Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO 1183/10,
KIO 1184/10
WYROK
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Paulina Zalewska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2010 r. w Warszawie odwołań
skierowanych w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca
2010 r. do łącznego rozpoznania,
wniesionych przez:
A. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3
B. Peter Renz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu, ul. Armii
Krajowej 43
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Podkarpackie –
Marszałka Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie, ul. Łukasza Cieplińskiego 4
przy udziale Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz spółka Akcyjna Holding z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11 zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego w zakresie odwołania wniesionego przez NEWAG
Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3

i przy udziale Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz spółka Akcyjna Holding z siedzibą w
Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 11 zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego w zakresie odwołania wniesionego przez Peter
Renz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu, ul. Armii Krajowej

orzeka:
1a. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonać modyfikacji ogłoszenia

o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, aby
1. pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Uwagi
wstępne nadać brzmienie :
„1. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – terminowe
lub tymczasowe. W przypadku dostarczenia świadectwa tymczasowego. Wykonawca
przed upływem terminu świadectwa tymczasowego dostarczy bezterminowe
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”
2. w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania
dotyczące nadwozia, Pomieszczenie dla pasażerów zapis „Odstęp pomiędzy
siedzeniami w układzie szeregowym – minimalnie 750 mm mierzone pomiędzy
oparciami foteli” zastąpić „Odstęp pomiędzy siedzeniami w układzie szeregowym –
minimalnie 660 mm mierzone pomiędzy oparciami foteli”
3.w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 3
Charakterystyka techniczna i parametry trakcyjne autobusu szynowego zapis „Każdy
zamówiony autobus szynowy powinien posiadać 70–90 miejsc siedzących i liczbę
miejsc ogółem 160-180, w tym nie więcej niż 8% miejsc składanych – uchylnych”
zastąpić „„Każdy zamówiony autobus szynowy powinien posiadać 70–90 miejsc
siedzących, w tym nie więcej niż 15 miejsc składanych - uchylnych i liczbę miejsc
ogółem 160-180”
4. w § 11 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do siwz Istotne dla stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
będzie miał brzmienie
„1) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – terminowe
lub tymczasowe. W przypadku dostarczenia świadectwa tymczasowego. Wykonawca
przed upływem terminu świadectwa tymczasowego dostarczy bezterminowe
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. W przypadku
niedostarczenia bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca zostanie obciążony kosztami

uzyskania bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu
kolejowego oraz wszelkimi innymi kosztami wynikającymi z tytułu wyłączenia z
eksploatacji pojazdów szynowych z powodu braku wymienionego świadectwa”,
to jest zgodnie z oświadczeniem zamawiającego złożonym w piśmie z dnia 23 czerwca
2010r. i zaakceptowanym przez odwołującego NEWAG S.A. na rozprawie oraz

5. w pkt 4 w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dopuścić rozwiązania równoważne wymaganej przez zamawiającego przekładni
hydrodynamicznej ze wskazaniem minimalnych parametrów technicznych i
jakościowych lub minimalnych wymagań funkcjonalnych

1b. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonać modyfikacji ogłoszenia
o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, aby w pkt
4 w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dopuścić
rozwiązania równoważne wymaganej przez zamawiającego przekładni
hydrodynamicznej ze wskazaniem minimalnych parametrów technicznych i
jakościowych lub minimalnych wymagań funkcjonalnych

2. Kosztami postępowania obciąża Województwo Podkarpackie – Marszałka
Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul.
Łukasza Cieplińskiego 4 i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) z kwoty
wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:
A koszty w wysokości 15 000 zł 00gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą
w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3
B koszty w wysokości 15 000 zł 00gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Peter Renz spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu, ul. Armii Krajowej 43,

2) dokonać wpłaty kwoty 37 199 zł 00gr (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) stanowiącej uzasadnione

koszty strony, w tym:
A kwoty 18 599 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych zero groszy) przez Województwo Podkarpackie –
Marszałka Województwa Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Łukasza Cieplińskiego 4 na rzecz
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego
3 stanowiącej uzasadnione koszty strony z tytułu wpisu od odwołania oraz
zastępstwa prawnego,
B kwoty 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero
groszy) przez Województwo Podkarpackie – Marszałka Województwa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul.
Łukasza Cieplińskiego 4 na rzecz Peter Renz spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu, ul. Armii Krajowej 43 stanowiącej
uzasadnione koszty strony z tytułu wpisu od odwołania oraz zastępstwa
prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Skład orzekający Izby
………………………………

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych jednoczłonowych autobusów szynowych o napędzie
spalinowym zostało wszczęte przez zamawiającego – Województwo Podkarpackie –
Marszałka Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
ul. Łukasza Cieplińskiego 4 ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2010r. za numerem 2010/S 107-162486.

Sprawa sygn. akt KIO 1183/10
W dniu 14 czerwca 2010r. NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 3,
zwany dalej odwołującym nr 1 wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych
warunków zamówieni. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 (także w zw. z art.
30 ust. 4) Ustawy w zakresie wymogów technicznych przedmiotu zamówienia w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji, a to na skutek opisu przedmiotu zamówienia
wskazującego w efekcie jedynego dostawcę (pkt. 1.1, pkt. 2 oraz pkt.4. załącznika nr 1 do SIWZ) w
zakresie wymogu posiadania bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu szynowego, wymogu wyposażenia pojazdu w minimum 70 miejsc siedzących oraz wymogu
wyposażenia pojazdu w przekładnię główną hydrodynamiczną. Według odwołującego taki
opis przedmiotu zamówienia narusza interes prawny Odwołującego, ponieważ uniemożliwia
odwołującemu złożenie oferty w postępowaniu, a tym samym uzyskanie zamówienia. Odwołujący jest
podmiotem działającym na rynku dostawy pojazdów szynowych, mogącym się ubiegać o wykonanie
przedmiotowego zamówienia w związku z faktem iż dostarcza on nowe pojazdy szynowe w
szczególności spalinowe zespoły trakcyjne. Na potwierdzenie powyższego Odwołujący dołącza do
niniejszego odwołania kopię ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 6 sztuk spalinowych zespołów
trakcyjnych dla Województwa Pomorskiego oraz kopię ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
wskazującą na fakt, że w powyższym postępowaniu wybrana została oferta Odwołującego.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1) skreślenia bądź zmiany pkt. 1.1 załącznika nr 1 do SIWZ (skreślenie wymogu posiadania
świadectwa bezterminowego ewentualnie dopuszczenie możliwości posiadania
świadectwa terminowego z obowiązkiem doręczenia zamawiającemu świadectwa
bezterminowego w trakcie realizacji zamówienia)
2) ustalenia minimalnej ilości miejsc siedzących na liczbę z przedziału 60 - 70 miejsc łącznie z
miejscami składanymi (pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ)
3) skreślenie zmianę pkt. 4 załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie dotyczącym wymogu
wyposażenia pojazdu w przekładnię główną hydrodynamiczną poprzez skreślenie tego
wymogu, ewentualnie dopuszczenie zastosowania przekładni głównej hydromechanicznej

lub rozwiązań równoważnych.
oraz o przeprowadzenie dowodów szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu niniejszego odwołania.
W pkt. 1.1 Załącznika nr 1 do SIWZ zamawiający wskazał, iż oferowany w postępowaniu pojazd winien
posiadać bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego.
Świadectwa te wydawane są przez Urząd Transportu Kolejowego (w trybie przepisów ustawy o
transporcie kolejowym) i oznaczają dopuszczenie danego pojazdu do ruchu kolejowego bez
ograniczeń czasowych.
Wymóg taki, zdaniem Odwołującego, narusza zasadę uczciwej konkurencji. W pierwszej
kolejności, aby wykazać to ograniczenie, odwołujący pragnie wskazać kilka istotnych cech
charakteryzujących polski rynek pojazdów szynowych osobowych - autobusów szynowych.
Odwołujący podał, że latach 2002 - 2009 przeprowadzone zostały na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej 33 przetargi na dostawy ogólnie 119 SZT. oraz przedstawił tabelaryczne zestawienie
danych dotyczących znanych odwołującemu przetargów z lat 2004 - 2009 r. wraz z
wyszczególnieniem wykonawców i rozstrzygnięć poszczególnych przetargów. Wskazał, że na 26
znanych odwołującemu i przeprowadzonych w latach 2002 - 2009 przetargów, aż 23
rozstrzygnięte zostały na korzyść PESA S.A. lub podmiotów z grupy kapitałowej PESA S.A.
Z ogólnej, wynoszącej łącznie 96, liczby SZT zamówionych w drodze przywołanych wyżej
przetargów, wykonawcą 90 jak dotąd jest PESA S.A. lub podmioty z grupy kapitałowej PESA
S.A. (tj. należący do PESA ZNTK Mińsk Mazowiecki).Podkreślił, że zgodnie z posiadanymi
danymi, wszelkie przetargi, których dostawa obejmuje okres, w jakim wykonawcy muszą
wykazać się doświadczeniem w niniejszym postępowaniu rozstrzygnięte zostały na korzyść
PESA S.A. lub podmiotów z grupy kapitałowej PESA S.A. Przetargi wygrane przez inne
podmioty tj. ZNTK Poznań S.A. i Newag S.A. to ogłoszony 12 sierpnia 2004 r. wygrany przez
ZNTK Poznań oraz ogłoszony 9 listopada 2009 roku wygrany przez Newag SA. Wskazane
wyżej wyniki plasują spółkę PESA S.A. na pozycji lidera wśród podmiotów z przedmiotowej
branży, jej udział w sektorze dostaw SZT jest bezsprzecznie największy. Wskazany w
ogłoszeniu o zamówieniu 3 letni okres sytuuje ją jako podmiot, którego udział na krajowym
rynku dostawy SZT wynosi 100 %. Nie istnieje bowiem inny podmiot, który w tym okresie
czasu dostarczył pojazdy Zamawiającym. Odwołujący wskazał, że w tym segmencie rynku
kolejowego brak jest konkurencji zarówno krajowej jak również zagranicznej. Polskie spółki, które
na początku tego wieku produkowały autobusy szynowe zostały z tego rynku wyparte na skutek
zmian rynkowych (Kolzam Racibórz) albo jak ZNTK Poznań na skutek pogarszającej się sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorstwa zostały przez formułowane w każdym przetargu warunki
doświadczenia w sposób trwały wykluczone z tego rynku. Według odwołującego, brak potencjalnych
konkurentów zagranicznych wynika z kilku zasadniczych względów. Należą do nich w
szczególności:
1. Mała skala powtarzalnych zamówień,

2. Niewielka liczby podmiotów zagranicznych posiadających w swojej ofercie autobusy
szynowe,
3. Wysokie koszty polonizacji produktów zagranicznych przy stosunkowo dużej różnorodności
4. Wysokie ceny i wysokie ryzyko kursowe.
5. Braku zaplecza technicznego niezbędnego do świadczenia usług serwisowych i
utrzymania na odpowiednim poziomie.
Na dowód powyższego powołał zestawienie producentów dysponujących jednoczłonowymi
spalinowymi zespołami trakcyjnymi wyposażonymi, z którego wynika, że jedynym producentem
spełniającym wymaganie w zakresie posiadania bezterminowego świadectwa dopuszczenia typu
pojazdu do eksploatacji jest PESA S.A. w zakresie dotyczącym pojazdu, który mógłby spełniać
wymagania zamówienia.
Podniósł, że oprócz PESA S.A. teoretycznie bezterminowe świadectwo posiadają jeszcze pojazdy
produkcji KOLZAM Racibórz (obecnie Mavex-Record), jednakże konstrukcja tego pojazdu tak
dalece odbiega od wymogów zamawiającego, iż pojazd ten w żaden sposób nie może zostać
przystosowany do wymogów niniejszego postępowania.
Według odwołującego wymóg zamawiającego jest bezzasadny, gdyż pojazd może być dopuszczony
do normalnej eksploatacji na podstawie tak świadectwa bezterminowego, jak i terminowego. Co
więcej, świadectwo terminowe może być wydawane na długie okresy, jak również może być
odnawiane na kolejne okresy eksploatacji. Przyznanie świadectwa terminowego zawsze
poprzedza przyznanie świadectwa bezterminowego dla danego typu pojazdu. Podał, że
wyprodukowany nowy typ pojazdu, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym,
podlega procesowi badania przez jednostkę badawczą wskazaną rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury. Pozytywne wyniki badań upoważniają do otrzymania terminowego świadectwa do
eksploatacji. Termin określa Urząd Transportu Kolejowego (do 3 lat), a po okresie prawidłowej
trzechletniej eksploatacji i braku przeciwwskazań do dopuszczenia do ruchu pojazd otrzymuje
bezterminowe świadectwo typu.
Co więcej, istniejące typy pojazdów, posiadające bezterminowe świadectwo dopuszczenia, jeżeli
miałyby być zmodyfikowane pod kątem konkretnego zamówienia, podlegają pełnej procedurze
badawczej, jak nowy typ pojazdu i otrzymują na początek eksploatacji wyłącznie świadectwo
terminowe.
W niniejszej sprawie skutkiem powyższych regulacji jest to, że nawet inni producenci niż PESA,
którzy chcieliby przystąpić do postępowania, muszą zmodyfikować swoje pojazdy pod kątem
specyfikacji technicznej zamawiającego, jako że nie spełniają aktualnie tych wymagań, a w
konsekwencji będą musiały przejść proces badań i najpierw zostanie przyznane im wyłącznie
świadectwo terminowe. Jedynym pojazdem spełniającym aktualnie wymagania techniczne SIWZ i

posiadającym świadectwo bezterminowe jest pojazd SA -106 produkowany przez PESA Bydgoszcz
S.A..
Dodatkowo ograniczeniem konkurencji jest fakt, iż zamawiający w pkt. 4 wymaga wyposażenia
pojazdu w przekładnię główną hydrodynamiczną. Wymóg ten jest zupełnie niezrozumiały dla
odwołującego w aspekcie technicznym. Otóż na rynku pojazdów szynowych oferowane są dwa
rozwiązania przekładni głównej - właśnie hydrodynamiczna, jak i hydromechaniczna. Różnice
dotyczą budowy i rozwiązań technicznych, nie wpływających jednak w żaden istotny sposób na
eksploatację samego pojazdu (poza tym, że pojazd z przekładnią hydromechaniczna, tj.
wykluczoną przez zamawiającego, zużywa ok. 10 % mniej paliwa) i całkowicie uprawnionym jest
twierdzenie, że są to rozwiązania równoważne, spełniające taką samą funkcję w pojeździe.
Tymczasem zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy, opisując przedmiot zamówienia za pomocą specyfikacji
technicznych zamawiający obowiązany był dopuścić rozwiązania równoważne, czego w niniejszej
sprawie nie uczynił. Podał, że producentem przekładni hydrodynamicznych dla pojazdów
szynowych spalinowych jest aktualnie jedna firma, tj. Voith i w przekładnię tę wyposażony jest
pojazd SA-106 produkcji PESA. Inni producenci przekładni, np. ZF, oferują rozwiązanie
równoważne, tj. przekładnię hydromechaniczną. Zatem również poprzez wskazanie rodzaju
przekładni głównej zamawiający jednoznacznie wskazał jedynego dostawcę zamawianych
pojazdów.
Odwołujący podniósł dodatkowo, iż nie jest możliwym, z technicznego punktu widzenia,
wyposażenie pojazdu w min. 70 miejsc siedzących, który to wymóg zawarty jest w pkt. 2 załącznika
nr 1 do SIWZ. Otóż przy zakładanej konstrukcji jednoczłonowej pojazdu, jak również przy wymogu
wyposażenia pojazdu w dwie pary drzwi z każdej strony pojazdu oraz toaletę dla
niepełnosprawnych, z uwagi na istniejące normy dotyczące wymagań konstrukcyjnych pojazdów
szynowych, pojazd jednoczłonowy nie posiada wystarczającej ilości miejsca dla umiejscowienia
wszystkich tych elementów wyposażenia. Odwołujący wnosi o dopuszczenie dowodów na tę
okoliczność po wniesieniu odwołania, jako że z uwagi na krótki termin do wniesienia odwołania
nie było możliwym sporządzenie odpowiedniej analizy technicznej przez właściwego rzeczoznawcę.
Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu i prokurenta odwołującego upoważnionych do
łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia odwołania została
zamawiającemu przekazana w dniu 11 czerwca 2010r. faksem i listem poleconym, przy czym
odwołanie w formie pisemnej dotarło do zamawiającego w dniu 14 czerwca 2010r. Do odwołania jako
dowody załączono ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 listopada 2009r. nr 2009/S 217-313085 oraz
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 4 czerwca 2010r. nr 2010/S 107- 161878.
W dniu 14 czerwca 2010r. zamawiający powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania i wezwał
ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 17 czerwca 2010r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpiły
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz spółka Akcyjna Holding z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta
Augusta 11, zwane dalej przystępującym. Przystępujący wskazał, że jako wykonawca biorący
udział w postępowaniu i posiadający kwalifikacje niezbędne do złożenia ważnej oferty w
niniejszym postępowaniu, ma interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania
odwoławczego i rozstrzygnięciu odwołań na niekorzyść wnoszącego, polegający na złożeniu
prawidłowej oferty i podpisaniu umowy na warunkach określonych w SIWZ zgodnie z
wymaganiami zamawiającego. Wniósł o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.
Przystępujący podniósł, iż Zamawiający nie naruszył art. 7 ust. 1 oraz art.29 ust.2 i 3 a także
art.30 ust 1 i 4. PZP. Wskazał, że Zamawiający tak formułuje zapisy SIWZ aby przedmiot
zamówienia odpowiadał potrzebom Zamawiającego ale również był ekonomiczny pod
względem eksploatacyjnym. Przekładnia hydrodynamiczna cechuje się większą trwałością
eksploatacyjną, dłuższym okresem eksploatacyjnym części składowych oraz brakiem
elementów ciernych, skutkujące dwukrotnie dłuższym niż przekładnia hydromechaniczna
okresem eksploatacyjnym do naprawy głównej. W tym zakresie powołał się na wyrok Izby z
dnia 12 maja 2009r., (sygn. akt KIO/UZP 547/07. Przystępujący wskazał, że za
zobiektyzowany interes Zamawiającego trzeba uznać jego zysk ekonomiczny związany z
tańszą eksploatacją przekładni hydrodynamicznej i powołał wyrok Izby z 10.12.2007r.
(KIO/UZP/1390/07). Podniósł, że zarzuty odwołującego nr 1, co do wymogu dotyczącego
ustalenia minimalnej ilości miejsc siedzących w granicach 70-90 miejsc jest bezzasadny.
Wskazał, że zamawiający ma prawo tak opisać przedmiot zamówienia aby spełniał jego
wymagania i zaspokajał jego potrzeby, a nie dostosowywać opis do możliwości technicznych
wykonawców i w tym zakresie powołał wyrok Izby z dnia 17.01.2008r. (sygn. akt
KIO/UZP/80/07) oraz wyrok Zespołu Arbitrów z 04.12.2006r. (sygn. akt UZP/ZO/0-2850/06)
Wskazał także, iż wbrew twierdzeniom odwołującego nr 1, nie posiada pozycji monopolisty i
jej nie nadużywa. Przedstawione przez Odwołującego nr 1 dane są przedstawione w sposób
wybiórczy, niepełny i obiektywny tylko w odczuciu Odwołującego nr 1. Przywołany przez
NEWAG S.A pojazd SA-106 został wyprodukowany przez PESA w roku 2001, wówczas
stanowił on pojazd prototypowy, wyposażony w przekładnie hydrodynamiczną. Pojazd ten
faktycznie posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia typu pojazdu do eksploatacji,
ale pojazd ten nie jest już produkowany przez PESA Bydgoszcz S.A w związku z czym
bezpodstawne, wręcz kłamliwe jest twierdzenie odwołującego nr 1 o tym, że przystępujący
jako jedyny podmiot działający na rynku może wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu.
Ponadto w postępowaniach ogłoszonych na terenie Rzeczypospolitej mogą brać udział także
podmioty zagraniczne, dysponujące pojazdami wyposażanymi w wymagane przez
Zamawiającego przekładnie hydrodynamiczne. Przystąpienie zostało podpisane przez

członka zarządu i prokurenta zgodnie z reprezentacją łączną ujawnioną w KRS, którego
odpis został załączony do przystąpienia. Do przystąpienia załączono dowody nadania
przystąpienia faksem do zamawiającego i odwołującego.
W dniu 23 czerwca 2010r. zamawiający wniósł pismo, w którym uwzględnił zarzuty
odwołania przedstawione w pkt 1 i 2 odwołania i wskazał, że nie uwzględnia zarzutu nr 3
odwołania tj. zarzutu dotyczącego przekładni hydrodynamicznej. W zakresie uwzględnionym
zobowiązał się do dokonania zmian w siwz o treści następującej :
1. pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Uwagi wstępne
nadać brzmienie :
„1. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – terminowe lub
tymczasowe. W przypadku dostarczenia świadectwa tymczasowego. Wykonawca przed
upływem terminu świadectwa tymczasowego dostarczy bezterminowe świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”
2. w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania
dotyczące nadwozia, Pomieszczenie dla pasażerów zapis „Odstęp pomiędzy siedzeniami w
układzie szeregowym – minimalnie 750 mm mierzone pomiędzy oparciami foteli” zastąpić
„Odstęp pomiędzy siedzeniami w układzie szeregowym – minimalnie 660 mm mierzone
pomiędzy oparciami foteli”
3.w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 3
Charakterystyka techniczna i parametry trakcyjne autobusu szynowego zapis „Każdy
zamówiony autobus szynowy powinien posiadać 70–90 miejsc siedzących i liczbę miejsc
ogółem 160-180, w tym nie więcej niż 8% miejsc składanych – uchylnych” zastąpić „„Każdy
zamówiony autobus szynowy powinien posiadać 70–90 miejsc siedzących, w tym nie więcej
niż 15 miejsc składanych - uchylnych i liczbę miejsc ogółem 160-180”
4. w § 11 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do siwz Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie miał
brzmienie

„1) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – terminowe lub
tymczasowe. W przypadku dostarczenia świadectwa tymczasowego. Wykonawca przed
upływem terminu świadectwa tymczasowego dostarczy bezterminowe świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. W przypadku niedostarczenia
bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu dostarczonego
przez Wykonawcę, Wykonawca zostanie obciążony kosztami uzyskania bezterminowego
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz wszelkimi innymi
kosztami wynikającymi z tytułu wyłączenia z eksploatacji pojazdów szynowych z powodu
braku wymienionego świadectwa”.”

Sprawa sygn. akt KIO 1184/10
W dniu 14 czerwca 2010r. Peter Renz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Grójcu, ul. Armii Krajowej 43 – zwany dalej odwołującym nr 2 wniósł odwołanie na treść
ogłoszenia oraz siwz zarzucając zamawiającemu :
1. naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp , przez prowadzenie niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców;
2. naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia warunków niezgodnie z ustawą, w sposób naruszający uczciwą
konkurencję
3. naruszenie art. 30 ust 1 oraz 4 ustawy Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia za
pomocą obiektywnych cech technicznych, przy wykorzystaniu specyfikacji
technicznych i niedopuszczeniu rozwiązań równoważnych;
4. naruszenie art. 40 ust 1 oraz 42 ustawy Pzp, poprzez niezamieszczenie ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ na stronach internetowych wskazanych w ogłoszeniu o
zamówieniu
5. raz wszystkich innych przepisów wskazanych w treści uzasadnienia niniejszego
odwołania.
Odwołujący nr 2 wniósł o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez:
1. wykreślenie postanowienia zawartego w pkt 4 lub modyfikacja w taki sposób aby
dopuszczono również przekładnie hydromechaniczne.
2. doprowadzenia do zgodności z ustawą czynności polegających na obowiązku
ogłoszenia i upublicznienia SIWZ
Odwołujący nr 2 wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia, a czynności
Zamawiającego naruszają zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,

uniemożliwiając Odwołującemu zaproponowanie w ofercie rozwiązań, których jest
producentem, a tym samym dostawę pojazdów zamawiającemu. Oznacza to, że Odwołujący
nr 2 w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy może ponieść szkodę.
W uzasadnieniu odwołujący nr 2 podniósł, że zamawiający poprzez nieobiektywny i
nieuzasadniony funkcjonalnością nabywanych pojazdów opis przedmiotu zamówienia w
części dotyczącej wymaganej przekładni dopuścił się czynu ograniczenia konkurencji co jest
sprzeczne z art. 7 ustawy, a opis przedmiotu zamówienia narusza normy wynikające z art.
29. W Załączniku Nr 1 Do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania
techniczne)" W pkt. 4 Wymagania dotyczące napędu i hamowania zamawiający wskazał iż
jedynym dopuszczalnym typem przekładni głównej jest przekładnia hydrodynamiczna.
Wymóg zastosowania przekładni hydrodynamicznej, bez możliwości stosowania rozwiązań
równoważnych zgodnie z obowiązkiem ustawowym, prowadzi do naruszenia zasady
niedyskryminacji i obiektywizmu wyrażonych w art. 7 ust 1 oraz 29 ust 2 ustawy, gdyż
obowiązek zastosowania przekładni hydrodynamicznej pozwalającej osiągnąć wskazane w
SIWZ parametry pojazdu prowadzi do konieczności zastosowania przekładani jedynego
producenta tj VOITH. Odwołujący nr 2 wskazał na wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 15
października 2007 r. sygn. akt V Ga 90/07). oraz sprawę Dundalk C - 45/87, i orzeczenie C -
59/00 z 3 grudnia 2001 r. w sprawie Bent Mousten Vestergaard przeciwko Spottrup
Boligselskab. Podniósł, że na rynku dostępne są nowocześniejsze i nie ustępujące w żaden
sposób przekładniom hydrodynamicznym, przekładnie hydromechaniczne, w które z
powodzeniem wyposażane są pojazdy które zamierza nabyć Zamawiający np. przekładnia
ECOMAT. Przekładnia hydromechaniczna, zapewnia wszystkie parametry istotne w
eksploatacji pojazdu w takim samym stopniu jak żądania przekładnia hydrodynamiczna. typu
rozwiązań, preferencja jednego producenta) powodują konieczność zmiany specyfikacji.
Odwołujący nr 2 podniósł, ze nie sposób też uznać, że wskazanie określonego typu
przekładni i pominięcie innych -równoważnych rozwiązań jest zgodne z nakazem
dokonywania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych. W
stosunku do przekładni nie wskazano żadnych cech jakościowych - zażądano jedynie aby
była konkretnego typu. Nie wskazując parametrów technicznych nie dano szans
producentom innych przekładni aby zaproponować rozwiązania równoważne dopuszczalne z
mocy prawa na podstawie art. 30 ust 4.
Odwołujący nr 2 żąda w związku z tym aby bądź skreślono wskazywany w odwołaniu punkt
załącznika nr 1 do SIWZ bądź opisano rozwiązanie równoważne dopuszczalne ze względu
na brzmienie art. 30 ust 4 PZP które zamawiający uzna za wystarczające aby żądane przez
niego parametry mogły być osiągnięte przy zastosowaniu przekładni głównej
hydromechanicznej, a nie hydrodynamicznej. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa
zarządu odwołującego nr 2 upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji zgodnie z KRS,
którego odpis załączono do odwołania. Kopia odwołania została zamawiającemu przekazana

w dniu 14 czerwca 2010r. faksem.
W dniu 14 czerwca 2010r. zamawiający powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania i wezwał
ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
W dniu 17 czerwca 2010r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpiły
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz spółka Akcyjna Holding z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zygmunta
Augusta 11, zwane dalej przystępującym. Przystępujący wskazał, że jako wykonawca biorący
udział w postępowaniu i posiadający kwalifikacje niezbędne do złożenia ważnej oferty w
niniejszym postępowaniu, ma interes prawny w przystąpieniu do niniejszego postępowania
odwoławczego i rozstrzygnięciu odwołań na niekorzyść wnoszącego, polegający na złożeniu
prawidłowej oferty i podpisaniu umowy na warunkach określonych w SIWZ zgodnie z
wymaganiami zamawiającego. Wniósł o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.
Przystępujący podniósł, iż Zamawiający nie naruszył art. 7 ust. 1 oraz art.29 ust.2 i 3 a także
art.30 ust 1 i 4. PZP. Wskazał, że Zamawiający tak formułuje zapisy SIWZ aby przedmiot
zamówienia odpowiadał potrzebom Zamawiającego ale również był ekonomiczny pod
względem eksploatacyjnym. Przekładnia hydrodynamiczna cechuje się większą trwałością
eksploatacyjną, dłuższym okresem eksploatacyjnym części składowych oraz brakiem
elementów ciernych, skutkujące dwukrotnie dłuższym niż przekładnia hydromechaniczna
okresem eksploatacyjnym do naprawy głównej. W tym zakresie powołał się na wyrok Izby z
dnia 12 maja 2009r., (sygn. akt KIO/UZP 547/07. Przystępujący wskazał, że za
zobiektyzowany interes Zamawiającego trzeba uznać jego zysk ekonomiczny związany z
tańszą eksploatacją przekładni hydrodynamicznej i powołał wyrok Izby z 10.12.2007r.
(KIO/UZP/1390/07). Przystąpienie zostało podpisane przez członka zarządu i prokurenta
zgodnie z reprezentacją łączną ujawnioną w KRS, którego odpis został załączony do
przystąpienia. Do przystąpienia załączono dowody nadania przystąpienia faksem do
zamawiającego i odwołującego.
W piśmie z dnia 23 czerwca 2010r. zamawiający oświadczył, iż nie uwzględnia odwołania
odwołującego nr 2.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny :
Izba dopuściła dowody z ogłoszenia o zamówieniu z dnia 4 czerwca 2010r. za numerem
2010/S 107-162486, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11 listopada 2009r. nr 2009/S 217-313085 oraz ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia z dnia 4 czerwca 2010r. nr 2010/S 107- 161878 oraz złożone na rozprawie

przez odwołującego nr 2 na okoliczność uprawdopodobnienia istnienia równoważnych rozwiązań w
stosunku do określonej przez zamawiającego przekładni hydrodynamicznej dowody z pisma ZF
Friedrichshafen AG z dnia 24 czerwca 2010r. podpisanego przez osoby upoważnione (wedle
niekwestionowanego przez strony oświadczenia odwołującego nr 2 złożonego na rozprawie) przez
producenta w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
oraz porównania typów przekładni kolejowych automatycznych, zautomatyzowanych i
hydrodynamicznych ZF Friedrichshafen AG w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na
język polski, dowodu odwołującego nr 2 z wydruku ze strony internetowej zamawiającego na
okoliczność, że na tej stronie pod ścieżką WWW.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/województwo-
podkarpackie/zamówienia/lista nie figuruje ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu, dowodu
przedłożonego przez zamawiającego z wyciągu ze studium wykonalności stron 54 i 8 na okoliczność
wymaganej przez zamawiającego prędkości taboru spalinowego, dowodu z faksu od PESA SA do
zamawiającego z wydrukiem strony internetowej zamawiającego na okoliczność wykazania, że w dniu
31 maja 2010r. na stronie internetowej zamawiającego było zamieszczone ogłoszenie o
przedmiotowym zamówieniu, dowód przystępującego z wydruku ze strony internetowej
zamawiającego na okoliczność wykazania, że w dniu 31 maja 2010r. na stronie internetowej
zamawiającego było zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu, dowód z pisma Voith z
dnia 17 czerwca 2010r. na okoliczność porównania przekładni hydrodynamicznych i
hydromechanicznych produkowanych przez tego producenta, wydruku przedstawionego przez
przystępującego z wydruku z konspektu informacyjnego firmy ALSTOM na okoliczność, że istnieje
producent jednoczłonowego pojazdu szynowego oferujący przekładnię hydrodynamiczną lub
hydromechaniczną
Izba nie dopuściła dowodu z pisma producenta VOITH z dnia 4 listopada 2009r. powołanego przez
odwołującego nr 1 na okoliczność wykazania, w jakim terminie może być dostarczona przekładnia
hydrodynamiczna produkowana przez tę firmę oraz dowodu z wydruku z poczty elektronicznej z dnia
25 czerwca 2010r. na tę samą okoliczność, uznając, że dowody te nie służą dowiedzeniu faktów, z
których odwołujący nr 1 wywodzi skutki prawne. Odwołujący nr 1 uważa, że zamawiający ograniczył
konkurencję nie dopuszczając producentów pojazdów szynowych oferujących pojazdy zabudowane
na przekładni innej niż hydrodynamiczna i żąda w tym zakresie modyfikacji siwz oczekując
dopuszczenia rozwiązań równoważnych, zatem wykazaniu ograniczenia konkurencji nie służy dowód
stwierdzający fakt w jakim terminie może być dostarczona przekładnia hydrodynamiczna, z którą
pojazdy szynowe zamawiający dopuścił.
Izba ustaliła, że
1. w § 11 siwz zamawiający zawarł opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Jednym z
kryteriów oceny ofert jest ilość dostarczonych pojazdów do 27 grudnia 2010 r. – waga 10 %.
W Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w pkt 1 uwagi wstępne zamawiający wymagał, aby Wykonawca, dostarczył Zamawiającemu
wraz z każdym autobusem szynowym (najpóźniej w terminie jego odbioru) świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego-bezterminowe.
W pkt 2 Charakterystyka techniczna i parametry trakcyjne autobusu szynowego wskazał, że
w ramach układu i pojemności autobusów szynowych każdy zamówiony autobus szynowy
powinien posiadać 70–90 miejsc siedzących i liczbę miejsc ogółem 160-180, w tym nie
więcej niż 8% miejsc składanych – uchylnych. Kabina maszynisty na obu krańcach pojazdu.
Konfiguracja powinna umożliwiać łączenie pojazdów ze sobą i dzielenie zestawu na stacjach,
gdzie nie ma lokomotywowni, oraz prowadzenie zestawu w trakcji wielokrotnej do trzech
pojazdów. Natomiast w ramach Pomieszczenia dla pasażerów Układ pomieszczenia wskazał
- Jednoprzestrzenny, bez przedziałowy, tylko w klasie 2, dla niepalących. Opisując miejsce
dla osób niepełnosprawnych postanowił, ze maja być wydzielone i oznaczone przy 1 parze
drzwi wejściowych wyposażone w uchwyty dla zamocowania minimalnie 1 wózka
inwalidzkiego lub 2 rowerów.
Zaś jeśli chodzi o wymagania dotyczące napędu i hamowania określone w pkt 4 załącznika
nr 1 wskazał, że przekładania główna ma być hydrodynamiczna.
W załączniku nr 2 do siwz Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone fo
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający w § 11 ust. 1 pkt 1
zawarł postanowienie „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazdy sprawne technicznie,
kompletne, pozbawione widocznych wad i ubytków, wykonane zgodnie z zapisem § 2 ust. 1,
dopuszczone do eksploatacji polegającej na kolejowych przewozach osób i ich bagażu
potwierdzone przez:
1) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – bezterminowe”

Przedmiotem postępowania prowadzonego na podstawie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11
listopada 2009r. nr 2009/S 217-313085 było wykonanie i dostawa 6 nowych spalinowych
zespołów trakcyjnych, a z ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 4 czerwca 2010r. nr
2010/S 107- 161878 wynika, że to postępowanie wygrał odwołujący nr 1.
Z pisma ZF Friedrichshafen AG z dnia 24 czerwca 2010r. wynika, że ZF-ecomat Rail jest najmniejsza
i najlżejszą przekładnią automatyczną. Może być montowana w pojazdach szynowych, jest
wyposażona w retarder, co obniża koszty eksploatacji, poprawia bezpieczeństwo i chroni środowisko,
w połączeniu z przekładnią zespołu kołowego ZF-Ecomat Rail może być stosowana w zespołach
trakcyjnych o napędzie spalinowym z wejściowymi momentami obrotowymi do 2000 Nm i o
maksymalnie 6 biegach. Ecomat Rail osiągała wydajność do 1200000 pociągokilometra. System ZF
Rail jest stosowany w przemyśle kolejowym od początku lat 90 i został zastosowany w ponad 3000
aplikacji DMU, a 2007 został zastosowany w wielkiej Brytanii i sprawdził się w konfrontacji z
najsilniejszym konkurentem Voith i jego przekładnią przepływową. Z porównania typów przekładni
kolejowych automatycznych, zautomatyzowanych i hydrodynamicznych ZF Friedrichshafen AG

wynika, że oferowane przez ZF przekładnie hydromechaniczne automatyczna i zautomatyzowana
wykazują podobne parametry użytkowe i porównywalne z przekładnią hydrodynamiczną Voith, choć
np. co do sprawności, ceny, masy, ilości oleju, ilości punktów serwisowych przekładnie ZF mają lepsze
parametry. Izba dopuściła powyższy dowód wyłącznie na okoliczność uprawdopodobnienia istnienia
rozwiązań równoważnych rozwiązaniu wskazanemu przez zamawiającego w siwz. Dokument
pochodzi od producenta przekładni hydromechanicznych i został sporządzony do jego celów oraz
zawiera wiadomości specjalne, których weryfikacja mogłaby nastąpić wyłącznie poprzez dowód z
opinii biegłego, o co strony nie wnosiły, a nadto ani zamawiający, ani przystępujący nie kwestionowali
poszczególnych informacji zawartych w porównaniu. Przystępujący podnosił jedynie, że przedłożona
analiza nie jest wiarygodna, gdyż pochodzi od producenta, który nie produkuje przekładni
hydrodynamicznych. Izba uznała, że nie jest przedmiotem sporu pomiędzy stronami to, która z
przekładni posiada lepsze parametry użytkowe, ale to czy zamawiający wskazując jeden z rodzajów
przekładni doprowadził do ograniczenia konkurencji i czy takie ograniczenie, jeśli nastąpiło, było
uzasadnione jego zobiektywizowanymi potrzebami. Zamawiający nie wskazał na porównywane w
analizowanym przez Izbę dokumencie parametry techniczne, jako na te którymi kierował się opisując
przedmiot zamówienia. Natomiast Izba uznała, że z faktu, iż producent przekładni dokonuje
porównania parametrów przekładni własnych z parametrami innego rodzaju przekładni innego
producenta można wywieść, że przekładnie te nadają się do zastosowania w autobusach szynowych.
z wydruku ze strony internetowej zamawiającego powołanym przez odwołującego nr 2 na okoliczność,
że na tej stronie pod ścieżką WWW.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/województwo-
podkarpackie/zamówienia/lista nie figuruje ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu, nie sposób
wywieść, że rzeczywiście ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu nie zostało zamieszczone. Izba
stwierdziła, że w bocznym menu strony w kategorii „zamówienia publiczne” figurują następujące
podkategorie: „ogłoszenia wstępne”, „ogłoszenia o zamówieniu”, „siwz’, „ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia”, „archiwum”. Na podstawie przedłożonego dokumentu nie sposób uznać, że w ramach
listy (do czego prowadzi wskazana wyżej ścieżka) może być lub nie zamieszczony plik z ogłoszeniem
o zamówieniu. W ocenie Izby powyższego dowód nie służy udowodnieniu tezy na jaką został
powołany, a nadto teza przeciwna w ocenie Izby została wykazana dowodami zamawiającego i
przystępującego, gdzie pod ścieżką WWW.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/województwo-
podkarpackie/zamówienia/logłoszenia widnieje informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia o
przedmiotowym 31 maja 2010r.
Wyciąg ze studium wykonalności stron 54 i 8 na okoliczność wymaganej przez zamawiającego
prędkości taboru spalinowego, wskazuje na prędkość konstrukcyjną minimum 120km./h. Izba uznała
ten dowód za zbędny, gdyż było on powołany w celu przeciwstawienia się twierdzeniom odwołującego
nr 2, że przy prędkości średniej pojazdu szynowego przekładnia hydromechaniczna wykazuje niższe
zużycie paliwa. Strony nie wykazywały stopnia zużycia paliwa w przekładniach obu typów przy
prędkości konstrukcyjnej, z tego względu dowód nie służył udowodnieniu okoliczności faktycznych, z
których zamawiający wywodzi skutki prawne.

Izba zestawienia pojazdów posiadających przekładnię hydrodynamiczną oraz zestawienia
producentów przekładni hydrodynamicznych przedłożone przez przystępującego nie uznała za dowód
w sprawie, a jedynie za stanowisko przystępującego, jako dokument prywatny podpisany przez
przystępującego.
Z pisma Voith z dnia 17 czerwca 2010r. wynika, że przekładnie hydromechaniczne do zastosowań
kolejowych zostały zaadaptowane z rynku autobusów miejskich, natomiast przekładnie
hydrodynamiczne zostały zaprojektowane i stworzone z myślą o ich wykorzystaniu w układach
napędowych pojazdów szynowych wszelkich typów od autobusów szynowych, poprzez lokomotywy i
pociągi dużych prędkości. Izba uznała, ze z dowodu tego wynika, że obie przekładnie mogą być
stosowane w pojazdach szynowych, przy czym mają różne walory użytkowe. Podobnie jak w
przypadku pisma ZF Friedrichshafen AG obaj producenci wskazują na różne wady i zalety obu
rozwiązań technicznych.
Izba zważyła, co następuje :
Izba nie dopatrzyła się okoliczności określonych w art. 189 ust. 2 ustawy, które skutkowałyby
odrzuceniem odwołania i postanowiła skierować odwołanie na rozprawę.

Izba stwierdza, że odwołujący nr 1 i 2 mają interes w uzyskaniu danego zamówienia, gdyż w
przypadku uznania, że zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienie w sposób
ograniczający konkurencję i utrudnił wykonawcom ubieganie się o zamówienia, zamawiający
zobligowany byłby do zmiany treści siwz w tym zakresie i odwołujący mogliby złożyć ofertę
oferując pojazd szynowy zabudowany na przekładni hydromechanicznej, a tym samym
mieliby szansę na uzyskanie zamówienia i uzyskanie zysku w przypadku realizacji umowy o
zamówienie publiczne. Należy wskazać, że zarzuty podnoszone przez przystępującego, co
do braku interesu przez odwołującego nr 2 w uzyskaniu zamówienia, iż jest on producentem
tylko jednego z elementów składowych pojazdu szynowego, są nietrafne. Odwołujący nr 2
nie twierdził, że zamierza samodzielnie ubiegać się o zamówienie, ale mógłby się o nie
ubiegać korzystając z doświadczenia innych podmiotów – producentów pojazdów szynowych
i to w kilku możliwych konfiguracjach np. jako członek konsorcjum, podwykonawca
dostarczający podwozia producentowi pojazdów szynowych, czy jako wykonawca oferujący
wykonanie przedmiotu zamówienia we współdziałaniu z podwykonawcą – producentem
pojazdów szynowych. Bezsporne pomiędzy stronami jest to, że przy obecnym brzmieniu pkt.
4 załącznika nr 1 do siwz odwołujący nr 2, w żadnej z możliwych konfiguracji nie ma
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne, gdyż nie oferuje przekładni
hydrodynamicznych. Izba wskazuje, że w obecnym brzmieniu art. 179 ust. 1 ustawy interes w
uzyskaniu zamówienia należy pojmować jako interes faktyczny gospodarczy, a więc interes
w zaoferowaniu swojego produktu na danym rynku. Niewątpliwie tak rozumiany interes
odwołujący nr 2 posiada. Nadto interes ten służyć ma nie tylko wykonawcy, ale także innemu
podmiotowi, a więc na etapie przed upływem terminu składania ofert także podwykonawcy

czy konsorcjantowi, który zamierza ubiegać się o zamówienie współdziałając z innymi
potencjalnymi wykonawcami działającymi na rynku danego przedmiotu zamówienia.
Niewątpliwie odwołujący może ponieść szkodę w przypadku uznania, że kwestionowane
postanowienie siwz w brzemieniu pkt 4 załącznika nr 1, ogranicza konkurencję, gdyż nie
mogąc brać udziału w postępowaniu, samodzielnie, jako podwykonawca, czy jako
konsorcjant, nie będzie mógł sprzedać produkowanych przez siebie elementów pojazdów
szynowych w celu ich zabudowania w pojazd szynowy, a tym samym nie osiągnie zysku w
ramach przedmiotowego postępowania. Izba uznała zatem, że przesłanka materialno prawna
z art. 179 ust. 1 ustawy została przez odwołującego spełniona.

Odwołanie sygn. akt KIO 1183/10
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 (także w zw. z art. 30 ust. 4) Ustawy w zakresie
wymogów technicznych przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji,
a to na skutek opisu przedmiotu zamówienia wskazującego w efekcie jedynego dostawcę (pkt. 1.1,
pkt. 2 oraz pkt.4. załącznika nr 1 do SIWZ) w zakresie wymogu posiadania bezterminowego
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. W dniu 23 czerwca 2010r. zamawiający oświadczył, iż
uwzględnia zarzut i zobowiązał się do dokonania modyfikacji siwz w tym zakresie w następujący
sposób :
1. pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Uwagi wstępne
nadać brzmienie :
„1. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – terminowe lub
tymczasowe. W przypadku dostarczenia świadectwa tymczasowego. Wykonawca przed
upływem terminu świadectwa tymczasowego dostarczy bezterminowe świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”
2. w § 11 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do siwz Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie miał
brzmienie
„1) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego – terminowe lub
tymczasowe. W przypadku dostarczenia świadectwa tymczasowego. Wykonawca przed

upływem terminu świadectwa tymczasowego dostarczy bezterminowe świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. W przypadku niedostarczenia
bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu dostarczonego
przez Wykonawcę, Wykonawca zostanie obciążony kosztami uzyskania bezterminowego
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz wszelkimi innymi
kosztami wynikającymi z tytułu wyłączenia z eksploatacji pojazdów szynowych z powodu
braku wymienionego świadectwa”.”
Zarówno zakres jak i sposób zaproponowanej przez zamawiającego modyfikacji siwz nie zostały
przez odwołującego nr 1 zakwestionowane i oświadczył on na rozprawie, że powyższy sposób
modyfikacji siwz wyczerpuje, jego żądania w tym zakresie. Izba nie znalazła podstaw dla uznania, że
przedstawiony sposób modyfikacji siwz jest sprzeczny z ustawą i na skutek uznania zarzutu przez
zamawiającego, uznała, ze w tym zakresie odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 (także w zw. z art. 30 ust. 4) Ustawy w zakresie
wymogów technicznych przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji,
a to na skutek opisu przedmiotu zamówienia wskazującego w efekcie jedynego dostawcę (pkt. 1.1,
pkt. 2 oraz pkt.4. załącznika nr 1 do SIWZ) w zakresie wymogu wyposażenia pojazdu w minimum 70
miejsc siedzących

Zarzut zasługuje na uwzględnienie. W dniu 23 czerwca 2010r. zamawiający oświadczył, iż
uwzględnia zarzut i zobowiązał się do dokonania modyfikacji siwz w tym zakresie w następujący
sposób :
1. w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania
dotyczące nadwozia, Pomieszczenie dla pasażerów zapis „Odstęp pomiędzy siedzeniami w
układzie szeregowym – minimalnie 750 mm mierzone pomiędzy oparciami foteli” zastąpić
„Odstęp pomiędzy siedzeniami w układzie szeregowym – minimalnie 660 mm mierzone
pomiędzy oparciami foteli”
2.w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 3
Charakterystyka techniczna i parametry trakcyjne autobusu szynowego zapis „Każdy
zamówiony autobus szynowy powinien posiadać 70–90 miejsc siedzących i liczbę miejsc
ogółem 160-180, w tym nie więcej niż 8% miejsc składanych – uchylnych” zastąpić „„Każdy
zamówiony autobus szynowy powinien posiadać 70–90 miejsc siedzących, w tym nie więcej
niż 15 miejsc składanych - uchylnych i liczbę miejsc ogółem 160-180”
Zarówno zakres jak i sposób zaproponowanej przez zamawiającego modyfikacji siwz nie zostały
przez odwołującego nr 1 zakwestionowane i oświadczył on na rozprawie, że powyższy sposób

modyfikacji siwz wyczerpuje, jego żądania w tym zakresie. Izba nie znalazła podstaw dla uznania, że
przedstawiony sposób modyfikacji siwz jest sprzeczny z ustawą i na skutek uznania zarzutu przez
zamawiającego, uznała, ze w tym zakresie odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 (także w zw. z art. 30 ust. 4) Ustawy w zakresie
wymogów technicznych przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji,
a to na skutek opisu przedmiotu zamówienia wskazującego w efekcie jedynego dostawcę (pkt. 1.1,
pkt. 2 oraz pkt.4. załącznika nr 1 do SIWZ) w zakresie wymogu wyposażenia pojazdu w
przekładnię główną hydrodynamiczną.

Izba uznała, że zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy zakazane
jest opisywanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, który mógłby utrudniać konkurencję.
Takie brzmienie art. 29 ust. 2 ustawy przesądza o rozkładzie ciężaru dowodu w
postępowaniu odwoławczym, którego spór sprowadza się do zarzutu ograniczenia
konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia. W takiej sprawie wystarczające dla
uznania zarzutu za zasadny jest wykazanie przez odwołującego, że może (choć wcale nie
musi) dojść do utrudnienia uczciwej konkurencji. Wystarczy zatem zaistnienie wysokiego
prawdopodobieństwa, że w wyniku wadliwie sporządzonego opis przedmiotu zamówienia
dojdzie do utrudnienia uczciwej konkurencji. Z tego wynika, że na odwołującym ciąży
obowiązek uprawdopodobnienia tego, że opis przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą
konkurencję. Odwołujący nr 1 zdaniem Izby uprawdopodobnił tę okoliczność poprzez
wykazanie kręgu konkurencji bliskiej na rynku zamówień na pojazdy szynowe (szynobusy).
Wskazanie na 26 postępowań przetargowych, w których udział brało jedynie kilka firm
świadczy o tym, że rynek ten jest słabo konkurencyjny. Dodatkowo zatem fakt, iż odwołujący
nr 1 nie będący w posiadaniu szynobusu zabudowanym na przekładni hydrodynamicznej nie
może wziąć udziału w postępowaniu przemawia za tym, że doszło do utrudnienia uczciwej
konkurencji. Izba stwierdziła, że w celu odparcia zarzutów odwołującego nr 1 na
zamawiającym ciążył obowiązek udowodnienia, że żądając dostarczenia przekładni
hydrodynamicznej nie utrudnił uczciwej konkurencji albo jeśli do takiego utrudnienia doszło,
to ograniczenie konkurencji było uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego.
Zamawiający jednakże w ocenie Izby powyższych okoliczności nie wykazał, ani
samodzielnie, ani za pomocą przystępującego. Dowody przedstawione przez zamawiającego
nie wykazują na to, że do ograniczenia konkurencji nie doszło - za takie dowody nie można
bowiem uznać podania do protokołu nazw producentów pojazdów szynowych. Z samego
faktu istnienia wielu producentów pojazdów szynowych nie wynika, że producenci ci oferują
pojazdy szynowe wyposażone w przekładnię hydrodynamiczną, że posiadają lub są w stanie
zabudować i uzyskać świadectwo tymczasowe dopuszczenia pojazdy szynowe wyposażone
w przekładnię hydrodynamiczną spełniające wymogi zamawiającego, że w ogóle wykazali

zainteresowanie postępowaniem wnioskując o przesłanie siwz, składając zapytania do siwz
lub że w poprzednich postępowaniach u zamawiającego lub w postępowaniach innych
znanych mu zamawiających na dostawę pojazdów szynowych odpowiadających
przedmiotowemu zamówieniu wzięli udział wskazani przez niego producenci. Również
przedstawiony przez przystępującego wykaz producentów przekładni hydrodynamicznych nie
stanowi dowodu na to, ze nie doszło do ograniczenia konkurencji, gdyż z wykazu tego nie
wynika, że producenci ci produkują przekładnie hydrodynamiczne, na których mogą być
zabudowywane pojazdy szynowe odpowiadające wymogom zamawiającego. Wykaz zaś
producentów pojazdów szynowych ze wskazaniem na produkowane przez tych producentów
pojazdy szynowe nie wskazuje na jakich przekładniach są zabudowane te pojazdy, ani kto
produkował przekładnie zastosowane w pojazdach, ani czy te pojazdy spełniają wymogi
zamawiającego i mogą być zaoferowane w postępowaniu. Ponadto zarówno wykaz podany
przez zamawiającego jak i przedłożone wykazy przez przystępującego mogą być traktowane
jedynie jako oświadczenia strony, jej stanowisko, a nie jako dowód w sprawie. Ani
zamawiający ani przystępujący nie przedłożyli choćby folderów, informacji handlowych
producentów, danych technicznych producentów, za pomocą których dowiedliby swoich
twierdzeń. Izba zatem nie mogła uznać za udowodnione, że wskazanie przekładni
hydrodynamicznej nie doprowadziło do ograniczenia konkurencji, zwłaszcza, że sam
przystępujący na rozprawie stwierdził, że strony są zgodne co do dwóch okoliczności, że
pojazdy szynowe są zabudowywane w oparciu o przekładnie hydrodynamiczne i przekładnie
hydromechaniczne oraz, że jednym z producentów przekładni hydrodynamicznych jest Voith.
Zamawiający także nie wykazał, że za wyborem przekładni hydrodynamicznej przemawiały
jego zobiektywizowane potrzeby. Nie przedstawił Izbie dowodu na okoliczność tego, że przy
wyborze przekładni kierował się ekonomicznością rozwiązania (o tym aspekcie wypowiadając
się obaj odwołujący i przystępujący, zaś stanowiska zamawiającego w tym zakresie brak),
ani np. mniejszą awaryjnością, niższą ceną, lepszą funkcjonalnością, lepszymi parametrami
technicznymi, lepszą dostępnością serwisu, pozytywnymi rozwiązaniami jeżeli chodzi o
oddziaływanie na środowisko. Zamawiający przedstawił jedynie dowody na okoliczność
wielkości wymaganej prędkości konstrukcyjnej oraz faktu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego. śaden z tych dowodów nie może być
uznany za dowodzący faktu istnienia zobiektywizowanych potrzeb zamawiającego. Z kolei
przystępujący wobec braku choćby twierdzeń zamawiającego, co do tego, jakie potrzeby przy
wyborze przekładni nim kierowały, nie miał możliwości przedstawienia na tę okoliczność
dowodu, gdyż taki dowód byłby jedynie dowodem domniemanych, a nie rzeczywistych
potrzeb zamawiającego. Z tych względów Izba uznała, że zamawiający nie wykazał, że pisał
przedmiot zamówienia nie utrudniając uczciwej konkurencji. Zamawiający zatem wskazując
na konkretny rodzaj przekładni bez odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji technicznych,
ani nawet cen technicznych i jakościowych naruszył art. 30 ust. 4 ustawy nie dopuszczając

rozwiązań równoważnych, a w konsekwencji naruszając art. 29 ust. 2 ustawy w związku z
art. 7 ust. 1 ustawy poprzez ograniczenie uczciwej konkurencji.

Mając na uwadze to, iż Izba uznała za zasadne wszystkie zarzuty odwołującego nr 1
odwołanie zasługiwało na uwzględnienie i dlatego na podstawie art. 192 ust. 1 i 3 kt. 1
ustawy Izba orzekła jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a i § 5 ust. 2 pkt. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

O kosztach wynagrodzenia pełnomocnika skład orzekający Izby orzekł na podstawie
§ 3 pkt 2 lit. b i § 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238),
uznając za uzasadnione koszty w kwocie 3.599,00 zł, tj. zgodnie z przedłożoną kopią faktury
VAT.

Odwołanie sygn. akt KIO 1184/10
Zarzut naruszenia przez zamawiającego naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 i 3, art. 30 ust
1 oraz 4 ustawy przez prowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców; dokonanie opisu przedmiotu zamówienia warunków niezgodnie z
ustawą, w sposób naruszający uczciwą konkurencję, nie opisanie przedmiotu zamówienia za
pomocą obiektywnych cech technicznych, przy wykorzystaniu specyfikacji technicznych i
niedopuszczeniu rozwiązań równoważnych.

Izba uznała, że zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy zakazane
jest opisywanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, który mógłby utrudniać konkurencję.
Takie brzmienie art. 29 ust. 2 ustawy przesądza o rozkładzie ciężaru dowodu w
postępowaniu odwoławczym, którego spór sprowadza się do zarzutu ograniczenia
konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia. W takiej sprawie wystarczające dla
uznania zarzutu za zasadny jest wykazanie przez odwołującego, że może (choć wcale nie
musi) dojść do utrudnienia uczciwej konkurencji. Wystarczy zatem zaistnienie wysokiego
prawdopodobieństwa, że w wyniku wadliwie sporządzonego opis przedmiotu zamówienia
dojdzie do utrudnienia uczciwej konkurencji. Z tego wynika, że na odwołującym ciąży
obowiązek uprawdopodobnienia tego, że opis przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą

konkurencję. Odwołujący nr 2 zdaniem Izby uprawdopodobnił tę okoliczność poprzez pismo
ZF Friedrichshafen AG z dnia 24 czerwca 2010r., z którego wynika, że ZF Friedrichshafen AG jest
producentem przekładni automatycznych hydromechanicznych, które mogą być montowane w
pojazdach szynowych i są one stosowane w przemyśle kolejowym od początku lat 90 i został
zastosowany w ponad 3000 aplikacji DMU, a 2007 zostały zastosowane w Wielkiej Brytanii i
sprawdziły się w konfrontacji z najsilniejszym konkurentem Voith i jego przekładnią przepływową. Z
tego pisma oraz z porównania typów przekładni kolejowych automatycznych, zautomatyzowanych i
hydrodynamicznych ZF Friedrichshafen AG wynika, że ten producent nie będzie mógł zaoferować
swoich przekładni hydromechanicznych potencjlanym wykonawcom przedmiotowego zamówienia, a
więc uprawdopodobniono, że zamawiający ograniczył konkurencję eliminując z postępowania, co
najmniej tych wykonawców – producentów pojazdów szynowych, którzy mogliby zaoferować pojazdy
szynowe zabudowane na przekładni hydromechanicznej produkowanej prze ZF Friedrichshafen AG.
Izba stwierdziła, że w celu odparcia zarzutów odwołującego nr 2 na zamawiającym ciążył
obowiązek udowodnienia, że żądając dostarczenia przekładni hydrodynamicznej nie utrudnił
uczciwej konkurencji albo jeśli do takiego utrudnienia doszło, to ograniczenie konkurencji było
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Zamawiający jednakże w ocenie Izby
powyższych okoliczności nie wykazał, ani samodzielnie, ani za pomocą przystępującego tak
jak to zważono w odniesieniu do zarzutu podnoszonego przez odwołującego nr 1. Izba
podtrzymuje w całości stanowisko wyrażone wyżej w odniesieniu do zarzutu odwołującego nr
1. Zamawiający zatem wskazując na konkretny rodzaj przekładni bez odniesienia do norm,
aprobat, specyfikacji technicznych, ani nawet cen technicznych i jakościowych naruszył art.
30 ust. 4 ustawy nie dopuszczając rozwiązań równoważnych, a w konsekwencji naruszając
art. 29 ust. 2 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy poprzez ograniczenie uczciwej
konkurencji.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 40 ust 1 oraz 42 ustawy Pzp, poprzez
niezamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ na stronach internetowych
wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący nie wykazał, że na stronie internetowej
zamawiającego nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Z przedstawionego
przez odwołującego nr 2 dowodu nie wynika, czy odwołujący szukał ogłoszenia w dziale
ogłoszenia o zamówieniu. Dowód przedstawiony przez odwołującego nr 2 dowodzi jedynie
tego, że układ strony zamawiającego może rodzić trudności w odnalezieniu informacji
niezbędnych dla użytkownika. Odwołujący nr 2 nie wykazał, ze pod żadną z zakładek
(podkategorii) kategorii „zamówienia publiczne” w menu bocznym nie można było odnaleźć
ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu. Zamawiający natomiast, przy wsparciu
przystępującego, wykazał, że ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie

zamawiającego w dniu 31 maja 2010r. Izba nie była uprawniona do rozpoznania zarzutu
odwołującego nr 2 tj. zarzucenia zamawiającemu naruszenia art. 40 ust. 6 pkt 1 ustawy
poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu przed ukazaniem się ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, gdyż ten zarzut nie był podniesiony w odwołaniu.
Izba zaś w myśl art. 192 ust. 7 ustawy nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były
zawarte w odwołaniu.

Izba uznając, że zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 i art. 30
ust. 1 i 4 ustawy zasługuje na uwzględnienie, uwzględniła odwołanie i na podstawie art. 192
ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp w zw. z § 3 pkt 1 lit. a i § 5 ust. 2 pkt. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

O kosztach wynagrodzenia pełnomocnika skład orzekający Izby orzekł na podstawie
§ 3 pkt 2 lit. b i § 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238),
uznając za uzasadnione koszty w kwocie 3.600,00 zł, tj. zgodnie z przedłożoną kopią faktury
VAT ograniczając żądaną wysokość zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika do
maksymalnej kwoty określonej rozporządzeniem.


Przewodniczący składu orzekającego:

………………………………