Sygn. akt XVII AmE 96/12

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Witold Rękosiewicz

Protokolant: Andrzej Tracz

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania (...) S.A.z/s w M.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

o wymierzenie kary pieniężnej

na skutek odwołania powoda od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 czerwca 2012 r. o numerze: (...)

postanawia:

I. Odrzucić odwołanie.

II . Zasądzić od (...) S.A. z/s

w M.kwotę 360 zł. (trzysta sześćdziesiąt) tytułem kosztów

zastępstwa procesowego.

SSO Witold Rękosiewicz