania przewidzianego w art. 391 k.c. Podstawowe świadczenia gwaranta w ramach umowy gwarancyjnej nie ma bowiem charakteru odszkodowawczego. Podstawową przesłanką odpowiedzialności gwaranta wobec beneficjenta jest fakt niewykonania przez osobę trzecią oznaczonego świadczenia, a nie fakt zaistnienia szkody oraz, że rozmiar odpowiedzialności gwaranta jest z góry oznaczony przez wysokość uzgodnionej sumy gwarancyjnej, a nie rozmiar poniesionej przez beneficjenta szkody.

W literaturze i orzecznictwie funkcjonuje również pogląd, iż umowa gwarancji ma swoje umocowanie w art. 391 kc. Z uwagi na to, iż powód powołał ten przepis jako podstawę swej odpowiedzialności, konieczna jest jego analiza. W komentarzu do Kodeksu Cywilnego Adama Olejniczaka, wskazano, iż obowiązek odszkodowawczy gwaranta jest jego świadczeniem pierwotnym (nie odpowiada on za cudzy dług). Jego zakres uzależniony jest od treści przyrzeczenia. Jeżeli przyrzeczno zaciągnięcie zobowiązania przez osobę trzecią, obowiązek naprawienia szkody ograniczony jest do ujemnego interesu umownego, a więc obejmuje stratę i utracone przez wierzyciela korzyści, pozostające w adekwatnym związku przyczynowym z brakiem rezultatu w postaci zaciągnięcia zobowiązania; w szczególności chodzi o koszty związane z zawarciem umowy z osobą trzecią, natomiast beneficjent nie może żądać zwrotu wydatków poniesionych na wykonanie przyrzeczonego zobowiązania ani kompensaty korzyści, utraconych przez jego niewykonanie. Jeżeli jednak dłużnik przyrzekł spełnienie świadczenia przez osobę trzecią, wierzyciel może żądać naprawienia szkody w granicach pozytywnego interesu umownego. Zobowiązanie gwaranta ma tylko jedno świadczenie (naprawienie szkody), jednak zgodnie z treścią zastrzeżenia zawartego w art. 391 zd. 2 dłużnik może spełnić inne świadczenie, które również doprowadzi do wykonania zobowiązania ( facultas alternativa). Upoważnienie przemienne pozwala dłużnikowi zwolnić się z obowiązku odszkodowawczego, jeżeli sam spełni świadczenie, co do którego przyrzekł w umowie, że uczyni to osoba trzecia. Treść przepisu art. 391 k.c. wskazuje, że przyrzeczonym świadczeniem może być zaciągnięcie określonego zobowiązania lub spełnienie określonego świadczenia i upoważnienie przemienne dotyczy obu przypadków (por. E. Łętowska (w:) System prawa prywatnego, t. 5, s. 836; odmiennie P. Machnikowski (w:) System prawa prywatnego, t. 5, s. 617-618 i W. Popiołek (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2005, art. 391, nb 8, którzy wyłączają z upoważnienia przemiennego możliwość zaciągnięcia zobowiązania przez dłużnika). Jednak właściwość świadczenia lub postanowienia umowne mogą ograniczać dłużnika w możliwości skorzystania z upoważnienia przemiennego. W szczególności cechy, kwalifikacje osobiste lub majątkowe osoby trzeciej często uniemożliwią dłużnikowi zastąpienie jej w zaciągnięciu zobowiązania albo przeszkodzą w spełnieniu osobistych świadczeń

Z umowy między gwarantem a beneficjentem o świadczenie przez osobę trzecią nie wynikają dla tego podmiotu (osoby trzeciej) żadne obowiązki. Także stosunek łączący gwaranta z osobą trzecią nie wpływa na obowiązki z umowy o świadczenie przez osobę trzecią. Natomiast jest on istotny dla roszczeń regresowych gwaranta, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela. Gwarant wykonuje własne zobowiązanie, brak więc podstaw do stosowania subrogacji (art. 518 § 1 pkt 1 k.c.). Jeżeli stosunek łączący gwaranta z osobą trzecią tego nie reguluje (np. w drodze umowy zlecenia), podstawą żądania zwrotu spełnionego świadczenia może być bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 i n. k.c.).

Mając powyższe na względzie zdaniem sądu roszczenie powoda nie znajduje uzasadnienia w art. 391 i 518 kc podawanych przez powoda jako podstawę prawną świadczenia dochodzonego w pozwie. Oznaczenie przez zawodowego pełnomocnika podstawy prawnej roszczenia, jakkolwiek niewymagane , nie będzie bez znaczenia dla przebiegu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa także okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu ( tak SN 23.02.1999 I CKN 252/98, wyrok SA w Szczecinie z 2510.2012 I Aca 548/12). Pełnomocnik powoda nie podawał okoliczności faktycznych, które uzasadniałby jego roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, Sąd więc uznał, iż nie dochodził on w ogóle takiego żądania.

Odpowiedzialności pozwanego szpitala za zapłatę kwot dochodzonych w pozwie nie można poszukiwać w umowie gwarancyjnej, która jest skuteczna wyłącznie między stronami tego stosunku, postanowienia te nie wiążą w żaden sposób pozwanego szpitala jako osoby trzeciej.

W tym miejscu należy wskazać na umowę zawartą przez pozwany szpital z (...) sp. z o.o., w której w § 7 ust. 4 wykonawca zobowiązał się do niezawierania umów poręczenia, gwarancji, za powstałe zobowiązania bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Skoro zatem strony stosunku umownego: pozwany szpital oraz (...) Sp. z o.o. wyłączyły możliwość zawierania umowy gwarancji, to postanowienia takiej umowy gwarancji zawartej miedzy (...) Sp. z o.o. a stroną powodową nie mogą odnosić żadnego skutku prawnego wobec pozwanego szpitala, nawet zakładając, iż takiej podstawy prawnej można by było się doszukiwać w art. 391 i 518 kc.

Postanowienia umowne zawarte w § 7 umowy miały na celu wyłączenie jakiejkolwiek sytuacji , w której pozwany szpital byłby zobowiązany do zapłaty zobowiązań wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu niż (...) Sp. z o.o., nawet na konto pełnomocników tej spółki. Jeżeli więc spółka (...) naruszyła te postanowienia umowne, to odpowiadać może za fakt, iż strona powodowa nie będzie mogła w drodze regresu odzyskać kwoty, którą uiściła tej spółce na mocy umowy gwarancji.

Wskazane postanowienia umowne wyłączyły możliwość przejścia zobowiązań strony pozwanej na rzecz innych podmiotów pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym na mocy udzielonej gwarancji. Okoliczność ta wyłącza możliwość regresu, którego dochodzi powód w niniejszym postępowaniu.

Strona pozwana nie składała innych zarzutów poza brakiem podstawy materialnoprawnej do uwzględnienia żądania w powoływanych przez powoda art. 391 i 518 kc.

Niemniej jednak Sąd rozstrzygając o żądaniu pozwu miał na względzie także następującą argumentację.

Na mocy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Nadto zgodnie z art.54 ust. 5 i 6 tej ustawy czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2-5 jest nieważna.

Niezależnie od przedstawionych wyżej rozważań odnośnie braku podstawy prawnej dochodzonego żądania w przepisach wskazanych przez powoda, Sąd uznał, iż treść umowy gwarancji dołączonej do pozwu wskazuje, iż została ona zawarta w celu obejścia prawa tj. ww przepisu, w związku z tym jest nieważna na mocy art. 58 § 1 kc.

Co prawda powód dołączył do spraw wyroki sądów powszechnych wskazujące na to, iż umowy gwarancji zawierane przez tą spółkę nie maja na celu zmiany wierzyciela, a jedynie, krótko mówiąc, zlecenie windykacji, a zmiana wierzyciela nie jest celem, ale skutkiem tej umowy. Sąd jednak rozpatrujący niniejszą sprawę miał obowiązek ocenić konkretne postanowienia umów dołączonych do pozwów, a nie pozostać tylko na gruncie czysto teoretycznych rozważań odnośnie również różnic między umową przelewu wierzytelności a umową gwarancji, które przecież są oczywiste.

W treści umów gwarancji strona powoda zawarła przyrzecznie, że pozwany szpital spłaci swe zobowiązania w terminie 14 dni od daty zawarcia umów gwarancji na skutek jej działań.

Strona powodowa jest przedsiębiorcą wyspecjalizowanym w zakresie obrotu wierzytelnościami i ich windykacją, która nabywała wierzytelności względem placówek medycznych w znacznej ilości i opiewających na znaczne kwoty. Faktem powszechnie znanym są kłopoty finansowe placówek publicznej służby zdrowia, w tym zwłaszcza pozwanego szpitala. Strona powodowa ze względu na swoje doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności w obszarze tego rynku miała zatem świadomość, iż wskazane przez (...) sp. z o.o. w W. zadłużenie strony pozwanej nie mogło zostać uiszczone w zakreślonym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy gwarancji. Zakładać bowiem należy, iż jako podmiot profesjonalny działa rozsądnie, należycie oceniając sytuację finansową szpital, za których udziela gwarancji, tym bardziej, iż sprawozdania finansowe szpitali publicznych są ogólnie dostępne. W ramach podjętych działań windykacyjnych powód wysłał do pozwanego szpitala pod jednym wezwaniu do zapłaty z każdej umowy. W przypadku umowy gwarancji z dnia 7.12.2012 wezwanie zostało nadane w placówce pocztowej w Ł. dnia 11 grudnia 2012 roku, natomiast w przypadku umowy gwarancji z 18.03.2013 wezwanie zostało wysłane w tym dniu.

Zasady doświadczenia życiowego wskazują, iż tak krótki odstęp czasu pomiędzy datą wysłania pisma strony powodowej a terminem płatności w nim wskazanym (mniej niż 14 dni) nie mógł wiązać się z realnym oczekiwaniem powoda na spełnienie świadczneia przez szpital, a był jedynie wypełnieniem formalnych wymagań z umowy, której celem nie była jednak skuteczna windykacja, a zmiana wierzyciela przez spłatę zobowiązań za szpital.

Zdaniem sądu krótki odstęp czasu pomiędzy zawarciem umowy gwarancji a datą w której gwarant przyrzekał, że pozwany szpital spełni swoje świadczenie (14 dni) oraz działania strony powodowej przeprowadzone w celu skłonienia strony pozwanej do uregulowania swojego zobowiązania (a więc wysłanie jednego wezwania do zapłaty) wskazują na rzeczywiste intencje stron umowy – mianowicie na zawarcie umowy w celu obejścia art.54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej. Przedmiotem umowy nie było faktycznie zlecenie skutecznej windykacji, ale otrzymanie szybkie pieniędzy za świadczenia szpitala przez spółkę (...) od powoda i zmiana wierzyciela.

W myśl § 3 ust. 2 umowy gwarancji restrukturyzacja wierzytelności polegać miała na podejmowaniu przez stronę powodową działań w celu ustalenia z dłużnikami, a w tym przypadku stroną pozwaną, spłaty ich zobowiązań zgodnie z terminem określonym w załączniku nr 1 do umowy. Trudno uznać za działania zmierzające do ustalenia z dłużnikiem spłaty zobowiązania przesłanie pisma wskazującego na istnienie obowiązku zapłaty i zakreślającego termin do uregulowania należności, które zawierało jedynie wzmiankę o możliwości kontaktu w przypadku zaistnienia po stronie dłużnika jakichkolwiek wątpliwości. Umowne sformułowanie „ustalenie” wskazuje jednoznacznie, iż spłata zobowiązania przez dłużnika wynikać miała z zaistnienia konsensusu pomiędzy dłużnikiem a gwarantem. Przesłania pisma zawierającego stanowisko gwaranta nie może uznane zostać za dążenie do osiągnięcia konsensu. Brzmienie art. 391 k.c. wskazuje, iż gwarant winien wykonać wszelkie możliwe czynności w celu skłonienia osoby trzeciej do zawarcia zobowiązania bądź spełnienie świadczenia. Bezskuteczność jego działań skutkowałaby natomiast powstaniem po jego stronie odpowiedzialności odszkodowawczej. Celem bowiem umowy gwarancyjnej jest działanie osoby trzeciej, nie zaś wstąpienie w jej obowiązki przez gwaranta. Tymczasem zaniechanie strony powodowej w zakresie skłonienia strony pozwanej do uiszczenia należności względem (...) sp. z o.o. w W. stanowiło w ocenie Sądu działanie celowe zmierzające do nabycia w drodze regresu wierzytelności strony pozwanej. Zasady doświadczenia życiowego wskazują bowiem, iż gwarant, mając doświadczenie na rynku finansowym publicznych szpitali, nie mógł zasadnie liczyć na to, iż w tak krótkim terminie skłoni pozwany szpital do zapłaty należności. Tym bardziej, że znane mu były zapisy umów, które zawierał ten szpital ze swymi kontrahentami (umowy te są w posiadaniu powodowej spółki), w której zawarte są umowne postanowienia wyłączające zawieranie umów gwarancji. Strona powodowa nie mogła się zatem realnie spodziewać nawet, że pozwany szpital będzie chciał podjąć z nią rozmowy ugodowe o spłacie, skoro w umowach z kontrahentami szpital wyłączył płatność za faktury na rzecz jakikolwiek innych podmiotów niż kontrahent , strony wyłączyły nawet możliwość płatności na rzecz pełnomocnika kontrahenta.

W myśl § 8 umowy „po dokonaniu zapłaty, na podstawie Umowy i przepisów prawa cywilnego (...) S.A. nabędzie roszczenie wobec Dłużników”. Powyższy zapis w konfrontacji z terminami przyjętymi przez strony do zapłaty długu przez szpital (14 dni) w sposób wyraźny wskazuje, iż celem zawarcia tej umowy przez stronę powodową było nabycie wierzytelności przysługujących (...) sp. z o.o. w W., nie zaś zagwarantowanie spełnienia świadczeń przez dłużnika.

W świetle powyższych okoliczności Sąd uznał, iż umowy gwarancji zawarte pomiędzy (...) sp. z o.o. a stroną powodową zostały zawarte w celu obejścia prawa , a jej rzeczywistym celem było nabycie przez stronę powodową wierzytelności wobec strony pozwanej z ominięciem ustawowego zakazu.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 20 kwietnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 10/12) pozorna umowa zawarta dla ukrycia umowy przelewu wierzytelności przez wierzyciela zakładu opieki zdrowotnej z podmiotem profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową windykacją wierzytelności może naruszać zakaz zawarcia umowy przelewu wierzytelności. Na mocy natomiast art. 58 § 1 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest co do zasady nieważna.

Na marginesie wskazać należy, iż płatności na rzecz (...) sp. z o.o. dokonane zostały przez stronę powodową przedwcześnie. Przy uznaniu skuteczności zawarcia umów gwarancyjnych względem strony pozwanej, terminy do uregulowania przez nią należności na rzecz spółki (...) upływały dnia 21 grudnia 2012 roku oraz dnia 1 kwietnia 2013 roku. Natomiast strona powodowa dokonała płatności w dniach 20 grudnia 2012 roku oraz 29 marca 2013 roku, a zatem przed powstaniem jej hipotetycznej odpowiedzialności odszkodowawczej względem (...) sp. z o.o. Przedwczesna i to o aż 5 dni, co stanowiło uszczuplenie o ponad 1/3 ustalonego w załączniku nr 1 do umowy z dnia 18 marca 2013 roku terminu, w jakim strona pozwana miała wywiązać się ze swojego zobowiązania, zapłata przez stronę powodową należności na rzecz (...) sp. z o.o. oraz brak podejmowania przez nią jakichkolwiek działań zmierzających do skłonienia strony pozwanej do uregulowania zadłużenia względem spółki (...) stanowi kolejną przesłankę wskazującą na pozorny charakter zawartej w dniu 18 marca 2013 roku umowy.

Powództwa zostały oddalone, a zatem orzeczenie o kosztach oparto na treści art. 98 § 1 k.p.c., na mocy którego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Koszty poniesione przez stronę pozwaną to: koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3 600 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Łącznie 3 617 zł.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Sąd podjął rozstrzygnięcia zawarte w sentencji wyroku.