Sygn. akt VII Pz 75/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 17 czerwca 2014 r., Przewodniczący IV Wydziału Pracy, Sądu Rejonowego w Pabianicach, zwrócił pozew W. M. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w P. o przywrócenie do pracy.

W uzasadnieniu podniesiono, iż zgodnie z art. 130 § 1 i 2 kpc jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie.

Mając na uwadze treść art. art. 112 ust. 1, 2 i 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd wskazał, iż nie był zobligowany do wzywania profesjonalnego pełnomocnika powoda do opłacenia pozwu, gdyż w przypadku gdy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony – co miało miejsce w niniejszej sprawie (Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie VII Pz 27/14 oddalono zażalenie pełnomocnika powoda na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych) – to termin do opłacenia pisma biegł od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie.

Zarówno pozew jak i wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych został złożony w niniejszej sprawie, w imieniu powoda W. M., przez adwokata.

Wysokość opłaty w sprawie została ustalona prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 17 lutego 2014 roku.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie VII Pz 27/14 oddalające zażalenie pełnomocnika powoda na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych zostało pełnomocnikowi powoda doręczone w dniu 29 maja 2014 roku, a zatem termin do opłacenia pisma zaczął biec od tej daty( art. 112 ust 2 i 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Termin do jego opłacenia minął zatem w dniu w dniu 5 czerwca 2014 roku. Z tych też względów zgodnie z art. 130 par 1 i 2 kpc pismo podlegało zwrotowi.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł pełnomocnik powoda, nowo ustanowiony w sprawie, wnosząc o jego uchylenie i nadanie biegu pozwowi powoda z dnia 16 grudnia 2013 r.

W uzasadnieniu swego stanowiska podniósł, iż powód opłacił pozew w dniu 16 czerwca 2014 r. O wysokości i terminie wniesienia opłaty sądowej poinformował powoda poprzedni pełnomocnik oznaczając mu termin jej wniesienia do dnia 16 czerwca 2014 r., co powód wykonał. Jednocześnie z uwagi na brak kontaktu z dotychczasowym pełnomocnikiem, powód był zmuszony wymówić mu pełnomocnictwo z dniem 16 czerwca 2014 r. W dniu 17 czerwca 2014 r. udzielił pełnomocnictwa innemu pełnomocnikowi, okazując mu dowód wniesienia opłaty w sprawie. Skarżący wskazał, że ponieważ powód wniósł opłatę sądową z 11 – dniowym opóźnieniem bez swojej winy, wnosi jednocześnie o przywrócenie powodowi terminu do wniesienia opłaty sądowej.

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Pabianicach, IV Wydział Pracy odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty sądowej jako spóźniony.

Pismem procesowym z dnia 4 lipca 2014 r. w uzupełnieniu zażalenia skarżący podniósł, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. Przewodnicząca IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Pabianicach wydała zarządzenie wzywające pełnomocnika powoda do uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 6.856 zł w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Zarządzenie to zostało wykonane w dniu 10 czerwca 2014 r. W dniu 16 czerwca 2014 r. zgodnie z ww. zarządzeniem powód wpłacił żądaną opłatę od pozwu, bezpośrednio do Kasy Sądu Rejonowego w Pabianicach. W dniu 17 czerwca 2014 r. Przewodnicząca wydała Zarządzenie anulujące swoje zarządzenie z dnia 10 czerwca 2-014 r. jako omyłkowo wydane i zarządziła zwrot pozwu. Powód zatem dokonał wpłaty w wykonaniu zarządzenia z dnia 10 czerwca 2014 r. niezależnie od tego czy zostało ono omyłkowo wydane, czy też nie. Wobec skutecznego wezwania strony do uiszczenia opłaty nastąpiła więc, zdaniem skarżącego konwalidacja czynności prawnej, co skutkować winno z kolei uwzględnieniem wniesionego zażalenia.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył co następuje:

- zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Z § 2 tego artykułu wynika natomiast, iż po bezskutecznym upływie wskazanego terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

W myśl art. 130 2 § 1 kpc pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu.

Z kolei art. 112 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o zwolnienie powoda od kosztów sądowych na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Wskazanego przepisu nie stosuje się, jeżeli pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. W takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia.

Na gruncie rozpoznawanej sprawy niezaprzeczalnie pozew jak i wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych został złożony w niniejszej sprawie w imieniu powoda W. M. przez adwokata. Bezsprzecznie także opłata od pozwu uiszczona przez powoda w dniu 16 czerwca 2014 r. wniesiona została z naruszeniem przewidzianego do tego terminu oraz zasad określonych w art. 112 ust 2 i 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, co skarżący we wniesionym zażaleniu sam pośrednio przyznaje.

Z tych też względów na podstawie art. 130 § 1 i 2 kpc pismo podlegało zwrotowi.

Oceny tej nie zmienia wywiedziona w zażaleniu argumentacja, iż powód został wprowadzony w błąd przez swojego pełnomocnika co do terminu w jakim opłata winna zostać uiszczona ani fakt, iż istotnie pierwotnie wezwano byłego pełnomocnika powoda do uiszczenia opłaty w stricte zakreślonym do tego terminie, którego de facto powód dochował. Okoliczności te co najwyżej mogły by bowiem usprawiedliwiać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty. Ten jednak, co wynika z akt sprawy został odrzucony z jako spóźniony. Z tych też względów podniesiona argumentacja nie może przynieść spodziewanego przez skarżącego skutku procesowego.

Zaskarżone orzeczenie w pełni zatem odpowiada prawu.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. oddalił zażalenie jako bezzasadne.

Przewodniczący: Sędziowie:

Z./odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.