Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO/UZP 990/08


WYROK
z dnia 2 października 2008r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata

Członkowie: Luiza Łamejko
Jolanta Markowska
Protokolant: Magdalena Pazura


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2008r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MONTIBUD Sp. j. Czesław
Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 213a od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gmina Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna
85 protestu z dnia 29 sierpnia 2008r.

przy udziale XXX zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego XXX po
stronie odwołującego się oraz XXX - po stronie zamawiającego*.

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MONTIBUD
Sp. j. Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz, 59-220 Legnica,
ul. Wrocławska 213a i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 064 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy) z kwoty
wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
MONTIBUD Sp. j. Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz,
59-220 Legnica, ul. Wrocławska 213a;

2) dokonać wpłaty kwoty 342 zł 00 gr (słownie: trzysta czterdzieści dwa złote
zero groszy) przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MONTIBUD Sp.
j. Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz, 59-220 Legnica,
ul. Wrocławska 213a na rzecz Gminy Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce,
ul. Okrężna 85 stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione w związku
z dojazdem na posiedzenie Izby;

3) dokonać wpłaty kwoty 00 zł 00 gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP;

4) dokonać zwrotu kwoty 15 936 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset
trzydzieści sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego
MONTIBUD Sp. j. Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz,
59-220 Legnica, ul. Wrocławska 213a.

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Gaworzyce prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków we wsi Koźlice
i wsi Kłobuczyn wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach”,
w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 24 lipca 2008 roku, pod pozycją 170861.

Pismem z dnia 22 sierpnia 2008 roku (przekazanym Wykonawcom w tym samym dniu)
Zamawiający zawiadomił Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożyło
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Kazimierz Kałamajka” Sp. j.,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie (zwane dalej
Konsorcjum).

Pismem z dnia 29 sierpnia 2008 roku Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
MONTIBUD Sp.j. z siedzibą w Legnicy (zwany dalej Odwołujący) wniósł protest zarzucając
Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
- art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - poprzez zaniechanie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz zaniechanie równego traktowania
wykonawców;
- art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum, której treść jest niezgodna z ustawą;
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych – poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
- art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień
publicznych – poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, które powinno
zostać wykluczone z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego, z uwagi na nie złożenie dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Wybór przez Zamawiającego oferty Konsorcjum, z naruszeniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych spowodowało, iż Odwołujący doznał uszczerbku interesu prawnego
w przedmiotowym postępowaniu, albowiem Odwołujący złożył ofertę w pełni zgodną ze

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jest to oferta ważna w rozumieniu prawa, a po
uwzględnieniu zarzutów stanie się ofertą najkorzystniejszą i Odwołujący będzie miał realne
szanse na uzyskanie zamówienia.

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie protestu,
2) uchylenie decyzji Zamawiającego z dnia 22 sierpnia 2008 roku o wyborze oferty
najkorzystniejszej,
3) powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

W uzasadnieniu wskazał, iż Pan Bogdan D. – wyznaczony przez Konsorcjum do pełnienia
funkcji Kierownika budowy, nie posiada uprawnień budowlanych w zakresie instalacyjnym
bez ograniczeń, a co więcej nie posiada uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji
kierownika budowy objętej przedmiotem zamówienia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku [Dz. U. Nr 8, poz.
46] w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanym na podstawie
obowiązującej wówczas ustawy z dnia 24 października 1974 roku Prawo budowlane [Dz. U.
Nr 38, poz. 229], do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń, wymagane są uprawnienia
budowlane wydane na podstawie § 5.1, § 6.1 i § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, b i c, w tym:
a) w zakresie sieci sanitarnych, obejmujące sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu, których Pan Bogdan D. nie posiada,
b) w zakresie instalacji sanitarnych, których Pan Bogdan D. nie posiada,
c) w zakresie ochrony środowiska, które Pan Bogdan D. posiada.

W związku z powyższym Konsorcjum – zdaniem Odwołującego – nie spełniło wymaganych
przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału
kadrowego, gdyż nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, treść złożonej
oferty, w tym zakresie jest sprzeczna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – część III pkt 2.2 b oraz treść złożonej przez Konsorcjum oferty jest sprzeczna,
w tym zakresie, z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, tj. z ustawą – Prawo
budowlane.

Zamawiający pismem z dnia 5 września 2008 roku (przesłanym Wykonawcom w tym
samym dniu) rozstrzygnął protest przez jego oddalenie.

Uzasadniając swoją decyzję Zamawiający wskazał, iż korzystając z przepisu art. 26 ust. 3
ustawy – Prawo zamówień publicznych wezwał, pismem z dnia 18 sierpnia 2008 roku
Konsorcjum, do uzupełnienia „Dokumentu potwierdzającego stwierdzenie przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osobę
wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, tj. spełnienia warunku określonego
w części III pkt 2.2 (b) s.i.w.z.: Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy
musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie instalacyjnym bez ograniczeń”. Dnia 21
sierpnia 2008 roku Zamawiający otrzymał wyczerpujące wyjaśnienia oraz dokumenty, na
podstawie, których nie miał powodu do odrzucenia oferty Konsorcjum.

Z decyzją Zamawiającego nie zgodził się Odwołujący i dnia 10 września 2008 roku wniósł
odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, żądając uwzględnienia odwołania,
unieważnienia czynności Zamawiającego polegających na wyborze oferty najkorzystniejszej
oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej,
jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.
Ponad zarzuty przedstawione w proteście Odwołujący dodatkowo podniósł naruszenie
przez Zamawiającego następujących przepisów:
1) art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – poprzez
bezpodstawne przyjęcie uzupełnienia oferty przez Konsorcjum o nowy formularz
potencjału kadrowego, rozszerzony o kierownika robót sanitarnych Pana Sergiusza F.
(załącznik Nr 3 do oferty), a przez to dopuszczenie do zmiany treści złożonej oferty,
2) art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – poprzez zaniechanie
powiadomienia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonaniu w ofercie
Konsorcjum poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny dotyczącej poz. 3.5
formularza ofertowego (załącznik Nr 5 do oferty),
3) art. 96 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – poprzez nieudostępnienie
Odwołującemu się kompletnej oferty Konsorcjum, w tym oświadczeń, wyjaśnień
i innych dokumentów dotyczących treści złożonej przez Konsorcjum oferty,
składanych w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 18 sierpnia 2008 roku.


Na podstawie oryginalnej dokumentacji przetargowej, po wysłuchaniu stron na
rozprawie Izba ustaliła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem
prawnym w korzystaniu ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 ustawy
- Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła nie rozpoznawać zarzutów dotyczących
naruszenia:
1) art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – poprzez
bezpodstawne przyjęcie uzupełnienia oferty przez Konsorcjum o nowy formularz
potencjału kadrowego, rozszerzony o kierownika robót sanitarnych Pana Sergiusza
Fahnera (załącznik Nr 3 do oferty), a przez to dopuszczenie do zmiany treści złożonej
oferty,
2) art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – poprzez zaniechanie
powiadomienia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonaniu w ofercie
Konsorcjum poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny dotyczącej poz. 3.5
formularza ofertowego (załącznik Nr 5 do oferty),
3) art. 96 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – poprzez nieudostępnienie
Odwołującemu się kompletnej oferty Konsorcjum, w tym oświadczeń, wyjaśnień
i innych dokumentów dotyczących treści złożonej przez Konsorcjum oferty, składanych
w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 18 sierpnia 2008 roku.
z uwagi na treść przepisu art. 191 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zd. 1, tj.
„Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście”. Jako, że ww.
zarzuty zostały podniesione dopiero na etapie postępowania odwoławczego Izba
postanowiła jw.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów, tj. naruszenia:
- art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych – poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum, której treść jest niezgodna z ustawą;
- art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych – poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Konsorcjum, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia;
- art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień
publicznych,
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zarzuty te są bezzasadne.

Odwołujący podnosi, iż Zamawiający nie odrzucił oferty niezgodnej z przepisami ustawy –
Prawo zamówień publicznych, tj. niezgodnej z art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, z uwagi na fakt,
iż Konsorcjum nie spełniło wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału

w postępowaniu dotyczących potencjału kadrowego, gdyż nie dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Krajowa Izba Odwoławcza zwraca uwagę na fakt, iż nie spełnienie wymaganych przez
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu skutkować musi wykluczeniem
Wykonawcy, na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tak więc
stawianie zarzutów Zamawiającemu, iż niezgodnie z przepisami ustawy Pzp nie odrzucił
oferty Konsorcjum, która nie spełnia stawianych w s.i.w.z. warunków, uznać należy za
chybione.
Zamawiający, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części III opisał warunki,
jakie muszą spełnić wykonawcy oraz jakie mają dostarczyć dokumenty w celu potwierdzenia
spełniania stawianych warunków. W ustępie 2 „Warunki szczegółowe podmiotowe” pkt 2
„Potencjał kadrowy” Zamawiający w literze b) wskazał, iż „Osoba wyznaczona do pełnienia
funkcji kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie robót
instalacyjnych bez ograniczeń oraz aktualny wpis na listę Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa”.
Na potwierdzenie spełnia ww. warunku Zamawiający żądał przedłożenia (ust. 4 pkt 2 lit. b)
„Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności – na formularzu zgodnym z treścią załącznika
Nr 3 do s.i.w.z. wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać
zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje”.
Konsorcjum, do swojej oferty (strona 7) załączyło wykaz osób, które będą skierowane do
realizacji przedmiotowego zamówienia. Jedną ze wskazanych osób był Pan Bogdan D., który
miał być skierowany do pełnienia funkcji kierownika robót instalacyjnych. Na stronach 8 i 9
zostały dołączone do oferty 1) Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 2) Zaświadczenie
o członkostwie w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający, pismem z dnia 18 sierpnia 2008 roku wezwał Konsorcjum do uzupełnienia
dokumentu potwierdzającego stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osobę wyznaczoną do pełnienia
funkcji kierownika budowy, tj. spełnienia warunku określonego w części III pkt 2.2 lit. b
s.i.w.z.
Konsorcjum, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, pismem z dnia 21 sierpnia 2008
roku uzupełniło wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia o osobę
Pana Sergiusza F., który będzie pełnił funkcję kierownika robót sanitarnych.
Tym samym Zamawiający stwierdził, iż Konsorcjum spełnia warunki udziału
w postępowaniu i dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący pismem z dnia 29 sierpnia 2008 roku zwrócił się do Zamawiającego z prośbą
o, cyt.: „… umożliwienie sprawdzenia w dniu dzisiejszym tj. 2008.08.29 części jawnych ofert
wykonawców, którzy złożyli je na zadanie […] zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29
stycznia 2004 r.”.
W tym stanie faktycznym, wobec treści wyżej cytowanej prośby, Odwołujący nie
dysponował informacją o fakcie uzupełniania dokumentów przez Konsorcjum. Tak, więc
błędne przekonanie o wadliwości złożonej przez Konsorcjum oferty wywołało działanie
Odwołującego, jakim było wniesienie protestu. Jednakże nieświadomość Odwołującego,
bądź też jego nieprofesjonalne zachowanie, nie może wywoływać negatywnych skutków
prawnych wobec Zamawiającego. Odwołujący, po uzyskaniu informacji, w dniu 22 sierpnia
2008 roku, o wyniku postępowania – wyborze oferty najkorzystniejszej miał, zgodnie
z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych prawo do wglądu
w załączniki do protokołu. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 2 ustawy Pzp „Oferty, opinie
biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego
i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu”. Tak, więc nie było żadnych przeszkód do tego, aby Odwołujący zapoznał się
z załącznikami do protokołu, którymi między innymi są: wezwanie do uzupełnienia
dokumentów (pismo Zamawiającego), jak i pismo – wyjaśnienie uzupełnienie dokumentów
(pismo Konsorcjum).
Tym samym, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, nie potwierdziły się zarzuty
Odwołującego, dotyczące naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 7 ust. 1, art. 89
ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego, na podstawie przepisu art. 191 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, należało orzec jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku postępowania
na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy Pzp, uwzględniając koszty strony poniesione
w związku z dojazdem na posiedzenie Izby w wysokości 342,00 zł, na podstawie faktur
złożonych do akt sprawy, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 886).

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
do Sądu Okręgowego w Legnicy.

Przewodniczący:
………………………………

Członkowie:
………………………………

………………………………

_________
*
niepotrzebne skreślić