Sygn. akt II C 1727/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.O. T. Jakubowska – Wójcik

Protokolant: st. sekr. sąd. D. Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2014 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko Miastu Ł.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia w całości wykonalności w stosunku do powódki tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Łodzi XIX Wydział Gospodarczy z dnia 20 stycznia 1998r., o sygnaturze XIX Ng 1706/97 zaopatrzony przez ten sam Sąd w klauzulę wykonalności na rzecz Gminy Miejskiej Ł. postanowieniem z 9 listopada 1998r.;

2.  pozbawia wykonalności w stosunku do powódki tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Łodzi XIX Wydział Gospodarczy z dnia 16 grudnia 1997r., o sygnaturze XIX Ng 1582/97 zaopatrzony przez ten sam Sąd w klauzulę wykonalności na rzecz Gminy Miejskiej Ł. postanowieniem z 11 września 1998r. w części dotyczącej odsetek ustawowych liczonych:

- od kwoty 40604,42 (czterdzieści tysięcy sześćset cztery 42/100) zł za okres od dnia 17 grudnia 1997 r. do dnia 3 czerwca 1999 r. w wysokości 18570,16 (osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt 16/100) zł;

- od kwoty 13387,11 (trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 11/100) zł za okres od dnia 4 czerwca 1999 r. do dnia 11 października 2008 r. w wysokości 20460,93 (dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt 93/100) zł;

3.  umarza postępowanie w zakresie pozbawienia wykonalności w stosunku do powódki tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Łodzi XIX Wydział Gospodarczy z dnia 16 grudnia 1997r., o sygnaturze XIX Ng 1582/97 zaopatrzonego przez ten sam Sąd w klauzulę wykonalności na rzecz Gminy Miejskiej Ł. postanowieniem z 11 września 1998r. w części dotyczącej odsetek ustawowych w kwocie 50,35 (pięćdziesiąt 35/100) zł;

4.  oddala powództwo w pozostałej części;

5.  zasądza od Miasta Ł. na rzecz E. K. kwotę 1996,78 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 78/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

6.  nakazuje pobrać od Miasta Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 6626 (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) zł tytułem opłaty sądowej.

Sygn. akt II C 1727/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 12 stycznia 2012 roku skierowanym przeciwko Miastu Ł., sprecyzowanym pismem dnia 20 czerwca 2012 roku, powódka E. K. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 20 stycznia 1998 roku wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XIX Wydział Gospodarczy w sprawie XIX Ng 1706/97 z powództwa Gminy Miejskiej Ł. przeciwko E. K., któremu tenże Sąd nadał klauzulę wykonalności w dniu 9 listopada 1998 roku oraz o pozbawienie w części wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 16 grudnia 1997 roku wydany przez Sąd Rejonowy w Łodzi XIX Wydział Gospodarczy w sprawie XIX Ng 1582/97 z powództwa Gminy Miejskiej Ł. przeciwko E. K., któremu tenże Sąd nadał klauzulę wykonalności z dnia 11 września 1998 roku, tj. w zakresie odsetek ustawowych liczonych od kwoty 40.604,42 zł od dnia 17 grudnia 1997 roku do dnia 3 czerwca 1999 roku w wysokości 18.570 zł oraz odsetek ustawowych liczonych od kwoty 13.387,11 zł od dnia 4 czerwca 1999 roku do dnia 11 października 2008 roku w wysokości 20.461 zł, tj. łączna kwota odsetek 39.031 zł. Strona powodowa wniosła także o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje roszczenie powódka podała, że doszło do przedawnienia należności stwierdzonej nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 20 stycznia 1998 roku, sygn. akt XIX Ng 1706/97 i tym samym odsetek za opóźnienie, jak również odsetki ustawowe zawarte w nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 16 grudnia 1997 roku, sygn. akt XIX Ng 1582/97, uległy przedawnieniu. /pozew k. 3-12, pismo k. 79-84/

Na wniosek powódki Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 31 stycznia 2012 roku zabezpieczył powództwo poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi A. K. (1) w sprawie Km 3026/11 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie. /postanowienie k. 48-52/

W odpowiedzi na pozew z dnia 2 maja 2012 roku pozwany wniósł o oddalanie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, podnosząc, iż wierzytelności dochodzone przez Miasto Ł. na podstawie nakazów zapłaty Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 16 grudnia 1997 roku o sygn. akt XIX Ng 1582/97 oraz z dnia 20 stycznia 1998 roku o sygn. akt XIX Ng 1706/97 w zakresie, w jakim powódka domaga się pozbawienia tytułów wykonalności, są nadal wymagalne i nieprzedawnione. /odpowiedź na pozew k. 72-74/

Pismem z dnia 13 listopada 2012 roku powódka rozszerzyła powództwo, wnosząc o:

1. pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 20 stycznia 1998 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie XIX Ng 1706/97 z powództwa Gminy M. Ł. przeciwko E. K., któremu tenże Sąd nadał klauzulę wykonalności z dnia 9 listopada 1998 roku,

2. pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 16 grudnia 1997 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie XIX Ng 1582/97, w części dotyczącej odsetek ustawowych liczonych od kwot:

- 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 lutego 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 lutego 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 marca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 kwietnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 maja 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 czerwca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 lipca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 sierpnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 września 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 października 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 listopada 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 grudnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 lutego 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 marca 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 kwietnia 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 maja 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 czerwca 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku

w wysokości 38.345 zł oraz odsetek ustawowych liczonych od kwoty 40.604,42 zł od dnia 17 grudnia 1997 roku do dnia 3 czerwca 1999 roku w wysokości 18.570 zł oraz odsetek ustawowych liczonych od kwoty 13.387,11 zł od dnia 4 czerwca 1999 roku do dnia 11 października 2008 roku w wysokości 20.461 zł, tj. łączna kwota odsetek 77.376 zł,

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. /pismo procesowe k. 109-112/

W piśmie z dnia 8 lipca 2014 roku powódka zmodyfikowała powództwo w zakresie żądania pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, tj. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 16 grudnia 1997 roku, wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie XIX Ng 1582/97, w części dotyczącej odsetek ustawowych liczonych od kwot:

- 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 lutego 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 marca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 kwietnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 maja 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 czerwca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 lipca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 sierpnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 września 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 października 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 listopada 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 grudnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 1.476,93 zł od dnia 11 lutego 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 3.044,49 zł od dnia 11 marca 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.267,31 zł od dnia 11 kwietnia 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.267,31 zł od dnia 11 maja 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.267,31 zł od dnia 11 czerwca 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku

w wysokości 38.294,56 oraz odsetek ustawowych liczonych od kwoty 40.604,42 zł od dnia 17 grudnia 1997 roku do dnia 3 czerwca 1999 roku w wysokości 18.570,16 zł oraz odsetek ustawowych liczonych od kwoty 13.387,11 zł od dnia 4 czerwca 1999 roku do dnia 11 października 2008 roku w wysokości 20.460,93 zł, tj. odsetek ustawowych w łącznej wysokości 77.325,65 zł. Powódka cofnęła powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia w zakresie kwoty odsetek ustawowych w wysokości 50,35 zł. /pismo procesowe k. 184-185/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym w dniu 16 grudnia 1997 roku Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1582/97 nakazał E. K. zapłacić na rzecz Gminy Miejskiej Ł. kwotę 40.604,42 zł z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 lutego 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 marca 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 kwietnia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 maja 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 czerwca 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 lipca 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 sierpnia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 września 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 października 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 listopada 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 grudnia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1996 roku do dnia zapłaty;

- 1.476,93 zł od dnia 11 lutego 1996 roku do dnia zapłaty;

- 3.044,49 zł od dnia 11 marca 1996 roku do dnia zapłaty;

- 2.267,31 zł od dnia 11 kwietnia 1996 roku do dnia zapłaty;

- 2.267,31 zł od dnia 11 maja 1996 roku do dnia zapłaty;

- 2.267,31 zł od dnia 11 czerwca 1996 roku do dnia zapłaty

wraz z wynagrodzeniem adwokackim w kwocie 3.000 zł oraz kosztami sądowymi w kwocie 735,60 zł.

Powyższemu nakazowi została nadana klauzula wykonalności w dniu 11 września 1998 roku. /nakaz zapłaty z 16.12.1997 r. k. 35-36 załączonych akt o sygn. XIX Ng 1582/97/

W oparciu o tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w dniu 16 grudnia 1997 roku przez Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1582/97 na wniosek Gminy Ł. z dnia 5 lutego 1998 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadził postępowanie egzekucyjne w sprawie VI KM 50/98, które zostało umorzone w dniu 22 października 2001 roku wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. /wniosek o wszczęcie egzekucji k. 1, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 10, postanowienie k. 224 załączonych akt o sygn. VI KM 50/98/

W wyniku prowadzonej egzekucji Komorniki Sądowy wypłacił Miastu Ł. w dniu 3 czerwca 1999 roku kwotę 27.217,31 zł, którą wierzyciel zaliczył na poczet należności głównej. /okoliczność bezsporna/

W dniu 8 grudnia 2000 roku E. K. wniosła o wznowienie postępowania w sprawie XIX Ng 1528/97, a ponadto uchylenie przez Sąd postanowienia o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty i przywrócenie terminu do wniesienia opłaty od zarzutów. /skarga o wznowienie postępowania k. 2-3 załączonych akt o sygn. X GC 545/02/

Prawomocnym wyrokiem z dnia 8 października 2002 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie X GC 545/02 oddalił skargę E. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 16 grudnia 1997 roku, sygn. akt XIX Ng 1582/97. /wyrok z 08.10.2002 r. k. 103 załączonych akt o sygn. X GC 545/02/

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym w dniu 20 stycznia 1998 roku Sąd Rejonowy w Łodzi w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1706/97 nakazał E. K. zapłacić na rzecz Gminy Miejskiej Ł. kwotę 93.484,28 zł z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 5.171,58 zł od dnia 11 stycznia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.171,58 zł od dnia 11 lutego 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.175,90 zł od dnia 11 marca 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.175,90 zł od dnia 11 kwietnia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 maja 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 czerwca 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 lipca 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11sierpnia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 września 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 października 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 listopada 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 grudnia 1995 roku do dnia zapłaty;

- 5.180,22 zł od dnia 11 stycznia 1996 roku do dnia zapłaty;

- 3.399,15 zł od dnia 11 lutego 1996 roku do dnia zapłaty;

- 7.035,59 zł od dnia 11 marca 1996 roku do dnia zapłaty;

- 5.244,20 zł od dnia 11 kwietnia 1996 roku do dnia zapłaty;

- 5.244,20 zł od dnia 11 maja 1996 roku do dnia zapłaty;

- 5.244,20 zł od dnia 11 czerwca 1996 roku do dnia zapłaty

wraz z wynagrodzeniem adwokackim w kwocie 4.500 zł oraz kosztami sądowymi w kwocie 1.552,30 zł.

Powyższemu nakazowi została nadana klauzula wykonalności w dniu 9 listopada 1998 roku. Orzeczenie to nie zostało zaskarżone. /nakaz zapłaty z 20.01.1998 r. k. 35-36 załączonych akt o sygn. XIX Ng 1706/97 /

W dniu 8 grudnia 2000 roku E. K. wniosła o wznowienie postępowania w sprawie XIX Ng 1706/97, o ponadto uchylenie przez Sąd postanowienia o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty i przywrócenie terminu do wniesienia opłaty od zarzutów. /wniosek o wznowienie postępowania k. 2-3 załączonych akt o sygn. XII GC 66/02/

Prawomocnym wyrokiem z dnia 22 marca 2002 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w sprawie XII GC 66/02 oddalił skargę E. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 20 stycznia 1998 roku, sygn. akt XIX Ng 1706/97. /wyrok z 22.03.2001 r. k. 68, wyrok z 18.10.2002 r. k. 104 załączonych akt o sygn. XII GC 66/02/

W dniu 12 października 2011 roku wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie:

- nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 16 grudnia 1997 roku o sygn. akt XIX Ng 1582/97;

- nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 20 stycznia 1998 roku o sygn. akt XIX Ng 1706/97 wraz z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18 października 2002 roku o sygn. akt X Ga 209/02. /wniosek o wszczęcie egzekucji k. 1-2 załączonych akt o sygn. KM 3026/11/

Pismem z dnia 24 listopada 2011 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi A. K. (2) zawiadomił powódkę o wszczęciu egzekucji z wniosku Miasta Ł. na podstawie tytułu wykonawczego:

- nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Łodzi w dniu 20 stycznia 1998 roku, sygn. akt XIX NG 1706/97,

- wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18 października 2002 roku, sygn. akt X Ga 209/02,

- wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 października 2002 roku, sygn. akt X GC 545/02. /zawiadomienie o wszczęciu k. 12 załączonych akt o sygn. KM 3026/11/

W dniu 13 grudnia 2011 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi A. K. (2) na wniosek wierzyciela Miasta Ł. zawiesił w/w postępowanie egzekucyjne w sprawie o sygn. KM 3026/11. /postanowienie k. 27 załączonych akt o sygn. KM 3026/11/

Pozwem z dnia 27 lipca 1999 roku Miasto Ł. wniosło o zasądzenie od E. K. kwoty 1.398.002,48 zł tytułem odszkodowania za zajmowane przez nią lokale użytkowe ulicy (...) w Ł..

W ramach zawartej ugody w sprawie X GC 622/01 w dniu 1 października 2004 roku przed Sądem Okręgowym w Łodzi E. K. zobowiązała się zapłacić na rzecz Miasta Ł. reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ł. kwotę 97.894 zł, oświadczając, że ugoda wyczerpuje jej roszczenia o zwrot nakładów za lokale położone w Ł. przy ulicy (...). /pozew k. 2-3, ugoda k. 1054 załączonych akt o sygn. X GC 622/01/

Odsetki ustawowe objęte tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Łodzi w dniu 16 grudnia 1997 roku w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1582/97 wynoszą:

- 2.969,45 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

-2.866,15 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 lutego 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.772,85 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 marca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.669,55 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 kwietnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.569,58 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 maja 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.466,27 zł od kwoty 2.252,39 od dnia 11 czerwca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.366,31 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 lipca 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.263 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 sierpnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.159,70 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 września 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.059,73 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 października 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 1.956,43 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 listopada 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 1.856,46 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 grudnia 1995 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 1.766,49 zł od kwoty 2.252,39 zł od dnia 11 stycznia 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 1.100,62 zł od kwoty 1.476,93 zł od dnia 11 lutego 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 2.157,50 zł od kwoty 3.044,49 zł od dnia 11 marca 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 1.518,17 zł od kwoty 2.267,31 zł od dnia 11 kwietnia 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

-1.432,44 zł od kwoty 2.267,31 zł od dnia 11 maja 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 1.343,86 zł od kwoty 2.267,31 zł od dnia 11 czerwca 1996 roku do 16 grudnia 1997 roku,

- 18.570,16 zł od kwoty 40.604,42 zł od dnia 17 grudnia 1997 roku do 3 czerwca 1999 roku,

- 20.460,93 zł od kwoty 13.387,11 zł od dnia 4 czerwca 1999 roku do 11 października 2008 roku. /kalkulator odsetkowy/

Powyższy stan faktyczny Sąd oparł na powołanych dowodach z dokumentów. Jest on bezsporny między stronami.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Podstawę prawną powództwa w niniejszej sprawie stanowi art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., zgodnie, z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: wykonanie zobowiązania przez spełnienie świadczenia zgodnie z jego treścią, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, świadczenie w miejsce spełnienia (datio in solutum). Natomiast skutek w postaci niemożności egzekwowania zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: prolongata terminu spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty, przedawnienie roszczenia. Skoro w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. jest mowa o zdarzeniu, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, to przepis ten może mieć zastosowanie jedynie do takich jak wyżej wymienione lub podobnych zdarzeń, a więc wyłącznie mających charakter materialnoprawny (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 roku o sygn. akt I CSK 282/08).

Przedawnienie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym może stanowić podstawę powództwa przewidzianego w art. 840 § 1 k.p.c. (por. orzecz. SN z dnia 27 lutego 1969 r. II CZ 37/69 OSPiKA 1970, nr 2. poz. 34, z dnia 13 kwietnia 1972 r. I Cz 35/72 GSiP 1972, Nr 21, s. 2).

Zgodnie z art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

W ocenie Sądu roszczenie Miasta Ł. wobec E. K. objęte tytułem wykonawczym w postaci prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w dniu 20 stycznia 1998 roku w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1706/97 uległo przedawnieniu.

Wbrew twierdzeniom strony pozwanej w w/w sprawie nie doszło do przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:

1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3. przez wszczęcie mediacji.

Z przepisu art. 123 § 1 pkt 1 k.c. wynika, że czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia musi być skierowana przeciwko tej osobie, przeciw której roszczenie przysługuje. Ustawodawca w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. kładzie nacisk na bezpośredniość działań wierzyciela z określonym roszczeniem i tylko z takim działaniem wiąże skutek prawny w postaci przerwania biegu przedawnienia. Określona czynność procesowa wierzyciela wywoła, więc skutek określony powołanym przepisem, jeżeli została podjęta przez niego w celu zmierzającym obiektywnie i bezpośrednio do szeroko rozumianej realizacji roszczenia. Innymi słowy, chodzi o obiektywną skuteczność czynności polegającej na zgłoszeniu roszczenia, a wyrażającą się w zdolności do wywołania skutku w postaci realizacji tego właśnie roszczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2012 roku o sygn. akt I CSK 155/12). Niewątpliwie dla wywołania skutku w postaci przerwy biegu przedawnienia - inaczej niż po myśli art. 123 § 1 pkt 2 k.c. - wymagana jest aktywność wierzyciela, nie zaś dłużnika. W świetle powyższych rozważań należy przyjąć, że złożenie przez dłużniczkę E. K. w dniu 8 grudnia 2000 roku skarg o wznowienie postępowań w sprawach o sygn. akt XIX Ng 1706/97 i XIX Ng 1582/97 nie było czynnościami przerywającymi bieg przedawnienia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Powódka, składając skargi, nie działała w interesie wierzyciela, tylko podejmowała działania, mające na celu zwolnienie się z obowiązku zapłaty należności wynikających z nakazów zapłaty. E. K. nie uznała także roszczeń przysługujących pozwanemu, tak więc nie doszło do przerwania biegu przedawnienia w oparciu o art. 123 § 1 pkt 2 k.c.

Bieg przedawnienia roszczenia przerywa złożenie wniosku o wszczęcie i prowadzenie egzekucji, jest to, bowiem czynność podjęta przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju bezpośrednio w celu zaspokojenia roszczenia.

Na wniosek Miasta Ł. nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu nakazowym w dniu 20 stycznia 1998 roku w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1706/97 postanowieniem z dnia 9 listopada 1998 roku została nadana klauzula wykonalności. Powyższe postanowienie nie zostało zaskarżone, należy, zatem przyjąć, że termin przedawnienia rozpoczął bieg z upływem 7-dniowego terminu do wniesienia zażalenia (art. 795 k.p.c.). Natomiast wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie w/w tytułu wykonawczego Miasto Ł. złożyło 12 października 2011 roku. W okresie od 1998 roku do 2011 roku strona pozwana nie podjęła żadnych czynności w celu dochodzenia roszczenia zasądzonego nakazem zapłaty. Powyższe okoliczności stanowią podstawę do przyjęcia, że należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty sądowe zasądzone nakazem zapłaty z dnia 20 stycznia 1998 roku uległy przedawnieniu w listopadzie 2008 roku. Mając to na uwadze Sąd uznał, iż w oparciu o treść art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. istnieje podstawa do pozbawienia w całości wykonalności nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi w postępowaniu nakazowym w dniu 20 stycznia 1998 roku w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1706/97 z uwagi na niemożność egzekwowania zobowiązania, tj. przedawnienie roszczenia.

Żądanie powódki pozbawienia wykonalności nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Łodzi w postępowaniu nakazowym z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie o sygn. akt XIX Ng 1582/97 w zakresie odsetek ustawowych również zasługuje w części na uwzględnienie.

Sąd ustalił, że w oparciu o powyższy tytuł wykonawczy na wniosek Gminy Ł. złożony w dniu 5 lutego 1998 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadził postępowanie egzekucyjne w sprawie VI KM 50/98, które zostało umorzone w dniu 22 października 2001 roku wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W wyniku prowadzonej egzekucji Komornik Sądowy wyegzekwował i wypłacił Miastu Ł. w dniu 3 czerwca 1999 roku 27.217,31 zł, którą to kwotę wierzyciel – Miasto Ł. zaliczyło na poczet zaległości głównej zasądzonej nakazem zapłaty w kwocie 40.604,42 zł. Pozostała do uiszczenia należność główna w kwocie 13.387,11 zł.

Odsetki za opóźnienie mają charakter świadczenia okresowego, które jak podnosi się w piśmiennictwie i judykaturze (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/2004 r., OSNC 2005, nr 9, poz. 149) charakteryzuje zależność rozmiaru należności od upływu czasu oraz układanie się świadczeń w szereg kolejno po sobie wymagalnych świadczeń, przy czym mają one występować w równych odstępach czasu. Pogląd o okresowym charakterze odsetek za opóźnienie wywodzony był początkowo przez Sąd Najwyższy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1976 r., III CRN 181/76, OSNCP 1977, nr 4, poz. 78, poz. 33) z treści 360 k.c., który jednakże nie dotyczy odsetek ustawowych, a więc odsetek za opóźnienie, lecz odsetek umownych tzw. zwykłych, należnych za korzystanie z cudzego kapitału. Odstępując od tej argumentacji w późniejszym orzecznictwie przyjęto, że okresowy charakter odsetek za opóźnienie przejawia się w tym, że z każdym dniem opóźnienia powstaje wobec dłużnika odrębne roszczenie o odsetki, które jest także od tego dnia wymagalne i od tego dnia zaczyna się przedawniać (m.in. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1991 r., III CZP 21/91, OSNC 1991, nr 10-12, poz. 121, z dnia 9 listopada 1994 r., III CZP 141/94 M. Prawn. 1995, nr 3, s.83, uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 26 stycznia 2005 r., OSNC 2005, nr 9, poz. 149).

Zgodnie z ogólną zasadą, którą wyraża art. 118 k.c., termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata. Według tej reguły, niezależnie od charakteru długu głównego, ulega przedawnieniu roszczenie o odsetki za opóźnienie. Przepisem szczególnym w stosunku do art. 118 k.c. jest art. 125 § 1 k.c. przewidujący dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, bez względu na ich charakter, dziesięcioletni termin przedawnienia, z wyłączeniem jednak (zdanie drugie) roszczeń obejmujących świadczenia okresowe należne w przyszłości, które ulegają przedawnieniu trzyletniemu (por. wyrok SN z dnia 15 stycznia 2014r.I CSK 197/13 LEX 1438401).

W tym stanie rzeczy Sąd przyjął, że określony w art. 125 § 1 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia ma zastosowanie do stwierdzonych orzeczeniem sądu roszczeń o odsetki za opóźnienie wymagalnych w dacie uprawomocnienia się orzeczenia. Trzyletniemu przedawnieniu ulegają natomiast stwierdzone orzeczeniem roszczenia o odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po uprawomocnieniu się orzeczenia.

W okolicznościach niniejszej sprawy dziesięcioletni okres przedawnienia ustawowych odsetek zasądzonych nakazem zapłaty z 16 grudnia 1997 r. w sprawie XIX Ng 1582/97 nie upłynął, gdyż Miasto Ł. wszczęło w dniu 5 lutego 1998r. egzekucję przerywając bieg terminu przedawnienia. Po przerwie – po zakończeniu w dniu 22 października 2001 r. postępowania egzekucyjnego umorzeniem – termin przedawnienia rozpoczął bieg na nowo (art. 124 §1 k.c.). Kolejny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego pozwany złożył 12 października 2011r. Trzyletniemu przedawnieniu uległy, więc jedynie te odsetki ustawowe, które powstały po wydaniu nakazu zapłaty przez Sąd Rejonowy w Łodzi za czas od 17 grudnia 1997r. do 11 października 2008r. z uwagi na nie podjęcie przez Miasto Ł. czynności egzekucyjnych w czasie, gdy okres przedawnienia w odniesieniu do tych świadczeń okresowych jeszcze nie upłynął. Dlatego też Sąd pozbawił wykonalności w stosunku do powódki tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 16 grudnia 1997r. o sygnaturze XIX Ng 1582/97 w części dotyczącej odsetek ustawowych liczonych od kwoty 40604,42 zł za okres od dnia 17 grudnia 1997 r. do dnia 3 czerwca 1999 r. w wysokości 18570,16 zł oraz od kwoty 13387,11 zł za okres od dnia 4 czerwca 1999 r. do dnia 11 października 2008 r. w wysokości 20460,93 zł, oddalając powództwo w pozostałej popieranej przez E. K. części dotyczącej tego nakazu zapłaty.

W zakresie, w jakim nastąpiło cofnięcie pozwu przez powódkę, tj. co do kwoty 50,35 zł, Sąd na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 100 k.p.c., biorąc pod uwagę to, iż E. K. wygrała proces w 77,55%.

Każda ze stron poniosła koszty procesu w postaci kosztów zastępstwa procesowego przez radcę prawnego w wysokości 3.600 zł. Powódka uiściła nadto opłatę od pozwu w wysokości 300 zł, korzystała, bowiem, na mocy postanowienia Sądu z dnia 1 marca 2012r. (k.64), ze zwolnienia od kosztów sądowych ponad kwotę 300 zł każdorazowej należności oraz opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Skarb Państwa poniósł tymczasowo koszt brakującej części opłaty od pozwu w kwocie 8244 (tj. 5% z 170861 zł – 300 zł).

Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. i art. 100 k.p.c. Sąd zasądził od Miasta Ł. na rzecz powódki kwotę 1996,78 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, biorąc pod uwagę stopień, w jakim powódka uległa w sporze oraz poniesiony koszt zastępstwa procesowego.

Na podstawie art. 113 ust. 1 u.k.s.c. Sąd nakazał pobrać od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 6626 zł tytułem brakującej opłaty.