Sygn. I ACz 1012/14

POSTANOWIENIE

Dnia 12 czerwca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik (spr.)

Sędziowie: SA Anna Kowacz-Braun

SA Paweł Rygiel

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 czerwca 2014 r. w Krakowie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko R. D.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. I Nc 4/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. I ACz 1012/14

UZASADNIENIE


Zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. I Nc 4/14 przewodniczący składu w Sądzie Okręgowym w Kielcach zwrócił powódce pozew skierowany przeciwko R. D.. W uzasadnianiu wskazano, że adres pozwanego podany w pozwie był błędny. Powódka wezwana do podania prawidłowego adresu, pod rygorem zwrotu pozwu nie wskazała prawidłowe adresu, utrzymując, że wskazany w pozwie adres jest prawidłowy.

Od tego zarządzenie zażalenie wywiodła powódka, zaskarżając je w całości. Powódka nie sformułowała zarzutów skierowanych przeciwko zarządzeniu, niemniej jednak w uzasadnieniu wskazała, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, a postanowieniem z dnia 21 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Kielcach ustanowił dla niego kuratora.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jest bezzasadne i jako takie podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. pismo procesowe, które jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron. Zgodnie z art. 143 k.p.c. jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Stosownie do art. 144 § 1 k.p.c. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

Jak wynika z załączonej przez powódkę kserokopii postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 marca 2013 r., sygn. VIII Co 87/13 kurator dla pozwanego został ustanowiony do sprawy egzekucyjnej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach J. P. pod sygnaturą akt Km 2293/12. Kurator ten nie ma zatem umocowania do występowania w sprawie o zapłatę wytoczonej przez powódkę. Jest on bowiem tzw. kuratorem prawa procesowego, który może działać na rzecz pozwanego, jedynie w sprawie do której został ustanowiony.

W wywodzie zażalenia powódka, pomimo wcześniej składanych deklaracji, przyznała, że adres pozwanego nie jest znany. Niemniej jednak, w toku niniejszej postępowania powódka nie składała wniosku o ustanowienia kuratora dla pozwanego. Skoro zatem powódka nie była w stanie podać prawidłowego adresu strony przeciwnej, ani też nie złożyła wniosku o ustanowienie dla niej kuratora, słusznie przewodniczący w Sądzie Okręgowym zdecydował o zwrocie pozwu.

W związku z powyższy, Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 362 k.p.c., postanowił, jak w sentencji.