Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 131/13
Sygn. akt: KIO 137/13
Sygn. akt: KIO 172/13
Sygn. akt: KIO 187/13

WYROK
z dnia 7 lutego 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka
Barbara Bettman
Katarzyna Brzeska

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2013 r. w Warszawie odwołań wniesionych do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A. w dniu 22 stycznia 2013 r. przez wykonawcę K……… G………… prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Grand Auto Service K………. G………,
03-699 Warszawa, ul. Wolińska 6
B. w dniu 23 stycznia 2013 r. przez wykonawcę A……..….. A………….. prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Overland Motors A………. A………., 02-981
Warszawa, ul. Zawodzie 11
C. w dniu 25 stycznia 2013 r. przez wykonawcę M………. D………. prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą MastrellaM M……… D……….., 01-318
Warszawa, ul. Wyki 19/35
D. w dniu 28 stycznia 2013 r. przez wykonawcę Towarowa 33 Sp. z o.o., 00-869
Warszawa, ul. Towarowa 33
w postępowaniu prowadzonym przez Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy,
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45

przy udziale wykonawcy M………. T………. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą AUTO MAX M………. T…………., 01-373 Warszawa, ul. Dźwigowa 53
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 172/13
i KIO 187/13 po stronie zamawiającego

orzeka:

1.
A. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 131/13 i nakazuje unieważnienie czynności wyboru
oferty wykonawcy AUTOPARTS Sp. z o.o. i nakazuje powtórne dokonanie czynności
badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego;
B. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 137/13 i nakazuje unieważnienie czynności wyboru
oferty wykonawcy Auto Serwis Błękitna W. i S. M………… i nakazuje powtórne dokonanie
czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego;
C. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 172/13 i nakazuje unieważnienie czynności wyboru
oferty AUTO MAX M………. T………… i nakazuje powtórne dokonanie czynności badania i
oceny ofert z udziałem oferty odwołującego;
D. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 187/13 i nakazuje unieważnienie czynności wyboru
oferty AUTO MAX M…….. T………. i nakazuje powtórne dokonanie czynności badania
i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego.

2. kosztami postępowania obciąża Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy, 01-170
Warszawa, ul. Młynarska 43/45 i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 60 000 zł 00 gr
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
K………. G……….. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grand
Auto Service K………. G……….., 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 6, wykonawcę
A…….. A…………. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Overland Motors A………. A…………., 02-981 Warszawa,
ul. Zawodzie 11, wykonawcę M………… D……….. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą MastrellaM M…………. D…………., 01-318 Warszawa,
ul. Wyki 19/35 i wykonawcę Towarowa 33 Sp. z o.o., 00-869 Warszawa,
ul. Towarowa 33 tytułem wpisów od odwołań,
2.2. zasądza od Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy, 01-170 Warszawa,
ul. Młynarska 43/45 kwotę 70 800 zł 00 gr (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
osiemset złotych zero groszy), w tym:
A. kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)
na rzecz wykonawcy K………. G…………. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Grand Auto Service K……….. G…………, 03-699
Warszawa, ul. Wolińska 6 stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,

B. kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)
na rzecz wykonawcy A……….. A…………. prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Overland Motors A……… A…………, 02-981
Warszawa, ul. Zawodzie 11 stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,
C. kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)
na rzecz wykonawcy M.……… D…….. prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą MastrellaM M………. D…………, 01-318 Warszawa, ul. Wyki 19/35
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika,
D. kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz
wykonawcę Towarowa 33 Sp. z o.o., 00-869 Warszawa, ul. Towarowa 33
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania.

UZASADNIENIE


Sygn. akt KIO 131/13

Zamawiający Straż Miejska M. st. Warszawy prowadzi postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem są „Usługi w zakresie obsługi i usuwania awarii
pojazdów służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy". Odwołujący Grand Auto Service
K……… G………… wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
(w zakresie zadania nr 3), polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego, przeprowadzeniu
badania i oceny ofert w sposób sprzeczny z ustawą Prawo zamówień publicznych, wyborze
najkorzystniejszej oferty z naruszeniem zasad prowadzenia postępowania.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak
zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, art.
89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, poprzez nieuzasadnione uznanie, że oferta Odwołującego
zawiera błędy w obliczeniu ceny, art. 180 poprzez dopuszczenie w postępowaniu środka
ochrony prawnej nie przewidzianego przepisami ustawy Pzp i zaniechania obowiązku
informacyjnego w stosunku do innych wykonawców (art. 7 ust. 1 oraz art. 185 ust. 1)
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu powtórzenia dokonania czynności badania i
oceny ofert, unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
firmę Autoparts sp. z o.o., dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Odwołującego.

Odwołujący otrzymał 7 stycznia 2013 r. zawiadomienie, że złożona przez niego oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu.
W dniu 15 stycznia 2013 r. Odwołujący otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie
zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o odrzuceniu
oferty złożonej przez Odwołującego. Powyższe zawiadomienie było powtórnym w
przedmiotowym postępowaniu (zadanie 3). W zawiadomieniu tym Zamawiający zawarł
informację o unieważnieniu wcześniej dokonanej (w dniu 7 stycznia 2013 r.) czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty, wyjaśniając, że konieczność powtórzenia czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty wystąpiła w związku z dokonaniem powtórnej, analizy czynności
oceny złożonych ofert, podjętej na skutek pisemnej uwagi wniesionej przez jednego z
uczestników postępowania. Z powtórnego zawiadomienia Odwołujący powziął informację, że
jego oferta została odrzucona, gdyż zawierała błędy w obliczeniu ceny. Zamawiający uznał,
że marża, będąca jedynym ze składników ceny podlegającym punktacji w kryteriach oceny
ofert, nie może przekroczyć 100%.

Odwołujący zaoferował w ofercie następujące składniki: stawka roboczogodziny - 40,00 zł,
marża na części - 150%, rabat - 30%, co w kryteriach oceny ofert pozwoliło mu uzyskać 71
pkt.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł następujące informacje
dotyczące opisu sposobu obliczania ceny oferty: Ceny części zamiennych oferowane przez
wykonawcę nie mogą być wyższe od cen części oryginalnych oferowanych przez
autoryzowane serwisy danej marki. Wysokość jednej roboczogodziny nie może być rażąco
niska. Złożenie oferty z zaproponowaną roboczogodziną o rażąco niskiej cenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji i może być powodem odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3
Pzp zgodnie z przepisami art. 3 ust 1. i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis art. 3 ust 1 ustawy stanowi, cyt. „Czynem
nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta." Natomiast przepis 15 ust. 1
ustawy stanowi, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom
dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej ich
wytwarzania lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji
innych przedsiębiorców."
Wszystkie ceny mają być podane w PLN. Zamawiający będzie realizował przedmiot
zamówienia w miarę potrzeb. Ceny Jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w
formularzu cenowym są stałe i nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
Nie dotyczy to cen urzędowych - przeglądów rejestracyjnych. Jeżeli ceny urzędowe ulegną
zmianie w trakcie realizacji zamówienia to zamawiający będzie płacił według zmienionych
stawek.
Zamawiający w SIWZ wskazał także, że oferty, we wszystkich zadaniach będą oceniane w
oparciu o podane w SIWZ kryteria i wagi. Cena jednej roboczogodziny 40%, Wysokość
marży na części 30%, Wysokość rabatu od ceny usługi wraz z częściami 30%. Za
najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Punkty będą liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku. Wartość marży i rabatu musi
być podana w %. Ocena wysokości marży -maksymalnie wykonawca może uzyskać 30 pkt.
Oferowana marża:
0% marży - 30pkt
1%- 6% marży - 2bpkt
7%-12% marży - 20pkt
13 %-18% marży -15pkt
19%- 24% marży - 10pkt
25%-29%marży - 5 pkt
powyżej 29% marży - 1pkt

Odwołujący zwrócił uwagę, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie znalazła
się informacja o maksymalnej wysokości oferowanej marży, jak również nie wskazano
definicji pojęcia marża. Tym samym, wywodzenie wniosku, że oferowanie przez
Odwołującego marży wyższej niż 100 %, jest błędem w obliczeniu ceny, a tym samym
skutkuje odrzuceniem oferty, w ocenie Odwołującego jest twierdzeniem nieuprawnionym.
Uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty Odwołującego wprowadza de facto nowe zasady
w postępowaniu uznając, że marża nie może przekroczyć 100%.
Odwołujący wyraził przypuszczenie, że Zamawiający wprowadził nowe zasady rozumienia
pojęcia marża dopiero po dokonaniu pierwotnego wyboru najkorzystniejszej oferty, na skutek
pisma otrzymanego od będącego na drugiej pozycji w rankingu wykonawcy (Autoparts sp. z
o.o.), uznającego, że w jego ocenie nie jest możliwe zastosowanie marży o wartości wyższej
niż 100%. Z pisma tego wynikało, że pojęcie marży rozumiane jest jako stosunek zysku ze
sprzedaży do ceny.
Odwołujący podkreślał, że podstawową zasadą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jest równe traktowanie wykonawców oraz zasada uczciwej konkurencji, a
Zamawiający nie może zmienić zasad wyboru ofert, po upływie terminu ich złożenia. Jeżeli
intencją Zamawiającego było ograniczenie marży do maksymalnie 100% to zastrzeżenie
takie powinien zawrzeć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nie ujawniać po
upływie terminu składania ofert.

Odwołujący podniósł także, że unieważnianie podjętej czynności dotyczącej wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie pisma wykonawcy, który złożył drugą w rankingu
ofertę, jest działaniem nieprofesjonalnym i nie znajdującym zakotwiczenia w materii
ustawowej. Uwzględniając „quasi" odwołanie wykonawcy „Autoparts sp. z o.o." Zamawiający
zaprzeczył zasadzie równego traktowania wykonawców w postępowaniu, w szczególności
poprzez zaniechanie w stosunku do nich obowiązku informacyjnego. Zamawiający, powinien
poinformować i wykonawców uczestniczących w postępowaniu o złożeniu takiego pisma.
Zdaniem Odwołującego Zamawiający uwzględniając „quasi" odwołanie Zamawiający postawił
de facto wykonawcę Autoparts sp. z o.o. w uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych
wykonawców pozycji. Tym samym nierówno potraktował Odwołującego, zmuszając go
niejako do skorzystania ze środka ochrony prawnej, którego wniesienie poprzedzone musi
być znacznej wartości wpisem.
Odwołujący zwrócił uwagę, że nawet jeżeli przyjąć tok rozumowania Zamawiającego,
powinien on przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty dokonać analizy, czy w ofercie nie
znajduje się inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, podlegająca
obowiązkowej korekcie, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Poprawka taka w
żaden sposób nie wpłynęłaby na ranking ofert złożonych w postępowaniu, a nawet byłaby

korzystną dla Zamawiającego. Co więcej wykonawca ma prawo niewyrażenia zgody na
dokonanie poprawki omyłki, co dopiero w konsekwencji skutkuje odrzuceniem jego oferty.
Zdaniem Odwołującego, Zamawiający gospodarując środkami publicznymi, które jak
powszechnie wiadomo powinny być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, powinien
podjąć wszelkie dopuszczalne prawem działania zmierzające do wyboru oferty
najkorzystniejszej ekonomicznie.
Dodatkowo, w sytuacji gdy Zamawiający ma jakiekolwiek wątpliwości w stosunku do treści
złożonej oferty dysponuje narzędziem prawnym, jakim jest możliwość żądania od
wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W ocenie Odwołującego w
opisanym stanie faktycznym w przypadku żądania Odwołujący byłby w stanie wyjaśnić
ewentualne wątpliwości Zamawiającego dotyczące wysokości marży.
Odwołujący podniósł, że w przedmiotowym postępowaniu nie sposób uznać, że jego oferta
zawiera błędy w obliczeniu ceny i podlega odrzuceniu.

Sygn. akt KIO 137/13

Odwołujący Overland Motors A………. A………… wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Odwołującego z postępowania
(w zadaniu numer 4) i uznania jego oferty za odrzuconą.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający naruszył: art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak
zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, art.
24 ust. 2 pkt 4 poprzez nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu, art. 26 ust. 3 poprzez zaniechanie obowiązku wezwania Odwołującego do
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, art. 89
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, poprzez nieuzasadnione uznanie, że oferta Odwołującego zawiera
błędy w obliczeniu ceny.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu powtórzenia dokonania czynności badania i
oceny ofert, a w konsekwencji unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty
złożonej przez firmę Auto Serwis Błękitna W i N M…………, powtórzenie czynności badania i
oceny ofert, dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego.

Odwołujący złożył ofertę w zakresie zadania nr 4. W dniu 17 stycznia 2013 r. otrzymał od
Zamawiającego zawiadomienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz informację o wykluczeniu Odwołującego z postępowania. Zadanie nr 4 obejmowało
wyłonienie wykonawcy zlokalizowanego z południowej części prawobrzeżnej Warszawy, w
rejonie dzielnic Praga Południe lub Wawer lub Wesoła lub Rembertów, który świadczyć będzie
usługi w zakresie obsługi 81 pojazdów w tym 5 skuterów zamawiającego. Wykonawca w

formularzu ofertowym napisał, że posiada Stację Obsługi zlokalizowaną przy ul.
Klimontowskiej 91 i Zawodzie 11.
Zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego stwierdził, że tylko warsztat
usytuowany przy ul. Klimontowskiej 91 spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dotyczące lokalizacji. Ponadto Zamawiający stwierdził niezgodność informacji w
ofercie i złożonych wyjaśnieniach z informacją zawartą w urzędowym rejestrze. Zamawiający
stwierdził, że oświadczenie Odwołującego, że posiada stację obsługi zlokalizowaną przy ul.
Klimontowskiej 91, jest sprzeczne z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji Informacji o
Działalności Gospodarczej, ponieważ pod wskazanym adresem znajduje się warsztat
naprawczy Pana K………. W……….. Auto Naprawy" Klimontowska 91, 04-654 Warszawa,
wpisanego do EDG 04.01.1999 r. status wpisu - aktywny, a nie warsztat Pana A………..
A…………. - Odwołującego. Wobec powyższego Zamawiający wykluczył Odwołującego z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, a złożoną przez Odwołującego
ofertę uznał za odrzuconą.
07 stycznia 2013 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do wyjaśnień treści złożonej oferty,
wobec złożonego oświadczenia na formularzu ofertowym przygotowanym przez
Zamawiającego, o treści „oświadczamy, że posiadamy Stację Obsługi zlokalizowaną przy ul.
Klimontowskiej 91 i Zawodzie 11" prosząc o wyjaśnienie, w którym warsztacie znajdują się
urządzenia stanowiące potencjał techniczny Odwołującego. Odwołujący złożył wyjaśnienia, w
których poinformował Zamawiającego, że „złożony wraz z ofertą „Wykaz potencjału
technicznego "obejmuje wyposażenie warsztatu (stacji obsługi) zlokalizowanego w Warszawie
na ul. Klimontowskiej 91 oraz ul. Zawodzie 11. Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazując spełnianie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, polega na
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w powyższym przepisie. Jednocześnie
oświadczam, że w celu realizacji zamówienia będę dysponował:
• 5 stanowiskami wyposażonymi w podnośnik samochodowy elektryczny lub hydrauliczny
pełnego podnoszenia lub kanał najazdowy;
• stanowiskiem wulkanizacyjnym wyposażonym w montażownicę i wyważarkę - 1 szt.
• komputerem diagnostycznym z oprogramowaniem pojazdów zamawiającego - 1 szt.
• urządzeniem do obsługi klimatyzacji- 1 szt.
• urządzeniem elektronicznym do ustawiania geometrii pojazdu - 1 szt.
• analizatorem spalin - 1 szt.
Zwracam uwagę, że na etapie składania ofert Zamawiający nie jest uprawniony do żądania od
wykonawcy posiadania stosownego potencjału technicznego, a jedynie świadczenia, o jego
dysponowaniu na etapie realizacji zamówienia. Podkreślenia wymaga, że w przypadku
uzyskania zamówienia warsztat może zostać stosowanie wyposażony, w tym przy

wykorzystaniu urządzeń przenośnych, a zamawiający nie ma podstaw prawnych wymagać od
wykonawcy ponoszenia kosztów związanych z ewentualnym wyposażeniem warsztatu na etapie
procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia".
Zamawiający uznał, że Odwołujący nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu
- nie poinformował jedynie Odwołującego który z warunków nie został spełniony.

W części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wskazał, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1,
dotyczące (między innymi) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie wymaganego od wykonawców
posiadania/dysponowania potencjałem technicznym (rozumianym jako władanie rzeczą),
zamawiający ustanowił następujące warunki dotyczące wyposażenia warsztatu wykonawcy z
podziałem na poszczególne zadania: (...) Zadanie 4 - 5 stanowisk wyposażonych w podnośnik
samochodowy elektryczny lub hydrauliczny pełnego podnoszenia lub kanał najazdowy,
•stanowisko wulkanizacyjne wyposażone w montażownię i wyważarkę- 1 szt., 'komputer
diagnostyczny z oprogramowaniem pojazdów zamawiającego - 1 szt.
Odwołujący oświadczył, że dysponuje żądanym przez Zamawiającego potencjałem
technicznym.
Zamawiający stwierdził, że w ogłoszeniu i w siwz określił wymagania położenia warsztatu i
jego wyposażenia, tj, w przypadku Zadania 4 lokalizacja obejmowała rejon dzielnic Praga
Południe lub Wawer lub Wesoła lub Rembertów. Odwołujący wskazywał, że dysponuje
warsztatem zlokalizowanym przy ul. Klimontowskiej 91, tj. w dzielnicy Wawer. Zamawiający w
piśmie z dnia 17 stycznia 2013 r. informującym o wyborze najkorzystniejszej oferty stwierdził,
że ten warsztat spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
lokalizacji. Zatem Odwołujący stwierdził, że nie powinien być wykluczony z udziału w
postępowaniu. Odwołujący złożył wyjaśnienia w dniu 9 stycznia 2013 r., że wykazując
spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Odwołujący zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy Zamawiający miał wątpliwości co do
podstawy dysponowania warsztatem zlokalizowanym przy ul. Klimontowskiej 91 w
Warszawie mógł zwrócić się do Odwołującego o złożenie stosownych wyjaśnień, a w
konsekwencji w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwać Odwołującego do złożenia
stosownych dokumentów potwierdzających dysponowanie wskazanym warsztatem, czego
Zamawiający zaniechał. Odwołujący załączył umowę najmu pomieszczeń warsztatowych
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Klimontowskiej 91 w Warszawie, zawartą z
właścicielami tej nieruchomości, tj. Państwem S………. i W………. Z………... Tym samym

Odwołujący podniósł, że decyzja Zamawiającego jest decyzją bezpodstawną i dlatego też
zdaniem Odwołującego czynność badania i oceny ofert powinna zostać powtórzona.
II.
Odwołujący podniósł także, że Zamawiający w informacji o wykluczeniu Odwołującego z
postępowania wskazał, że oferta złożona przez Odwołującego i tak podlegałaby odrzuceniu
z uwagi na art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Odwołujący argumentował, że twierdzenia te są
nieuprawnione.
W ofercie Odwołujący zaoferował następujące składniki:
• stawka roboczogodziny - 36,90 zł
• marża na części - 200%
• rabat - 30%
co w kryteriach oceny ofert pozwoliłoby mu uzyskać 71 pkt, a tym samym uznać złożoną przez
Odwołującego ofertę za najkorzystniejszą.
Odwołujący wskazywał, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający
zawarł następujące informacje: Część VII - Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Ceny części zamiennych oferowane przez wykonawcę nie mogą być wyższe od cen
części oryginalnych oferowanych przez autoryzowane serwisy danej marki.
2. Wysokość jednej roboczogodziny nie może być rażąco niska. Złożenie oferty z
zaproponowaną roboczogodziną o rażąco niskiej cenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i
może być powodem odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp zgodnie z przepisami
art. 3 ust 1. i art. 15 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przepis art. 3 ust 1 przytaczanej ustawy stanowi, cyt. „Czynem nieuczciwej
konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.". Natomiast przepis art. 15 ust 1
przytaczanej ustawy stanowi, cyt. „Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym
przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej
ich wytwarzania lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji
innych przedsiębiorców."
3. Wszystkie ceny mają być podane w PLN.
4. Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia w miarę potrzeb. Ceny Jednostkowe
brutto podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym są stałe i nie ulegają zmianie przez cały
okres obowiązywania umowy. Nie dotyczy to cen urzędowych - przeglądów rejestracyjnych.
Jeżeli ceny urzędowe ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia to zamawiający będzie
płacił według zmienionych stawek.
Część VII Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty Kryteria oceny ofert dla Zadań od nr 1
do nr 4
Oferty, we wszystkich zadaniach będą oceniane w oparciu o niżej podane kryteria i wagi.

1. Cena jednej roboczogodziny 40%
2. Wysokość marży na części 30%
3. Wysokość rabatu od ceny usługi wraz z częściami 30% RAZEM: 100%
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Punkty będą liczone zawsze do dwóch miejsc po przecinku
Wartość marży i rabatu musi być podana w %.
Odwołujący zwrócił uwagę, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie znalazła się
informacja o maksymalnej wysokości oferowanej marży. Zamawiający wskazał jedynie, że marża
powyżej 29% otrzyma 1 pkt. W ocenie Odwołującego stwierdzenie Zamawiającego, że
oferowanie przez Odwołującego marży wyższej niż 100 %, jest błędem w obliczeniu ceny, a
tym samym skutkuje odrzuceniem oferty jest twierdzeniem nieuprawnionym.
Odwołujący podnosił argument, iż Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nie operuje żadnym z tych pojęć. Zamawiający wskazuje jedynie na marżę, nie zawierając w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia żadnych szczegółowych regulacji dotyczących jej
wysokości: Co więcej, Zamawiający uzasadniając decyzję o odrzuceniu oferty Odwołującego
wprowadza de facto nowe zasady w postępowaniu uznając, że marża nie może przekroczyć
100%. Jeżeli intencją Zamawiającego było ograniczenie marży do maksymalnie 100% to
zastrzeżenie takie powinien zawrzeć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nie
ujawniać po upływie terminu składania ofert, naruszając przy okazji art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
Dodatkowo argumentował, że w sytuacji gdy Zamawiający ma jakiekolwiek wątpliwości w
stosunku do treści złożonej oferty dysponuje narzędziem prawnym, jakim jest możliwość
żądania od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. W ocenie Odwołującego
w opisanym stanie faktycznym w przypadku żądania Odwołujący byłby w stanie wyjaśnić
ewentualne wątpliwości Zamawiającego dotyczące wysokości marży.
Zatem Odwołujący podniósł, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na
niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz, że oferta zawiera błędy w
obliczeniu ceny i podlega odrzuceniu.

Sygn. akt KIO 172/13

Odwołujący MastrellaM M………. D………… wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego polegającej na bezpodstawnym wykluczeniu
Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyborze oferty,
podlegającej odrzuceniu jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów oraz niezgodnej
z SIWZ.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający wobec podjętych w prowadzonym postępowaniu
czynności naruszył: art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak zapewnienia zachowania uczciwej

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; art. 24 ust. 2 pkt 3 poprzez
nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; art. 26 ust. 3 poprzez
zaniechanie obowiązku wezwania Odwołującego do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu; art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 8
ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Auto Max
M……… T………..
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu powtórzenia
dokonania czynności badania i oceny ofert, a w konsekwencji: unieważnienie czynności
wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Auto Max M…….. T………,
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty złożonej przez Auto Max
M…….. T………, dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Odwołującego oraz zawarcia z nim umowy o zamówienie publiczne.

W dniu 18 stycznia 2013 r. Odwołujący otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie
zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o wykluczeniu
Odwołującego z postępowania. Zamawiający w uzasadnieniu wskazał, że Odwołujący złożył
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
wobec czego podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Decyzję swoją Zamawiający
uzasadnił twierdząc, że na posesji przy ul. Owczarskiej 15 w Warszawie znajduje się tylko
budynek mieszkalny oraz niewielki budynek gospodarczy, a nie warsztat samochodowy.
Jednocześnie Zamawiający stwierdził, że Odwołujący nie dysponuje tym warsztatem bowiem
dysponuje jedynie warsztatem użyczanym przez Mana P………. T……….., który jest
pełnomocnikiem wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu (zadanie 1), tj. Venue Corp
A……… S……….. – T……….., a ten w ocenie Zamawiającego może użyczyć tylko warsztat
przy ul. Parowcowej 8E w Warszawie. Odwołujący podniósł, że wysunięte przez
Zamawiającego twierdzenia nie znajdują uzasadnienia w stanie faktycznym.
Odwołujący podkreślił, że dysponuje warsztatem zlokalizowanym w Warszawie przy ul.
Owczarskiej 15 - w tym celu przedłożył zobowiązanie R……….. L…………. do udostępnienia
zasobów. Ponadto Odwołujący złożył wspomniane wyżej wyjaśnienia w dniu 9 stycznia 2013
r., w których wyjaśnił, że wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, polega na zasobach
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, podkreślając, że
w przypadku uzyskania zamówienia warsztat może zostać stosowanie wyposażony, w tym
przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych, a zamawiający nie ma podstaw prawnych
wymagać od wykonawcy ponoszenia kosztów związanych z wyposażeniem warsztatu na
etapie procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia. Odwołujący oświadczył, że
dysponuje żądanym przez Zamawiającego potencjałem technicznym.

Zdaniem Odwołującego, jeżeli Zamawiający powziął jakiekolwiek inne wątpliwości co do
powyższej kwestii mógł wezwać Odwołującego do złożenia stosownych wyjaśnień.
W ocenie Odwołującego samo twierdzenie, że na w/w posesji znajduje się niewielki budynek
gospodarczy nie oznacza jeszcze, że na posesji nie znajduje się warsztat samochodowy, a
tym samym złożone informacje mają charakter nieprawdziwych. Odnosząc się do podstawy
wykluczenia Odwołującego z postępowania uznać należy, że nie znalazła ona zastosowania
w przypadku Odwołującego. Wszystkie złożone w postępowaniu dokumenty i oświadczenia
są prawdziwe i wywodzenie twierdzenia przeciwnego jest działaniem nieuprawnionym i nie
znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.

W części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wskazał, że: „O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art, 22 ust. 1, dotyczące między innymi dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W zakresie wymaganego od
wykonawców posiadania/dysponowania potencjałem technicznym (rozumianym Jako
władanie rzeczą), zamawiający ustanawia następujące warunki dotyczące wyposażenia
warsztatu wykonawcy z podziałem na poszczególne zadania Zadanie 2 - 5 stanowisk
wyposażonych w podnośnik samochodowy elektryczny lub hydrauliczny pełnego
podnoszenia lub kanał najazdowy, stanowisko wulkanizacyjne wyposażone w montażownicę
i wyważarkę - 1 szt, komputer diagnostyczny z oprogramowaniem pojazdów zamawiającego
- 1 szt, urządzenie do obsługi klimatyzacji- 1 szt, urządzenie elektroniczne do ustawiania
geometrii pojazdu - 1 szt, analizator spalin - 1 szt.
Zadanie nr 2 obejmowało wyłonienie wykonawcy zlokalizowanego w północnej części
lewobrzeżnej Warszawy, w rejonie dzielnic: Śródmieście lub Wola lub Bemowo lub śoliborz
lub Bielany, który świadczyć będzie usługi w zakresie obsługi 86 pojazdów w tym 5 skuterów
Zamawiającego. Odwołujący oświadczył, że posiada zarejestrowaną działalność
gospodarczą w Warszawie przy ul. Wyki 19/35 (Bemowo) i w związku z powyższym spełnia
powyższe kryterium.
W ocenie Odwołującego zapisy zawarte w SIWZ, tj. dotyczące przedmiotu zamówienia
(zadanie nr 2) dotyczące lokalizacji Wykonawcy oraz postawionych warunków udziału w
postępowaniu, dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym mogą być
interpretowane dwojako - tj. albo jako wymaganie dotyczące lokalizacji siedziby wykonawcy
albo jako wymaganie dotyczące lokalizacji warsztatu, którym dysponuje Wykonawca, a
wszelkie rozbieżności interpretacyjne w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
interpretowane powinny być na korzyść Wykonawcy. Nie jest rolą Wykonawcy domyślać się,
jaką intencję miał Zamawiający tworząc konkretne zapisy SIWZ. Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia winna być dokumentem zawierającym jednoznaczne sformułowania,

eliminujące wszelkie niejasności, w konsekwencji przekładające się na odmienne
interpretacje.
Jeżeli uznać natomiast, że powyższe zapisy odnoszą się do dysponowania potencjałem
technicznym, czyli do warunku udziału w postępowaniu, który w ocenie Zamawiającego nie
został wykazany przez Wykonawcę, to w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ma
obowiązek wezwać Odwołującego do złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący oświadczył, także że dysponuje również
warsztatem samochodowym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sołtyka 7 (dzielnica
Wola), udostępnionym w celu realizacji zamówienia, na dowód czego przedkłada
zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał techniczny (K………. L…………….).
W ocenie Odwołującego decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z
postępowania jest decyzją bezpodstawną, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że
czynność badania i oceny ofert powinna w tym zakresie zostać powtórzona.

Odnosząc się do twierdzeń Zamawiającego, że złożona przez Odwołującego oferta i tak
podlegałaby odrzuceniu z uwagi na złożenie niewystarczający wyjaśnień dotyczących
wysokości zaoferowanej ceny Odwołujący podkreślił, że złożył w jego ocenie wyczerpujące
wyjaśnienia dotyczące wysokości oferowanej ceny, potwierdzające, że zaoferowana cena
nie jest ceną rażąco niską. Wskazał, że wezwanie Zamawiającego miało charakter bardzo
ogólnikowy.
Ponadto Odwołujący wskazał argument, że Zamawiający uznał, że realizacja zamówienia za
oferowaną przez Odwołującego cenę (tj. cena rg - 4,80 zł; marża 0%, rabat 30%) nie jest
możliwa, a jednocześnie uznał, że realizacja zamówienia za cenę oferowaną przez
Wykonawcę Auto Max M……….. T………. (rg - 0,01 zł; marża 12%, rabat 0%) jest możliwa i
cena rażąco niską nie jest.
Odnosząc się do naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp polegającego na zaniechaniu
odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Auto Max M………. T……….. Odwołujący
podniósł, że Zamawiający w części VII SIWZ - Opisie sposobu obliczenia ceny oferty
wymagał aby wszystkie ceny były podane w PLN (pkt 30 ppkt 3) oraz, że mają być to ceny
jednostkowe brutto (pkt 30 ppkt 4).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5.07.2001 r. o cenach, cena stanowi wartość wyrażoną
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar
lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów czy też usługi podlega takiemu
podatkowi. Zatem cena powinna być wyrażona w jednostkach pieniężnych, możliwych do
wyegzekwowania, co nie może budzić wątpliwości. Najmniejszą jednostką możliwą do
wyegzekwowania w polskim systemie monetarnym jest 1 grosz, co sprawia, że cena może

być określona z dokładnością co najwyżej do 1 grosza (tak też orzekł SO w Gliwicach w
wyroku z 30.05.2006 r., III Ca 212/06).
Odwołujący argumentował, że minimalną kwotą możliwą do wskazania był wprawdzie grosz
brutto, ale taka cena jednej roboczogodziny nie odpowiada wymaganiom ustawy o cenach
oraz przepisom ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca ten nie będzie w
stanie spełnić wymagań wynikających z tych przepisów i podać na wystawianej fakturze
ceny jednostkowej netto mniejszej niż 1 grosz, która następnie będzie zgodna z treścią jego
oferty (na prawidłowość takiego rozmienia przepisów podatkowych oraz obowiązków
podatników w tym zakresie wskazuje aktualna w obecnym stanie prawnym interpretacja
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2009 r. nr ILPP1/443-
576/09-3/MT). Odwołujący wskazywał, że wykonawca ten nie byłby w stanie spełnić wymogu
podania ceny jednostkowej netto za usługę na wystawionej przez siebie fakturze, bowiem
normy czasowe wielu operacji naprawy jakie - zgodnie z wymogami Zamawiającego
określonymi w SIWZ (pkt 12 ppkt 25) muszą odpowiadać normom czasowym określanym na
podstawie programu AUTODATA lub info-Tech - są mniejsze niż jedna roboczogodzina.
Bardzo niewielka liczba czynności obsługowych, będzie zamykała się w równej (całej)
roboczogodzinie (na potwierdzenie powyższych okoliczności przedkładam wydruki z
programu AUTODATA zawierające czasy napraw).
Zdaniem Odwołującego, zamówienie nie może być realizowane za oferowana cenę 1
roboczogodziny, albowiem w świetle obowiązujących przepisów prawa niemożliwe będzie
rozliczenie napraw, których normy czasowe nie przekraczają jednej roboczogodziny.
Powyższe w ocenie Odwołującego prowadzi również do wniosku, że umowa o zamówienie
publiczne nie będzie mogła być realizowana zgodnie ze złożoną ofertą.
W ocenie Odwołujący powyższe prowadzi również do wniosku, że złożona oferta jest
niezgodna w powyższym zakresie z SIWZ, bowiem uniemożliwia rozliczanie prac w oparciu
o normy czasowe określone na podstawie programu AUTODATA/info - Tech. - do których w
SIWZ odwołuje się Zamawiający.

Sygn. akt KIO 187/13

Odwołujący Towarowa 33 sp. z o.o. wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu polegającej na wyborze jako
najkorzystniejszej w zadaniu numer 2 oferty firmy Auto Max M……… T……….., która w ocenie
Odwołującego nie spełnia warunków i nie została z tego tytułu odrzucona w postępowaniu.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu powtórzenia dokonania czynności badania i
oceny ofert, a w konsekwencji unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty
firmy Auto Max, dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez

Odwołującego jako jedynej nie podlegającej odrzuceniu oraz zawarcie z nim Umowy o
zamówienie publiczne.
Wykonawca „Auto Max” M……… T……….. złożył ofertę o następujących składnikach
cenowych: cena jednej roboczogodziny - 0,01 zł, marża na częściach zamiennych 12%,
rabat na częściach zamiennych 0%.
W części VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania
„Opis sposobu obliczania ceny oferty", w pkt. 2. Zamawiający określił, że „Wysokość jednej
roboczogodziny nie może być rażąco niska. Złożenie oferty z zaproponowaną
roboczogodziną o rażąco niskiej cenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i może być
powodem odrzucenia na podstawie art. 89 ust pkt 3 Pzp zgodnie z przepisami art. 3 ust 1 i
art 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis
art. 3 ust 1 przytaczanej ustawy stanowi, cyt. „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego
przedsiębiorcy lub klienta.". Odwołujący przytoczył także art. 15, zgodnie z którym „Czynem
nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w
szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej ich wytwarzania lub świadczenia
albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców."
W ocenie Odwołującego cena za jedną roboczogodzinę w wysokości 0,01 zł przedstawiona
w ofercie firmy „Auto Max M……… T……….." całkowicie wyczerpuje znamiona rażąco
niskiej ceny, zgodnie z przedstawioną powyżej zacytowaną definicją i wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość oferty o wysokości jednego grosza
jest bliska wartości zero zł i jest zabiegiem tylko czysto technicznym, w celu uzyskania
jedynie wysokiej oceny punktowej za składnik cenowy oferty. Nie ma nic wspólnego z
kalkulacją rentowności jednej roboczogodziny w rzeczywistości do jej kosztu, czyli
nieuczciwej konkurencji.
Odwołujący podniósł okoliczność, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -
Zamawiający dodatkowo obwarował i zastosował kryterium rażąco niskiej ceny- zgodnie z
w/w zapisami części VII SIWZ pkt. 2 - do wydzielonego, jednego składnika cenowego oferty
tj. ceny za jedną roboczogodzinę jako bezwzględny warunek do wypełnienia przez
Wykonawcę. Oferta firmy „Auto Max M……… T………. nie spełnia tego warunku i jest
niezgodna z warunkami SIWZ.
Odwołujący argumentował, że jeśli Zamawiający w postępowaniu przyjął, że cena w
wysokości 0,01 zł za 1 roboczogodzinę oferty firmy Auto Max M……… T……….., nie jest
rażąco niska, to jedynie niższa ceną jest cena 0,00 zł, która jest cena nieprawidłową,
powodującą błąd w obliczeniu ceny oferty ze względu na brak możliwości określenia oceny
oferty punktowej, tzn. niewykonalność dzielenia przez wartość zero.

Zdaniem Odwołującego, cena kwestionowanej oferty 0,01 zł za jedną roboczogodzinę,
uwzględniając jej składniki kosztowe takie jak m in.: koszt wynagrodzenia pracownika wraz z
narzutami, koszt energii elektrycznej zużywanej w pomieszczeniach serwisowych i przez
urządzenia naprawcze, koszt ogrzewania pomieszczeń, koszt utrzymania eksploatacyjnego
narzędzi i urządzeń oraz inne składniki kosztowe przypisane do kalkulacji ceny sprzedaży
jednej roboczogodziny, wyczerpuje znamiona przepisu art. 15 ust. 1 ustawy „Czynem
nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w
szczególności przez sprzedaż, towarów łub usług poniżej ich wytwarzania lub świadczenia
albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców."
Dlatego też Odwołujący uznał, że zaproponowana cena 0,01 zł za jedną roboczogodzinę
przez wykonawcę „Auto Max M……… T………….", jest ceną poniżej kosztów jej
wytworzenia i jest ceną dumpingową oraz powinna zostać odrzucona ze względu na jej
treść nie opowiadającą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z
zapisem art. Art. 89, 1. pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Odwołanie o sygnaturze KIO 131/13 zasługuje na uwzględnienie.

Odwołujący K………. G………… Grand Auto Service posiada interes w rozumieniu art. 179
ustawy Prawo zamówień publicznych. Gdyby oferta Odwołującego nie została odrzucona,
Odwołujący miałby możliwość uzyskania zamówienia.

Izba ustaliła, że Zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego napisał, że
podstawą faktyczną odrzucenia jest fakt, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wyjaśnił,
że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał podania trzech wartości jako
podstawy wyboru najkorzystniejszej oferty: ceny jednej roboczogodziny, wysokości marży na
części, wysokości rabatu od ceny roboczogodziny wraz z częściami. Oferta wykonawcy
przedstawiała wartości: stawka roboczogodziny 40 zł, marża na części 150%, rabat 30%.
Marża jest pojęciem określającym zysk uzyskany ze sprzedaży. Określa ona nadwyżkę
uzyskiwaną na sprzedaży dobra ponad bezpośrednie koszty jego uzyskania. W ustawie z
dnia 5 lipca 2001 roku o cenach, w §3 ust. 1 pkt 6 zawiera definicję marży handlowej,
określonej jako różnica między cena płaconą przez kupującego a ceną uprzednio zapłacona
przez przedsiębiorcę, wynikającą z kosztów i zysku przedsiębiorcy.. Marża handlowa może

być wyrażona kwotowo lub w procentach. Zamawiający w informacji podał także wzór
obliczenia marży, gdzie: Cs-cena sprzedaży, Cz- Cena zakupu, (Cs-Cz)/Csx100%=marża
(%).
Dalej Zamawiający napisał: „Jak wynika z powyższego wzoru marża nie może przekroczyć
100 %. Wykonawca w swojej ofercie określił marżę na części w wysokości 150 %, tym
samym popełnił błąd w sposobie obliczenia ceny oferty niemożliwy do poprawienia przez
zamawiającego.”

Izba ustaliła także, że w treści SIWZ Zamawiający nie zdefiniował określenia marża. W
ustawie o cenach zawarta jest jedynie definicja marży handlowej. Zamawiający jednak w
SIWZ konsekwentnie posługuje się pojęciem marży, nie zaś marży handlowej. W żadnym
postanowieniu SIWZ nie zostało określone, w jaki sposób należy obliczyć marżę wyrażoną w
procentach. Skoro żaden przepis prawa ani żaden zapis SIWZ nie stanowią, że marża nie
może przekraczać 100%, w związku z powyższym dopuszczalne było określenie przez
wykonawców wysokości marży w wysokości większej niż 100%. Zamawiający w trakcie
rozprawy przywoływał stanowiska wyrażone w literaturze dotyczące rozumienia pojęcia
marża i sposobu jej obliczania i prezentowania, jednakże są to jedynie poglądy autorów i nie
są wiążące w niniejszym postępowaniu, gdyż nie znalazły odzwierciedlenia w treści SIWZ.
Z powyższych okoliczności wynika, że każdy sposób wyliczenia marży przez wykonawców w
świetle treści SIWZ uznać należy za prawidłowy, pod warunkiem, że marża wyrażona jest w
procentach i odpowiada ona potocznemu rozumieniu tego pojęcia jako zysk osiągany przy
sprzedaży.
Izba wzięła pod uwagę także fakt, że również sam Zamawiający, że stanowisko
Zamawiającego na temat sposobu obliczenia marży zmieniały się w toku postępowania.
Z tego też względu Izba uznała za uzasadniony zarzut Odwołującego Grand Auto Service
K………. G………. oraz Odwołującego Auto Motors A……….. A……….., że wykonawcy mieli
możliwość wyrażenia parametru marży w procentach w wysokości powyżej 100 i nie
popełnili błędu w obliczeniu ceny. W związku z powyższym Zamawiający niesłusznie dokonał
czynności odrzucenia tych ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Przyznać rację należy Odwołującemu Grand Auto Service K……….. G……….., że przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują określony tryb odwoławczy, tj. poprzez
wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W przepisach tej ustawy nie został
przewidziany (poza określonymi procedurami przewidzianymi w art. 181 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych przy określonym progu wartości zamówienia) inny środek ochrony
prawnej. Jednakże zauważyć należy, że przepisy prawa nie zabraniają poinformowania

Zamawiającego w formie pisemnej o zauważonych uchybieniach. Pismo wnoszone przez
wykonawcę wyłącznie do Zamawiającego, celem poinformowania go o określonych
okolicznościach nie jest żadnym środkiem odwoławczym i z tego względu nie jest objęte
procedurą odwoławczą przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych. Fakt, czy
treść pisma wpłynie na przebieg postępowania przetargowego zależy od decyzji
Zamawiającego. To Zamawiający decyduje jakie działania podjąć w związku z otrzymanym
pismem. Dlatego Izba nie uwzględniła zarzutu Odwołującego, że wniesione przez
wykonawcę „Autoparts sp. z o.o." do Zamawiającego pismo informacyjne należało
potraktować jako odwołanie i wdrożyć procedurę taką, jak przewidziana w ustawie dla
odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej.
Izba stoi także na stanowisku, że Zamawiający ma możliwość naprawienia błędu. Jest
uprawniony do unieważnienia z własnej inicjatywy wyboru oferty najkorzystniejszej,
dokonywania badania i oceny ofert, gdy tylko stwierdzi, iż uprzednio popełnił błąd, wybierając
ofertę z naruszeniem przepisów ustawy. Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu
umowy. Czynności Zamawiającego podejmowane w toku postępowania powinny przede
wszystkim zmierzać do skutecznego udzielenia zamówienia (zawarcia ważnej umowy).
Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie
ma prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu. Dlatego Izba nie
uznała także za uzasadnione stwierdzenie Odwołującego, jakoby Zamawiający naruszył
zasady określone w ustawie Prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie z własnej
inicjatywy wyboru oferty najkorzystniejszej i ponowne dokonanie badania i oceny ofert.
Osobno należy rozpatrywać kwestię czy rzeczywiście słuszne były same podstawy zmiany
decyzji Zamawiającego.

KIO 137/13

Odwołanie o sygnaturze KIO 137/13 zasługuje na uwzględnienie.

Izba uznała, że Odwołujący Auto Motors A……… A…………. posiada interes w w
rozumieniu art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przeprowadzenia
prawidłowego badania i oceny ofert w postępowaniu Odwołujący miałby możliwość
uzyskania przedmiotowego zamówienia.

Izba ustaliła, że W treści formularza ofertowego Odwołujący zamieścił oświadczenie
„Oświadczamy, że posiadamy Stację Obsługi zlokalizowaną przy ulicy Klimontowskiej 91 i
Zawodzie 11”. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnienia treści oferty na

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający napisał:
„Zamawiający w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił wymagane
położenie warsztatu i jego wyposażenie. Wykonawca w swojej ofercie oświadczył, że
posiada Stacje Obsługi zlokalizowane przy ulicy Klimontowskiej 91 oraz przy ulicy Zawodzie
11, nie określając równocześnie, której stacji obsługi dotyczy „Wykaz potencjału
technicznego”. W związku z wątpliwościami Zamawiający prosi o wyjaśnienie, w którym
warsztacie znajdują się urządzenia stanowiące potencjał techniczny Wykonawcy. (…)”

Zamawiający w uzasadnieniu wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazał, że „Zamawiający zarówno w
ogłoszeniu jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił wymagane położenie
warsztatu i jego wyposażenie w każdym zadaniu. Zadanie nr 4 obejmowało wyłonienie
wykonawcy zlokalizowanego w południowej części prawobrzeżnej Warszawy, w rejonie
dzielnic Praga Południe lub Wawer lub Wesoła lub Rembertów, który świadczyć będzie
usługi w zakresie obsługi 81 pojazdów w tym skuterów zamawiającego. W związku z
wątpliwościami zamawiający prosił o wyjaśnienie, w którym z dwóch warsztatów (przy ulicy
Klimontowskiej 91 czy przy ulicy Zawodzie 11) wymienionych w ofercie znajduje się
wymagany potencjał techniczny wykonawcy, ponieważ tylko warsztat usytuowany przy ulicy
Klimontowskiej 91 spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczące lokalizacji. Wykonawca w przesłanym piśmie stwierdził, że złożony wraz z ofertą
„wykaz potencjału technicznego” obejmuje wyposażenie warsztatu zlokalizowanego w
Warszawie przy ulicy Klimontowskiej 91 oraz przy ulicy Zawodzie 11 co jest niezgodne z
wymaganiami określonymi w specyfikacji. Zamawiający stwierdza także niezgodność
informacji w ofercie i wyjaśnieniach złożonych przez wykonawcę z informacją zawartą w
urzędowym rejestrze. Oświadczenie wykonawcy, że posiada stację obsługi zlokalizowaną
przy ul. Klimontowskiej 91, jest sprzeczne z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, ponieważ pod wskazanym adresem znajduje się
warsztat naprawczy Pana K………….. W……….. „Auto Naprawy” Klimontowska 91, 04-654
Warszawa, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej (…), a nie warsztat Pana
A………… A……………..
Zamawiający napisał także, że oferta Odwołującego i tak podlegałaby odrzuceniu z powodu
błędów w obliczeniu ceny.

W treści informacji o wykluczeniu Odwołującego Auto Motors A………. A.………. z
postępowania Zamawiający nie wskazał faktycznego powodu wykluczenia wykonawcy.
Napisał, że warsztat, który mieści się przy ulicy Klimontowskiej 91 spełnia wymagania SIWZ.
Zamawiający nie miał podstawy, aby stwierdzić, że Odwołujący nie będzie dysponował

warsztatem przy ulicy Klimontowskiej 91 w Warszawie. Wykonawca przedstawił w tym celu
umowę najmu tego lokalu zawartą pomiędzy właścicielem lokalu a Odwołującym.
Zamawiający nie wykazał w informacji o wykluczeniu wykonawcy, dlaczego uznał, że
wykonawca nie dysponuje przedmiotowym warsztatem. Fakt, dla którego Zamawiający
wykluczył wykonawcę z postępowania powinien jasno wynikać z tej informacji. Zamawiający
stwierdził, że lokal ten (warsztat przy ulicy Klimontowskiej 91 w Warszawie) mieści się w
lokalizacji wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Zatem w ocenie Izby Zamawiający
nie wskazał, dlaczego uznał, że Odwołujący nie spełnił warunku udziału w postępowaniu
polegającego na dysponowaniu potencjałem technicznym. Co więcej, nawet w sytuacji,
gdyby Zamawiający uznał, że dotychczas przedstawione dokumenty nie potwierdzają, że
wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, lub nie przedstawił wymaganego
dokumentu, o którym mowa w art. 26 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenia
podmiotu trzeciego o udostępnieniu potencjału technicznego), powinien był zwrócić się do
wykonawcy o uzupełnienie dokumentu, w trybie artykułu 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wezwanie takie powinno być precyzyjne i określać wyraźnie, jakie dokumenty i
na jaką okoliczność powinien przedstawić wykonawca. Na marginesie jedynie Izba zauważa,
że zgłaszane przez Zamawiającego w trakcie rozprawy zastrzeżenia co do podpisu
złożonego pod treścią umowy nie były w ogóle przedmiotem rozstrzygnięcia przez
Zamawiającego. Wszelkie niejasności mogły zostać wyjaśniane przez Zamawiającego w
trybie art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tego też względu Izba uznała, że
Zamawiający naruszył art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Izba uznała, że Zamawiający powinien unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej złożonej
przez wykonawcę Auto Serwis Błękitna W i N M……….., mimo, iż nie stwierdzono aby oferta
ta podlegała odrzuceniu. Odwołujący nie przedstawił zarzutu względem tej oferty. Jednakże
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania ponownej czynności badania ofert z udziałem
oferty Odwołującego Auto Motors A………. A…………. oraz dokonania oceny tej oferty wraz
z ustaleniem pozycji Odwołującego w rankingu ofert.

Izba uznała za uzasadniony zarzut Odwołującego Auto Motors A…….. A…………, że
wykonawcy mieli możliwość wyrażenia parametru marży w procentach w wysokości powyżej
100 i nie popełnili błędu w obliczeniu ceny. W związku z powyższym Zamawiający
niesłusznie dokonał czynności odrzucenia tej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Rozważania w zakresie tego zarzuty znajdują się w
uzasadnieniu powyżej, w zakresie dotyczącym odwołania 131/13.

KIO 172/13
Odwołanie o sygnaturze KIO 172/13 zasługuje na uwzględnienie.

Izba uznała, że Odwołujący MastrellaM M………. D………. posiada interes w rozumieniu art.
179 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przeprowadzenia prawidłowego
badania i oceny ofert w postępowaniu Odwołujący miałby możliwość uzyskania
przedmiotowego zamówienia.

Izba ustaliła, że Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnienia treści oferty na
podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający napisał:
„Zamawiający w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił wymagane
położenie warsztatu i jego wyposażenie. Wykonawca w swojej ofercie oświadczył, że
posiada Stacje Obsługi zlokalizowane przy ulicy Owczarskiej 15 oraz przy ulicy Parowcowej
8E, nie określając równocześnie, której stacji obsługi dotyczy „Wykaz potencjału
technicznego”.. W związku z wątpliwościami Zamawiający prosi o wyjaśnienie, w którym
warsztacie znajdują się urządzenia stanowiące potencjał techniczny Wykonawcy. (…)”
Zamawiający prosił także odwołującego o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływa na wysokość ceny

W odpowiedzi Odwołujący napisał, że złożony wraz z ofertą „wykaz potencjału technicznego”
obejmuje wyposażenie warsztatu (stacji obsługi) zlokalizowanego w Warszawie na ul.
Owczarskiej 15 i Parowcowej 8E. Jednocześnie Odwołujący oświadczył, że w celu realizacji
zamówienia będzie dysponował wymienionym sprzętem.
W uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazał, że wykonawca (Odwołujący) w
złożonej ofercie oświadcza, że posiada stację obsługi zlokalizowana przy ulicy Owczarskiej
15, natomiast w wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny Odwołujący napisał, że „nie
ponosi kosztów związanych z wynajmem warsztatu, ani pomieszczeń warsztatowych,
ponieważ stanowiska i potencjał techniczny, w którym zlokalizowany jest warsztat
wykonawcy jest mu użyczany przez właściciela. „W związku z tak sprzecznymi
oświadczeniami złożonymi przez wykonawcę oraz uzyskaną z zewnątrz informacją, że przy
ulicy Owczarskiej 15 nie ma warsztatu (stacji obsługi samochodów) komisja przetargowa
dokonała w dniu 15.01.2013 r. wizji lokalnej. Komisja stwierdziła, że na posesji przy ulicy
Owczarskiej 15 znajduje się tylko budynek mieszkalny oraz niewielki budynek gospodarczy.”
W dalszej części uzasadnienia Zamawiający napisał, że wykonawca wezwany przez
Zamawiającego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy nie przedstawił żadnych

kalkulacji ani nie złożył wystarczających wyjaśnień mimo, iż miał taki obowiązek, a jedynie
poprzestał na ogólnym stwierdzeniu, że oferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. W
takiej sytuacji oferta wykonawcy i tak byłaby odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4
ustawy.

Odnosząc się do twierdzenia Zamawiającego, iż oferta Odwołującego MastrellaM M……….
D……….. zawierała nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania przede
wszystkim należy stwierdzić, z pojęcie nieprawdziwych informacji nie jest zdefiniowane w
ustawie prawo zamówień publicznych. Wobec powyższego w celu ustalenia jakie informacje
mogą zostać uznane za nieprawdziwe wskazane jest zastosowanie wskazówek jakie sąd
najwyższy zawarł w wyroku z dnia 5 kwietnia 2002 roku (II CKN 1095/99). W wyroku tym sąd
najwyższy stwierdził, iż pojęcie prawda, prawdziwy bądź ich zaprzeczenia występują
wielokrotnie w aktach normatywnych w tym m. in. w kodeksie cywilnym, kodeksie
postępowania cywilnego, kodeksie karnym oraz kodeksie postępowania karnego. Zdaniem
Sądu Najwyższego we wszystkich tych przypadkach pojęcie prawda rozumiane jest tak, jak
w języku potocznym, a więc jako zgodność myśli z rzeczywistością. Powyższe rozumienie
pojęcia nieprawdziwych informacji nawiązuje do obiektywnej niezgodności treści
podawanych przez wykonawcę oświadczeń z rzeczywistością. W niniejszej sprawie
Odwołujący złożył oświadczenie, że posiada warsztat przy ulicy Owczarskiej 15. Na skutek
powzięcia przez zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości tego oświadczenia,
członkowie komisji przetargowej dokonali sprawdzenia czy we wskazanej przez
Odwołującego lokalizacji znajduje się warsztat samochodowy. Dokonana przez członków
komisji przetargowej wizja lokalna na nieruchomości doprowadziła zamawiającego do
konkluzji iż odwołujący złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogą mieć wpływ na
wynik postępowania. W ocenie Izby takie stanowisko Zamawiającego na obecnym etapie
postępowania jest zbyt daleko idące. Przede wszystkim z treści informacji Zamawiającego o
wykluczeniu Odwołującego z postępowania nie wynika w sposób jednoznaczny, która
informacja podana przez Odwołującego była informacją nieprawdziwą. Zamawiający nie
wezwał Odwołującego do ustosunkowania się do przeprowadzonych ustaleń, które stanowiły
podstawę do uznania przez Zamawiającego, iż złożone informacje są nieprawdziwe.
Wskazać należy, że w toku postępowania i prowadzonych wyjaśnień przez Zamawiającego,
Zamawiający nie zadał Odwołującemu pytania czy ten posiada warsztat samochodowy przy
ulicy Owczarskiej 15 w Warszawie. Zamawiający także nie zapytał, czy w tym warsztacie
(przy ulicy Owczarskiej 15 w Warszawie) Odwołujący posiada wymaganą przez
Zamawiającego infrastrukturę techniczną niezbędną wskazaną w SIWZ do prawidłowego
wykonania umowy z Zamawiającym. W tym zakresie Zamawiający nie dokonał żadnych
ustaleń, nie podjął także próby wyjaśnienia tej okoliczności. Uprzednio składane przez

Odwołującego wyjaśnienia dotyczyły kwestii stwierdzenia, w której z dwóch przedstawionych
lokalizacji Wykonawca posiada warsztat. Zatem nie rozstrzygnięto okoliczności, czy przy
ulicy Owczarskiej 15 w Warszawie znajduje się warsztat samochodowy oraz czy jest
wyposażony w deklarowaną infrastrukturę, czy takiego warsztatu przy wskazanej nie ma.
Zamawiający nie wyjaśnił podstawowej kwestii, która mogłaby rozstrzygnąć, czy podane
przez Odwołującego informacje są czy nie są prawdziwe. Z tego względu nie można było
uznać, że zarzut naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 jest uzasadniony.

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, gdyż w jego ocenie zawierała rażąco niską cenę.
W wezwaniu do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej przez Odwołującego ceny,
Zamawiający nie określił, który z elementów zawartych w ofercie Odwołującego jest w ocenie
Zamawiającego niejasny i wymagający wyjaśnień. W okolicznościach niniejszej sprawy fakt
ten ma istotne znaczenie, gdyż Zamawiający ustanowił 3 kryteria oceny ofert. Dwa spośród
kryteriów (wysokość marży wyrażona w procentach oraz rabat - także wyrażony w
procentach), jakkolwiek mają wpływ na wysokość ceny, jednak ceny takiej nie zawierają.
Jedynie w odniesieniu do kryterium jednej roboczogodziny wykonawcy mieli podać
oferowaną cenę jednej roboczogodziny.
Odwołujący złożył wymagane wyjaśnienia. Do złożonych wyjaśnień przedstawił umowę,
która wskazywała kalkulację rabatów (udzielonych Odwołującemu przez podmiot trzeci),
jakie umożliwiają Odwołującemu oferowanie usługi po cenie korzystniejszej. Zamawiający w
treści informacji o odrzuceniu, jak również w trakcie rozprawy nie odniósł się do złożonych
przez Odwołującego wyjaśnień, jak również nie przedstawił okoliczności, dla których nie
wziął pod uwagę złożonych wyjaśnień. Zamawiający stwierdził rażąco niską cenę, jednak nie
wyjaśnił dlaczego nie jest możliwa realizacja umowy przy parametrach zaoferowanych przez
Odwołującego. Zamawiający nie wykazał zatem w żaden sposób w piśmie o odrzuceniu
oferty Odwołującego jak i w trakcie rozprawy, okoliczności że zaoferowana przez
Odwołującego cena jest rażąco niska.

Izba nie uznała za uzasadniony zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawy nie zabraniają wprost zaoferowania ceny 1
grosz za oferowany produkt lub usługę. Dlatego nie można mówić o naruszeniu ustawy o
cenach. Z tego względu nie zachodziła podstawa do odrzucenia oferty wykonawcy Auto Max
M………. T………….. na podstawie nieważności na podstawie przepisów wskazanych w
odwołaniu przez Odwołującego. Osobnym zagadnieniem jest kwestia zaoferowania ceny 1
grosz za usługę i naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Rozważania w tym zakresie Izba
przedstawiła w uzasadnieniu dotyczącym odwołania o sygnaturze KIO 187/13.

KIO 187/13
Odwołanie o sygnaturze KIO 187/13 zasługuje na uwzględnienie.

Izba ustaliła, że Odwołujący Towarowa 33 sp. z o.o. posiada interes w rozumieniu artykułu
179 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Izba uznała za uzasadniony zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji poprzez złożenie
oferty, gdzie cena za 1 roboczogodzinę wynosiła 0,01 zł. Z treści SIWZ wynika, że wybrana
zostanie oferta, która pod uzyska największą ilość punktów, przy ocenie trzech kryteriów.
Przy czym Zamawiający jednoznacznie zapisał w odniesieniu do jednego z kryteriów (stawki
za 1 roboczogodzinę), iż cena jednej roboczogodziny nie może być rażąco niska. Oznacza
to, że Zamawiający zastrzegł, że badał będzie podaną cenę 1 roboczogodziny pod kątem
okoliczności, czy cena ta nie jest rażąco niską i czy w związku z tym jej zaoferowanie nie
stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji.
W ocenie Izby uzasadniony jest zarzut, że cena 1 roboczogodziny w wysokość 1 grosza jest
ceną nierealną, a zatem rażąco niską, a jej podanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
polegający na utrudnianiu dostępu innym wykonawcom do zamówienia. Oczywistym jest, że
nie można zaoferować realizacji usługi za cenę niższą niż 1 gorsz. Oczywistym jest także, że
realizacja usługi za cenę 1 grosz za 1 roboczogodzinę nie jest opłacalna, nie pokrywa
kosztów realizacji usługi. Wprawdzie ocenie pod kątem czy cena nie jest rażąco niska
podlegać mogłaby całość zaoferowanej ceny, jednakże w okolicznościach niniejszej sprawy
podstawowe znaczenie ma fakt, że Zamawiający w SIWZ jednoznacznie określił, że pod
kątem rażąco niskiej ceny będzie oceniał dodatkowo jeden z parametrów (kryterium)
składające się na podaną cenę. Parametrem tym jest cena 1 roboczogodziny. Zatem
zdecydowanie powinno być poddane ocenie to kryterium Rozważania zatem dotyczące
nieuczciwej konkurencji oraz rażąco niskiej ceny odnoszą się wyłącznie do tego elementu.
Izba wzięła pod uwagę fakt, że zaoferowanie ceny o wartości 1 grosz za 1 roboczogodzinę
jest ceną nierealną stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż ma na celu jedynie
wyeliminowanie innych wykonawców w uzyskaniu zamówienia w szczególnej sytuacji, gdy
Zamawiający wprowadził zastrzeżenie, że cena tego właśnie parametru nie może być rażąco
niska, a więc powinna być realna. Oznacza to, że Zamawiający już w treści SIWZ zastrzegł,
że cena w tym kryterium powinna być oszacowana należycie. Tym samym wszyscy
wykonawcy byli związani takimi postanowieniami SIWZ.

Dodatkowym argumentem jest także fakt, że zaoferowanie realizacji zamówienia za cenę 1
grosz jest nieuczciwe względem pozostałych wykonawców składających oferty, podających
realną wartość 1 roboczogodziny w sposób uwzględniający możliwość realizacji
poszczególnej usługi w okresie krótszym niż jedna godzina.
Biorąc pod uwagę koszty wynagrodzeń pracowników świadczących usługi oraz inne koszty
eksploatacji warsztatu zaoferowana cena 1 grosza nie jest w stanie pokryć tych minimalnych
kosztów. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający oceniał zaoferowana cenę samoistnie,
pod kątem sprawdzenia, czy nie jest rażąco niska, co wynikało z dyspozycji SIWZ.
Z powyższych względów Izba uznała za uzasadniony zarzut czynu nieuczciwej konkurencji
poprzez zaoferowanie przez wykonawcę Auto Max M……… T……….. ceny 1 grosz za 1
roboczogodzinę i nakazała ponowne badanie i ocenę ofert.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) do kosztów
postępowania odwoławczego Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1
rozporządzenia.
Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

……………………………….

……………………………….