Sygn. akt : I ACa 1283/12

POSTANOWIENIE

Dnia 5 grudnia 2012r

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie :

Przewodniczący : SSA Wojciech Kościołek

Sędziowie : SA Władysław Pawlak , SA Grzegorz Krężołek [ spr]

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012r w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi S. T. (1)

o wznowienie postępowania

w sprawie z powództwa S. T. (1)

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) „ w K.

o uchylenie uchwał

zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2006r , sygn. akt : I ACa 828/06

P o s t a n a w i a

Odrzucić skargę.

Sygn. akt : I ACa 1283/12

UZASADNIENIE

S. T. (2) w piśmie datowanym na 27 czerwca 2012r , skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie zawarła skargę o wznowienie postępowania prowadzonego przez ten Sąd pod sygnaturą I C (...)i zakończonego prawomocnym wyrokiem z dnia 16 lutego 2006r

Jak podawała autorka skargi , objęta jest nią ta część orzeczenia , którą rozstrzygnięto o żądaniu uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków strony pozwanej , Spółdzielni Mieszkaniowej (...) „ w K. , podjętej w dniu 19 marca 2005r , a dotyczącej zmian w statucie Spółdzielni.

W dalszej części skargi S. T. (1) nawiązywała już do innego postępowania zapoczątkowanego przez nią pozwem z dnia 8 lipca 2011r , skierowanym przeciwko tej samej Spółdzielni o chylenie uchwały Rady Nadzorczej nr(...) , podjętej w dniu 24 maja 2011r , a związanej z negowanym przez powódkę zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych, lokalu w zasobach pozwanej , który zajmuje./k.2-4 akt/

Postanowieniem z dnia 22 października 2012r Sąd Okręgowy w Krakowie przekazał tę skargę do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu , który rozpoznawał apelację powódki i obecnej skarżącej od wyroku z dnia 16 lutego 2006r w sprawie I C (...) Wyrokiem z dnia 30 sierpnia 2006r w sprawie I ACa 828/06 Sąd II instancji Apelacyjny oddalił środek odwoławczy obecnie skarżącej.

Jak wynika z pisemnych motywów orzeczeń Sądów obu instancji przedmiotem rozstrzygania przez nie było również żądanie S. T. (1) uchylenia uchwały z dnia 19 marca 2005r , o które to żądanie uzupełniła żądanie poprzednie, właśnie pismem procesowym z dnia 11 października 2005r , na które powołuje się skarżąca w piśmie inicjującym obecne postępowanie./ k. 69-72 i k.122-126 akt I C 1132/05 – w załączeniu. /

Rozpoznając skargę Sąd Apelacyjny rozważył :

Skarga podlega odrzuceniu.

W pierwszej kolejności zauważyć należy , że motywy jakimi posłużyła się S. T. (1) by ją uzasadnić nie dotyczą okoliczności związanych z postępowaniem do którego się ona odnosi ale tych , które związane były z innym , mającym za przedmiot żądanie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 24 maja 2011r nr(...)

Tego rodzaju rozbieżność powoduje , że w motywach skargi nie znajdujemy wskazania na fakty mające świadczyć o powołaniu się przez skarżącą na ustawowe podstawy wznowienia.

Po wtóre zważywszy na porównanie dat - pisma procesowego zawierającego skargę //k. 2 akt i / i datę prawomocności wyroku rozstrzygającego o żądaniach powódki w sprawie I C (...)Sądu Okręgowego w Krakowie , który stał się prawomocny w dniu wydania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie I ACa 828/06 wyroku oddalającego apelację S. T. (1) , 30 sierpnia 2006r / k. 119 akt I C (...)- w załączeniu / skargę należy ocenić jako spóźnioną , skoro została wniesiona po upływie pięciu lat od daty prawomocności wyroku przeciwko któremu jest ona wymierzona.

Z podanych przyczyn Sąd Apelacyjny skargę odrzucił , na podstawie art. 410 kpc.