Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO/599/11
WYROK
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Marek Szafraniec
Członkowie: Robert Skrzeszewski
Małgorzata Stręciwilk

Protokolant: Przemysław Łaciński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2011 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2011 r.
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o., ul. E Jelinka 21, 01-646 Warszawa
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Dubois 5A, 00-184 Warszawa
przy udziale:
Wykonawcy: Infovide-Matrix S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
oraz Wykonawców:
− B3System S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
− SAP Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
− Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,
− KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice,
− Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa,

− IBM Polska Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 8, 02-134 Warszawa,
− Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa,
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego

orzeka:

1. oddala odwołanie
2. kosztami postępowania obciąża Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.,
ul. E Jelinka 21, 01-646 Warszawa i:
2.1 do kosztów postępowania odwoławczego zalicza wpis w wysokości 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczony
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o., ul. E Jelinka 21,
01-646 Warszawa oraz uzasadnione koszty Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, ul. Dubois 5A, 00-184 Warszawa obejmujące wynagrodzenie
pełnomocnika w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie trzy tysiące sześćset złotych
zero groszy),
2.2 zasądza od Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o., ul. E Jelinka 21,
01-646 Warszawa na rzecz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia, ul. Dubois 5A, 00-184 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) obejmującą uzasadnione koszty
Zamawiającego obejmujące wynagrodzenie pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………


Sygn. akt: KIO/599/11

U z a s a d n i e n i e
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
ograniczonego na realizację zadania: „Zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny
systemów w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” zostało wszczęte przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwane dalej Zamawiającym.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (2011/S 30-049987) w dniu 12 lutego 2011 r.
W dniu 16 marca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011/S 52-
084227) została opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.
W dniu 21 marca 2011 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wniesione przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o., zwaną dalej Odwołującym.
W dniu 25 marca 2011 r. Wykonawca: Infovide-Matrix S.A. doręczył Prezesowi
Krajowej Izby Odwoławczej zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającego.
W dniach 24 i 25 stycznia 2011 r. Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego doręczyło siedmiu
Wykonawców – odpowiednio:
− B3System S.A.,
− SAP Polska Sp. z o.o.,
− Asseco Poland S.A.,
− KAMSOFT S.A.,
− Sygnity S.A.,
− IBM Polska Sp. z o.o.,
− Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia odwołanie
będące przedmiotem rozpoznania przez Izbę, zgłoszenia przystąpienia do postępowania
odwoławczego, a także oświadczenia i argumentację stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego zaprezentowane w toku rozprawy, skład orzekający Izby ustalił następujące
stanowiska stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

Stanowisko Odwołującego – Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.:
Odwołanie zostało wniesione wobec treści ogłoszenia o zamówieniu. W ocenie
Odwołującego dokonane przez Zamawiającego zmiany treści tegoż ogłoszenia stanowiły
naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4, art. 26. Ust. 2b i art. 83 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
Odwołujący podnoszone przez siebie zarzuty poparł argumentacją, którą zamknął w
trzech punktach uzasadnienia odwołania. W każdym z tych punktów kwestionował treść
innych zapisów ogłoszenia o zamówieniu. Twierdził on, co następuje:
1. Odwołujący kwestionował treść Sekcji III.1.4). Twierdził on, iż dokonana
przez Zamawiającego zmiana treści ogłoszenia, polegająca na dodaniu w powołanej
jednostce redakcyjnej zdania „Ograniczenie dotyczy także składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” nie ma oparcia w obowiązujących
przepisach prawa – przepis art. 83 ust. 3 ustawy Pzp pozwala Zamawiającemu
na ograniczenie możliwości składania ofert na poszczególne części. Odwołujący
oświadczył, iż nie widzi potrzeby innego formułowania ograniczeń dla wykonawców,
w szczególności poprzez ograniczenie ich prawa do złożenia wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, aniżeli przesądzenie na etapie
ogłoszenia o zamówieniu, na które części mogą oni złożyć ofertę. Podnosił on,
iż zakres informacji dostępny Wykonawcom na pierwszym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego
jest istotnie mniejszy, do zakresu informacji, który będzie dostępny tym spośród
Wykonawców, którzy zostaną zaproszenie do składania ofert i otrzymają treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Dlatego też etap
poprzedzający składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
w ocenie Odwołującego, nie jest właściwym do podejmowania decyzji o wyborze

części, na którą Wykonawca złoży ofertę. A do tego, w konsekwencji pozostawienia
kwestionowanego przez Odwołującego zapisu treści ogłoszenia o zamówieniu,
zdaniem Odwołującego, Zamawiający doprowadził. Twierdził on, iż kwestionowane
przez niego brzmienie pkt III.1.4) ogranicza jego prawo do podjęcia w sposób rzetelny
zasadniczej i kluczowej decyzji, o tym na jaką część zamówienia będzie on składał
ofertę.
Na rozprawie przed Izbą, Odwołujący zapytany, czy kwestionuje konkretny,
przeprowadzony przez Zamawiającego, podział na jeden pakiet złożony z części
pierwszej oraz drugi złożony z części od drugiej do czwartej, czy też kwestionuje on
prawo Zamawiającego do ograniczania Wykonawcom możliwości składania
wniosków na poszczególne pakiety na tym etapie postępowania, jako zasadę ogólną,
odpowiedział, iż kwestionuje on uprawnienie Zamawiającego, jako zasadę ogólną.
2. Odwołujący podważał zgodność z przepisami prawa treści Sekcji III.2.3 pkt 5),
żądając uściślenia wymagań dotyczących dokumentów, jakie należy złożyć
w przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia innych podmiotów.
W toku rozprawy przed Izbą, Odwołujący oświadczył, iż wycofuje te zarzuty, mając
świadomość, że są one spóźnione.
3. Odwołujący kwestionował treść Sekcji III.2.3 w zakresie warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie odnoszących się
do ekspertów ds. standardów i wymiany danych, ds. oceny jakości danych
oraz ds. jakości. W toku rozprawy przed Izbą, Odwołujący oświadczył, iż wycofuje te
zarzuty, mając świadomość, że są one spóźnione.

Powyższe, zdaniem Odwołującego, uzasadniało wniesione przez niego odwołanie.
Uwzględniając podniesione zarzuty, Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu
dokonanie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Stanowisko Przystępującego – B3System S.A.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.

Przystępujący popierał w całości stanowisko Odwołującego.

Stanowisko Przystępującego – SAP Polska Sp. z o.o.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.
Przystępujący popierał w całości stanowisko Odwołującego.

Stanowisko Przystępującego – Asseco Poland S.A.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.
Przystępujący popierał w całości stanowisko Odwołującego.

Stanowisko Przystępującego – KAMSOFT S.A.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.
Przystępujący popierał w całości stanowisko Odwołującego.

Stanowisko Przystępującego – Sygnity S.A.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.
Przystępujący popierał w całości stanowisko Odwołującego.

Stanowisko Przystępującego – IBM Polska Sp. z o.o.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.
Przystępujący popierał w całości stanowisko Odwołującego.

Stanowisko Przystępującego – Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.
Przystępujący popierał w całości stanowisko Odwołującego.

Stanowisko Zamawiającego – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:
Zamawiający przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. na rozprawie przed Izbą.
Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania.
W pierwszej kolejności Zamawiający podnosił, iż w jego ocenie Odwołujący
nie wykazał posiadania czynnej legitymacji do wniesienia odwołania. Twierdził on,
iż Odwołujący nie uprawdopodobnił nawet, że ma zamiar złożyć wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a także nie wykazał, że podsiada samodzielnie lub w kooperacji
z innymi podmiotami niezbędny potencjał ku temu. Zamawiający podkreślał również,
iż Odwołujący, jego zdaniem, nie przedstawił dowodów na posiadanie interesu w uzyskaniu
korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia odwołania oraz w uzyskaniu danego zamówienia,
a ponadto nie wykazał, iż może on ponieść szkodę, której zaistnienie będzie związane
ze sposobem prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia.
Odnosząc się do stanowiska Odwołującego, Zamawiający twierdził, że w jego ocenie
zarzuty przez niego podnoszone są bezzasadne. Podkreślał, iż kwestionowanej
przez Odwołującego zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nie można uznać za sprzeczną
z przepisem art. 83 ust. 3 ustawy Pzp, odnosi się on bowiem do innego etapu postępowania

o udzielenie zamówienia. Podnosił również, iż w jego ocenie Odwołujący nie przedstawił
dowodów na naruszenie przez niego przepisu art. 7 ustawy Pzp. Twierdził, iż zarzuty
Odwołującego sprowadzają się do stwierdzenia, że na Wykonawców nałożone zostało
za duże ryzyko związane z koniecznością wyboru części zamówienia, na którą chcieliby oni
złożyć ofertę.
Zamawiający wyjaśnił ponadto, iż ograniczenie kwestionowane przez Odwołującego
zostało wprowadzone z uwagi, na zalecenia związane z warunkami uzyskania zewnętrznego
dofinansowania.
Uwzględniając powyższe, Zamawiający twierdził, iż Odwołujący nie wykazał,
z którymi przepisami ustawy dokonana przez niego zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezgodna.

Stanowisko Przystępującego – Infovide-Matrix S.A.:
Przystępujący przedstawił swoje stanowisko w sprawie odwołania wniesionego
przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. w zgłoszeniu przystąpienia
do postępowania odwoławczego oraz na rozprawie przed Izbą.
Przystępujący popierał w całości stanowisko Zamawiającego.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie,
a także oświadczeń i stanowisk stron oraz uczestników postępowania odwoławczego
zaprezentowanych w odwołaniu, zgłoszeniach przystąpienia do postępowania
odwoławczego, jak też w toku rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.
W pierwszej kolejności skład orzekający Izby wykluczył, iż wypełniona została
którakolwiek z przesłanek odrzucenia odwołania ustanowionych w art. 189
ust. 2 ustawy Pzp.
W dalszej kolejności Izba stwierdziła, iż Odwołującemu, w świetle przepisu art. 179
ust. 1 ustawy Pzp, przysługiwało prawo wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego. Izba nie podzieliła w tym zakresie
argumentacji Zamawiającego, uznała bowiem, iż Odwołujący składając odwołanie

wobec treści ogłoszenia o zamówieniu nie jest zobowiązany wykazać ponad wszelką
wątpliwość, że już w dniu składania odwołania spełnia on samodzielnie albo też z pomocą
podmiotów trzecich, czy to w ramach konsorcjum, czy też jako polegający na niezbędnym
do realizacji zamówienia potencjale tych podmiotów w oparciu o jego mu udostępnienie.
Zamawiający kwestionując uprawnienie Odwołującego do wniesienia odwołania nie wskazał
przeszkód prawnych uniemożliwiających mu złożenie ważnego wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. Przywołane przez niego stanowisko Sądu Okręgowego
w Płocku wyrażone w postanowieniu z dnia 22 listopada 2006 r. sygn. akt: IV Ca 534/06
nie może zostać, w ocenie Izby, uznane za mające wpływ na rozstrzygniecie o uznaniu
posiadania przez Odwołującego legitymacji do wniesienie odwołania. Orzeczenie to zostało
wydane w odmiennym stanie prawnym i faktycznym.
W przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu dla uznania,
iż Wykonawcy przysługuje interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz przyjęcia,
iż może on ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
wystarczająca jest sama potencjalna możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Możliwość taka istnieje, o ile przepisy prawa nie ograniczają wprost prawa
do podjęcia określonej działalności dla określonego kręgu podmiotów, do którego należałby
wnoszący odwołanie Wykonawca. W rozstrzyganym przypadku, Zamawiający nie wykazał,
aby Wykonawca składający odwołanie nie miał prawnych możliwości podjęcia się realizacji
przedmiotu zamówienia. Warto także podkreślić, że dla wykazania interesu w złożeniu
odwołania na etapie ogłoszenia o zamówieniu nie ma konieczności weryfikacji konkretnego
wykonawcy pod kątem oceny spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu.
Powyższe stanowiłoby daleko idące ograniczenie, co do prawa do wnoszenia środków
ochrony prawnej na treść ogłoszenia o zamówieniu, w tym również co do weryfikacji
przez wykonawców prawidłowości określanego przez zamawiającego opisu sposobu
dokonania oceny spełniania warunków podmiotowych w postępowaniu.
W ocenie Izby Odwołujący w sposób dostateczny udowodnił, iż przysługuje mu prawo
do wniesienia odwołania, Zamawiający zaś nie przedstawił wiarygodnego dowodu
przeciwnego.
Izba postanowiła, jako dowody w sprawie, dopuścić dokumentację postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przekazaną przez Zamawiającego, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem, a także tłumaczenie fragmentaryczne noty końcowej Jaspers
dla projektu 2009/186PLMiSOTH zawarte na pięciu stronach złożone w toku rozprawy
przez Zamawiającego.

Izba nie uwzględniła zgłoszonego przez Przystępującego: IBM Polska Sp. z o.o.
wniosku dowodowego o zobowiązanie Zamawiającego do przedstawienia tłumaczenia
przedłożonego przez niego dokumentu poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
W ocenie Izby Przystępujący nie uprawdopodobnił nawet, że zaistniał uzasadniony
przypadek żądania takiego tłumaczenia. Nie wskazał jakie elementy tegoż dokumentu mogą
budzić wątpliwości co do jego wiarygodności. Uwzględniając powyższe Izba uznała,
iż ten wniosek dowodowy został przywołany jedynie dla zwłoki.
Izba nie uwzględniła również zgłoszonego przez Przystępującego: IBM
Polska Sp. z o.o. wniosku o wezwanie Zamawiającego do złożenia dodatkowych wyjaśnień
odnoszących się do wskazania okoliczności, na jaką przedstawił on przedłożony Izbie
dokument. Izba uznała, iż złożone przez Zamawiającego do protokołu rozprawy wyjaśnienia
w tym zakresie i wskazane okoliczności, które były podstawą wniosku Zamawiającego
o dopuszczenie dowodu ze wskazanego dokumentu są wystarczające.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów
podniesionych w odwołaniu skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie zasługuje
na uwzględnienie.
Skład orzekający Izby uznał, iż wobec wycofania przez Odwołującego w toku
rozprawy części zarzutów podniesionych w odwołaniu, nie jest uprawniony do rozstrzygania
o ich zasadności.
Mając na celu ocenę zasadności zarzutów podtrzymywanych przez Odwołującego,
Izba ustaliła, iż Zamawiający dokonał w dniu 16 marca 2011 r. zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu – na końcu Sekcji III.1.4) dodał on następujące zdanie: „Ograniczenie dotyczy
także składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. Tym samym sekcja
ta otrzymała następującą treść: „Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający
wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości składania ofert na poszczególne części
zamówienia. Jeśli Wykonawca złoży ofertę w zakresie I część zamówienia, nie może złożyć
oferty w części II, III, IV. Jeśli Wykonawca złoży oferty na jedną z części II-IV
nie może złożyć oferty w I części zamówienia. Ograniczenie dotyczy także składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.”
Istota sporu pomiędzy Stronami postępowania oraz jego uczestnikami sprowadzała
się do rozstrzygnięcia, czy Zamawiający dokonując powołanej zmiany treści
Sekcji III.1.4) ogłoszenia o zamówieniu naruszył przepisy ustawy Pzp.

Izba stoi na stanowisku, iż przywoływany przez Odwołującego w kontekście
podnoszonych zarzutów przepis art. 83 ust. 3 ustawy Pzp nie mógł być naruszony.
Odwołujący nie kwestionuje bowiem zasadności podziału zamówienia na części w ogóle i
dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, a do takiej sytuacji art. 83
ust. 3 ustawy Pzp ma zastosowanie.. Przepis ten odnosi się do składania ofert,
a więc innego etapu postępowania. Jak słusznie podnosiły Strony i uczestnicy postępowania
odwoławczego tryb przetargu ograniczonego, w którym prowadzone jest to postępowanie,
charakteryzuje się dwuetapowością. Zgodnie z regulacją art. 47 ustawy Pzp w pierwszym
etapie Wykonawcy, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składają wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, następnie zaś, w drugim etapie, w odpowiedzi
na zaproszenie Zamawiającego, Wykonawcy zakwalifikowani jako spełniający
w największym stopniu warunki udziału w postępowaniu, składają swoje oferty. Literalna
wykładnia normy prawnej zawartej w art. 83 ust. 3 ustawy Pzp nie pozostawia wątpliwości,
iż w odniesieniu do trybu przetargu ograniczonego, odnosi się ona wyłącznie do drugiego
etapu postępowania o udzielenie zamówienia. W przepisie tym mowa bowiem wyłącznie
o składaniu przez Wykonawców ofert częściowych na taką liczbę części zamówienia,
jaką określi Zamawiający. Tym samym, w ocenie Izby, brak przesłanek, aby uznać działanie
Zamawiającego za naruszenie przepisu art. 83 ust. 3 ustawy Pzp.
Zasadnie wskazywał Odwołujący, iż zgodnie z przepisem art. 48 ust. 2 pkt 3) ustawy
Pzp, mającym zastosowanie do trybu przetargu ograniczonego, Zamawiający ma obowiązek
zawrzeć w ogłoszeniu o zamówieniu m.in. co najmniej określenie przedmiotu zamówienia,
z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. Przepis ten wyraźnie
koresponduje z rozpatrywanym wcześniej art. 83 ust. 3 ustawy Pzp. Jego celem
jest przekazanie Wykonawcom zainteresowanych uczestnictwem w danym postępowaniu
informacji o tym, że Zamawiający zamierza podzielić zamówienie na części.
Istotną dla rozstrzygnięcia, w ocenie Izby, okolicznością jest to, iż w art. 48
ust. 2 wyliczenie obowiązkowych elementów każdego ogłoszenia o zamówieniu
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego poprzedza zwrot „zawiera co najmniej”. Oznacza to, zdaniem Izby, iż przepis
ten określa minimalną treść ogłoszenia o zamówieniu, nie ograniczając jednak swobody
Zamawiającego w zamieszczaniu w tym ogłoszeniu elementów innych, niewymaganych
obligatoryjnie tym przepisem. Jedynym ograniczeniem dla takiego działania Zamawiającego,
wobec braku wyraźnego zakazu określonego przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, mogłyby być jedynie ogólne zasady, w szczególności zasada zachowania

uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców ustanowiona w art. 7
ust. 1 ustawy Pzp.
W ocenie składu orzekającego Izby Odwołujący nie wykazał, aby działanie
Zamawiającego przejawiające się w dokonaniu kwestionowanej w odwołaniu zmiany treści
ogłoszenia stanowiło naruszenie powołanego przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Nie wykazał
on bowiem, czym miałoby przejawiać się nierówne traktowanie wykonawców,
ani też w jaki sposób takie działanie Zamawiającego miałoby zaburzać uczciwą konkurencję
pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Słusznie, zdaniem Izby, wykazywał
Zamawiający, iż zarzuty podnoszone przez Odwołującego sprowadzają się do stwierdzenia,
że na Wykonawców nałożone zostało za duże ryzyko związane z koniecznością wyboru
części zamówienia, na którą chcieliby oni złożyć ofertę. Za uznaniem odwołania za zasadne
nie może przemawiać jedynie fakt, iż Odwołujący nie widzi potrzeby innego formułowania
ograniczeń dla Wykonawców, w szczególności poprzez ograniczenie ich prawa do złożenia
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, aniżeli przesądzenie na etapie
ogłoszenia o zamówieniu, na które części mogą oni złożyć ofertę.
Kolejną istotną dla rozstrzygnięcia okolicznością jest treść wyjaśnień złożonych
przez Odwołującego w toku rozprawy przed Izbą. Zapytany, czy kwestionuje konkretny,
przeprowadzony przez Zamawiającego, podział na jeden pakiet złożony z części pierwszej
oraz drugi złożony z części od drugiej do czwartej, czy też kwestionuje on prawo
Zamawiającego do ograniczania Wykonawcom możliwości składania wniosków
na poszczególne pakiety na tym etapie postępowania, jako zasadę ogólną, odpowiedział on,
iż kwestionuje on uprawnienie Zamawiającego, jako zasadę ogólną. Z tego stanowiska
Odwołującego wynika, że Odwołujący nie zarzuca Zamawiającemu, iż określił w taki,
a nie inny sposób poszczególne pakiety, części zamówienia, na które można składać
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a tym samym ograniczył w konkretny
sposób Wykonawcom prawo wyboru, na które części zamówienia będą mogli składać
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale, że dokonał tego podziału w ogóle.
Kwestionował nie ten konkretny podział, a prawo do jego dokonania w ogólności – prawo
do dokonywania jakiegokolwiek podziału, a tym samym ograniczania Wykonawcom z góry
prawa do składania wniosków na poszczególne części zamówienia. Tak jak wskazano
to wcześniej, Odwołujący nie wykazał, iż działanie takie narusza którykolwiek przepis ustawy
Prawo zamówień publicznych. Dodatkową okolicznością w sprawie jest to,
że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wprowadził określony opis sposobu
dokonania oceny spełniania warunków w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia
(pakietów), czego Odwołujący nie kwestionował. Jeśli więc ocena spełniania warunków

uzależniona jest od ograniczonego zakresu przedmiotu zamówienia objętego danym
pakietem, co znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym
Zamawiający dopuszczał już w momencie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
(12 lutego 2011 r.) możliwość weryfikacji wykonawców pod kątem ich możliwości
do realizacji konkretnych poszczególnych części zamówienia opisanych w treści ogłoszenia.
Powyższe w żaden sposób nie ogranicza Wykonawcom możliwości złożenia oferty
na wybrany przez siebie pakiet, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
zakreślonym dopiero w SIWZ, pod warunkiem oczywiście, że dany Wykonawca będzie
w stanie spełnić wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w odniesieniu do każdej
z części zamówienia. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie mogłoby być ograniczenie
ze strony Zamawiającego, co do możliwości złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, czy oferty tylko w odniesieniu do części pierwszej zamówienia
albo w odniesieniu do pozostałych części (2-4). W tym zakresie jednak, jak wskazano
powyżej – Odwołujący zarzutów swoich nie podnosił, stąd też Izba stosownie do art. 192
ust. 7 ustawy Pzp związana zarzutami odwołania do tej kwestii nie odnosiła się.
Izba uznała, wobec braku dowodów przeciwnych, iż Zamawiający miał prawo
ograniczyć Wykonawcom możliwość składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu do poszczególnych części zamówienia. W ocenie Izby podział ten uzasadniają
m.in. zalecenia zawarte w przedstawionym przez Zamawiającego dokumencie.
Uwzględniając powyższe ustalenia Izba uznała, iż w rozstrzyganym przypadku
zarzuty podnoszone przez Odwołującego nie znajdują oparcia w ustalonym przez Izbę stanie
faktycznym i prawnym.
Biorąc powyższe pod uwagę, Izba, działając na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp,
orzekła jak w sentencji.


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, oraz
w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

………………………………
Członkowie:

………………………………

………………………………