Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/UZP 257/08,
KIO/UZP 258/08
WYROK
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Luiza Łamejko

Członkowie: Ewa Marcjoniak
Jolanta Markowska

Protokolant: Magdalena Sierakowska


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2008 r. w Warszawie odwołań skierowanych
w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 marca 2008 r. do
łącznego rozpoznania,
wniesionych przez:
A Konsorcjum firm: ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., D. Bońkowski i Spółka Spółka
Komandytowa, ASD Toyota Tadeusz Ukleja oraz Auto Kamiński Sp. z o.o.
reprezentowanego przez ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., Leszno,
ul. Mickiewicza 9,
B firmę ACM Mari-Car Sp. z o.o., Poznań, ul. Metalowa 1
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
Poznań, ul. Wilczak 53 protestów:

A Konsorcjum firm: ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., D. Bońkowski i Spółka Spółka
Komandytowa, ASD Toyota Tadeusz Ukleja oraz Auto Kamiński Sp. z o.o.
reprezentowanego przez ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., Leszno,
ul. Mickiewicza 9 z dnia 5 marca 2008 r.,
B firmy ACM Mari-Car Sp. z o.o., Poznań, ul. Metalowa 1 z dnia 4 marca 2008 r.,
przy udziale zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego:

- Konsorcjum firm: AUTO COMPOL S.A., SMEKTAŁA Sp. z o.o., AUTO LIDER
Sp. z o.o., PABICH Sp. z o.o., AUTO-SERWIS ANTONINEK Sp. z o.o., ROSIAK
I SYN Sp. z o.o. i PIELUSZYŃSKA Sp. z o.o. reprezentowanego przez AUTO
COMPOL S.A., Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 1,
po stronie zamawiającego,
- firmy ACM Mari-Car Sp. z o.o., Poznań, ul. Metalowa 1
po stronie odwołującego się - Konsorcjum firm: ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., D. Bońkowski
i Spółka Spółka Komandytowa, ASD Toyota Tadeusz Ukleja oraz Auto Kamiński Sp. z o.o.
reprezentowanego przez ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., Leszno, ul. Mickiewicza 9


orzeka:
1. Oddala oba odwołania,

2. Kosztami postępowania obciąża
- Konsorcjum firm: ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., D. Bońkowski i Spółka Spółka
Komandytowa, ASD Toyota Tadeusz Ukleja oraz Auto Kamiński Sp. z o.o.
reprezentowanego przez ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., Leszno, ul. Mickiewicza 9,
- firmę ACM Mari-Car Sp. z o.o., Poznań, ul. Metalowa 1
i nakazuje:


1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 064 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty
wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:
A koszty w wysokości 2 032 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące trzydzieści dwa złote
zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum firm: ToyoCar
J.J. Mikołajczak sp. j., D. Bońkowski i Spółka Spółka Komandytowa, ASD
Toyota Tadeusz Ukleja oraz Auto Kamiński Sp. z o.o. reprezentowanego
przez ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., Leszno, ul. Mickiewicza 9,
B koszty w wysokości 2 032 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące trzydzieści dwa złote
zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez firmę ACM Mari-Car
Sp. z o.o., Poznań, ul. Metalowa 1,

2) dokonać wpłaty kwoty 3 952 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset
pięćdziesiąt dwa złote zero groszy) stanowiącej uzasadnione koszty strony, w
tym:
A kwoty 1 976 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt sześć
złotych zero groszy) przez Konsorcjum firm: ToyoCar J.J. Mikołajczak
sp. j., D. Bońkowski i Spółka Spółka Komandytowa, ASD Toyota Tadeusz
Ukleja oraz Auto Kamiński Sp. z o.o. reprezentowanego przez ToyoCar
J.J. Mikołajczak sp. j., Leszno, ul. Mickiewicza 9 na rzecz Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego, Poznań, ul. Wilczak 53 stanowiącej
uzasadnione koszty strony z tytułu zastępstwa prawnego i dojazdu,
B kwoty 1 976 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt sześć
złotych zero groszy) przez firmę ACM Mari-Car Sp. z o.o., Poznań,
ul. Metalowa 1 na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
Poznań, ul. Wilczak 53 stanowiącej uzasadnione koszty strony z tytułu
zastępstwa prawnego i dojazdu,

3) dokonać zwrotu kwoty 35 936 zł 00 gr (słownie: trzydzieści pięć tysięcy
dziewięćset trzydzieści sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów
własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołujących się, w tym:
A kwoty 17 968 zł 00 gr (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy) na rzecz Konsorcjum firm:
ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., D. Bońkowski i Spółka Spółka
Komandytowa, ASD Toyota Tadeusz Ukleja oraz Auto Kamiński
Sp. z o.o. reprezentowanego przez ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j.,
Leszno, ul. Mickiewicza 9,
B kwoty 17 968 zł 00 gr (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy) na rzecz firmy ACM Mari-Car
Sp. z o.o., Poznań, ul. Metalowa 1.

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na dostawę samochodów osobowych
przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B
dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
W dniu 27 lutego 2008 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze jako
najkorzystniejszej oferty Konsorcjum firm: AUTO COMPOL S.A., SMEKTAŁA Sp. z o.o.,
AUTO LIDER Sp. z o.o., PABICH Sp. z o.o., AUTO-SERWIS ANTONINEK Sp. z o.o.,
ROSIAK I SYN Sp. z o.o. oraz PIELUSZYŃSKA Sp. z o.o. zwanego dalej Konsorcjum
Renault Wielkopolska.
KIO/UZP 257/08
Na ww. czynność Zamawiającego protest wniosło w dniu 5 marca 2008 r. (pismem
z dnia 3 marca 2008 r.) Konsorcjum firm: ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j., D. Bońkowski
i Spółka Spółka Komandytowa, ASD Toyota Tadeusz Ukleja oraz Auto Kamiński Sp. z o.o.
zwane dalej Konsorcjum ToyoCar zarzucając Zamawiającemu:
1. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej Pzp w zw. z pkt 7.2 ppkt 7 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Renault
Wielkopolska mimo faktu, że członek Konsorcjum - SMEKTAŁA Sp. z o.o. nie złożył
ważnej w dacie wyboru najkorzystniejszej oferty polisy potwierdzającej posiadanie
przez niego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ważność złożonej polisy
upływała w dniu 16 lutego 2008 r;
2. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum
Renault Wielkopolska mimo, że kalkulacja cenowa przedstawiona przez ww.
Wykonawcę zawiera błędy rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można
poprawić na podstawie art. 88 Pzp;
3. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z pkt 11.3 oraz 11.4 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Renault
Wielkopolska mimo, iż pełnomocnictwo udzielone liderowi Konsorcjum oraz inne
dokumenty załączone do oferty zostały podpisane przez osobę nieuprawnioną w
świetle obowiązujących przepisów prawa. Protestujący zakwestionował ważność
pełnomocnictwa udzielonego liderowi Konsorcjum przez prokurenta Tadeusza
Rybaka w imieniu Członka Konsorcjum ROSIAK I SYN Sp. z o.o. oraz innych

dokumentów załączonych do oferty, dotyczących ww. Członka Konsorcjum,
poświadczonych przez ww. prokurenta za zgodność z oryginałem.
W uzasadnieniu do protestu Protestujący wskazał również, że zaoferowana przez
niego cena jest o 20 % wyższa od ceny zaoferowanej przez Konsorcjum Renault
Wielkopolska, zatem skoro cena oferty uznanej za najkorzystniejszą nie jest, zdaniem
Zamawiającego, ceną rażąco niską, to tym bardziej ceny wskazanej przez Protestującego za
takową uznać nie można.
Jednocześnie Protestujący zakwestionował cenę zaoferowaną przez Konsorcjum
Renault Wielkopolska uznając ją za cenę dumpingową.
Protestujący wniósł o:
- uchylenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
- dokonanie ponownego badania i oceny ofert,
- odrzucenie oferty Konsorcjum Renault Wielkopolska,
- wybór jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Toyocar.
Protest został złożony z zachowaniem terminu ustawowego z art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W dniu 7 marca 2008 r. przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia ww. protestu złożyło Konsorcjum Renault Wielkopolska oraz firma ACM Mari-Car
Sp. z o.o.
Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 14 marca 2008 r. przez jego oddalenie
uznając wszystkie podniesione w proteście zarzuty za bezpodstawne.
Zamawiający podniósł, iż spełnienie warunków udziału w postępowaniu bada się na
dzień składania ofert i polisa ubezpieczeniowa członka Konsorcjum Renault Wielkopolska,
po uzupełnieniu dokumentu dokonanym w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, spełnia warunki
postawione w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne. Odnosząc się do
zarzutu dotyczącego błędów rachunkowych w obliczeniu ceny w ofercie Konsorcjum Renault
Wielkopolska Zamawiający stwierdził, iż cena za realizację zamówienia ma charakter
ryczałtowy, dlatego Zamawiający zobowiązany był traktować podaną cenę brutto jako
obliczoną prawidłowo, stosując się jednocześnie do możliwości dokonania poprawek
elementów stanowiących podstawę obliczenia ceny brutto, zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 Pzp.
Zamawiający wskazał ponadto na ważność pełnomocnictwa udzielonego liderowi
Konsorcjum Renault Wielkopolska oraz dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez prokurenta firmy ROSIAK I SYN Sp. z o.o. wyjaśniając, że prokura
upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych

z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednocześnie Zamawiający stwierdził, że na podstawie
wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Renault Wielkopolska w trybie art. 90 Pzp uznał
ofertę Konsorcjum za sporządzoną poprawnie i nie odbiegającą od cen rynkowych
stosowanych w sprzedażach flotowych.
Wobec powyższego, w dniu 19 marca 2008 r. Konsorcjum ToyoCar złożyło odwołanie
podtrzymując zarzuty podniesione w proteście oraz wskazując na naruszenie przez
Zamawiającego art. 7 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Pzp.
Odwołujący wniósł o:
- uchylenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
- dokonanie ponownego badania i oceny ofert,
- odrzucenie oferty Konsorcjum Renault Wielkopolska,
- wybór jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Toyocar.
Odwołanie zostało złożone zachowaniem terminu i warunku jednoczesności
przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, wynikających z art. 184 ust. 2 Pzp.
W dniu 4 kwietnia 2008 r. (pismem z dnia 3 kwietnia 2008 r.) przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego złożyło Konsorcjum Renault
Wielkopolska, w dniu 7 kwietnia 2008 r. firma ACM Mari-Car Sp. z .o.o. po stronie
Odwołującego.

KIO/UZP 258/08
Na czynność Zamawiającego polegającą na ocenie ofert i wyborze oferty
najkorzystniejszej protest wniosła w dniu 4 marca 2008 r. również firma ACM Mari-Car
Sp. z o.o. zarzucając Zamawiającemu:
1). w zakresie oceny oferty Konsorcjum Renault Wielkopolska:
a) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum
Renault Wielkopolska zawierającej rażąco niską cenę oraz naruszenie art. 7 Pzp
przez przyjęcie wyjaśnień nie odpowiadających na zadane pytania. W ocenie
Protestującego, zaniechanie odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji utrudniając innym podmiotom dostęp do rynku narusza art.
90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp;
b) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej
błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w trybie art. 88 Pzp;

c) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty niezgodnej z
pkt 11.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. zawierającej nie opatrzone
podpisem lub parafą i pieczątką imienną Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
złożone przez AUTO-SERWIS ANTONINEK Sp. z o.o. i PIELUSZYŃSKA Sp. z o.o.;
2). w zakresie oceny oferty Konsorcjum ToyoCar Protestujący wskazał na:
a) brak umocowania Lidera Konsorcjum ToyoCar do reprezentowania Konsorcjum;
b) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej
błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w trybie art. 88 Pzp;
c) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty niezgodnej
z treścią pkt 11.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. zawierającej wykaz
osób i wykaz ASD Toyota Tadeusz Ukleja opatrzone parafą i pieczątką firmową oraz
dokument OC złożony przez D. Bońkowski i Spółka Spółka Komandytowa opatrzony
jedynie parafą;
d) przedstawienie przez D. Bońkowski i Spółka Spółka Komandytowa polisy OC
scedowanej na rzez Toyota Bank – w takiej sytuacji, zdaniem Protestującego,
Członek Konsorcjum nie posiada uprawnień i nie jest beneficjentem polisy, a jej
realizacja wymaga zgody banku;
e) naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 Pzp przez przyjęcie do oceny zarówno
ofert nie posiadających wad, jak i ofert obarczonych brakami.
Protestujący wniósł o:
- uchylenie decyzji Zamawiającego o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum
Renault Wielkopolska,
- wykluczenie z postępowania Konsorcjum Renault Wielkopolska i odrzucenie jego oferty,
- wykluczenie z postępowania Konsorcjum ToyoCar i odrzucenie jego oferty,
- dokonanie powtórnej oceny ofert i zawarcie umowy z Protestującym jako podmiotem, który
złożył najkorzystniejszą ofertę.
Protest został złożony z zachowaniem terminu ustawowego z art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W dniu 7 marca 2008 r. przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia ww. protestu złożyło Konsorcjum Renault Wielkopolska.
Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 14 marca 2008 r. przez jego oddalenie.
Odnosząc się do zarzutów dotyczących oferty Konsorcjum Renault Wielkopolska
Zamawiający stwierdził:

- na podstawie wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Renault Wielkopolska w trybie art. 90
Pzp uznał ofertę Konsorcjum za sporządzoną poprawnie i nie odbiegającą od cen
rynkowych stosowanych w sprzedażach flotowych,
- cena za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy, dlatego Zamawiający
zobowiązany był traktować podaną cenę brutto jako obliczoną prawidłowo, stosując się
jednocześnie do możliwości dokonania poprawek elementów stanowiących podstawę
obliczenia ceny brutto, zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 Pzp,
- obowiązek potwierdzenia zgodności z oryginałem odnosi się od dokumentu, a nie do jego
poszczególnych stron, a ponadto kwestionowane dokumenty zawierają właściwy podpis
osoby uprawnionej.
W zakresie zarzutów dotyczących oferty Konsorcjum ToyoCar Zamawiający
stwierdził, że:
- umowa konsorcjum o charakterze ogólnym jest poprawna,
- kwestionowane dokumenty zawierają właściwy podpis osoby uprawnionej,
- polisa OC przedstawiona przez D. Bońkowski i Spółka Spółka Komandytowa w pełni
zabezpiecza interesy Zamawiającego, a cesja wierzytelności nie ma związku
z odpowiedzialnością z zakresu prowadzonej działalności w stosunku do Zamawiającego.
Na powyższe rozstrzygnięcie protestu firma ACM Mari-Car Sp. z o.o. wniosła w dniu
19 marca 2008 r. (pismem z dnia 18 marca 2008 r.) odwołanie zarzucając Zamawiającemu
naruszenie art. 7, art. 88, art. 89 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 Pzp oraz art. 15 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,
poz. 1503).
Odwołujący wniósł o:
- nakazanie Zamawiającemu uchylenia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- nakazanie Zamawiającemu dokonania powtórnego badania i oceny ofert i w wyniku tego
wykluczenia Konsorcjum Renault Wielkopolska i Konsorcjum ToyoCar i odrzucenia ich ofert,
- nakazanie Zamawiającemu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ważnych
ofert.
Odwołanie zostało złożone zachowaniem terminu i warunku jednoczesności
przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, wynikających z art. 184 ust. 2 Pzp.
W dniu 2 kwietnia 2008 r. (pismem z dnia 31 marca 2008 r.) wpłynęło do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych przystąpienie Konsorcjum ToyoCar do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego w zakresie zarzutów dotyczący Konsorcjum
ToyoCar. W dniu 4 kwietnia 2008 r. (pismem z dnia 3 kwietnia 2008 r.) Prezes Urzędu

Zamówień Publicznych otrzymał przystąpienie Konsorcjum Renault Wielkopolska do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

W tym stanie faktycznym, uwzględniając oryginalną dokumentację z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przedłożoną przez Zamawiającego oraz
oświadczenia i stanowiska stron postępowania odwoławczego Izba zważyła,
co następuje:

Odwołania nie zasługują na uwzględnienie.

W sprawie KIO/UZP 257/08:
Izba za nieudowodniony uznała zarzut złożenia przez Konsorcjum Renault
Wielkopolska oferty zawierającej cenę dumpingową. Odwołujący Konsorcjum ToyoCar nie
wskazało w swym proteście dowodów na poparcie ww. zarzutu. W proteście Odwołujący nie
podniósł również zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 7, art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4, art.
90 Pzp. Zarzuty te Odwołujący podniósł dopiero w odwołaniu, jednocześnie nie wykazując
zarówno w pismach, jak i na rozprawie, dowodów na poparcie stawianych tez. Przeciwnie,
na rozprawie Odwołujący stwierdził, iż nie postawił zarzutu złożenia przez Konsorcjum
Renault Wielkopolska oferty zawierającej cenę dumpingową (co jednak wyraźnie wynika
z treści protestu, str. 5), ale wskazał, że w przypadku, gdy zaoferowana przez Konsorcjum
Renault Wielkopolska cena nie uwzględnia zysku, złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji. W związku z powyższym, Izba uznała stanowisko Odwołującego za
wewnętrznie sprzeczne i nieudowodnione.
Z uwagi na wycofanie przez Odwołującego na rozprawie zarzutów dotyczących
naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp,
Izba pozostawiła je bez rozpoznania.

W sprawie KIO/UZP 258/08:
Izba stoi na stanowisku, że podstawę do odrzucenia oferty z uwagi na jej
niezgodność z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może stanowić jedynie treść merytoryczna
danej oferty. Podstawa do stwierdzenia niezgodności ze specyfikacją może zatem wynikać
np. z zaproponowania przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji odmiennego od
wymaganego przez Zamawiającego. Uchybienia dotyczące formy oferty nie mogą zatem

stanowić podstaw do jej odrzucenia. Biorąc pod uwagę powyższe, Izba za nieistotne uznała
uchybienia polegające na potwierdzeniu dokumentu za zgodność z oryginałem przez
opatrzenie dokumentu pieczątką firmową i parafą, tylko parafą czy nawet brak potwierdzenia
na jednej ze stron dokumentu. W związku z powyższym, Izba nie znalazła podstaw do
odrzucenia ofert Konsorcjum Renault Wielkopolska i Konsorcjum ToyoCar z uwagi na ich
niezgodność z treścią pkt 11.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a tym samym
do stwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
W ocenie Izby, nie potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust.
1 pkt 6 Pzp. Na wstępie należy wskazać na istotne różnice pomiędzy omyłką rachunkową
a błędem w obliczeniu ceny. Ustawa nie definiuje ww. pojęć, jednak przyjąć należy, iż przez
omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny trzeba rozumieć taki błąd popełniony przez
wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku
działania arytmetycznego. Błędem w obliczeniu ceny będzie natomiast każdy inny niż omyłka
rachunkowa błąd w obliczeniu ceny, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej
obliczenia, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego (przyjmuje się, iż
w pojęciu tym mieści się przyjęcie do obliczenia ceny błędnej stawki VAT). Izba badając
dokumentację postępowania nie dopatrzyła się w złożonych przez Konsorcjum Renault
Wielkopolska i Konsorcjum ToyoCar błędów w obliczeniu ceny. Z zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnych postanowień Zamawiającego, jakie zostaną
wprowadzone do treści umowy z wykonawcą jednoznacznie wynika,
iż Zamawiający określił charakter wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu zamówienia
jako ryczałtowy (okoliczność bezsporna). Świadczy o tym treść pkt 13.1 specyfikacji oraz pkt
6a ww. Istotnych postanowień. Art. 88 ust. 1 pkt 3a Pzp nakazuje w przypadku oferty z ceną
określoną za cały przedmiot zamówienia (z takimi ofertami mamy do czynienia w
przedmiotowym stanie faktycznym) przyjąć, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez
względu na sposób jej obliczenia, zatem również bez względu na ewentualne omyłki
rachunkowe. Z uwagi na powyższe, ceny brutto podane przez Konsorcjum Renault
Wielkopolska i Konsorcjum ToyoCar Izba uznała za prawidłowe.
Odnosząc się do zarzutu złożenia przez Konsorcjum Renault Wielkopolska oferty
zawierającej rażąco niską cenę, a tym samym naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust.
1 pkt 4 Pzp Izba stwierdziła co następuje.
Przez cenę rażąco niską należy rozumieć cenę znacząco odbiegającą od cen
rynkowych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez
wykonawcę (wyrok SO w Warszawie z dnia 6 września 2002 r., sygn. V Ca 1020/02).
W przypadku, gdy zaoferowana cena odbiega w sposób istotny od szacunkowej wartości
przedmiotu zamówienia dokonanej przez Zamawiającego (ustawodawca nakazuje w art. 89
ust. 1 pkt 4 Pzp przyrównać zaoferowaną cenę do przedmiotu zamówienia) Zamawiający

w celu ustalenia czy zawarta w danej ofercie cena jest rzeczywiście ceną rażąco niską
zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wskazaną w art. 90 Pzp tj. zwrócić się do
wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny. Oceniając złożone wyjaśnienia Zamawiający może uznać za właściwy taki
sposób ukształtowania ceny, który wynika z czynników o obiektywnym charakterze (art. 90
ust. 2 Pzp).
Bezspornym w sprawie jest fakt, iż Konsorcjum Renault Wielkopolska zaoferowało za
realizację przedmiotowego zamówienia cenę w wysokości 2 774 429,13 zł, co stanowi około
36 % kwoty, na jaką Zamawiający oszacował wartość zamówienia powiększonej o kwotę
VAT. Zgodnie z oświadczeniem złożonym na rozprawie, Zamawiający dokonał oszacowania
wartości zamówienia w oparciu o najwyższe ceny samochodów spełniających wymogi
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferowanych na rynku.
Zamawiający przeprowadził postępowanie w przedmiocie sprawdzenia czy oferta
Konsorcjum Renault Wielkopolska zawiera rażąco niską cenę. Pismem z dnia 28 stycznia
2008 r. zwrócił się do Lidera Konsorcjum – AUTO COMPOL S.A. w trybie art. 90 Pzp
o wyjaśnienia. Konsorcjum pismem z dnia 31 stycznia 2008 r. (w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego) udzieliło żądanych wyjaśnień wskazując na optymalny podział
obowiązków pomiędzy Członków Konsorcjum, połączenie środków organizacyjnych
i finansowych, jak również zysk z umocnienia wizerunku marki Renault na rynku lokalnym
oraz zysk związany z obsługą serwisową dostarczonych samochodów. W swym piśmie
Konsorcjum Renault Wielkopolska podało również przykłady potwierdzające fakt,
iż zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu cena nie odbiega od cen oferowanych
w innych postępowaniach o zamówienie publiczne przez przedstawicieli różnych marek
samochodów, przy czym wskazało, że były to postępowania o warunkach mniej korzystnych
dla wykonawców choćby ze względu na mniejszą ilość dostarczanych samochodów. Izba za
najbardziej istotny i przekonujący uznała argument o możliwości uzyskania podczas
przeprowadzonych negocjacji z importerem Renault Polska Sp. z .o.o. wyjątkowo dobrych
warunków cenowych w uwagi na rozmiar przedmiotowego zamówienia. Powszechnie
znanym mechanizmem na rynku jest udzielanie rabatów w sprzedaży detalicznej, zatem
trudno nie dać wiary oświadczeniu, iż kilka firm – Członków Konsorcjum, będących stałymi
klientami importera, było w stanie wynegocjować wyjątkowo korzystne warunki cenowe.
Powyższą okoliczność należy, zdaniem Izby, uznać za czynnik o obiektywnym charakterze,
zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp. Na potwierdzenie powyższego Konsorcjum Renault
Wielkopolska załączyło dowód w postaci oświadczenia Pana Tomasza Latała – Prokurenta
firmy Renault Polska Sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2008 r., w którym znalazło się
potwierdzenie, iż ceny samochodów marki Renault model Clio III, zaoferowane przez
Konsorcjum Renault Wielkopolska, są zgodne z polityką sprzedaży Renault Polska Sp. z o.o.

jako przedstawiciela producenta. Przedstawiciel Renault Polska Sp. z o.o. wyjaśnił ponadto,
że samochód marki Renault model Clio III jest modelem stanowiącym jeden z fundamentów
sprzedaży, a firma Renault Polska Sp. z o.o. oferuje atrakcyjne warunki handlowe
w przypadku realizacji umów związanych ze sprzedażą znacznej ilości samochodów oraz
oświadczył, iż zaoferowana przez Konsorcjum Renault Wielkopolska cena za realizację
przedmiotowego zamówienia jest zgodna z polityką handlową Renault w zakresie podobnych
transakcji.
Ponadto, w piśmie z dnia 19 lutego 2008 r. (będącym odpowiedzią na pismo
Zamawiającego z dnia 13 lutego 2008 r.) Konsorcjum Renault Wielkopolska potwierdziło
dodatkowo, że w zaoferowanej cenie uwzględniło wszystkie składniki wskazane
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W ocenie Izby przedstawione przez Konsorcjum Renault Wielkopolska wyjaśnienia są
wystarczające do uznania, iż Konsorcjum Renault Wielkopolska ma do czynienia ze
szczególnie korzystną, z punktu widzenia logiki, doświadczenia życiowego i racjonalności
decyzji ekonomicznych sytuacją, w której może sobie pozwolić na znaczne obniżenie ceny
za realizację przedmiotu zamówienia. Zdaniem Izby, nie ma podstaw do uznania ceny
zaoferowanej przez Konsorcjum Renault Wielkopolska za cenę rażąco niską, a tym samym
do uznania za zasadny zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Zarzut dotyczący braku umocowania Lidera Konsorcjum ToyoCar do
reprezentowania ww. Wykonawcy Izba uznała za bezzasadny. Art. 23 Pzp przewiduje
możliwość ubiegania się o dane zamówienie publiczne przez kilku wykonawców
występujących wspólnie. Ust. 2 art. 23 Pzp zobowiązuje wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia może być jeden z wykonawców, jak również podmiot
spoza ich grona, a zatem zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Załączona do oferty
Konsorcjum ToyoCar Umowa Konsorcjum zawarta w dniu 18 stycznia 2008 r. w Poznaniu
wskazuje wszystkich wykonawców występujących wspólnie, została przez wszystkich
Członków Konsorcjum podpisana, określa cel zawarcia umowy oraz w sposób wyraźny
wskazuje na Lidera Konsorcjum – firmę ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j. jako podmiot
wyznaczony do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia. § 2 ust. 2 ww. Umowy wskazuje, że Lider Konsorcjum upoważniony jest „do
reprezentowania wszystkich Członków Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących
Konsorcjum i procedury przetargowej”. W § 3 ust. 1 Umowy Konsorcjum Członkowie
Konsorcjum postanawiają, iż „upoważnionym do reprezentowania Konsorcjum we wszystkich
sprawach związanych z ofertą i przetargiem będzie Lider Konsorcjum”, w ust. 3 natomiast,

że „w imieniu Konsorcjum działać będzie właściciel Lidera Konsorcjum, który jest w
szczególności uprawniony do przygotowania, złożenia, podpisania oferty i wszystkich
dokumentów jej dotyczących oraz do zawarcia umowy w wyniku wyboru Oferty”. Biorąc pod
uwagę powyższe, a także normę ustanowioną w art. 65 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z
1963 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Izba uznała, iż firma ToyoCar J.J. Mikołajczak sp. j. jest
prawidłowo ustanowionym przez Członków Konsorcjum ToyoCar pełnomocnikiem do
reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Izba za nieuzasadniony uznała zarzut dotyczący polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, przedłożonej przez
D. Bońkowski i Spółka Spółka Komandytowa. Przedmiotowa Polisa nr BPJ 0332 001/L
wystawiona w dniu 24 kwietnia 2007 r. przez PZU S.A. Oddział w Poznaniu, obejmująca
okres od dnia 25 kwietnia 2007 r. do dnia 24 kwietnia 2008 r. została złożona na
potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie postawił
w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne warunku szczegółowego dotyczącego
wysokości ubezpieczenia, okresu, na jaki dany wykonawca powinien być ubezpieczony itp.
Jedyne, czego wymagał Zamawiający, to złożenie polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności (pkt 7.2.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Wobec tak postawionego warunku, nie sposób uczynić Wykonawcy zarzutu z obciążenia
ubezpieczenia cesją na rzecz Toyota Bank Polska S.A. Fakt, iż firma D. Bońkowski i Spółka
Spółka Komandytowa przeniosła prawa do ubezpieczenia z tytułu nie ustalonej szkody, nie
uprawnia do wyciągania stąd wniosku, że Zamawiający nie mógłby zaspokoić swych
ewentualnych przyszłych roszczeń. Izba uznała, iż z ww. cesji nie wynikają skutki prawne dla
Zamawiającego, a sama cesja nie stanowi wady prawnej polisy.
Izba na podstawie art. 191 ust. 3 Pzp pozostawiła bez rozpoznania zarzut
Odwołującego ACM Mari-Car Sp. z o.o. dotyczący naruszenia przez Zamawiającego art. 90
ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Odwołujący zarzucając powyższe Zamawiającemu winien wskazać w proteście na
popełnienie przez Konsorcjum Renault Wielkopolska czynu nieuczciwej konkurencji,
wskazać na dowody i dopiero stąd wywodzić podstawę do odrzucenia oferty ww.
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. Odwołujący w proteście nie wskazał na
naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie wskazał też jaki czyn
wyczerpujący znamiona czynu nieuczciwej konkurencji popełniło w jego ocenie Konsorcjum
Renault Wielkopolska. Dopiero w odwołaniu Odwołujący przywołał zapisy art. 15 ust. 1
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czym de facto zmodyfikował postawiony

w proteście zarzut.

Mając na uwadze fakt, że zarzuty podniesione przez Odwołujących nie potwierdziły
się, orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 191 ust. 1 Pzp.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2a i b rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 886).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący:

.................................

Członkowie:

……………………….

………………………..
_____
*
niepotrzebne skreślić