Sygn. akt V S 23/12

POSTANOWIENIE

Dnia 8 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :

SSA Jadwiga Galas (spr.)

Sędziowie :

SSA Anna Tabak

SSA Olga Gornowicz-Owczarek

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2012 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi A. P.

przy udziale Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego w G.

o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie o sygnaturze III Ca 313/12 Sądu Okręgowego w Gliwicach w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843; z późn. zm.)

p o s t a n a w i a :

o d r z u c i ć skargę.

Sygn. akt V S 23/12

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2012r. skarżący A. P. złożył skargę na przewlekłość w rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu w sprawie sygn. VIII C-upr 341/10. W skardze domagał się stwierdzenia przewlekłości tegoż postępowania i zasądzenia na jego rzecz odpowiedniego zadośćuczynienia. Zarzucił, iż pomimo upływu ośmiu miesięcy od złożenia apelacji nie doszło do jej rozpoznania.

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm., zwanej dalej „ustawą”) skargę o stwierdzenie,
iż w postępowaniu nastąpiła przewlekłość, wnosi się w toku postępowania w sprawie, zaś art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. Z przepisu tego wynika zatem, iż granicę czasową dla skargi na przewlekłość postępowania stanowi prawomocne zakończenie sprawy, gdyż wniesienie jej po tym terminie powoduje, że odpada przedmiot szczególnego postępowania ze skargi (por. postanowienie SN z 5.08.2011r., sygn. III SPP 18/11). Skarga ta ma bowiem służyć dyscyplinowaniu czynności podejmowanych na danym etapie toczącego się jeszcze postępowania.

Postępowanie w sprawie, w której złożono skargę nie toczy się, skoro skarga została wniesiona już po prawomocnym zakończeniu sprawy, albowiem wyrokiem z dnia 15 czerwca 2012r., sygn. akt III Ca 313/12 Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił apelację powoda
od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 20 grudnia 2011r., sygn. akt
VIII C-upr 341/10. Odpis wyroku doręczono pełnomocnikowi powoda w dniu 25 czerwca 2012r. (k. 188 akt sygn. III Ca 313/12). W konsekwencji stwierdzić należało, iż postępowanie w sprawie, którego stwierdzenia przewlekłości domagał się skarżący zostało prawomocnie zakończone w dniu 15 czerwca 2012r.

Uwzględniając powyższe, skargę wniesioną w trybie ustawy z 17 czerwca 2004r.
po prawomocnym zakończeniu sprawy należało uznać za niedopuszczalną i odrzucić
(art. 2, art. 4, art. 8 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnione zwłoki – Dz. U. Nr 179,
poz. 1843 z 2004 roku z późn. zm., art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).