Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/UZP 2049/10

WYROK
z dnia 5 października 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff
Członkowie: Klaudia Szczytowska- Maziarz
Justyna Tomkowska

Protokolant: Mateusz Michalec

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2010 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Konsorcjum firm: 1) Elektrobudowa SA w Katowicach (lider),
2) MWM ELEKTRO Sp. z o.o. w Trzebini, 3) ENERGOMONTAś Chorzów Sp. z o.o.
z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ul. Armii
Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie- Zdrój, protestu z dnia 26 sierpnia 2010 r.przy udziale Konsorcjum firm: 1) Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. (lider),
2) Energomontaż Świętochłowice Sp. z o.o., 3) Eltrans Sp. z o.o. z adresem dla lidera
konsorcjum: ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego;

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie, nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, jak również powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz
wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem uznania przez Izbę zasadności
zarzutu zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty Przystępującego,
2. kosztami postępowania obciąża Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., ul. Armii Krajowej
56, 44-330 Jastrzębie- Zdrój i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 4 444 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum firm: 1) Elektrobudowa SA
w Katowicach (lider), 2) MWM ELEKTRO Sp. z o.o. w Trzebini,
3) ENERGOMONTAś Chorzów Sp. z o.o. z adresem dla lidera
konsorcjum: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice,

2) dokonać wpłaty kwoty 8 044 zł 00 gr (słownie: osiem tysięcy czterdzieści
cztery złote zero groszy) przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., ul. Armii
Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój na rzecz Konsorcjum firm:
1) Elektrobudowa SA w Katowicach (lider), 2) MWM ELEKTRO Sp. z o.o.
w Trzebini, 3) ENERGOMONTAś Chorzów Sp. z o.o. z adresem dla lidera
konsorcjum: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, stanowiącej
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania, oraz
wynagrodzenia pełnomocnika;

3) dokonać zwrotu kwoty 10 556 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Konsorcjum firm:
1) Elektrobudowa SA w Katowicach (lider), 2) MWM ELEKTRO Sp. z o.o.
w Trzebini, 3) ENERGOMONTAś Chorzów Sp. z o.o. z adresem dla lidera
konsorcjum: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na „Wykonanie pompowni głównego odwadniania na poz. 950 m. oraz
rozdzielni 6kV na poz. 950m. w JSW S.A. KWK „Borynia” - (znak 3/I/ZP/10)”, zostało
wszczęte przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. , ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie
Zdrój zwaną dalej: „Zamawiającym”, w dniu 28.01.2010 r. poprzez ogłoszenie zamieszczone
na jego stronie internetowej, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2010/S 22-031481 w dniu 02.02.2010 r.
W dniu 18.08.2010 r. Zamawiający przekazał faxem uczestnikom przedmiotowego
postępowania przetargowego informacje o wyniku postępowania i wyborze Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o.
W dniu 26.08.2010 r. (faxem) na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”: Konsorcjum firm: 1) Elektrobudowa SA w Katowicach
(lider), 2) MWM ELEKTRO Sp. z o.o. w Trzebini, 3) ENERGOMONTAś Chorzów Sp. z o.o.
z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice zwane dalej:
„Konsorcjum Elektrobudowa SA” złożyło protest na wybór oferty najkorzystniejszej, podczas
gdy treść oferty Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o. o. nie odpowiada
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” i tym samym podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiającemu zarzucił:
1. Naruszenie zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z art. 7 ust. 1 Pzp z zw. z art. 91 ust. 1 Pzp i art. 82 ust. 3 Pzp, poprzez przeprowadzenie
czynności ponownego badania i oceny ofert z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców, w to miejsce dokonanie wyboru oferty Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. podlegającej odrzuceniu, jako sprzecznej
z postanowieniami SIWZ;
2. Naruszenie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. pomimo, że treść
oferty nie odpowiada treści SIWZ;
3. Naruszenie dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., które nie spełnia warunku
przedmiotowego udziału w postępowaniu w zakresie wymagań określonych przez
Zamawiającego dla rozdzielnicy 6kV, która powinna posiadać odporność łukową dla
prądu min. 19,74 kA w czasie min. 0,34 s. Ponadto, zarzucił:

4. Naruszenie dyspozycji art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp poprzez zaniechanie podania przez
Zamawiającego w zawiadomieniu o ponownym wyborze oferty Konsorcjum Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o. uzasadnienia jej wyboru. Wnosił o:
1. Uwzględnienie protestu w całości;
2. Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
3. Przeprowadzenie ponownej czynności oceny ofert, w następstwie odrzucenie oferty
Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. jako niezgodnej z postanowieniami SIWZ,
w następstwie dokonanie wyboru oferty Protestującego jako najkorzystniejszej. Pismem
z dnia 18.08.2010 r. Zamawiający poinformował Protestującego o ponownym wyborze oferty
Wykonawcy - Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. uznanej za
najkorzystniejszą. Z decyzją Zamawiającego nie sposób się zgodzie, ponieważ dogłębna
analiza oferty tego Wykonawcy oraz złożonych przez niego wyjaśnień w świetle pisma
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16.07.2010 r. prowadzi do wniosku, że:
1. Wykonawca ten złożył ofertę, której treść nie odpowiada wymaganiom SIWZ, ponieważ
zaoferował rozdzielnicę średniego napięcia niespełniającą warunków postawionych przez
Zamawiającego (załącznik nr 8 do specyfikacji technicznej - dokumentacja nr EP7-08-16/1).
2. Postępowanie Zamawiającego narusza zasady równego traktowania wszystkich
Wykonawców biorących udział w postępowaniu, ponieważ Zamawiający dokonał wyboru
oferty Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o. o. pomimo, że uprzednio z tych
samych powodów odrzucił ofertę Wykonawcy CARBOAUTOMATYKA S.A.
Zamawiający wymagał w SIWZ jednoznacznie:
„Przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie wymagania ujęte w Specyfikacji
technicznej" (SIWZ pkt III str. 3). W tym miejscu podkreślić należy, że załącznikiem do SIWZ
była szczegółowa dokumentacja projektowa, w której Zamawiający wymagał, aby rozdzielnia
6kV zgodnie z dokumentacją (załącznik nr 8 do specyfikacji technicznej - dokumentacja nr
EP7-0S-16/J) posiadała odporność łukową dla prądu min. 19,74 kA w czasie min. 0,34 s.
- „Wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców winny być aktualne w terminie
składania ofert i przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę" (SIWZ pkt XIV.20 str. 11).
Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. jako część wymaganego
przez Zamawiającego katalogu urządzeń równoważnych dołączyło Decyzję Prezesa WUG
o L. dz. GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR z dnia 23 marca 2010 r. dopuszczającą
rozdzielnicę 6kV typu RDGm-12V do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
Załącznikiem do w/w decyzji WUG jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa nr
184/DTR/02/10 z lutego 2010 r. Firma ELEKTROBUDOWA SA pismem z dn. 19 kwietnia
2010 r. zwróciła się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z prośbą o podanie wartości
parametru odporności na zwarcia łukowe rozdzielnicy SN typu RDGm-12V produkcji

ELEKTROMONTAś-EXPORT SA. W pkt. 2 tiret 3 odpowiedzi Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 maja 2010 roku czytamy: „wyrób będzie eksploatowany zgodnie z dokumentacją
techniczno - ruchową nr DTR-184/DTR/02/10 z lutego 2010 r.” zaś w pkt. 3 tego samego
pisma Wyższy Urząd Górniczy pisze: „Wg danych technicznych zawartych na str. 7
Dokumentacji techniczno-ruchowej nr 184/DTR/02/10 Instrukcja obsługi i użytkowania -
maksymalna odporność łukowa, wg PN-EN 62271-200:2007 została określona na 25kA/0,ls"
(pismo WUG z dnia 07.05.2010 r. w załączeniu). Powyższa odpowiedź WUG jest dowodem
wskazującym jednoznacznie, że rozdzielnica typu RDGm-12V oferowana przez Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. nie posiadała na dzień składania oferty decyzji Prezesa
WUG potwierdzającej możliwość stosowania jej w podziemnych wyrobiskach dołowych przy
parametrach technicznych (odporność łukowa) wymaganych przez Zamawiającego, a tym
samym nie spełnia wymagań postawionych w SIWZ.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego skierowane do Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. z dnia 09.07.2010r. udzielona została odpowiedź
w dniu 20.07.2010 r., do której Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. załączyło
pismo z WUG z dnia 16 lipca 2010 r. Treść przywołanego pisma jest potwierdzeniem
informacji uzyskanej z WUG uprzednio przez Elektrobudowę SA, o której mowa powyżej.
Z treści pisma WUG z dnia 16 lipca 2010 r. bezspornie wynika, że w celu dopuszczenia do
stosowania w podziemnych zakładach górniczych urządzenia, któremu zmienia się
parametry znamionowe, konieczna jest zmiana decyzji Prezesa WUG o L. dz.
GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR z dnia 23 marca 2010 r. Wprowadzającą poniekąd w błąd
interpretację tego stanowiska przedstawia tymczasem wykonawca Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. w swoim piśmie przewodnim do pisma WUG (in
principio), przy czym jednocześnie w dalszej części tego pisma potwierdza, że nadal nie
posiada zmienionej decyzji Prezesa WUG o L. dz. GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR z dnia
23.03.201 Or. w zakresie zmiany parametru łukowego i zaznacza, że jest „aktualnie
procesowana". Niezrozumiałym jest zatem fakt, iż Zamawiający znając stanowisko WUG
przedstawione w piśmie z dnia 16 lipca 2010 r., z którego jasno wynika, iż Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. na dzień składania ofert (tj. 26.03.2010 r.) nie posiadało
wymaganej zmiany decyzji z dnia 23.03.2010 r. i przedstawiło decyzję potwierdzającą
dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych rozdzielnicy
o odporności łukowej niewystarczającej do spełnienia wymagań SIWZ, ponownie dokonuje
wyboru tej oferty. Reasumując, rozdzielnica typu RDGm-12V oferowana przez Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. nie posiadała na dzień składania ofert decyzji Prezesa
WUG potwierdzającej możliwość stosowania jej w podziemnych wyrobiskach dołowych przy
parametrach technicznych (odporność łukowa) wymaganych przez Zamawiającego, tym
samym nie spełnia wymagań postawionych w SIWZ. Konsorcjum Elektromontaż -

Energetyka Sp. z o.o. nie przedstawiło i nie uzyskało zmienionej decyzji Prezesa WUG o L.
dz. GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR z dnia 23.03.2010 r. dopuszczającej rozdzielnicę SN
typu RDGm-12V do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w zakresie zmiany
parametrów technicznych, która potwierdzałaby spełnienie warunków określonych przez
Zamawiającego w SIWZ, najpóźniej na datę upływu terminu składania ofert, co stanowi
podstawę do wykluczenia wykonawcy w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
Podkreślić należy, że jeżeli nawet Konsorcjum Elektromontaż - Energetyka Sp. z o.o. uzyska
taką nową decyzję w przyszłości, co jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, to na datę
upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu zaoferowało przedmiot
zamówienia nie spełniający wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji
technicznej i za pomocą zaoferowanej rozdzielnicy, z powodu braku decyzji o jej
dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w zakresie parametrów
technicznych wymaganych przez Zamawiającego do zadania, nie może wykonać
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
Zdaniem Protestującego Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie
z naruszeniem zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji W piśmie
z dnia 08.04.2010 r. Zamawiający zadał pytania wykonawcy CARBOAUTOMATYKA S.A.
o treści: „czy podana na str. 29 w pkt. „Dane techniczne rozdzielnic średniego napięcia"
informacja „Odporność na skutki luku elektrycznego wewnętrznego (1s) - kA - 25" dotyczy
odporności łukowej rozdzielnicy w czasie 1s dla prądu zwarcia łukowego o wartości 25kA
zgodnie z normą PN-EN 62271-200:2007 oraz czy jest ona potwierdzona w sprawozdaniach
z badań, w oparciu o które wydano certyfikat Instytutu Elektrotechniki oraz dopuszczenie
WLJG GE-35/09, które są przywoływane w przedmiotowej Karcie katalogowej?"
Zamawiający podkreślił wówczas, że posiadana przez rozdzielnicę odporność łukowa musi
być potwierdzona zarówno w certyfikacie z badań jak i w decyzji Prezesa WUG. Wykonawca
CARBOAUTOMATYKA S.A. pismem z dni 04.04.2010 r. udzielił wyjaśnienia, że: „Certyfikat
potwierdzający parametry rozdzielnicy RAWA w tym także odporność na skutki luku
elektrycznego wewnętrznego dla prądu zwarciowego o wartości 25kA w czasie ls, wydany
przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
zostanie dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia". Odpowiedź ta wskazywała, iż
wymagana przez Zamawiającego decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG zostanie
dostarczona po upływie terminu składania ofert. W tym przypadku Zamawiający odrzucił
ofertę Wykonawcy CARBOAUTOMATYKA S.A. Tymczasem inny sposób badania i oceny
ofert Zamawiający zastosował w przypadku oferty złożonej przez Konsorcjum Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o., czego przykładem jest pozytywna weryfikacja dostarczonych przez
Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. dokumentów uzupełniających ofertę.
Dokumenty te nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w piśmie z dn.

10.05.2010 r., gdzie Zamawiający jednoznacznie wymaga wskazania „jaki typ rozdzielnicy
Państwo oferowali w dniu złożenia ofert jako rozwiązanie równoważne. Dla wskazanego typu
rozdzielnicy należy przedstawić kartę katalogową zawierającą minimum te parametry, które
zostały wcześniej wskazane w uzupełnionej (pismem z dn. 14.04.2010 r.) Karcie
katalogowej. Przedstawione w karcie katalogowej parametry powinny jednoznacznie
wskazywać, że oferowana rozdzielnica mogła w oparciu o posiadane dopuszczenie WUG
pracować w podziemiach (na dole) zakładów górniczych". Powyższe prowadzi do wniosku,
że postępowanie Zamawiającego narusza zasady art. 7 ust. 1 Pzp i prowadzi do nierównego
traktowania wykonawców. Protestujący zauważył, że zawiadomienie o wyborze oferty z dnia
18.08.2010 r. wyczerpuje dyspozycji art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. Zgodnie z przywołanym
przepisem zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawierać również
uzasadnienie jej wyboru. Tym bardziej w sytuacji, w której następuje wybór oferty po
ponownym badaniu i ocenie ofert nie można uznać za wystarczającą lakonicznej informacji,
podanej w piśmie przez Zamawiającego, sprowadzającej się do stwierdzenia, że oferta
„uzyskała najwyższą ilość punktów". Takie stwierdzenie nie wyczerpuje obowiązku podania
uzasadnienia wyboru oferty, uprzednio wyjaśnianej i uzupełnianej o dokumenty. Tym samym,
Zamawiający uniemożliwił Protestującemu zapoznanie się i ustosunkowanie w treści protestu
do argumentacji, którą kierował się Zamawiający dokonując wyboru oferty jako
najkorzystniejszej, w szczególności za uznaniem oferty jako spełniającej wymagania SIWZ.
W dniu 27.08.2010 r. Zamawiający przekazał faxem uczestnikom postępowania
przetargowego kopię protestu i wezwał ich do udziału w postępowaniu protestacyjnym.
W dniu 30.08.2010 r. (wpływ bezpośredni do Kancelarii Zamawiającego) do
postępowania protestacyjnego po stronie Zamawiającego przystąpiło Konsorcjum firm:
1) Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. Wrocław (Lider); 2) Energomontaż Świętochłowice
Sp. z o.o.; 3) Eltrans Sp. z o. o. z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Opolska 140, 52-014
Wrocław zwane dalej: „Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o.”, wnosząc
o oddalenie protestu w całości. Kopia przystąpienia została stosownie przekazana
Protestującemu. Protest złożony przez Konsorcjum firm którego liderem jest Elektrobudowa
S.A. w Katowicach jest całkowicie bezpodstawny a podnoszone zarzuty całkowicie chybione
i jednocześnie w przeważającej ich części także w ogóle niedookreślone oraz nie
udowodnione - zwłaszcza w zakresie dotyczącym rzekomego uchybienia art. 24 ust. 2 pkt 4
Pzp oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, jak również w zakresie art. 91 ust. 1 Pzp, art. 82 ust. 3 Pzp,
art. 7 ust. 1 Pzp. Podjęta zaś przez Zamawiającego decyzja o wyborze najkorzystniejszej
oferty jest prawidłowa i oparta na merytorycznych przesłankach, w związku z czym
Przystępujący wnosi o oddalenie protestu w całości jako niezasadnego i gołosłownego.
Interes prawny Przystępującego. W związku z dokonanym przez Zamawiającego wyborem

jako najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
rzeczonego zamówienia, oferty Konsorcjum firm, którego liderem jest Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o. (przystępujący), wniesienie protestu przez wykonawcę, którego
liderem jest Elektrobudowa S.A. w Katowicach, spowodowało, że interes prawny
Przystępującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Ewentualne uwzględnienie
protestu narazi bowiem Przystępującego na trudności uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia, a nawet może spowodować, że jego oferta zostanie odrzucona i wybrana przez
Zamawiającego zostanie inna oferta. Zgodnie z Pzp, środki ochrony prawnej przysługują
podmiotom uprawnionym do ich wnoszenia pod warunkiem wykazania, że ich interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądów
Okręgowych i Zespołów Arbitrów, interes prawny doznaje uszczerbku w konkretnym
postępowaniu, w którym uczestniczy podmiot korzystający ze środków ochrony prawnej
i polega na tym, że traci możliwość uznania jego oferty za najkorzystniejszą (Wyrok Zespołu
Arbitrów przy UZP 2007-10-11, UZP/ZO/0-1201/07). W niniejszej sprawie, w związku
z wniesionym protestem i podnoszonymi w jego treści zarzutami, istnieje zagrożenie
wykluczenia Przystępującego lub odrzucenia jego oferty z postępowania na skutek
uwzględnienia protestu, pomimo spełnienia wymogów określonych Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej.
Przytoczone powyżej argumenty stanowią wystarczającą przesłankę do skorzystania przez
przystępującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych Pzp.
Pismem z dnia 18.08.2010 r. Zamawiający poinformował o dokonanym ponownie
wyborze ofert i wybraniu, jako najkorzystniejszej, oferty Przystępującego Konsorcjum firm.
Tak podjęta przez Zamawiającego decyzja jest prawidłowa i merytorycznie uzasadniona,
natomiast wniesiony w dniu 26.08.2010 r. protest jest niezasadny i nie udowodniony, a przez
to nie zasługuje na uwzględnienie. Do tego zauważyć należy, że zdecydowana większość
zarzutów protestu nie została nawet w sposób należyty określona, co powoduje, że w istocie
wątpliwym jest ustalenie na czym zarzucane rzekome uchybienia miałyby faktycznie
polegać. Dotyczy to zwłaszcza zarzutów mających polegać na rzekomym podjęciu decyzji
przy pominięciu ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, jak też na rzekomym nie
wykazaniu przez Przystępującego spełniania warunków udziału w postępowaniu
przetargowym czy też na rzekomym naruszeniu dyspozycji art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp.
W zakresie tym Protestujący pokusił się jedynie o bardzo lakoniczne uzasadnienie, które
jednak w żaden sposób nie usuwa zaistniałych na tym tle wątpliwości co do rzeczywiście
zarzucanych okoliczności. W tym zakresie zabrakło też wykazania i udowodnienia
podnoszonych racji. Skłania to do uznania bezzasadności protestu w całości i oddalenia
wszystkich podnoszonych w jego treści zarzutów jako oczywiście niezasadnych.

Jednocześnie odnosząc się merytorycznie do kolejno podnoszonych w proteście
zarzutów, Przystępujący podnosi, że niezasadnie zarzuca się jego ofercie, iż rzekomo nie
odpowiada ona wymaganiom SIWZ, zwłaszcza w zakresie łuk ochronności. Jedynym
bowiem ogólnym warunkiem ujętym w treści SIWZ dotyczącym łukochronności oferowanej
rozdzielnicy jest wymóg ujęty w treści pkt II.A. 3.2.b) oraz 4 h) Załącznika nr 1 do SIWZ,
wskazujący że „rozdzielnica winna być wyposażona w element dekompresyjny powodujący
zatrzymanie skutków wewnętrznego zwarcia łukowego". W tej mierze zgodzić się można
z Protestującym, że powyższy wymóg należało spełnić już na etapie składania oferty.
Jednakże Przystępujący podkreśla, że zaoferowana rozdzielnica RDGm-12V jest
wyposażona w wymagany element dekompresyjny (dowód - znajdująca się w aktach
postępowania - karta katalogowa rozdzielnicy RDGm-12V). W dalszym toku wypowiedzi
Protestującego nie sposób podzielać już jednak w ogóle podzielać jego stanowiska
z następujących przyczyn. Stanowisko Protestującego, dotyczące wskazywanej przez niego
odporności łukowej dla prądu 19,74 kA w czasie 0,34 s., zwłaszcza w kontekście
przywoływanych przez niego zapisów dokumentacji nr EP7-08-16/1, nie znajduje
uzasadnienia i oparcia w treści SIWZ. W rzeczywistości wskazywana wartość tego
parametru, jak i sam parametr ujęty został w zapisach tabeli Załącznika nr 8 do SIWZ
(dokumentacja nr EP7-08-16/1, str. 1/2 załącznika do tej dokumentacji) jako „Parametr
zwarciowy na szynach rozdzielni 6 kV RG-2 i „L". Ponadto zgodnie z jasną dyspozycją
zapisów pkt II.B.l oraz pkt II.A.4 Załącznika nr 1 do SIWZ przywoływane w proteście
ostateczna wersja dokumentacji (dokumentacja nr EP7-08-16/1) przewidziana została
dopiero na etap realizacji zadania. Zapisy te zastrzegają przy tym wyraźnie, że
dokumentacja opisana w pkt II.A.4 Załącznika nr 1 do SIWZ obowiązuje wykonawcę na
etapie wykonywania przedmiotu umowy i bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie prac
wykonawczych, jednak dopiero po ich obligatoryjnym sprawdzeniu (na tym etapie przez
wykonawcę oraz związanym z tym ewentualnym uzupełnieniem lub zmianą tej dokumentacji
przez Zamawiającego. W związku z powyższym inne parametry, które nie zostały jasno
i precyzyjnie określone w treści SIWZ i przywołanych tam dokumentacjach technicznych,
a zostaną ustalone w ostatecznej wersji dokumentacji nie mogły być uwzględniane w treści
oferty, to ich wymagalność nastąpi dopiero z chwilą dostawy przedmiotu zamówienia.
Dotyczy to między innymi ustalenia ostatecznej możliwej do przyjęcia mocy zwarciowej na
szynach nowej rozdzielnicy w kontekście parametrów zwarciowych urządzeń z niej
zasilanych (np. stacji transformatorowych typu MAR-400/6M, których wytrzymałość
zwarciowa wynosi maksymalnie 100 MVA). Na etapie składania ofert takie ustalenie nie
zostało w zawarte w treści SIWZ i jej załączników. Tym samym na dzień składania ofert
jedyną wskazówką dotyczącą poziomu żądanej wartości ew. wymaganego parametru
odporności rozdzielnicy na wewnętrzne zwarcie łukowe (łukochronność) pozostaje wartość

25 kA/0, 1s., która wynika z załączonej do SIWZ - dokumentacji technicznej (zał. Nr 8),
odwołującej się do poniższych Dokumentacji technicznych rozdzielnicy typu PREM-G1dM
oraz jej dopuszczeń WUG :
- Dokumentacja Techniczna „Rozdzielnica 6/10 W typu PREM-G1dM" nr P-145.01, wydanie
III z lutego 2008 r.
- Dokumentacja techniczno-ruchowa „Małogabarytowa dwuczłonowa rozdzielnica średniego
napięcia typu PREM-G1 w wykonaniu PREM-G1d" nr DTR/P-131, wydanie III z 2004 r.
- Decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG z 16 listopada 2006 r. i 13 września 2007 r.
dopuszczająca rozdzielnicę PREM-G1dM do stosowania w podziemnych zakładach
górniczych.
Przystępujący w tym miejscu podkreśla, że treść samej SIWZ nie określa tego
parametru żadną wartością. Do tego zaś dodaje i zauważa, że skoro parametry,
wyposażenie oraz dobór rozdzielnicy 6 kV został określony w przytoczonej wyżej
dokumentacji z 2008 r., to niedopuszczalnym jest odnoszenie się do danych rozdzielnicy,
produkowanej przez Elektrobudowę obecnie lub będącej dopiero w planach produkcyjnych,
z uwagi na możliwe zmiany i odstępstwa techniczne. Zaoferowana rozdzielnica RDGm-12V
spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Zamawiającego cechując się tym samym
parametrem również na poziomie wynoszącym 25 kA/0,1 s., jak też na poziomie
wynoszącym 25 kA/1 s. (dowód: karta katalogowa rozdzielnicy typu PREM-G1dM oraz karta
katalogowa rozdzielnicy RDGm-12V, Certyfikat Nr 0815/NBR-2010, wyciąg z Dokumentacji
Techniczno Ruchowej Nr 184/DTR/02/10/A, Decyzja WUG nr
GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR, Decyzja WUG nr GEM/4740/0033/10/12471/GL/KR).
W świetle powyższego nieuprawnionym jest zatem nie tylko stwierdzenie, że dokumentacja
określiła wymagany parametr łukochronności rozdzielnicy, gdyż dane, na które powołuje się
Protestujący w istocie dotyczą parametru zwarciowego na szynach rozdzielni 6 kV RG-2
i „L”, lecz również, że zapisy SIWZ wymagały ich spełnienia już na etapie składania ofert,
skorej jednocześnie zakładają one dopiero w późniejszym etapie ich sprawdzenie
i ewentualną zmianę czy uzupełnienie.
Jednocześnie podkreślić należy, że wyjątkowo stronniczo i nierzetelnie, jest
stwierdzenie Protestującego, że zaoferowana rozdzielnica nie posiada możliwości jej
stosowania w podziemnych wyrobiskach dołowych, przy parametrach technicznych
wymaganych przez Zamawiającego. Pominąwszy już etyczny wydźwięk postępowania,
jakim wykazał się w tym przedmiocie Protestujący, stwierdzić kategorycznie należy, że
takie jego ustalenia są całkowicie błędne. Zaoferowana przez Przystępującego rozdzielnica
posiada bowiem wszelkie dopuszczenia WUG do stosowania jej w podziemnych
wyrobiskach dołowych, udokumentowane posiadanymi dopuszczeniami WUG o l.dz.
GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR, jak też o l.dz. GEM/4740/0033/10/12471/GL/KR. (dowód

- dopuszczenia Prezesa WUG rozdzielnicy RDGm - 12V). W związku z powyższym
jednoznacznie można stwierdzić, że zaoferowana rozdzielnica typu RGDm-12V, zgodnie
z aktualnym dopuszczeniem WUG spełnia wszystkie wymagania SIWZ a także jest
całkowicie równoważna do rozdzielnicy typu PREM-G1dM z dokumentacji z 2008 r.
przywołanej w SIWZ. Konsekwencją tych faktów jest, że rozdzielnica typu RGDm-12V może
być zabudowana w wyrobiskach dołowych zakładu górniczego na warunkach określonych
w cytowanych dopuszczeniach oraz wymaganiach SIWZ. Wszystkie powyższe okoliczności
potwierdzają, że treść złożonej przez Przystępującego oferty spełnia wymogi stawiane przez
SIWZ.
Również w sprawie nie może być wątpliwe, że sam Przystępujący wypełnił wszystkie
stawiane przez SIWZ podmiotowe istotne warunki udziału w postępowaniu w rozumieniu art.
24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Przywołany w zarzucie protestującego ten przepis dotyczy bowiem
właściwości podmiotowych wykonawcy, stanowiąc, że wykluczeniu podlegają wykonawcy,
którzy nie spełniają sprecyzowanych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu, tj. którzy dla przykładu nie przedstawili wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożyli
nieprawdziwe informacje zawarte w tych oświadczeniach lub dokumentach. Podnoszony
w tym zakresie zarzut protestu Przystępujący odczytuje zatem jako podniesiony oczywiście
omyłkowo, tym bardziej, że sam Protestujący nie pokusił się o jego rozwinięcie,
a wskazywane w tym kontekście uzasadnienie ogranicza się zaś wyłącznie do
kwestionowania przedstawionej oferty.
Całkowicie niezrozumiałe są wywody Protestującego, jak też wiążące się z nimi
zarzuty, dotyczące prowadzenia postępowania z naruszeniem zasad równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji. Jak wynika z treści uzasadnienia Protestujący zdaje się
działać w tym zakresie w imieniu podmiotu trzeciego, bez jednoczesnego upoważnienia do
reprezentowania go w tym postępowaniu. Takie działanie nie znajduje uzasadnienia i jest
niedopuszczalne w świetle Pzp, zwłaszcza, że każdy podmiot biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego ma możliwość podjęcia środków ochrony prawnej
w razie podjęcia przez Zamawiającego, błędnej jego zdaniem decyzji. Podnoszone
zatem w imieniu innego podmiotu rzekome naruszenia zasad postępowania nie mogą być
brane pod uwagę, zwłaszcza wobec wyraźnej normy art. 181 ust. 6 i 7 Pzp. Niezasadnie
zatem Protestujący podnosi ten zarzut, który z wskazywanych przyczyn należy oddalić.
W świetle oczywistej treści pisma Zamawiającego z dnia 18.08.2010 r. o dokonanym
rozstrzygnięciu i wyborze - jako najkorzystniejszej - oferty Konsorcjum firm, którego liderem
jest Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. niezasadnym jest również zarzut naruszenia normy
art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. Zamawiający w cyt. piśmie poinformował bowiem nie tylko o swoim
wyborze, lecz nadto swój wybór jasno uzasadnił. Za wystarczające uzasadnienie uznać

bowiem należy jasne wskazanie, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza (w świetle
przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert) a przy tym uzyskała najwyższą ilość punktów. Brak
przy tym przesłanek do innego sposobu uzasadniania tego typu decyzji. Sam protestujący
też nie wykazał jakich to istotnych elementów uzasadnienia nie zawiera decyzja
Zamawiającego, co w niniejszej sprawie z góry dyskwalifikuje możliwość uznania zarzutu za
merytoryczny czy uzasadniony. Z tych powodów zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp
jest mylny. Powyższe przemawia za potrzebą przystąpienia do postępowania
protestacyjnego oraz uzasadnia konieczność oddalenia protestu w całości jako
niezasadnego.
Rozstrzygniecie protestu nastąpiło w dniu 07.09.2010 r. faxem, poprzez jego
oddalenie. Zgodnie z pkt. II.B.6-8 Specyfikacji technicznej Wykonawca prac, który będzie
realizował umowę:
- na dostarczone materiały, urządzenia i części dostarczy właściwe dokumenty wymagane
obowiązującymi przepisami, a w szczególności zaświadczenia jakości, świadectwa
producenta i deklaracje zgodności,
- na własny koszt wykona badania, atestacje oraz dostarczy opinie i inne dokumenty 5 do
uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu - eksploatacji pompowni [głównego odwadniania
na poz. 950 m oraz rozdzielni 6 kV na poz. 950 m KWK „Borynia", 'opracuje i dostarczy po
zakończeniu prac dokumentację powykonawczą obejmującą wszystkie zmiany w stosunku
do dokumentacji określonej w punkcie II.A.4, projekty techniczne stanowiące Załączniki nr 1-
9 do Specyfikacji technicznej. Z powyższych zapisów jednoznacznie wynika, że
dopuszczenie dotyczące rozdzielnicy typu RDGm-12V, oferowanej przez KONSORCJUM
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., nie było wymagane na etapie składania ofert a złożyć
je należy dopiero po zawarciu umowy na etapie realizacji zamówienia.
Zapis w pkt. XIV.20 SIWZ dotyczy wszystkich dokumentów wymaganych do złożenia
wraz z ofertą, na co wskazuje nazwa pkt. XIV, cyt.: „Opis sposobu przygotowania ofert",
a w pkt. XIV.3 SIWZ Zamawiający określił co rozumie pod pojęciem „oferty", tj. druk
„OFERTA" oraz oświadczenia, wszelkie załączniki i dokumenty składane przez Wykonawcę,
których wymaga Zamawiający. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający
uznaje zarzuty 1-3 przedstawione w proteście za bezzasadne, w związku z czym oddala
protest w zakresie tych zarzutów.
Zdaniem Protestującego Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie
z naruszeniem zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
W piśmie z dnia 08.04.2010 r. Zamawiający zadał pytania wykonawcy PKiMSA
„CARBOAUTOMATYKA" S.A. o treści: „czy podana na str. 29 w pkt „Dane techniczne
rozdzielnic średniego napięcia" informacja „Odporność na skutki łuku elektrycznego

wewnętrznego (1 s) - kA - 25" dotyczy odporności łukowej rozdzielnicy w czasie 1 s dla
prądu zwarcia łukowego o wartości 25 kA zgodnie z normą PN-EN 62271-200:2007 oraz czy
jest ona potwierdzona w sprawozdaniach z badań, w oparciu o które wydano certyfikat
Instytutu Elektrotechniki oraz dopuszczenie WUG GE-35/09, które są przywoływane
w przedmiotowej Karcie katalogowej?" Zamawiający odwołał się wówczas, w odniesieniu do
odporności łukowej posiadanej przez rozdzielnicę, zarówno do certyfikatu z badań jak i do
decyzji Prezesa WUG.
Wykonawca PKiMSA „CARBOAUTOMATYKA" S.A. pismem z dn. 14.04.2010 r.
udzielił wyjaśnienia, że: „Certyfikat potwierdzający parametry rozdzielnicy RAWA w tym
także odporność na skutki łuku elektrycznego wewnętrznego dla prądu zwarciowego
o wartości 25 kA w czasie 1 s, wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji zostanie dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia".
Odpowiedź ta wskazała, iż wymagana przez Zamawiającego decyzja dopuszczeniowa
Prezesa WUG zostanie dostarczona po upływie terminu składania ofert. W tym przypadku
Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy.
Tymczasem, zdaniem Protestującego, inny sposób badania i oceny ofert
Zamawiający zastosował w przypadku oferty złożonej przez KONSORCJUM Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o., czego przykładem jest pozytywna weryfikacja dostarczonych przez
tego Wykonawcę dokumentów uzupełniających ofertę. Protestujący twierdzi, że dokumenty
te nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w piśmie z dnia 10.05.2010 r. o znaku
ZZ.216-686/10, gdzie Zamawiający wymaga wskazania jaki typ rozdzielnicy Wykonawca
oferował jako rozwiązanie równoważne w dniu złożenia ofert. Dla wskazanego typu
rozdzielnicy należało przedstawić Kartę katalogową zawierającą minimum te parametry,
które zostały wcześniej wskazane w uzupełnionej (pismem z dnia 14.04.2010 r.) Karcie
katalogowej. Przedstawione w karcie katalogowej parametry powinny jednoznacznie
wskazywać, że oferowana rozdzielnica mogła w oparciu o posiadane dopuszczenia WUG
pracować w podziemiach (na dole) zakładów górniczych. Protestujący twierdzi, że
powyższe prowadzi do wniosku, że postępowanie Zamawiającego narusza zasady art.
7 ust. 1 pzp i prowadzi do nierównego traktowania wykonawców.
Oferta Wykonawcy PKiMSA „CARBOAUTOMATYKA" S.A. została odrzucona
z przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp, ponieważ Wykonawca
nie złożył wymaganej Karty katalogowej rozdzielnicy średniego napięcia RAWA.
O powyższej czynności Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia zostali poinformowani w dniu 22.04.2010 r.
Na aktualnym etapie prowadzenia postępowania ww. Wykonawca nie jest
uczestnikiem przedmiotowego postępowania, ponieważ Jego oferta została odrzucona.

W związku z powyższym Zamawiający uznaje niniejszy zarzut przedstawiony w proteście
za bezzasadny, dlatego oddala protest w zakresie tego zarzutu.
Protestujący stwierdził, że zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.08.2010 r. nie
wyczerpuje dyspozycje art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. Zgodnie z przywołanym przepisem
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej musi zawierać również uzasadnienie jej
wyboru. Zdaniem Protestującego tym bardziej w sytuacji, w której następuje wybór oferty po
ponownym badaniu i ocenie ofert nie można uznać za wystarczającą lakonicznej informacji,
podanej w piśmie przez Zamawiającego, sprowadzającej się do stwierdzenia, że oferta
„uzyskała najwyższą ilość punktów". Takie stwierdzenie nie wyczerpuje obowiązku podania
uzasadnienia wyboru oferty, uprzednio wyjaśnianej i uzupełnianej o dokumenty. Tym
samym, Zamawiający uniemożliwił Protestującemu zapoznanie się i ustosunkowanie w treści
protestu do argumentacji, którą kierował się Zamawiający dokonując wyboru oferty jako
najkorzystniejszej, w szczególności za uznaniem oferty jako spełniającej wymagania SIWZ.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się w oparciu o art. 91 ust. 1 Pzp, tj. na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu wyznaczono
jedno kryterium oceny ofert, tj. cenę brutto (z VAT) za realizację całego zamówienia, dlatego
też uzasadnieniem wyboru tej oferty jest uzyskana najwyższa ilość punktów. W związku
z powyższym Zamawiający uznaje zarzut 5 przedstawiony w proteście za bezzasadny,
dlatego oddala protest w zakresie tego zarzutu.
W dniu 17.09.2009 r. (data nadania w placówce pocztowej operatora publicznego)
Odwołujący na oddalenie protestu wniósł odwołanie do UZP. Podtrzymuje następujące
zarzuty i wnioski zawarte w proteście, a tym samym Zamawiającemu zarzuca naruszenie
dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. pomimo, że treść oferty Konsorcjum nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Naruszenie zasad prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1
Pzp i art. 82 ust. 3 Pzp, poprzez przeprowadzenie czynności ponownego badania i oceny
ofert z naruszeniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców,
w to miejsce dokonanie wyboru oferty Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o.
podlegającej odrzuceniu, jako sprzecznej z postanowieniami specyfikacji. W wyniku
naruszenia przez Zamawiającego ww. przepisów interes prawny Odwołującego
w prowadzonym postępowaniu doznał uszczerbku. W przypadku prawidłowego działania
Zamawiającego, oferta Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. powinna zostać
odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji, w to miejsce winna zostać wybrana
oferta Odwołującego jako najkorzystniejsza, ponieważ jest sklasyfikowana na miejscu
drugim. Powyższe czyni więc zadość wymaganiom do wniesienia odwołania, określonym

w przepisie art. 179 ust 1 Pzp. Wnosi o: 1) uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2) zasądzenie od
Zamawiającego kosztów postępowania wg norm przepisanych.
Pismem z dnia 07.09.2010 r. Zamawiający poinformował Odwołującego
o rozstrzygnięciu jego protestu z dnia 26.08.2010 r. poprzez oddalenie. W uzasadnieniu
podał, że nie wymagał dopuszczenia dotyczącego rozdzielnicy typu RDGm-12V oferowanej
przez Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. na etapie składania oferty,
a wyłącznie takie dopuszczenie powinno być złożone po zawarciu umowy na etapie realizacji
zamówienia. Z tego względu Zamawiający oddalił protest w zakresie zarzutów od 1 do 3, tj.
niezgodności treści oferty wybranej z wymaganiami specyfikacji technicznej istotnych
warunków zamówienia, zaniechania odrzucenia oferty nie odpowiadającej treści specyfikacji
(str. 4 rozstrzygnięcia protestu). Natomiast na uzasadnienie oddalenia zarzutu z art. 7 ust. 1
Pzp, tj. nierównego traktowania Wykonawców w postępowaniu, Zamawiający podniósł
okoliczność, że Wykonawca podany w proteście za przykład nierównego traktowania
Wykonawców nie bierze już udziału w postępowaniu (na skutek odrzucenia jego oferty),
wobec czego - zdaniem Zamawiającego -zarzut nie zasługuje na uwzględnienie (str. 5
rozstrzygnięcia protestu).
Z przedmiotowym rozstrzygnięciem protestu nie sposób się zgodzić, ponieważ stoi
w sprzeczności zarówno z treścią specyfikacji technicznej (oferowany przez Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. przedmiot zamówienia w postaci rozdzielnicy średniego
napięcia nie spełnia wymogów specyfikacji technicznej postawionych przez Zamawiającego),
jak również z wcześniej dokonanymi przez Zamawiającego czynnościami, m.in.
prawomocnym uwzględnieniem protestu z dnia 04.05.2010 r. w tym właśnie zakresie.
Decyzje Zamawiającego w tym postępowaniu są niespójne, wzajemnie wykluczające się,
o czym świadczy uprzednie, prawomocne rozstrzygnięcie protestu Odwołującego się oraz
okoliczność odrzucenia oferty innego Wykonawcy (CARBOAUTOMATYKA S.A.) w tym
postępowaniu z tych samych powodów, dla których obecnie Zamawiający uznaje, że oferta
wybranego Wykonawcy spełnia wymagania specyfikacji. Ponadto Odwołujący podnosi, że
decyzja o oddaleniu protestu, od którego rozstrzygnięcia Konsorcjum Elektrobudowa SA
składa niniejsze odwołanie, nie odpowiada na postawiony zarzut z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Zamawiający nie podjął się w ogóle analizy i rozstrzygnięcia postawionego zarzutu, tj. nie
spełnienia wymagań specyfikacji oferowanej przez Konsorcjum Elektromontaż Energetyka
Sp. z o.o. rozdzielnicy średniego napięcia w zakresie wymaganej przez Zamawiającego
odporności łukowej dla prądu min. 19,74 kA w czasie min. 0,34 s., pomimo że tego w istocie
dotyczy zarzut podniesiony w proteście, na dowód czego Odwołujący przywołał
korespondencję i decyzje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, potwierdzające fakt braku
decyzji dopuszczeniowej dla oferowanej przez Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp.

z o.o. rozdzielnicy do stosowania jej w podziemnych wyrobiskach dołowych przy
parametrach technicznych w zakresie odporności łukowej wymaganej w specyfikacji do
niniejszego przedmiotu zamówienia. Konsorcjum Elektrobudowa SA podnosiło również, że
brak decyzji dopuszczającej Prezesa WUG stanowi o niemożliwości eksploatowania
oferowanej przez wybranego Wykonawcę rozdzielnicy. Zamawiający wymagał w SIWZ
jednoznacznie: „Przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie wymagania ujęte
w Specyfikacji technicznej" (SIWZ pkt III str. 3). W specyfikacji technicznej Zamawiający
wymagał, aby „rozdzielnia 6kV zgodnie z dokumentacją (załącznik nr 8 do specyfikacji
technicznej - dokumentacja nr EP7-08-16/1) posiadała odporność łukową dla prądu min.
19,74 kA w czasie min. 0,34 s.". Tymczasem, Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp.
z o. o. zaoferowało rozdzielnicę o odporności łukowej 25kA/0,1s , wg PN-EN 62271-
200:2007, o czym świadczy pismo z Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 maja 2010 r.
Rozdzielnica ma zatem potwierdzoną odporność łukową dla czasu znacznie krótszego niż
wymagał tego Zamawiający w SIWZ (0,34 s.). W kwestii wyjaśnienia: ELEKTROBUDOWA
SA pismem z dn. 19 kwietnia 2010 r. zwróciła się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z prośbą o podanie wartości parametru odporności na zwarcia łukowe rozdzielnicy SN typu
RDGm-12V produkcji ELEKTROMONTAś-EXPORT S.A. (pismo w załączeniu),
zaoferowanej przez Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. W pkt. 2 tiret 3
odpowiedzi Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 maja 2010 r. czytamy: „wyrób będzie
eksploatowany zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową nr DTR-184/DTR/02/10
z lutego 2010 r.", zaś w pkt. 3 tego samego pisma Wyższy Urząd Górniczy pisze: „Wg
danych technicznych zawartych na stronie 7 Dokumentacji techniczno-ruchowej nr
184/DTR/02/10 Instrukcja obsługi i użytkowania - maksymalna odporność łukowa, wg PN-EN
62271-200:2007 została określona na 25kA/0,1s". (Dowód: pismo WUG z dnia 07.05.2010 r.
nr L.dz. GEM/4740/0017/10/08048/GL, w załączeniu). Powyższa odpowiedź WUG stanowi
dowód na to, że rozdzielnica typu RDGm-12V oferowana przez Konsorcjum Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o. na dzień składania ofert nie spełnia wymagań postawionych
w Specyfikacji technicznej, ponieważ nie posiadając decyzji Prezesa WUG potwierdzającej
możliwość stosowania jej w podziemnych wyrobiskach dołowych przy parametrach
technicznych (odporność łukowa) wymaganych przez Zamawiającego, nie może być
eksploatowana i stosowana w podziemnych wyrobiskach dołowych. Nie sposób zgodzić się
z „aktualną" argumentacją Zamawiającego, jakoby na etapie składania ofert nie miało
znaczenia czy Wyższy Urząd Górniczy dopuścił daną rozdzielnicę do stosowania
w podziemnych wyrobiskach przy parametrach określonych w SIWZ. Podkreślić należy, że
brak takiej decyzji dopuszczeniowej stanowi o niemożności eksploatacji urządzania. W takim
stanie faktycznym dokonując wyboru oferty Wykonawcy Konsorcjum Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o. i mając wiedzę o braku decyzji dopuszczeniowej oferowanej

rozdzielnicy do pracy w warunkach wymaganych do realizacji zadania, Zamawiający nie
może uznać, że oferta spełnia wymagania SIWZ. Zamawiający pismem z dnia 09.07.2010 r.
zwrócił się w trybie art. 87 ust. 1 Pzp o wyjaśnienie treści oferty Konsorcjum Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o. w zakresie dopuszczenia oferowanej rozdzielnicy do pracy
w podziemnych wyrobiskach dołowych i zażądał w związku z powyższym dostarczenia do
dnia 20.07.2010r. pisemnego stanowiska WUG w tym przedmiocie. (Dowód: - wezwanie
z dnia 09.07.2010 r., w załączeniu). W odpowiedzi na wezwanie udzielona została
odpowiedź przez Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. w dniu 20.07.2010 r., do
której Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. załączyło pismo z WUG z dnia 16
lipca 2010 r. o L. dz. GEM/4760/0017/10/2114/RS, przy czym jednocześnie w dalszej części
potwierdza, że nadal nie posiada zmienionej decyzji Prezesa WUG o L. dz.
GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR z dnia 23.03.2010r. w zakresie zmiany parametru
łukowego i zaznacza, że jest „aktualnie procesowana". Treść załączonego pisma jest
potwierdzeniem informacji uzyskanej z WUG uprzednio przez Elektrobudowę SA. (Dowód: -
pismo WUG z dnia 07.05.2010r. nr L.dz. GEM/4740/0017/10/08048/GL, przywołany powyżej;
- pismo WUG z dnia 16.07.2010r. nr L.dz. GEM/4740/0017/10/42114/RS, w załączeniu).
Z treści pisma WUG z dnia 16 lipca 2010 r. bezspornie wynika, że w celu dopuszczenia do
stosowania w podziemnych zakładach górniczych urządzenia, któremu zmienia się
parametry znamionowe. konieczna jest zmiana decyzji Prezesa WUG o L. dz.
GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR z dnia 23 marca 2010 r. Reasumując, rozdzielnica typu
RDGm-12V oferowana przez Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. nie spełnia
wymagań postawionych w specyfikacji technicznej, gdyż nie ma możliwości stosowania jej
w podziemnych wyrobiskach dołowych przy parametrach technicznych (odporność łukowa)
wymaganych przez Zamawiającego. Jak ustalił sam Zamawiający i co potwierdza
Odwołujący, Wykonawca - Konsorcjum Elektromontaż - Energetyka Sp. z o.o. nie uzyskało
zmienionej decyzji Prezesa WUG o L. dz. GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR z dnia
23.03.2010 r. dopuszczającej rozdzielnicę SN typu RDGm-12V do stosowania
w podziemnych zakładach górniczych w zakresie zmiany parametrów technicznych, co
implikuje twierdzenie, że oferowana rozdzielnica nie spełniała na dzień składania ofert
warunków określonych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej. Pomimo posiadania
wiedzy o niemożności stosowania oferowanej rozdzielnicy do zadania określonego
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający
z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust 3 Pzp dokonał wyboru oferty Konsorcjum
Elektromontaż - Energetyka Sp. z o.o. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy i na jakim
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający postanowił, że
będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia stosownych decyzji, certyfikatów, innych
dokumentów.

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oferta podlega odrzuceniu jeżeli nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot oferty powinien
spełniać również wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej Na
ta okoliczność przywołał wyrok KIO z dnia 26.06.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 739/09. Zaś
parametry techniczne żądanego urządzenia stanowią istotny element oferty (wyrok KIO
z dnia 07.05.2009 r., sygn.. akt: KIO/UZP 536/09). Mając na uwadze powyższe, oferta
Konsorcjum Elektromontaż - Energetyka Sp. z o.o. w zakresie zaoferowanej do realizacji
przedmiotowego zamówienia rozdzielnicy typu RDGm-12V nie odpowiada treści SIWZ i jako
taka na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp powinna zostać odrzucona.
Zdaniem Odwołującego Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie
z naruszeniem zasad równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, o czym
świadczy fakt faworyzowania w tym postępowaniu tylko jednego Wykonawcy, tj. Konsorcjum
Elektromontaż -Energetyka Sp. z o.o.; czynności dokonywane przez Zamawiającego w tym
postępowaniu są niespójne i wewnętrznie sprzeczne, o czym świadczy fakt odrzucenia oferty
Wykonawcy CARBOAUTOMAIYKA S.A. a dokonanie wyboru oferty Konsorcjum
Elektromontaż-Energetyka Sp. z o.o. obciążonej taką samą wadą. Podstawą
przedmiotowego zarzutu jest naruszenie przez Zamawiającego w trakcie postępowania
w zakresie badania i oceny ofert art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp i art. 82 ust. 3
Pzp, nie zaś kwestia wykluczenia Wykonawcy CARBOAUTOMATYKA S.A., ponieważ -
z oczywistych przyczyn prawnych (brak interesu) - na tę czynność Odwołujący się nie
składał środka ochrony prawnej. W ocenie Odwołującego w stosunku do Wykonawcy
Konsorcjum Elektromontaż - Energetyka Sp. z o.o. Zamawiający kieruje się innymi
przesłankami niż tylko merytoryczne i prawne, podczas gdy tych samych reguł postępowania
nie zastosował uprzednio do innego Wykonawcy, nie stosuje nadal w tym postępowaniu
z pokrzywdzeniem sytuacji Odwołującego, ponieważ dokonuje wyboru oferty podlegającej
odrzuceniu, i to stanowi meritum zarzutu. W kwestii wyjaśnienia zarzutu: W piśmie z dnia
08.04.2010 r. Zamawiający zadał pytania Wykonawcy CARBOAUTOMATYKA S.A. o treści:
„czy podana na str. 29 w pkt. „Dane techniczne rozdzielnic średniego napięcia" informacja
„Odporność na skutki łuku elektrycznego wewnętrznego (1s) - kA - 25" dotyczy odporności
łukowej rozdzielnicy w czasie ls dla prądu zwarcia łukowego o wartości 25kA zgodnie
z normą PN-EN 62271-200:2007 oraz czy jest ona potwierdzona w sprawozdaniach
z badań, w oparciu o które wydano certyfikat Instytutu Elektrotechniki oraz dopuszczenie
WUG GE-35/09, które są przywoływane w przedmiotowej Karcie katalogowej?"
Zamawiający podkreślił wówczas, że posiadana przez rozdzielnicę odporność łukowa
musi być potwierdzona zarówno w certyfikacie z badań jak i w decyzji Prezesa WUG.
Wykonawca CARBOAUTOMATYKA S.A. pismem z dn.14.04.2010 r. udzielił wyjaśnienia, że
„Certyfikat potwierdzający parametry rozdzielnicy KAWA w tym także odporność na skutki

tuku elektrycznego wewnętrznego dla prądu zwarciowego o wartości 25kA w czasie 1s,
wydany przez, jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji zostanie dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia". W tym przypadku
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy CARBOAUTOMATYKA S.A. Tymczasem inny
sposób badania i oceny ofert Zamawiający zastosował w przypadku oferty złożonej przez
Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., czego przykładem jest pozytywna
weryfikacja dostarczonych przez Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o.
wyjaśnień do oferty. Podczas gdy, wyjaśnienia te nie spełniają wymagań Zamawiającego
określonych w piśmie z dn. 10.05.2010 r. nr ZZ.216-686/10, gdzie Zamawiający
jednoznacznie wymaga wskazania „jaki typ rozdzielnicy Państwo oferowali w dniu złożenia
ofert jako rozwiązanie równoważne. Dla wskazanego typu rozdzielnicy nalepy przedstawić
kartę katalogową Zawierającą minimum te parametry, które zostały wcześniej wskazane
w uzupełnionej (pismem z. dn. 14.04.2010 r.) Karcie katalogowej. Przedstawione w karcie
katalogowej parametry powinny jednoznacznie wskazywać, że oferowana rozdzielnica
mogła w oparciu o posiadane dopuszczenie WUG pracować w podziemiach (na dole)
zakładów górniczych". Konsorcjum Elektromontaż-Energetyka Sp. z o.o. pomimo faktu, iż
nie posiadało potwierdzenia wymaganych parametrów (odporność łukowa) oferowanej
rozdzielnicy w decyzji dopuszczeniowej WUG, opracowało i dostarczyło kartę katalogową
z danymi nieodpowiadającymi warunkom stosowania tej rozdzielnicy wydanym przez WUG
w decyzji z dnia 23 marca 2010 r. o L. dz. GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR, co potwierdza
pismo WUG z dnia 7 maja 2010 r., o czym Zamawiający ma pełną wiedzę. Powyższe
prowadzi do wniosku, że postępowanie Zamawiającego narusza zasady art. 7 ust. 1 Pzp
i prowadzi do nierównego traktowania Wykonawców. Konsekwencją postępowania
Zamawiającego jest dokonanie wyboru oferty niezgodnie z dyspozycją art. 82 ust. 3 Pzp,
art. 91 ust. 1 Pzp.
W dniu 20.09.2010 r. Zamawiający faxem przekazał Konsorcjum Elektromontaż
Energetyka Sp. z o.o. (faxem) kopię odwołania i wezwał je do udziału w
postępowaniu odwoławczym.
Do postępowania odwoławczego toczącego się na skutek wniesienia odwołania
przystąpiło dnia 29.09.2010 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa UZP) Konsorcjum
Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o. po stronie Zamawiającego. Wnosząc o oddalenie
odwołania. Kopia przystąpienia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu
faxem. Odwołanie złożone przez Wykonawcę - konsorcjum firm, którego liderem jest
Elektrobudowa S. A. jest całkowicie bezpodstawne a zarzuty chybione, zaś podjęta przez
Zamawiającego decyzja merytoryczna i prawidłowa, w związku z tym przystępujący wnosi o:
1) oddalenie odwołania w całości;

2) zasądzenie od odwołującego się kosztów postępowania odwoławczego według norm
przepisanych, w kwocie 3.600,00 zł. W niniejszej sprawie, w związku z wniesionym
odwołaniem i podnoszonymi w jego treści zarzutami, istnieje zagrożenie wykluczenia
Przystępującego lub odrzucenia jego oferty z postępowania na skutek uwzględnienia
odwołania, pomimo spełnienia wymogów określonych SIWZ oraz wybrania jego oferty jako
najkorzystniejszej. Przytoczone powyżej argumenty stanowią wystarczającą przesłankę do
skorzystania przez przystępującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych Pzp.
Pismem z dnia 18.08.2010 r. Zamawiający poinformował o dokonanym ponownie
wyborze ofert i wybraniu, jako najkorzystniejszej, oferty Przystępującego Konsorcjum firm.
Decyzja Zamawiającego jest prawidłowa i merytorycznie uzasadniona. W dniu 26.08.2010 r.
od tej decyzji złożony został protest, który następnie został przez Zamawiającego oddalony
w całości w dniu 07.09.2010 r. Z takim rozstrzygnięciem i jego uzasadnieniem należy się
zgodzić. Przystępujący w dniu 28 sierpnia 2010 r. przystąpił do postępowania
protestacyjnego po stronie Zamawiającego, popierając podjętą decyzję oraz domagając się
oddalenia protestu w całości jako bezzasadnego, a również i całkowicie nieudowodnionego.
Tym samym również obecnie przystępujący w całości podtrzymuje swoje stanowisko
i argumentację zaprezentowaną w jego przystąpieniu do postępowania protestacyjnego.
Wszystkie zarzuty protestu, jak też te podtrzymane następnie w treści odwołania nie
zasługują na uwzględnienie.
W zakresie pkt I uzasadnienia odwołania (dot. pkt 1 do 3 protestu), przystępujący
podnosi, że niezasadnie zarzuca się jego ofercie, iż rzekomo nie odpowiada ona
wymaganiom SIWZ, zwłaszcza w zakresie łukochronności. Podkreśla bowiem przystępujący,
że jedynym ogólnym warunkiem ujętym w treści SIWZ dotyczącym łukochronności
oferowanej rozdzielnicy jest wymóg ujęty w treści pkt II. A. 3.2.b) oraz 4 h) Załącznika nr 1 do
SIWZ, wskazujący że „rozdzielnica winna być wyposażona w element dekompresyjny
powodujący zatrzymanie skutków wewnętrznego zwarcia łukowego". Taki warunek spełnia
zaoferowana rozdzielnica RDGm-12V, albowiem jest ona wyposażona w wymagany element
dekompresyjny (dowód - znajdująca się w aktach postępowania - karta katalogowa
rozdzielnicy RDGm-12V). Zwraca również Przystępujący uwagę na wyraźną treść zapisów
pkt II.B.6-8 SIWZ wedle których wykonawca prac, który będzie realizował umowę m.in.
dostarczy właściwe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami (zaświadczenia
jakości, świadectwa producenta i deklaracje itp), na własny koszt wykona badania, atestacje
oraz dostarczy opinie i inne dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na oddanie do
ruchu - eksploatacji pompowni, opracuje i dostarczy po zakończeniu prac dokumentację
powykonawczą. Literalne brzmienie tych zapisów czyni jasnym i bezspornym, że wymogi te
dotyczą wykonawcę realizującego przedmiot umowy i obowiązują go na konkretnych
etapach tego wykonawstwa. Tym samym zarzucane przez Odwołującego okoliczności

dotyczące rozdzielnicy nie mogły być wymagane na etapie składania ofert, skoro dotyczą
dopiero realizacji zadania. Powyższe okoliczności są wystarczające do skutecznego
odparcia zarzutów odwołania zmierzających do wykazania rzekomej niezgodności oferty
z treścią SIWZ. Jak wynika bowiem z utrwalonej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej
oraz sądów powszechnych treść SIWZ należy interpretować ściśle i według wykładni
językowej, w sposób który uniemożliwi interpretację rozszerzającą. W takim zaś ujęciu zarzut
Odwołującego oparty został o wykładnie rozszerzającą, gdyż próbuje odnosić wymogi
przewidziane wobec wykonawców na etap następujący po zawarciu umowy, tj. na chwilę
wykonywania zadania, do stanu sprzed wyboru oferty. Z tego względu nie zasługuje on na
uwzględnienie. Jednocześnie jednak Przystępujący podnosi również, że całkowicie
nieuzasadnione jest stanowisko Odwołującego, dotyczące wskazywanej przez niego
odporności hakowej dla prądu 19,74 kA w czasie 0,34 s., zwłaszcza w kontekście
przywoływanych przez niego zapisów dokumentacji nr EP7-08-16/l. W rzeczywistości tak
wskazywana wartość tego parametru, jak i sam parametr ujęty został w zapisach tabeli
Załącznika nr 8 do SIWZ (dowód, dokumentacja nr EP7-08-16/1, str. 1/2 załącznika do tej
dokumentacji) jako „Parametr zwarciowy na szynach rozdzielni 6 kV RG-2 i „L". Tym samym
Odwołujący mylnie wskazuje opisywane wartości, którymi podpiera swój zarzut niespełnienia
wymogów SIWZ w tym zakresie. Również w tym kontekście przystępujący ponownie
zauważą że według zapisów pkt II.B. 1 oraz pkt II.A.4 Załącznika nr 1 do SIWZ, ostateczna
wersja dokumentacji (dokumentacja nr EP7-08-16/1) przewidziana została dopiero na etap
realizacji zadania. Również i te zapisy zastrzegają wyraźnie, że dokumentacja opisana w pkt
II.A.4 Załącznika nr 1 do SIWZ obowiązuje wykonawcę na etapie wykonywania przedmiotu
umowy i bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie prac wykonawczych, po ich
obligatoryjnym sprawdzeniu (na tym etapie) przez wykonawcę oraz związanym z tym
ewentualnym uzupełnieniem lub zmianą tej dokumentacji przez Zamawiającego. W związku
z powyższym inne parametry (w tym również odporność łukowa rozdzielnicy), które nie
zostały jasno i precyzyjnie określone w treści SIWZ i przywołanych tam dokumentacjach
technicznych, a zostaną ustalone w ostatecznej wersji dokumentacji nie mogły być
uwzględniane w treści oferty, to ich wymagalność nastąpi dopiero z chwilą dostawy
przedmiotu zamówienia. Dotyczy to między innymi ustalenia ostatecznej możliwej do
przyjęcia mocy zwarciowej oraz odporności hakowej na szynach nowej rozdzielnicy
w kontekście parametrów zwarciowych urządzeń z niej zasilanych (np. stacji
transformatorowych typu MAR-400/6M, których wytrzymałość zwarciowa wynosi
maksymalnie 100 MVA). Na etapie składania ofert takie ustalenie nie zostało w zawarte
w treści SIWZ i jej załączników. Tym samym na dzień składania ofert jedyną wskazówką
dotyczącą poziomu żądanej wartości ew. wymaganego parametru odporności rozdzielnicy
na wewnętrzne zwarcie łukowe (łukochronność) pozostaje wartość 25 kA/0,ls., która wynika

z załączonej do SIWZ - dokumentacji technicznej (zał. Nr 8), odwołującej się do poniższych
Dokumentacji technicznych rozdzielnicy typu PREM-G1dM oraz jej dopuszczeń WUG:
1) Dokumentacja Techniczna „Rozdzielnica 6/10 kV typu PREM-G1dM" nr P-145.01,
wydanie III z lutego 2008 r.
2) Dokumentacja techniczno-ruchowa „Małogabarytowa dwuczłonowa rozdzielnica
średniego napięcia typu PREM-G1 w wykonaniu PREM-G1d" nr DTR/P-131, wydanie
III z 2004 r.
3) Decyzja dopuszczeniowa Prezesa WUG z 16 listopada 2006 r. i 13 września 2007 r.
dopuszczająca rozdzielnicą PREM-G1dM do stosowania w podziemnych zakładach
górniczych.
Przystępujący w tym miejscu podkreśla, że treść samej SIWZ nie określa tego
parametru żadną wartością. Do tego zaś dodaje i zauważa, że skoro parametry,
wyposażenie oraz dobór rozdzielnicy 6 kV został określony w przytoczonej wyżej
dokumentacji z 2008 r., to niedopuszczalnym jest odnoszenie się do danych rozdzielnicy,
produkowanej przez Elektrobudowę obecnie lub będącej dopiero w planach produkcyjnych,
z uwagi na możliwe zmiany i odstępstwa techniczne. Zaoferowana rozdzielnica RDGm-12V
spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Zamawiającego cechując się tym samym
parametrem również na poziomie wynoszącym 25 kA/0,1 s., jak też na poziomie
wynoszącym 25 kA/1 s. (dowód: karta katalogowa rozdzielnicy typu PREM-GldM oraz karta
katalogowa rozdzielnicy RDGm-12V, Certyfikat Nr 0815/NBR-2010, wyciąg z Dokumentacji
Techniczno Ruchowej Nr 184/DTR/02/10/A, Decyzja WUG nr
GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR, Decyzja WUG nr GEM/4740/0033/10/12471/GL/KR).
W świetle powyższego nieuprawnionym jest zatem nie tylko stwierdzenie, że dokumentacja
określiła wymagany parametr łukochronności rozdzielnicy, gdyż dane, na które powołuje się
Odwołujący w istocie dotyczą parametru zwarciowego na szynach rozdzielni 6 kV RG-2 i „L",
lecz również, że zapisy SIWZ wymagały ich spełnienia już na etapie składania ofert, skoro
jednocześnie zakładają one dopiero w późniejszym etapie ich sprawdzenie i ewentualną
zmianę czy uzupełnienie. Podkreśla nadto Przystępujący, że zaoferowana rozdzielnica
posiada wszelkie dopuszczenia WUG do stosowania jej w podziemnych wyrobiskach
dołowych, udokumentowane posiadanymi dopuszczeniami WUG o l.dz.
GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR, jak też o l.dz. GEM/4740/0033/10/12471/GL/KR. (dowód -
dopuszczenia Prezesa WUG rozdzielnicy RDGm-12V). W związku z powyższym
jednoznacznie można stwierdzić, że zaoferowana rozdzielnica typu RGDm-12V, zgodnie
z aktualnym dopuszczeniem WUG spełnia wszystkie wymagania SIWZ a także jest
całkowicie równoważna do rozdzielnicy typu PREM-G1dM z dokumentacji z 2008 r.
przywołanej w SIWZ. Konsekwencją tych faktów jest, że rozdzielnica typu RGDm-12V może
być zabudowana w wyrobiskach dołowych zakładu górniczego na warunkach określonych

w cytowanych dopuszczeniach oraz wymaganiach SIWZ. Wszystkie powyżej wskazane
okoliczności dotyczące wymogów SIWZ oraz zaoferowanej przez Przystępującego
rozdzielnicy potwierdzają, że treść złożonej przez Przystępującego oferty spełnia wymogi
stawiane przez SIWZ, a przez to w sprawie nie doszło do uchybienia przepisowi art. 89 ust.
1 pkt 2 Pzp, jak też art. 82 ust. 3 Pzp.
Z kolei w zakresie zarzutu Odwołującego dotyczącego naruszenia art. 7 Pzp tj.
prowadzenia postępowania z naruszeniem zasad równego traktowania Wykonawców
i uczciwej konkurencji, przez rzekome faworyzowanie w tym postępowaniu „tylko jednego"
Wykonawcy, tj. Konsorcjum Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., przystępujący podtrzymuje
swoje stanowisko wyrażone w treści swego przystąpienia do postępowania protestacyjnego
z dnia 28 sierpnia 2010 r., zwracając szczególną uwagę, że firma PKiMSA
„CARBOAUTOMATYKA" S.A. nie jest na obecnym etapie uczestnikiem przedmiotowego
postępowania. Podmiot ten miał pełne prawo i możliwość korzystania ze środków ochrony
prawnej przewidzianych Pzp. Jeżeli z tego prawa nie korzystał, to obecne podnoszenie
okoliczności dotyczących ewentualnych uchybień w zakresie prowadzenia postępowania nie
jest trafione w szczególności z uwagi na wyraźne brzmienie normy art. 181 ust. 6 i 7 Pzp.
Na marginesie należy jedynie nadmienić, że powodem odrzucenia przez Zamawiającego
oferty Carboatomatyki SA był fakt nie przedstawienia przez nią (pomimo wezwania): „karty
katalogowej rozdzielnicy średniego napięcia RAWA- na podstawie, której można by
stwierdzić, że oferowany wyłącznik typu SION i sterownik megaMUZ mogą być zastosowane
w oferowanej rozdzielni. Załączona do oferty Karta katalogowa zawiera urządzenia inne niż
oferowane. W związku z czym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp oferta złożona przez
Przedsiębiorstwo kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „CARBOATOMATYKA" S.A.
została odrzucona z przedmiotowego postępowania" (dowód: Zawiadomienie o wyborze
przez JSW SA. najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i wykluczenia Wykonawców z dnia
22.04.2010 r.). W związku z powyższym nie można zgodzić się też, ze stwierdzeniem
Odwołującego, że podmiot ten nie miał prawa wnoszenia środków ochrony prawnej z uwagi
na brak interesu prawnego. Nie można bowiem z góry zakładać, jak czyni to Odwołujący, że
podmiot ten nie wykazałby interesu prawnego we wnoszeniu środków ochrony prawnej. Jest
to okoliczność badana przez uprawniony do tego celu podmiot wskazany przez Pzp, jakim
nie jest jednak Odwołujący. Jednocześnie stanowisko zaprezentowane przez
Zamawiającego i argumenty podnoszone przez niego w treści rozstrzygnięcia protestu,
w którym wykazuje on bezpośrednią i jedyną przyczynę odrzucenia oferty wskazywanego
podmiotu, która jest całkowicie różna od przyczyn typowanych przez Odwołującego,
przystępujący uznaje za własne, popierając je w całej rozciągłości. Również ten zarzut,
z wskazywanych powyżej przyczyn należy oddalić, albowiem w sprawie nie doszło do
naruszenia zasady określonej art. 7 ust. 1 Pzp.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, po przeprowadzeniu
postępowania w sprawie, zapoznaniu się (jak i zaliczeniu w poczet materiału
dowodowego) - z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym w szczególności postanowieniami SIWZ, modyfikacjami SIWZ z dnia
12.02.2010 r. i 22.02.2010 r., wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 10.03.2010 r., wezwaniem
z dnia 08.04.2010 r. skierowanym do PKiMSA „CARBOAUTOMATYKA” SA,
odpowiedzią z dnia 14.04.2010 r., informacją m.in. o odrzuceniu PKiMSA
„CARBOAUTOMATYKA” SA z dnia 22.04.2010 r., ofertą Przystępującego, wezwaniem
Zamawiającego z dnia 08.04.2010 r. do uzupełnienia oferty Przystępującego,
uzupełnieniem oferty Przystępującego z dnia 14.04.2010 r., protestem wniesionym
w dniu 04.05.2010 r., jego rozstrzygnięciem z dnia 14.05.2010 r., wezwaniem z dnia
10.05.2010 r. do wyjaśnień, odpowiedzią z dnia 11.05.2010 r., wezwaniem z dnia
09.07.2010 r., pismem wstępnym Przystępującego z dnia 16.07.2010 r., wyjaśnieniem
Przystępującego z dnia 20.07.2010 r. wraz z załącznikiem – pismem WUG-u z dnia
16.07.2010 r., protestem wraz z załącznikami (pismem z dnia 21.04.2010 r. oraz
odpowiedzią WUG z dnia 07.05.2010 r.), przystąpieniem do protestu, jego
rozstrzygnięciem, odwołaniem wraz z załącznikami, przystąpieniem do odwołania, po
wysłuchaniu oświadczeń, jak i stanowisk stron oraz Przystępującego
zaprezentowanych w toku rozprawy ustalił i zważył, co następuje.

W pierwszej kolejności skład orzekający Izby ustalił, że wobec wszczęcia
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, którego dotyczy rozpoznawane przez
Izbę odwołanie, przed dniem 29.01.2010 r., tj., przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778), do rozpoznawania niniejszej sprawy odwoławczej mają
zastosowanie przepisy Pzp w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie
wskazanych przepisów.
W drugiej kolejności skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna
z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 187 ust. 4 Pzp. Ustalono
również, że Wykonawca wnoszący odwołanie posiadał interes prawny w rozumieniu art. 179
ust. 1 Pzp, uprawniający go do złożenia protestu i odwołania, gdyż potwierdzenie się
podniesionych zarzutów, umożliwiłoby skuteczne ubieganie się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego i byłoby równoznaczne z uzyskaniem przez Odwołującego tego
zamówienia, co wypełnia materialno-prawną przesłankę do rozpoznania odwołania.
Odnosząc się do podniesionych w proteście, jak i w treści odwołania zarzutów stwierdzić
należy, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Przystępującego, Izba uznała za zasadny.
Skład orzekający Izby dokonał następujących ustaleń odnośnie zarzutu:
Zgodnie z pkt III SIWZ (str.3): „Przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie
wymagania ujęte w Specyfikacji technicznej". W ramach załącznika do SIWZ - szczegółowa
dokumentacja projektowa - Zamawiający zawarł wymóg, aby rozdzielnia 6kV zgodnie
z dokumentacją (załącznik nr 8 do specyfikacji technicznej - dokumentacja nr EP7-08-16/1)
posiadała odporność łukową dla prądu min. 19,74 kA w czasie min. 0,34 s. (strona 1/2).
Powyższa dokumentacja została dołączona w ramach zmiany SIWZ z dnia 12.02.2010 r.
Ponadto, wskazał, że: „Wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców winny być
aktualne w terminie składania ofert i przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę" (pkt XIV.20 SIWZ - str. 11).
W ramach załącznika nr 1 do SIWZ (specyfikacja techniczna) określił, że: „Zakres
prac do wykonania: (..) Rozdzielnia powinna być: wyposażona w element dekompresyjny
powodujący zatrzymanie skutków wewnętrznego zwarcia łukowego (pkt II.A 3.2 b)”; „Zakres
prac ujęty w pkt 1-3 Wykonawca realizujący umowę winien wykonać w oparciu o projekty: (..)
(m.in. – dopisek autora) Projekt techniczny „Rozdzielnia główna 6 kV na poziomie 950 m” –
symbol opracowania EP7-08-16/1 (pkt II A. 4 h); „Wykonawca prac, który będzie realizował
umowę: Przed rozpoczęciem prac sprawdzi dostarczoną przez KWK „Borynia”
dokumentację, o której mowa w punkcie II.A.4. W przypadku stwierdzenia potrzeby jej
poprawienia lub aktualizacji powiadomi o tym Przedstawiciela KWK „Borynia”, który
dostarczy Wykonawcy poprawioną i uzupełnioną dokumentację” (pkt II B.1) (…); „- na
dostarczone według punkt II.A materiały, urządzenia i części dostarczy właściwe dokumenty
wymagane obowiązującymi przepisami, a w szczególności zaświadczenia jakości,
świadectwa producenta i deklaracje zgodności, - na własny koszt wykona badania, atestacje
oraz dostarczy opinie i inne dokumenty 5 do uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu -
eksploatacji pompowni głównego odwadniania na poz. 950 m oraz rozdzielni 6 kV na poz.
950 m KWK „Borynia", - opracuje i dostarczy po zakończeniu prac dokumentację
powykonawczą obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji określonej
w punkcie II.A.4” (pkt II.B.6-8)”.
W ramach zmiany SIWZ z dnia 12.02.2010 r. zawarł wymóg wskazania
proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich urządzeń
przewidzianych w dokumentacjach technicznych stanowiących załączniki do Specyfikacji
technicznej z dnia 12.02.2010 r. Zmienił załącznik nr 2a do SIWZ oraz załączniki 1-6 do
Specyfikacji technicznej (załącznika nr 1 do SIWZ). Powyższe zostało potwierdzone
także w ramach zmiany z dnia 22.02.2010 r. Ponadto, w ramach modyfikacji z dnia

22.02.2010 r. wyjaśnił, że: „Równoważność zaproponowanych rozwiązań należy wykazać
poprzez porównanie parametrów technicznych urządzeń wskazanych jako równoważne
z urządzeniami przewidzianymi w dokumentacjach technicznych, stanowiących załączniki do
Specyfikacji technicznej z dnia 12.02.2010 r. Zamawiający zweryfikuje równoważność
oferowanych przez Wykonawców rozwiązań równoważnych na podstawie parametrów
technicznych wskazanych w projektach urządzeń oraz parametrów technicznych
wskazanych w kartach katalogowych urządzeń zaproponowanych przez Wykonawców jako
równoważne. Na potwierdzenie należy dostarczyć karty katalogowe proponowanych
urządzeń równoważnych, zawierające parametry niezbędne do sprawdzenia równoważności
rozwiązań”. W tym zakresie zmodyfikował SIWZ nakazując dołączenie do oferty karty
katalogowej urządzeń zaproponowanych jako rozwiązania równoważne. Powyższe zostało
ponownie potwierdzone w ramach wyjaśnień SIWZ z dnia 10.03.2010 r.
Przystępujący w ramach złożonej oferty (str. 10 -11) zawarł tabele z proponowanymi
rozwiązaniami równoważnymi wskazał rozdzielnie 6 kV typu RGDm wobec wskazanej
w dokumentacji rozdzielni 6kV PREM-G1dM. W dniu 08.04.2010 r. Zamawiający wezwał
Przystępującego do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, m.in. o kartę katalogową
rozdzielnicy typu RDGm-12. Wyjaśnił, że dołączona do oferty karta katalogowa (str.17-24)
zawiera określone braki, w tym podniesiono, iż: „na str. 19 w tabeli: „Podstawowe dane
techniczne” wpisano: „Odporność łukowa, wg. PN-EN 60298:2000, 25 kA/0,1 s”(która jest
norma nieaktualną), natomiast Zamawiający wymagał, aby rozdzielnia 6kV zgodnie
z dokumentacją (Załącznik nr 8 do Specyfikacji technicznej – dokumentacja nr EP7-08-16/1)
posiadała odporność łukową dla prądu min. 19,74 kA w czasie 0,34 s. Jednocześnie w ww.
dokumentacji zaprojektowana rozdzielnia typu PREM-G1dM posiada dla 20 kA odporność
łukową w czasie 0,36 s. W związku z czym należy ponownie przedstawić Kartę katalogową
uwzględniając powyższą nieścisłość”. W dniu 14.04.2010 r. Przystępujący przedłożył
poprawiona Kartę katalogową, poprawiono zapis w tabeli odnośnie odporności łukowej.
Zanegował przy tym jednoznaczne wskazanie parametru oczekiwanego przez
Zamawiającego. Powołał się na certyfikat nr 0815/NBR/2010 uzyskany 19.03.2010 r.
Stwierdził ostatecznie, że parametry i właściwości zaproponowanej rozdzielni 6kV RGDm-
12V spełniają wszystkie wymienione w projekcie, SIWZ oraz w wezwaniu warunki i są co
najmniej równoważne w stosunku do rozdzielnicy PREM-G1d. W dniu 10.05.2010 r.
Zamawiający wezwał do wyjaśnień Przystępującego. Podniósł, że zaoferowano rozdzielnie
typu RGDm, a karta katalogowa dotyczy typu RDGm-12 i powołuje się na dopuszczenie
z dnia 23.03.2010 r., a z treści dopuszczenia wynika, że dotyczy ona rozdzielni typu RDGm-
12V. Prosił o jednoznaczne wskazanie zaoferowanego typu i przedstawienia stosownej karty
katalogowej. Jak podniósł: „Przedstawione w karcie katalogowej parametry powinny
jednoznacznie wskazywać, że oferowana rozdzielnica mogła w oparciu o posiadane

dopuszczenie WUG pracować w podziemiach (na dole) zakładów górniczych”.
W wyjaśnieniach z dnia 11.05.2010 r. wskazał, że zaoferował rozdzielnie typu RDGm-12V
według ostatniego dopuszczenia WUG-u. Podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko
z pisma z dnia 14.04.2010 r. Wskazał, że: „Uwzględnienie tego parametru (odporność
łukowa rozdzielnicy – 25 kA w czasie 1s – dopisek autora) w zastosowaniach dołowych nie
wymaga ponownego jej dopuszczenia WUG ponieważ nie zmienia typu rozdzielnicy,
a jedynie poszerza jej warunki stosowania”.
W ramach protestu (z dnia 04.05.2010 r.) złożonego przez także obecnego
Odwołującego podnoszono kwestie, że dane zawarte w uzupełnionej Karcie katalogowej nie
są zgodne z dopuszczeniem Prezesa WUG z dnia 23.03.2010 r. Uznawał on, że
w dokumentacji złożonej do WUG nie uwzględniono parametrów technicznych, na które
powołuj się Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu przetargowym (powołują się na
certyfikat nr 0815/NBR/2010). Wnosił o wyjaśnienie w trybie art. 87 ust.1 Pzp lub art. 26 ust.4
Pzp. W rozstrzygnięciu (14.05.2010 r.) Zamawiający uznał zarzut i zapowiedział ponowne
postępowanie wyjaśniające.
Zamawiający wezwał do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 Pzp odnośnie stwierdzenia
z wyjaśnień z dnia 11.05.2010 r. cytowanego powyżej. Pismem z dnia 16.07.2010 r.
zapowiedział odpowiedz, która nastąpiła w dniu 20.07.2010 r. Przystępujący stwierdził
w ostatnim akapicie, że: „zmiana warunków stosowania (ich poszerzenie) do parametrów
łukowych 25 kA/1s (z 25 kA/0,1 s) w rozdzielnicy RGDm-12V nie będzie wymagała
przeprowadzenia bardzo kosztownej i długotrwałej procedury dopuszczeniowej, jak dla
nowej rozdzielnicy, a jedynie zmiany decyzji już istniejącej i tylko w zakresie zmiany jednego
parametru technicznego, bo taka zmiana nie zmienia jej typu ani nazwy”. Załączył także
odpowiedz WUG na pismo Przystępującego, które w jego ocenie potwierdza przedstawione
stanowisko i określa co jest konieczne do poszerzenia warunków stosowania zaoferowanej
rozdzielnicy przy uwzględnieniu parametru łukowego 25kA/1s.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła co następuje.
Po pierwsze, Izba uznała za bezsporny fakt wymagania przez Zamawiającego
parametru odporności łukowej dla prądu min. 19,74 kA w czasie min. 0,34 s. (strona 1/2).
Powyższe potwierdził Zamawiający na rozprawie (wynika to także wprost z wezwania z dnia
08.04.2010 r. oraz z Załącznika nr 8 do Specyfikacji technicznej – dokumentacja nr EP7-08-
16/1). Stanowisko Przystępującego w tym zakresie Izba uznaje za sprzeczne z jego
statusem, albowiem nie może on składać oświadczeń sprzecznych z oświadczeniami
złożonymi na rozprawie przez Zamawiającego. W tym zakresie także jego własne
oświadczenia były sprzeczne, gdyż z jednej strony konsekwentnie (biorąc pod uwagę

dokumentację przetargową od 14.04.2010 r.) twierdził, że ww. parametr nie był wymagany
przez Zamawiającego, z drugiej podnosił, że zaoferowana rozdzielnica spełnia go.
Po drugie, fakt, że Zamawiający nie odniósł się w SIWZ do kwestii decyzji
dopuszczeniowej WUG w kontekście złożonej oferty, nie oznacza, że wystarczające było jej
ewentualne złożenie podczas realizacji zamówienia, jak w ocenie Zamawiającego
i Przystępującego wynika z zapisów załącznika nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna).
Bezsprzecznie bowiem, w ocenie Izby, w wypadku zaoferowania urządzeń równoważnych
należało przedłożyć kartę katalogową urządzenia, potwierdzającą równoważny charakter
parametrów zaoferowanego urządzenia względem parametrów wskazanych w projektach
urządzeń (pisma dotyczące SIWZ z lutego i marca 2010 r.). Taki był m.in. sens wezwania
z dnia 08.04.2010 r. W ramach uzupełnienia dostarczono nową kartę katalogową
wskazującą już na konkretny certyfikat Instytutu Elektrotechniki Warszawa (0791/NBR/2010)
oraz konkretne dopuszczenie (L. dz. GEM/4740/0017/10/05142/GL/KR) o nadanie znaku
GE-9/10.
W wyniku powyższego, Zamawiający zażądał także wyjaśnień (10.05.2010 r.).
Wynika z nich w ocenie Izby, że – przedstawione w karcie katalogowej parametry powinny
jednoznacznie wskazywać, ze oferowana rozdzielnica – mogła – w oparciu o posiadane
dopuszczenie WUG - pracować w podziemiach zakładów górniczych. Niniejsze stanowisko
Izba uznała za wykładnie autentyczną Zamawiającego. Uznano bowiem, że decyzja
dopuszczeniowa winna być podstawą weryfikacji złożonej karty katalogowej i zawartych tam
parametrów mających świadczyć o równoważności urządzenia. W ramach odpowiedzi z dnia
11.05.2010 r. - Przystępujący dokonał kolejnej korekty karty katalogowej m.in. wymienił
certyfikat 0815/NBR/2010 wzmiankowany w uzupełnieniu z dnia 14.04.2010 r. Dodatkowo
uściślono, że rozdzielnica posiada 2 certyfikaty – pierwszy z dnia 22.02.2010 r., drugi
z 19.03.2010 r. Fakt, że Zamawiający w między czasie uwzględnił protest (04.05.2010 r.)
pośrednio potwierdza stanowisko Izby przedstawione powyżej. Wezwanie z dnia
09.07.2010 r. niejako również należy odnieść do powyższego. Gdyby bowiem kwestia
dopuszczenia była bez znaczenia w kontekście zaoferowanego urządzenia i przedstawionej
karty katalogowej, jak na rozprawie podnosił Zamawiający i Przystępujący (gdyż mogła być
złożona w trakcie realizacji zamówienia), to formułowanie kolejnych pism wobec
Przystępującego byłoby bezprzedmiotowe. Z kolei Przystępujący dokonywał kolejnych korekt
Karty katalogowej także w zakresie decyzji dopuszczeniowej.
Przystępujący podnosił, że jego urządzenie de facto spełniało w terminie składania
ofert wymagane parametry przez Zamawiającego, mimo że decyzja dopuszczeniowa
dotyczyła rozdzielnicy, co prawda tego samego typu, ale o innych parametrach w zakresie,
w którym wydana była decyzja dopuszczeniowa. W ramach odpowiedzi z 20.07.2010 r.
Przystępujący podnosił, że poszerzenie warunków stosowania, czyli zmiana parametrów nie

wymaga wydania nowego dopuszczenia, ale zmiany istniejącego. Izba jednakże pragnie
zauważyć, że stanowisko WUG z dnia 16.07.2010 r. na które powołuje się tak Odwołujący,
jak i Przystępujący, stwierdza, że konsekwencją zmiany parametrów znamionowych
urządzenia jest zmiana dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej.
Wynika z tego, że karta katalogowa uzupełniana (w tym zakresie można mieć wątpliwości co
do faktycznego zachowania jednokrotnego charakteru dokonanego uzupełnienia) „powołuje
się” na dopuszczenie stwierdzające, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie
z dokumentacją techniczno-ruchową z lutego 2010 r. (pkt. 2.3 decyzji), czyli w zakresie
parametrów nie obejmujących wymaganego parametru, który jak Izba ustaliła był wymagany
przez Zamawiającego. Dopiero zmiana decyzji WUG z dnia 29.07.2010 r. stwierdza, że
urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową z maja 2010
r.(pkt. 2.3 decyzji), czyli w zakresie parametrów obejmujących wymagany przez
Zamawiającego parametr.
Karta katalogowa, której wymóg złożenia wraz z ofertą wynikał bezwzględnie od
lutego 2010 r., tylko wtedy potwierdzałaby równoważność oferowanego urządzenia, gdyby
powoływała się na dokument dopuszczeniowy uwzględniający kwestie eksploatacji.
Powyższa korelacja wynikła z faktu, że stosowny zapis został zawarty w karcie katalogowej,
a zachowanie jej treści pierwotnej sankcjonowałoby jej wadliwość i sprzeczność zawartych
tam treści. Z jednej bowiem strony karta potwierdza równoważność parametrów
oferowanego urządzenia, z drugiej strony temu zaprzecza, a nawet - z uwagi na odmienne
zasady eksploatacji - zabrania jego używania w zakresie parametru wymaganego przez
Zamawiającego. Izba podnosi, że odpowiedź jaką uzyskał Odwołujący z WUG (pismo z dnia
07.05.2010 r.) załączone do środków ochrony prawnej, uwydatnia także niniejszą kwestię
(pkt 7 pisma). Izba podnosi także, że wszelkie procedury sanacyjne zostały już
wykorzystane, a zaistniała sprzeczność ma istotny wpływ na wynik postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.
Odnośnie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 91
ust. 1 Pzp i art. 82 ust. 3 Pzp, poprzez przeprowadzenie czynności ponownego badania
i oceny ofert z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich
Wykonawców, Izba uznała w/w zarzut za potwierdzony.
Izba rozpatruje go tylko i wyłącznie w kontekście zarzutu pierwszego, gdyż de facto
dotyczy innego uczestnika postępowania, którego oferta została skutecznie odrzucona.
Zasadnie Zamawiający podnosi, że bezpośrednim powodem odrzucenia było nie
uzupełnienie karty katalogowej. Z tym, że Zamawiający abstrahuje od powodów braku
uzupełnienia. Analiza wezwania z dnia 08.04.2010 r. oraz odpowiedzi z dnia 14.04.2010 r.
potwierdza wcześniejsze ustalenia w ramach zarzutu pierwszego. Zamawiający żądał

uzupełnienia oferty o kartę katalogowa pozbawioną wewnętrznych sprzeczności (wynika to
wprost z wezwania z dnia 08.04.2010 r., gdzie mówi się jednoznacznie o decyzji
dopuszczeniowej wskazanej w karcie katalogowej). Wykonawca złożył wyjaśnienia, z których
wynika, że nie mógł dostarczyć karty katalogowej pozbawionej wewnętrznej sprzeczności,
albowiem decyzja dopuszczeniowa jest w trakcie zmiany. Izba uznaje, że taki był kontekst
działań Zamawiającego. W rezultacie Zamawiający nie uznał wyjaśnień Wykonawcy
i wynikającego stąd braku uzupełnienia. W sytuacji opisanej w ramach zarzutu pierwszego,
Zamawiający postąpił odmiennie, co potwierdziło zasadność postawionego zarzutu.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 191 ust. 1 i 1a Pzp, orzeczono
jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania. O kosztach wynagrodzenia pełnomocnika
Odwołującego skład orzekający Izby orzekł na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 886 z późn. zm.),
uznając za uzasadnione koszty w kwocie 3.600,00 zł, tj. maksymalnej kwocie dopuszczonej
przez w/w rozporządzenie.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Gliwicach.


Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:


………………………………


………………………………