Sygn. akt VII Pz 75/14

POSTANOWIENIE

Dnia 7 sierpnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Ewa Chałubińska

Sędzia SO Agnieszka Gocek

po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa W. M.

przeciwko (...) Spółdzielni (...) w P.

o przywrócenie do pracy

w przedmiocie zażalenia powoda na zarządzenie Przewodniczącej IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie sygn. akt. IV P 225/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Przewodnicząca: Sędziowie: