Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 184/16

WYROK
z dnia 7 marca 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel
Członkowie: Emil Kawa
Małgorzata Rakowska

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25 lutego 2016 r. i 2 marca 2016 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lutego 2016 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm:
Zamet – Głowno A. P., Z. Ł. sp. j., Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Ludwika
Norblina 28A, 95 – 015 Głowno w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa s.f.
Minister Obrony Narodowej Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie przy ul.
Królewskiej 1/7
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
Konsorcjum firm: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr
1 S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A., ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530
Dęblin, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty, a następnie dokonanie ponownego badania i oceny ofert,
połączone wraz z odrzuceniem, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum
firm: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A.,
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A., ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530
Dęblin;
2. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa s.f. Minister Obrony Narodowej
Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm :
Zamet – Głowno A. P., Z. Ł. sp. j., Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul.
Ludwika Norblina 28A, 95 – 015 Głowno tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od Skarb Państwa s.f. Minister Obrony Narodowej Inspektorat
Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako
Konsorcjum firm: Zamet – Głowno A. P., Z. Ł. sp. j., Zakład Doskonalenia
Zawodowego, ul. Ludwika Norblina 28A, 95 – 015 Głowno kwotę 18 600 zł
00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania
oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….

Członkowie: ……………………………….

……………………………….

Sygn. akt: KIO 184/16
UZASADNIENIE

Zamawiający - Skarb Państwa s.f. Minister Obrony Narodowej Inspektorat Uzbrojenia z
siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7, prowadzi w trybie przetargu ograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2015 r., poz. 2164 t.j.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa w latach 2015-2011 Mobilnych Modułów Stanowiska
Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p)”.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
1 lutego 2016 r. Zamawiający przekazał - w formie faksu – wykonawcom wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: Zamet – Głowno A. P., Z. Ł.
sp. j., Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Ludwika Norblina 28A, 95 – 015 Głowno (dalej:
„Odwołujący”) zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania, tj. o wyborze najkorzystniejszej
oferty za którą uznano ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia jako Konsorcjum firm: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Wojskowe Zakłady
Łączności nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A., ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3,
08-530 Dęblin (dalej: „Przystępujący” lub „Konsorcjum WZI-WZŁ”).

11 lutego 2016 r. Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie, w którym zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy:
1. art. 87 ust. 1 Pzp, przez przekroczenie granic dopuszczalnych wyjaśnień treści oferty i
przeprowadzenie negocjacji z Konsorcjum WZI-WZŁ, skutkujących zmianą treści ofert,
co jest niedopuszczalne,
2. art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 i ust. 3 Pzp, przez zaniechanie wezwania
Konsorcjum WZI-WZŁ do udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty
mających wpływ na cenę oraz zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum WZI-WZŁ,
mimo iż zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez
Konsorcjum WZI-WZŁ, mimo iż oferta ta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia (dalej: „siwz” lub „specyfikacja”) i nie pokrywa wszystkich
kosztów związanych z wykonaniem zamówienia;
4. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zm.),
(dalej: „uznk”), przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum WZI-WZŁ mimo, iż jej
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na sprzedaży usług i
towarów poniżej kosztów ich świadczenia/wytworzenia;

5. art 7 ust. 1 i 3 Pzp, przez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców.

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert;
3. wezwania Konsorcjum WZI-WZŁ do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny;
4. odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum WZI-WZŁ;
5. uznania, iż ofertę najkorzystniejszą złożył Odwołujący i dokonanie wyboru oferty
Odwołującego.

W uzasadnieniu odwołania wyjaśniał:

I. Rażąco niska cena

Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W orzecznictwie
przyjmuje się, iż „Dla ustalenia faktu wystąpienia ceny rażąco niskiej konieczne jest
zdefiniowanie tego typu pojęcia. Przede wszystkim wskazać tu należy na brzmienie przepisów
odnoszących tego typu cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. Tym samym to
realna, rynkowa wartość danego zamówienia jest punktem odniesienia dla oceny i ustalenia
ceny tego typu. Cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną
odbiegającą od jego wartości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi
względami pozwalającymi danemu wykonawcy bez strat i finansowania wykonania
zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, zamówienie to wykonać.
Reasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i
kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie
zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn.
generalnie niewystępującą na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną
sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp
technologiczno-organizacyjny oraz obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji

podmiotów racjonalnie na nim działających. ” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4
sierpnia 2011 r., sygn. akt: KIO 1562/11).
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte we wrześniu 2014 r., a zatem
zastosowanie znajdzie do niego art. 90 ust. 1 Pzp w brzmieniu obowiązującym sprzed
nowelizacji z dnia 19 października 2014 r. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 90 ust. 1 Pzp
zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ustawodawca nie określił,
zatem w sposób precyzyjny przesłanek, których wystąpienie uzasadnia skierowanie w
stosunku do wykonawcy wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. W związku z powyższym w orzecznictwie ukształtował się
pogląd, że zamawiający powinien zbadać każdą ofertę złożoną w postępowaniu pod kątem
czy nie zachodzi w stosunku do niej podejrzenie rażąco niskiej ceny. Podejrzenie takie
Zamawiający powinien natomiast powziąć w każdym przypadku, gdy oferowana cena w
znaczny sposób odbiega od wartości przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, w orzecznictwie
wskazywano wielokrotnie, że badanie występowania rażąco niskiej ceny powinno następować
nie tylko w kontekście wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, ale także w odniesieniu
do wartości ofert złożonych w danym postępowaniu i wyceny rynkowej przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający (vide: protokół z 27 stycznia 2016r) stwierdził, że cena ofert Konsorcjum
WZI-WZŁ jest dużo niższa od pozostałych ofert i nie jest niższa o od średniej cen ofert
złożonych. Obowiązek badania czy cena nie jest rażąco niska powstaje zawsze wtedy, gdy
budzi wątpliwości i wydaje się rażąco niska. W niniejszej sprawie, ze względu na uchybienia w
zakresie sposobu prezentacji oferty (o czym niżej), brak wykazania wszystkich Typów i Modeli
stosowanych urządzeń wyjaśnienia ceny było konieczne czego Zamawiający zaniechał.
Zamawiający nie wykazał, że cena nie jest niższa o 30% od wartości zamówienia w
rozumieniu definicji zawartej w art. 31 Pzp.
Zdaniem Odwołującego cena zaproponowana przez Konsorcjum WZI-WZŁ nie
pozwala na pokrycie wszystkich kosztów wymaganych dla prawidłowego i zgodnego z siwz
wykonania zamówienia. Należy zaznaczyć, iż dokonując wyceny przedmiotu zamówienia,
wykonawcy powinni szacować koszty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi
realizacji przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonywania. Zamawiający wymagał
przedstawienia w odrębnych pozycjach Ceny Oferty, Kosztu Pakietu Serwisowego i Kosztu

Serwisu Pogwarancyjnego - analiza tych pozycji wskazuje, że nie jest możliwym spełnienie
oczekiwań Zamawiającego.
Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, zobowiązany
jest do udowodnienia, iż zaoferowana cena ma charakter realny, znajduje odzwierciedlenie w
nakładach, które należy ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz, iż zachodzą
po stronie tego Wykonawcy obiektywne czynniki, które umożliwiły tak istotne, w stosunku do
poziomu rynkowego, zaniżenie ceny oferty. Wykonawca powinien przedstawić wyjaśnienia
rzetelne, konkretne i wyczerpujące, wraz z dołączeniem dowodów na potwierdzenie
podnoszonych twierdzeń i wskazywanych wartości. W praktyce rzetelne wyjaśnienia w
zakresie ceny potwierdzą spełnienie wymagań technicznych jeżeli jednak wymagania
techniczne nie są zachowane to analiza wyjaśnień ceny niemal zawsze ujawnia tę
okoliczność.
Odwołujący wskazywał, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której
oferta jest tania, bo jest niezgodna z zamówieniem i dlatego jej złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji, bo jej cena jest rażąco niska.

II. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji

1. Odwołujący wyjaśniał, że zgodnie z postanowieniami rozdziału III siwz, szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do siwz.
Oferta nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego. Na pełny opis
przedmiotu zamówienie składają się postanowienia kilku dokumentów - są to:
a) Wstępne Założeniach Taktyczno - Technicznych dla Mobilnego Modułu
Stanowiska Dowodzenia Szczebla Oddział/Pododdział (MMSD o/p) Wersja 1.7 z
dnia 02.07.2015 r wraz z Aneksem Nr 1 do Wstępnych Założeń Taktyczno -
Technicznych dla Mobilnego Modułu Stanowiska Dowodzenia Szczebla
Oddział/Pododdział (MMSD o/p) (dalej „WZTT”)
b) Wyjaśnienia treści siwz dokonane w szczególności' w pismach Zamawiającego
Nr: Y/8981/15 z dnia 30.07.2015, V/11661/15 z dnia 30.09.2015, Y/12537/15 z
dnia 19.10.2015, V/12897/15 z dnia 26.10.2015, Y/13014/15 z dnia 28.10.2015,
Y/13089/15 z dnia 29.10.2015, Y/13288/15 z dnia 03.11.2015

2. Niezgodne z wymaganiami SIWZ wypełnianie Formularza Cenowego. Konsorcjum
WZI-WZŁ nie podaje wartości w kolumnie „Model/Typ/Kod Producenta”, co było
wymagane.
a) W konsekwencji należy uznać, iż albo oferta nie jest ostateczna bo Konsorcjum
WZI-WZŁ albo „nie wie” jakie Modele/Typy urządzeń chce zastosować, albo
zataiło wymagane informacje po to by swobodnie dobierać Modele/Typy w fazie
produkcji.
b) W pierwszym przypadku nie jest to oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, a w
obu przypadkach Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować poprawności oferty
z wymaganiami technicznymi. Jednocześnie niezgodność z wymaganiami SIWZ
jest oczywista - oferta jest niekompletna.
3. Niezgodne z wymaganiami siwz wypełnianie Formularza Cenowego. Konsorcjum WZI-
WZŁ w piśmie 1568/HW z dnia 08.12.2015, w odpowiedzi na pismo Zamawiającego
W14826/15 z dnia 02.12.2015 informuje Zamawiającego, że w skład Modułu
Technicznego wchodzi Osuszacz Powietrza i Wielozakresowe Pokrycie Maskujące
BERBERYS zestaw C.
a) W Formularzu Cenowym w pozycjach „Moduł Techniczny” nie figuruje pozycja
„Osuszacz” oraz nie figuruje pozycja „Wielozakresowe Pokrycie Maskujące
BERBERYS zestaw C”, a zatem oferta została „uzupełniona”.
b) Zamawiający ma prawo jedynie do zadawania pytań dotyczących treści oferty.
Skoro ustawodawca posłużył się określeniem „treść oferty” to oznacza, iż owa
treść musi istnieć. W konsekwencji uprawnienie wynikające z art. 87 ust. 1 -
podobnie jak 26 ust. 4 - Pzp nie może być wykorzystywane do uzupełnienia treści
oferty - treść oferty może być wyjaśniona ale nie może być uzupełniona.
c) W okolicznościach sprawy zasadnym jest przypuszczenie, że Konsorcjum WZI-
WZŁ „konstruuje” oferowany produkt w zależności od zadanych przez
Zamawiającego pytań, co jest możliwe m.in. ze względu na brak wskazanych
wcześniej danych TYP/MODEL.
4. Niezgodność Oświadczenia Wykonawcy Dotyczącego Oferowanego Wyrobu -
Zmawiający we wzorze Załącznika Nr 6 do siwz „Oświadczenie Wykonawcy Dotyczące
Oferowanego Wyrobu” wymaga:
a) propozycja Wykonawcy dotycząca sposobu spełnienia danego wymagania, opis
wyrobu, producent/typ/model/parametry wyrobu/elementu składowego, projekt

itp. (stosownie do wymagania)''’ dla kolumny Parametry wyrobu oferowane przez
Wykonawcę/sposób spełnienia wymagania WZTT” - „np. : fotografia nr
....rysunek, nr.... projekt nr...., schemat .... wykres...., wykaz nr ... załącznik nr
...itp. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu ...zał. nr ... itp.”
dla kolumny „Uwagi” - Konsorcjum WZI- WZŁ w większości przypadków nie
stosuje się do w/w polecenia - dowodem prima facie - podstawą faktyczną
zarzutu - jest treść omawianego Oświadczenia
b) „Wraz z powyższym opisem Wykonawca zobowiązany jest załączyć wydruki
prezentacji oferowanego wyrobu w formie fotografii/wizualizacji wraz z
potwierdzeniem ich autentyczności w formie oświadczenia Wykonawcy. Oraz ich
elektroniczne wersje w formatach graficznych pozwalających na . ich odtworzenie
w systemie MS Windows bez użycia dodatkowych narzędzi graficznych” -
„wytłuszczona” uwaga pod tabelą - Konsorcjum WZI-WZŁ nie dostarczył
wydruków prezentacji oferowanego wyrobu.
c) Dołączonych rysunków technicznych i materiałów informacyjnych stanowiących
załączniki Nr 2/1; Nr 2/2; Nr 2/3; Nr 2/4 nie można nazwać prezentacją
oferowanego wyrobu w świetle obowiązujących standardów. Załączona
wizualizacja nie prezentuje istotnych rozwiązań technicznych, gdyż np. brak
widoku miejsc instalacji: serwerów, monitora wielkoformatowego, paneli
krosowych, przełączników sieciowych, instalacji sieci RED i BLACK, oświetlenia
itd. Załączone materiały nie spełniają podstawowych wymagań określonych
przez zamawiającego w SIWZ.
5. Niezgodność WZTT 7.1.1.2 w zakresie „Modułu technicznego, wyposażonego w dwa
zespoły prądotwórcze o mocy zapewniającej zasilanie urządzeń kontenera w energię
elektryczną o napięciu trójfazowym przemiennym 3x400/230V o częstotliwości 50Hz, i
uwzględniający minimum 30% zapasu mocy każdego zespołu prądotwórczego w
stosunku do skalkulowanego bilansu energetycznego”

a) Konsorcjum WZI-WZŁ wyposażył przedmiot zamówienia w dwa zespoły
prądotwórcze o mocy 8000VA - informacja dostępna w Załączniku 2/4 pisma
Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW z dnia 24.11.2015 - w Tabeli Zgodności z
Wymaganiami WZTT podaje natomiast moc zespołów prądotwórczych, jako
wartość 8kW. Ponieważ do obliczeń przyjmuje się że W=0,8*VA, to oferowane
rozwiązanie ma moc 8000VA*0,8=6,4kW, a nie 8kW.

b) Konsorcjum WZI-WZŁ nie przedstawił kalkulacji bilansu energetycznego.
c) Technicznie niemożliwe jest, aby bilans energetyczny pozwolił na użycie
zespołów prądotwórczych o tak niskich mocach, jak oferowane przez Konsorcjum
WZI-WZŁ przy jednoczesnym spełnieniu wymagania wynikającego z WZTT
7.12.8.1, „Dla potrzeb kalkulacji doboru mocy należy przyjąć konieczność
zapewnienia zasilania wszystkich urządzeń znajdujących się na wyposażeniu
MMSD o/p, z uwzględnieniem oświetlenia, urządzeń grzewczych,
filtro/wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz 2 serwerów, 2 przełączników
sieciowych, 24 komputerów przenośnych (notebook) oraz urządzenia
wielofunkcyjnego i ekranu wielkoformatowego”,
d) na zasilenie, których dysponujemy mocą na poziomie 6400W*70%=4480W (30%
wymagana rezerwa), gdzie serwery posiadają zasilacz o mocy 495W (załącznik
Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Serwera”), urządzenie
wielofunkcyjne pobiera moc 1400W (załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-
WZŁ „Dane Katalogowe Urządzenia Wielofunkcyjnego”), monitor
wielkoformatowy pobiera moc 154W (załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-
WZŁ „Dane Katalogowe monitora wielkoformatowego”).
2*495W+1400W+154W=2544W, czyli do zasilenia oświetlenia, urządzeń
grzewczych, filtro/wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, dwóch przełączników
sieciowych, 24 komputerów przenośnych (notebook) pozostaje moc wynosząca
4480W- 2544W=1936W. Jak wykazano jest to moc niewystarczająca do zasilania
wymienionych urządzeń, co oznacza, że oferowane zespoły prądotwórcze nie
spełniają wymagań WZTT.
6. Niezgodność WZTT 7.6.1.10 „Różnica poziomów podłogi po rozsunięciu ścian
bocznych nie powinna przekraczać 2 cm. Oczekiwanym rozwiązaniem jest, aby
podłoga w kontenerze po rozsunięciu ścian bocznych stanowiła jedną płaszczyznę
(bez różnicy poziomów pomiędzy częścią stałą a częściami wysuwanymi)” -
Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, ale rysunek techniczny
stanowiący Załącznik 2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW z dnia 24.11.2015
wskazuje, iż wysuwane moduły boczne chowają się (wsuwają) do wnętrza modułu
głównego co zaprzecza oświadczeniu Konsorcjum WZI- WZŁ.
a) Zastosowane rozwiązanie techniczne wymusza powstanie stopnia pomiędzy
podłogą w module głównym, a podłogą w modułach bocznych.

b) Załączony rysunek nie posiada, co prawda, wartości wymiarowych grubości
podłogi, ale proporcje skali rysunku wskazują na grubość podłogi w modułach
rozsuwanych na poziomie 50-70 mm, co technicznie uniemożliwia spełnienie
przedmiotowego wymagania (różnica pomiędzy wymiarami zewnętrznymi, a
wewnętrznymi rozłożonego kontenera wynosi 4486-4386=100 mm - odczytana
na podstawie rysunku technicznego stanowiącego załącznik Nr 2/2 - wniosek
grubość ścian wynosi 100/2=50 mm. Grubość podłogi i sufitu jest przynajmniej
identyczna jak grubość ścian bocznych).
c) Różnica pomiędzy wartościami wymiarowymi wysokości przedziałów kontenera,
przedstawionymi na przedmiotowym rysunku, wynosi 2050- 2020=30 mm.
d) Jest niemożliwym, by przy wymaganiach SIWZ przedstawiona na rysunku
wartość wymiarowa wysokości 2020 w przedziale wysuwanym była wartością
rzeczywistą, a nie wartością wymiarową pozorną i nieprawdziwą, a wpisaną
jedynie w celu spełnienia wymagań WZTT.
e) Grubość sufitu to, jak wynika z rysunku, przynajmniej 50 mm (plus widoczna na
rysunku szczelina dylatacyjna nad sufitem części rozkładanej, nie uwzględniona
w niniejszej kalkulacji), grubość podłogi to przynajmniej 50 mm, co w rezultacie
daje wymiar rzeczywisty 2050-50-50=1950 mm, co powoduje dodatkowo
Niezgodność WZTT 7.1.1.1 kontenera dowódczo- sztabowego 15-stopowego
(zwanego dalej w skrócie kontenerem) wykonanego wg normy PN-ISO
668:1999P (za wyjątkiem kubatury i maksymalnej masy) z podziałem na
przedział operacyjny i techniczny zgodnie zpkt. 7.12.3, 7.12.4, 7.12.5 niniejszych
WZTT. Minimalna wysokość przedziału operacyjnego kontenera powinna
wynosić, co najmniej 2000 mm ”.
7. Niezgodność WZTT 7.6.3 Rozmieszczenie elementów wyposażenia nie powinno
utrudniać wykonywanych przez osoby funkcyjne czynności służbowych oraz nie
powinno ograniczać możliwości swobodnego poruszania się obsady SD wewnątrz
kontenera”. Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, ale w piśmie
Konsorcjum WZI-WZŁ (pismo 1568/HW, w wyjaśnieniu zarzutu Zamawiającego, w
stosunku do Wymagania WZTT 7.1.4.9) oświadcza, że urządzenie wielofunkcyjne
będzie musiało być przestawiane do pracy na mapach w inne, niezdefiniowane
miejsce.
a) Przesunięcie na kółkach urządzenia wielofunkcyjnego o wadze 93,4kg (załącznik
Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Urządzenia

Wielofunkcyjnego”) do części wysuwanych jest niemożliwe z uwagi na różne
poziomy podłogi w module głównym i modułach bocznych. Wniosek - brak
możliwości pracy na mapach i korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego w tym
samym czasie - rozmieszenie wyposażenia utrudnia wykonywanie przez osoby
funkcyjne czynności służbowych.
b) Krzesła przedstawione na rysunku technicznym stanowiący Załącznik 2/2 pisma
Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW z dnia 24.11.2015, z uwagi na różne poziomy
podłogi w module głównym i modułach bocznych praktycznie są zablokowane w
pozycji pokazanej na rysunku, co uniemożliwia ich przesuwanie się do tyłu i
użytkowanie.
c) Należy wskazać, iż wymogiem był: zakaz ograniczenia swobodnego poruszania
się a zatem, nawet jeśli by uznać że urządzenie wielofunkcyjne co do zasady
może być przemieszczane w celu umożliwienia pracy na mapach, to z całą
pewnością rozwiązanie to utrudnia przemieszczanie wewnątrz kontenera.
8. Niezgodność WZTT 7.10.4 kontener powinien być wyposażony w Wielozakresowe
Pokrycie Maskujące BERBERYS zestaw C, zapewniający maskowanie całego MMSD
o/p” - Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, ale w Formularzu
Cenowym pozycja 18 określa ilość wielozakresowych pokryć maskujących BERBERYS
na 2 szt. na dwa egzemplarze, czyli 1 szt. na 1 egzemplarz MMSD o/p.
a) Rozmiar Wielozakresowego Pokrycia Maskującego BERBERYS zestaw C to
12000 mm na 12000 mm.
b) Bryła oferowanego przez Konsorcjum WZI-WZŁ MMSD o/p to długość 9250 mm;
wysokość 4041 mm, szerokość z rozłożonymi modułami bocznymi 4386 mm
(rysunek techniczny stanowiący Załącznik 2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ
1480/HW).
c) Wniosek jest taki, że niemożliwe jest zamaskowanie oferowanego wyrobu za
pomocą 1 szt. Wielozakresowego Pokrycia Maskującego BERBERYS zestaw C.
Do właściwego zamaskowania oferowanego rozwiązania należy użyć 3 szt.
połączonych ze sobą zestawów BERBERYS C.
d) Okoliczność ta wskazuje na czyn nieuczciwej konkurencji i zaniżenie ceny oferty.
e) Warunek zamaskowania całego MMSD o/p nie jest spełniony.
9. Niezgodność WZTT 7.12.2. „Kontener powinien spełniać wymagania niniejszych WZTT
i składać się z przedziału operacyjnego oraz technicznego wraz z możliwością

zwiększenia powierzchni przedziału operacyjnego poprzez rozsuwanie jego ścian
bocznych, a także... ” Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, ale z
rysunku technicznego stanowiącego Załącznik 2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ
1480/HW wynika, że:
a) Wymiary zewnętrzne rozłożonego kontenera przedstawione na rysunku to 4486
mm,
b) Szerokość kontenera 15 ft to 2438 mm.
c) Moduły boczne wysuwaj się na łączną długość 4486-2438=2048 mm.
d) Moduły boczne wsuwaj się do środka kontenera i zajmują we wnętrzu kontenera
przynajmniej 2048 mm.
e) Technicznie i fizycznie niemożliwe jest, aby na środku części stałej kontenera
zmieścił się stół o szerokości 600 mm oraz urządzenie wielofunkcyjne o
szerokości 563 mm, skoro pozostałe do dyspozycji miejsce po wsunięciu
modułów bocznych wynosi tylko 2438-2048 =390 mm.
10. Niezgodność WZTT 7.12.4.4 (na podstawie aneksu Nr 1) „Każde stanowisko pracy w
przedziale operacyjnym, określone w niniejszych WZTT powinno być wyposażone w
Krzesło biurowe z podłokietnikami, spełniające wymagania opisane w pkt. 7.6.2”
Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, ale rysunek techniczny
stanowiący Załącznik 2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW przedstawia
przedmiotowe krzesła bez podłokietników.
11. Niezgodność WZTT 7.12.4.5 „Każde stanowisko pracy w przedziale operacyjnym,
określone w niniejszych WZTT powinno być wyposażone w Tablicę magnetyczną
ścieralną na materiały informacyjne o wymiarach nie mniejszych niż 60x60 cm.
UWAGA: Dopuszcza się możliwość realizacji niniejszego wymagania w postaci jednej
tablicy, wspólnej dla większej liczby stanowisk, jeśli pozwoli na to przestrzeń.
Szerokość tablicy powinna w takim przypadku stanowić odpowiednią wielokrotność
wymiaru określonego dla pojedynczego stanowiska pracy (60 cm) ” Konsorcjum WZI-
WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, ale z rysunku technicznego, stanowiącego
Załącznik 2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW, pokazującego wykonanie
stanowiska pracy wynika, iż niemożliwie jest wyposażenie ich w przedmiotowe tablice
magnetyczne. Umieszczenie tablic magnetycznych w innych miejscach MMSD o/p nie
będzie spełnieniem wymagania związanego z wyposażeniem stanowiska pracy.

12. Niezgodność WZTT 7.12.5.2 „ Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka A3-A4, faks, ksero,
skaner) o parametrach określonych w pkt. 7.11.4 - 1 szt”, oferowany model urządzenia
wielofunkcyjnego (załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI- WZŁ „Dane Katalogowe
Urządzenia Wielofunkcyjnego”) OKI MC873dnct nie spełnia wymagań zawartych w
„Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do
stosowania w resorcie obrony narodowej wersja 6.00 z 19.01.2015 (dalej „ISI 6.00”)
Stwierdzone niezgodności w stosunku do preferowanego przez Zamawiającego
modelu Urządzenie wielofunkcyjne UW1 (ISI 6.00 pkt 2.10.1 str. 70-71/114):
a) Wymaganie - Czas pierwszego wydruku w kolorze: nie dłużej niż 9 sekund -
oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ - Czas pierwszego wydruku w kolorze:
nie dłużej niż 9,5 sekundy.
b) Wymaganie - ilość pamięci RAM 3GB - oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ
ilość pamięci RAM 1,26GB - Konsorcjum WZI-WZŁ nie wpisał wielkości ilości
pamięci RAM w załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane
Katalogowe Urządzenia Wielofunkcyjnego” - informacja o ilości pamięci RAM
pochodzi z ulotki produktowej „OKI MC873-dane techniczne”.
c) Wymaganie - Prędkość skanowania: 100 obrazów kolorowych A4 na minutę przy
rozdzielczości 300 dpi - oferowana przez Konsorcjum WZI- WZŁ Prędkość
skanowania - Do 50 skanów na minutę - Konsorcjum WZI-WZŁ nie wpisał
prędkości skanowania w załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane
Katalogowe Urządzenia Wielofunkcyjnego” - informacja o prędkości skanowania
pochodzi z ulotki produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”.
d) Wymaganie - Automatyczny podajnik oryginałów: dwustronny,
jednoprzebiegowy (skanujący jednocześnie dwie strony oryginału) — brak
informacji o stosowaniu tej technologii w ulotce produktowej „OKI MC873 —
dane techniczne”.
e) Wymaganie — Funkcja drukowania z profilami ICC — brak informacji o
stosowaniu tej technologii w ulotce produktowej „OKI MC873 — dane
techniczne”.
f) Wymaganie — Urządzenie gotowe od strony technicznej i oprogramowania do
współpracy z czytnikami kart zbliżeniowych — brak informacji o stosowaniu tej
technologii w ulotce produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”.

g) Oferowane rozwiązanie oparte o OKI MC873dnct nie spełnia wymagań
określonych w WZTT pkt 7.4.2.2. „Obniżoną temperaturę pracy: 0 °C' -
Temperatura podczas pracy: Od 10°C do 32°C — informacja o temperaturze
pracy pochodzi z ulotki produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”.
h) Oferowane rozwiązanie oparte o OKI MC873dnct nie spełnia wymagań
określonych w WZTT pkt 7.4.2.I. podwyższoną temperaturę pracy: (plus) +40 U”
— Temperatura podczas pracy: Od 10°C do 32°C — informacja o temperaturze
pracy pochodzi z ulotki produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”.
13. Niezgodność WZTT 7.12.5.3 „Monitor wielkoformatowy (panel multimedialny) LCD/LED
nie mniejszy 55” o parametrach określonych w pkt. 7.11.4 - 1 szt. ”. oferowany model
(załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe monitora
wielkoformatowego”) Samsung UE55C nie spełnia wymagań zawartych w „Wykaz
obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w
resorcie obrony narodowej wersja 6.00 z 19.01.2015 (dalej ,JSI 6.00”).
Stwierdzone niezgodności w stosunku do preferowanego przez Zamawiającego
modelu Monitora Wielkoformatowego MW3 (ISI 6.00 pkt 2.5.3 str. 47/114):
a) Wymaganie - Jasność 600 nit - oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ - Jasność
500 nit.
b) Wymaganie - Złącza RJ45 x2 - oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ -
ZłączaRJ45 x1.
c) Wymaganie - Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. Przedstawione
oświadczenie firmy Samsung Załącznik Nr 6 do pisma Konsorcjum WZI-WZŁ nr
1656/HW z dnia 14.12.2015 nie ma zastosowania, z uwagi na fakt, opisany w
uwagach Tabeli Zgodności z Wymaganiami WZTT pkt 7.12.5.3 stanowiącej
załącznik Nr 2 do pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW z dnia 24.11.2015
o treści fazując na monitorze firmy Samsung model UE55C zdemontujemy
część jego obudowy, zmienimy ją na elementy ekranujące....”. Jest to ingerencja
istotna mająca wpływ na parametry urządzenia, trywializując można powiedzieć,
iż jest to monitor „na bazie Samsunga” - oświadczenie jest nieadekwatne do
zaoferowanego produktu. Powyższe czynności powodują utratę gwarancji
producenta i co za tym idzie uprawnień serwisowych.

14. Niezgodność WZTT 7.12.5.4 „Zestaw awaryjnego podtrzymania zasilania o
parametrach określonych w pkt. 7.12.8.3 — 1 szt., WZTT 7.12.8.3 „Zasilanie awaryjne
powinno składać się z zespołu UPS-ów, o napięciu nominalnym (wej./wyj.) 230V AC
zapewniających pracę na wszystkich stanowiskach pracy przez okres minimum 7
minut, w normalnych warunkach klimatycznych, określonych w normie NO-06-
A105:2005 pkt. 2.2.2. Dla potrzeb kalkulacji doboru mocy należy przyjąć 2 serwery, 2
przełączniki, 12 komputerów przenośnych, 12 telefonów VoIP, oświetlenie awaryjne
(bez urządzenia wielofunkcyjnego i ekranu wielkoformatowego)”.- Konsorcjum WZI-
WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, jednak sprawdzenie kalkulacji doboru mocy
dla UPS wykazuje, że wymóg SIWZ nie jest spełniony.
a) Konsorcjum WZI-WZŁ wyposażyło przedmiot zamówienia w zasilanie awaryjne
UPS 230V AC 1500VA - informacja dostępna w Załączniku 2/4 pisma
Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW z dnia 24.11.2015.
b) Moc oferowanego UPS 1500VA jest za mała (1500VA*0,8=1200W) do
podtrzymania zasilania przez okres minimum 7 minut wymienionych w WZTT
7.12.8.3 urządzeń, gdzie serwery posiadają pojedynczy zasilacz o mocy 495W
(załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Serwera”).,
czyli 2*495W=990W; 1200W-990W=210W.
c) Technicznie niemożliwe jest zasilanie 2 przełączników (sieciowych), 12
komputerów przenośnych, 12 telefonów VoIP, oświetlenia awaryjnego z
pozostałych 210W mocy UPS. Jest to moc niewystarczająca do zasilania
wymienionych urządzeń, co oznacza, że oferowane urządzenie UPS nie spełnia
wymagań WZTT.
15. Niezgodność WZTT 7.12.5.15 ,(Zewnętrzną tablicę przyłączeń optycznych,
telefonicznych i liniowych - 2 szt. (separowane elektromagnetycznie, po 1 szt. dla sieci
jawnej i niejawnej), każda wyposażona w następujące typy i ilości złączy” Konsorcjum
WZI-WZŁ potwierdza spełnianie wymagania, ale rysunek techniczny stanowiący
Załącznik 2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW z dnia 24.11.2015 wskazuje na
posiadanie tylko jednej (1) Tablicy liniowej TL oznaczonej na rysunku numerem 6. Po
drugiej stronie znajduje się Tablica sterowania TS oznaczona na rysunku numerem 5.
Również w ,.(Formularzu Cenowym” pozycja 5 liczba Tablic liniowych TL (2 szt. na dwa
(2) egzemplarze MMSD o/p) wynosi jeden (1), co potwierdza fakt niespełniania
wymagania WZTT 7.12.5.15.

16. Niezgodność WZTT 7.12.5.19 „Serwery - 2 szt. (po 1 dla każdej sieci LAN). Serwery
powinny posiadać parametry nie gorsze niż aktualne, minimalne wymagania na sprzęt
określane przez Inspektorat Systemów Informacyjnych (ISI) na dany rok (serwer -
SRlA(a) - pozycja 2.1.2 przywołanego w przypisie 9 Wykazu)”, oferowany model
załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Serwera” nie
spełnia wymagań zawartych w „Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki
i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej wersja 6.00 z
19.01.2015 (dalej „ISI 6.00”). Stwierdzone niezgodności w stosunku do preferowanego
przez zamawiającego modelu Serwera SRI A(x) (ISI 6.00 pkt 2.1.2 str. 11-12/114), a
oferowanym przez Konsorcjum WZI-WZŁ serwerem DELL PowerEdge R730 (Intel
Xeon E5-2603 v3 1,60 GHz):
a) Wymaganie - Procesor - moc obliczeniowa SPECint_rate2006base = 500 -
oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ - Procesor - moc obliczeniowa
SPECint_rate2006base = 265.
b) Wymaganie - Procesor - ilość dwa (2) - oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ -
Procesor - ilość jeden (1).
c) Wymaganie - pamięć RAM - dla SRI A(a) 64 GB DDR3 DIMM 1600 MHz -
oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ - pamięć RAM 8GB.
d) Wymaganie - Dysk HDD - Zainstalowane 4 dyski 300 GB - oferowany przez
Konsorcjum WZI-WZŁ - Zainstalowane 2 dyski 300 GB.
e) Wymaganie - obudowa: dwa (2) zasilacze „hot-plug” (1 redundantny) - oferowany
przez Konsorcjum WZI-WZŁ -jeden (1) zasilacz 495W „hot- plug”.
f) Konsorcjum WZI-WZŁ oferuje dla serwera licencje na oprogramowanie, które nie
są przedmiotem postępowania przetargowego - nie jest znany cel takiego
działania i może świadczyć o przypadkowości dobranych komponentów.
g) Cena oferowanego przez Konsorcjum WZI-WZŁ serwera PowerEdge R730 (Intel
Xeon E5-2603 v3 1,60 GHz) widoczna w „Formularzu Cenowym” w pozycji 1.10
„Serwer” (strona 14 oferty) jest adekwatna do oferowanego modelu
niespełniającego wymagań. Cena modelu spełniającego wymagania jest 2 do 2,5
razy większa od ceny widocznej w pozycji 1.10 „Formularza Ofertowego”.
17. Niezgodność WZTT 7.12.6 „Moduł techniczny (MT) powinien spełniać wymagania
niniejszych WZTT i mieć konstrukcję monobloku” Konsorcjum WZI- WZŁ potwierdza
spełnienie powyższego wymagania słowami „Moduł Techniczny (MT) MMSD o/p

będzie w postaci kontenera 5 stopowego” oświadczenie to w świetle treści złożonej
oferty jest nieprawdziwe.
a) Ponieważ rysunek zwymiarowany jest w milimetrach to należy dokonać
przeliczenia: 1 stopa (ft) to 304,8 mm; 5ft=1524 mm.
b) Wymiary przedstawione na rysunku (rysunek techniczny stanowiący Załącznik
2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW) podają wartość wymiarową długości
Modułu Technicznego jako 1478, wartość wymiarowa 1478 mm Modułu
Technicznego podana jest również w potwierdzeniu spełnia wymagania WZTT
7.1.1.2, ale w kolumnie „Uwagi” Konsorcjum WZI-WZŁ wpisuje wartość „5-
stopowy kontener”, co jest nieprawdą.
c) Opisywana niezgodność wymiarowa ujawnia się też w Tabeli Zgodności z
Wymaganiami WZTT 7.1.1.3, gdzie w kolumnie „Uwagi” Konsorcjum WZI-WZŁ
pisze „MMSD o/p gotowy do jazdy będzie się składał z pojazdu bazowego JELCZ
662 z ramą pod kontenerową do transportu kontenera ICC wg normy PN-ISO
668.1999P i kontenerów 15 i 5 stopowych”. Przewidziane przez Konsorcjum WZI-
WZŁ zastosowanie kontenera o wymiarach 1478 mm, który nie jest kontenerem
pięciostopowym (5ft), czyni niemożliwym jego transport na tak wykonanej ramie
pod kontenerowej.
18. Niezgodność WZTT 7.8.2 „Kontener i moduł techniczny powinny być przystosowane do
załadunku za pomocą dźwigów i innych specjalistycznych urządzeń przeładunkowych
np. suwnic, podnośników wielotonowych, portowych urządzeń dźwigowych”
Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza spełnienie powyższego wymagania, ale na rysunku
(rysunek techniczny stanowiący Załącznik 2/2 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW)
Moduł Techniczny nie posiada kieszeni pod widły podnośnika wielotonowego. Brak
kieszeni pod widły podnośnika wielotonowego uniemożliwia jego zastosowanie, co jest
niezgodne z wymaganiami WZTT.
19. Niezgodne z wymaganiami SIWZ wypełnianie Formularza Cenowego. Konsorcjum
WZI-WZŁ nie wyszczególnia istotnych dla wyrobu pozycji w kolumnie „Nazwa
Urządzeń / Elementów składowy / Usługa” takich, jak System Alarmowy, System
Alarmowy Przeciwpożarowy.
a) Konsorcjum WZI-WZŁ umieszcza istotne dla projektu elementy informatyczne
pod jedną pozycją „Urządzenia teleinformatyczne i audiowizualne” oraz
umieszcza pozycje „Elementy dodatkowe” o znacznej wartości cenowej nie
definiując, co zawierają.

b) Konsorcjum WZI-WZŁ zostawia sobie tym samym możliwość uzupełnienia
wyposażenia przedmiotu zamówienia o elementy, które pominęło lub błędnie
zdefiniowało na etapie składnia oferty.
c) Działanie takie jest niezgodne z wymaganiem zawartym w Rozdziale IX SIWZ,
zgodnie z którym należało przedstawić opis oferowanego wyrobu potwierdzający
spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego.

W toku rozprawy w dniu 25 lutego 2016 r. Przystępujący złożył pismo procesowe, w
którym zawarł swoje stanowisko.

Zamawiający w dniu 2 marca 2016 r. przesłał w formie faksu pismo, w którym zawarł
stosowną argumentację w zakresie zgłaszanych zarzutów.

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
przekazanej przez Zamawiającego, pisma oraz stanowiska i oświadczenia Stron oraz
Przystępującego złożone na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się
uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179
ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
W rozpoznawanym stanie faktycznym Odwołujący złożył ofertę w ramach
prowadzonego postępowania, która w przypadku uwzględnienia zarzutów odwołania, w
świetle obowiązujących kryteriów oceny ofert, mogłaby być uznana za najkorzystniejszą.
Zatem Odwołujący wykazał w ten sposób, że może ponieść szkodę w związku z zarzucanymi
Zamawiającemu naruszeniami przepisów ustawy Pzp, gdyż pozbawiony został możliwości
uzyskania odpłatnego zamówienia publicznego, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć.
Izba nie podziela argumentacji prezentowanej przez Zamawiającego, zasadzającej się
na tym, że Odwołującemu nie przysługuje prawo do skorzystania z środka ochrony prawnej w
postaci odwołania, bowiem Odwołujący nie może ponieść szkody, z uwagi na to, że jego oferta
przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a

zatem brak jest możliwości zawarcia z Odwołującym umowy, ponieważ postępowanie zostanie
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Po pierwsze Izba wskazuje, że okoliczność podnoszone przez Zamawiającego dotyczą
okoliczności związanych z unieważnieniem postępowania, którą są pozostają bez wpływu na
ziszczenie się przesłanek w zakresie badania interesu wykonawcy do skorzystania ze środka
ochrony prawnej.
Po drugie Izba wskazuje, że interes wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia jest
badany z uwzględnieniem terminu złożenia odwołania.
Po trzecie twierdzenia Zamawiającego, że nie będzie on występował z wnioskiem o
zwiększenie kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia są jedynie jego
oświadczeniem, które może podlegać zmianie, z uwagi chociażby na zmianę okoliczności,
związanych z możliwością uzyskania dodatkowych środków. Tym samym na obecnym etapie
nie można kategorycznie wykluczyć, że niemożliwym jest rozstrzygnięcie postępowania na
korzyść Odwołującego, a następnie zawarcia z nim ważnej umowy.
Jedynie dodatkowo i na marginesie Izba zwraca uwagę, że w omawianym przypadku
Zamawiający dopiero w toku rozprawy wskazał, że nie będzie występował z wnioskiem o
zwiększenie kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec tego w
terminie składania odwołania, Odwołujący nie mógł wiedzieć, że Zamawiający nie będzie
dokonywał zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz że z
powyższej przyczyny zamierza unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
Pzp.

Wobec uznania, że Odwołujący posiada interes w zakresie skorzystania ze środka
ochrony prawnej w postaci odwołania Izba kolejno zbadała zasadność zgłoszonych zarzutów i
uznała, że jedynie w części zasługują one na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Izba rozpoznała grupę zarzutów związanych, opartych na
niezgodności treści oferty Przystępującego z treścią specyfikacji. Po przeprowadzeniu analizy
materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Izba stwierdziła, że zarzuty w części
zasługują na uwzględnienie.

Przytaczając, zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 Pzp, przepisy stanowiące
podstawę prawną zapadłego rozstrzygnięcia, a których naruszenie przez Zamawiającego
zarzucał Odwołujący, wskazać należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający przygotowuje
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Natomiast przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę jeżeli
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
poprawienia niezgodności oferty i siwz wskazanych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

1. W pkt. 1 odwołania brak jest sformułowania jakichkolwiek zarzutów a zawiera on
jedynie opis dokumentów występujących w ramach niniejszego postępowania.

2. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp z uwagi na niezgodne z wymaganiami siwz
wypełnianie Formularza Cenowego.

Z ustaleń Izby wynika, że w siwz w rozdziale XIII - Opis sposobu przygotowania ofert -
w pkt. 5 Zamawiający wskazał, że „ofertę oraz pozostałe dokumenty, dla których zostały
określone wzory zamieszczone w załącznika do SIWZ, należy wypełnić ściśle według
wymagań w nich zawartych. Wykonawca może przestawić ofertę na swoich formularzach z
zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego
w przygotowanych wzorach”. Zamawiający opracował wzór Formularza Cenowego,
stanowiący Załącznik nr 5 do siwz, który zawierał m. in. kolumnę „Model/Typ/Kod producenta”.

Oferta złożona przez Konsorcjum WZI-WZŁ zawiera Formularz Cenowy, stanowiący
załącznik nr 1 do formularza ofertowego (str. od 5 do str. 62). W treści formularza znajduje się
m. in. Kolumna „Model/Typ/Kod producenta”, która nie jest wypełniona żadnymi informacjami.

Izba rozpoznając zarzuty odwołania uznała za zasadne podkreślenie, iż siwz jest
dokumentem szczególnej rangi w postępowaniu o zamówienie publiczne, gdyż to właśnie w
specyfikacji Zamawiający szczegółowo i z należytą starannością opisuje przedmiot
zamówienia, zawierając przy tym przedmiotowe wymagania, które ma spełniać oferta, by
uczynić zadość potrzebom zamawiającego, a także opisuje sposób oceny warunków

określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. Postanowienia siwz precyzują także granice, w jakich może
poruszać się Zamawiający dokonując oceny złożonych ofert oraz weryfikując, czy wykonawcy
wykazali spełnianie warunków podmiotowych i przedmiotowych. Przechodząc do analizy
podniesionych w odwołaniu zarzutów należy wskazać co następuje:

Niewątpliwym jest, że Konsorcjum WZI-WZŁ w złożonym wraz z ofertą formularzu
cenowy nie podało żadnych informacji w zakresie modelu, typu czy też kodu producenta
oferowanych urządzeń, podczas gdy Zamawiający treścią załącznika nr 5 do siwz,
stanowiącego integralną cześć siwz, narzucił wymóg padania tego rodzaju informacji w
odniesieniu do oferowanych urządzeń. W tym miejscu należy również przywołać
postanowienie pkt. 5 rozdziału XIII specyfikacji, gdzie Zamawiający dopuścił co prawda
możliwość posłużenia się przez wykonawcę własnymi formularzami, jednak zastrzegł, że
muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych
wzorach.
Nie budzącym żadnych wątpliwości Izby jest, że w złożonej ofercie Przystępujący
posłużył się wzorem formularza, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, w którym brak jest
jakichkolwiek informacji w zakresie modelu, typu czy też kodu producenta oferowanych
urządzeń. Podkreślić należy, że brak tego rodzaju informacji nie był wynikiem omyłki
popełnionej przez Konsorcjum WZI-WZŁ na etapie sporządzania oferty, a zamierzonym
działaniem wykonawcy. Na powyższe wskazują wyjaśnienia Przystępującego złożone w
piśmie z dnia 24 lutego 2016 r., gdzie wykonawca twierdził, że „wymagania Formularza
Cenowego nie określają wypełnienia kolumny „Model/Typ/Kod”. Izba nie zgadza się z taki
stanowiskiem, ponieważ nie sposób pominąć postanowień pkt 5 rozdziału XIII siwz, które
nakładają na wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązek wypełnienia
oferty oraz pozostałych dokumentów, dla których zostały określone wzory, ściśle według
wymagań w nich zawartych. Zatem oczywistym jest, że skoro Zamawiający we wzorze
Formularza Cenowego (stanowiącym załącznik nr 5 do swiz,) zawarł kolumnę „Model/Typ/Kod
producenta” to należało podać w złożonym wraz z ofertą Formularzu Cenowym podać
informację w tym zakresie.
Izba wyjaśnia, iż co prawda dyspozycja art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp daje Zamawiającemu
możliwość poprawienia w ofercie innych, niż oczywiste omyłki pisarskie, omyłek polegających
na niezgodności oferty z siwz, jednak z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to istotnych zmian w
treści oferty. Jednak omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki

charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału
wykonawcy w tej czynności. W ofercie Przystępującego brak jest informacji w zakresie
modelu, typu, kodu producenta. W ocenie Izby porozumiewanie się w tej mierze
Zamawiającego z wykonawcą stanowiłoby niedozwolone negocjacje dotyczące treści oferty
(art. 87 ust. 1 zdanie 2 in initio Pzp) (…) „oczywistość” omyłki winna być możliwa do ustalenia
na podstawie oferty. Należy zauważyć, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy podstawą
do ingerencji Zamawiającego stanowiłyby dopiero wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 87
ust. 1 Pzp przez Konsorcjum WZI-WZŁ, które prowadziły do uzupełnienia treści złożonej
oferty.
Wobec powyższego Izba stanęła na stanowisku, że brak informacji w zakresie typu i
modelu oferowanych urządzeń stanowi błąd w treści oferty niemożliwy w przedmiotowej
sytuacji do poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.
Zdaniem Izby nie sposób uznać za prawidłową ofertę przedłożoną w takim kształcie i
tylko na podstawie złożonych wyjaśnień przyjąć, że oferta odpowiada treści siwz, pomimo
oczywistych braków. Późniejsze podnoszenie, że z treści ogólnej formularza ofertowego
można wywieść, że wykonawca zaoferował i dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z
wymaganiami Zamawiającego, jest w sytuacji niniejszego postępowania bezprzedmiotowe i
nie może konwalidować ewidentnych niezgodności treści oferty z wymaganiami specyfikacji.

W związku z powyższym Izba uznała, że potwierdził się zarzut naruszenia przez
Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia
oferty Przystępującego jako niezgodnej z siwz.

3. Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp w zakresie treści oferty odnoszącej się do
Osuszacza i „Wielozakresowego Pokrycia Maskującego BERBERYS zestaw C

Izba ustaliła, że:
- Zamawiający w siwz nie określił stopnia szczegółowości dla struktury funkcjonalnej MMSD
o/p;
- w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza cenowego w pkt. 18 (str.
6 oraz 10 oferty) podano: „Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS”;

- W złożonym piśmie oraz w toku rozprawy Przystępujący wyjaśniał, że koszty związane z
Osuszaczem zostały ujęte w obszarze Modułu Technicznego (str. 7 oferty).

Pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do wyjaśnienia
treści oferty w zakresie ukompletowania modułu technicznego. W odpowiedzi na ww.
wezwanie Konsorcjum WZI-WZŁ wyjaśniło, że wyposażenie modułu technicznego zawiera
m.in. osuszacz powietrza oraz Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS zestaw C.

Treść art. 87 ust. 1 stanowi, że w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących treści złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

W zakresie omawianego zarzutu wspomnieć należy, że przedmiotem zamówienia jest
dostawa Mobilnych Modułów Stanowska Dowodzenia (MMSD). Zatem oczywistym jest że
urządzenia te nie mają charakteru gotowych, a są dopiero konstruowane z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb i wymagań Zamawiającego. Wobec tego nie budzi żadnego
zdziwienia Izby, że Zamawiający, nie określając konkretnego poziomu szczegółowości w
ramach funkcjonalności MMSD, wystosował do Konsorcjum WZI-WZŁ pytanie w zakresie
ukompletowania zaoferowanego modułu technicznego. Natomiast z treści wyjaśnień
udzielonych przez Przystępującego wynikało, że wyposażenie modułu technicznego zawiera
m.in. osuszacz powietrza oraz Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS zestaw C.

Izba nie podziela argumentacji prezentowane przez Odwołującego, zasadzającej się
na tym, że w toku badania i oceny ofert doszło do niedozwolonych negocjacji, których
wynikiem było „uzupełnienie” treści oferty Konsorcjum WZI-WZŁ, bowiem w treści Formularza
Cenowego w pkt 18 wprost wskazano urządzenie, tj. Wielozakresowe Pokrycie Maskujące
BERBERYS zestaw C. Zaś co do kwestii pominięcia urządzenia, tj. osuszacz to Izba
ponownie zwraca uwagę, że w treści specyfikacji brak jest wymagań, odnoszących się do
szczegółowości Formularza Cenowego. Zatem nie może się również ostać argumentacja
Odwołującego, opierająca się na treści rozdziału XVI pkt 3 i 4 siwz. Tym samym Izba nie

dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 1 Pzp, a w związku z tym
zgłoszony zarzut podlegał oddaleniu.

4. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, dotyczący niezgodności oświadczenia
wykonawcy dotyczący oferowanego wyrobu z treścią siwz

Z ustaleń Izby wynika, że treścią pkt 2 w rozdziału IX siwz Zamawiający wymagał
złożenia oświadczenia wykonawcy, dotyczącego oferowanego wyrobu, którego wzór stanowił
załącznik nr 6 do siwz. Pod tabelą, znajdującą się w załączniku nr 6 do siwz, zawarto
następującą treść: „Wraz z powyższym opisem Wykonawca zobowiązany jest załączyć
wydruki prezentacji oferowanego wyrobu w formie fotografii/wizualizacji wraz z
potwierdzeniem ich autentyczności w formie oświadczenia wykonawcy, oraz ich elektroniczne
wersje w formatach graficznych pozwalających na odtworzenie w systemie MS Windows bez
użycia dodatkowych narzędzi graficznych”.
Konsorcjum WZI-WZŁ w dniu składania ofert złożyło multimedialną prezentację w
formie AVI, a na wezwanie Zamawiającego pismem z dnia 24 listopada 2015 r. przedstawiło
oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanego wyrobu według wzoru załącznika nr 6 do
siwz (str. od 1 do 52) oraz rysunki techniczne i materiały informacyjne.

W ocenie Izby analiza opisanych powyżej dokumentów w zestawieniu z przytoczonymi
postanowieniami siwz prowadzi do wniosku, że brak jest niegodności treści oferty
Przystępującego z treścią specyfikacji.

Po pierwsze wskazać należy, że Konsorcjum przedstawiło w złożonym oświadczeniu w
sposób wymagany przez Zamawiającego określony katalog informacji, korzystając przy tym ze
wzoru załącznika nr 6 do siwz.

Odnosząc się zaś do obowiązku dostarczenia wydruku prezentacji oferowanego
wyrobu w formie fotografii/wizualizacji to Izba zwraca uwagę, że Zamawiający nie określił
stopnia jej szczegółowości. Za wiarygodne i przekonywujące należy uznać wyjaśnienia
Zamawiającego, który wskazywał, że „zakładał, iż na etapie prowadzenia postępowania
określone wyroby mogą być w fazie projektowania, dlatego też Zamawiający wymagał

prezentacji wyrobu w jakim stanie jaki jest aktualny stan zaawansowanego projektu. W
konsekwencji Zamawiający precyzyjnie nie określał stopnia szczegółowości ani nie odsyłał do
jakichkolwiek standardów w tym zakresie”.

Wobec tego Izba uznała, że przedstawione przez Przystępującego wydruki prezentacji
oferowanego wyrobu w formie fotografii, rysunki oraz wizualizacja, są wystarczające i zgodne
z treścią siwz, a zatem nie dopatrzyła się w tym zakresie jakichkolwiek niezgodności z siwz.

5. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność oferty Konsorcjum
WZI-WZŁ z wymaganiami WZTT w zakresie pkt. 7.1.1.2, dotyczącego „Modułu
technicznego, wyposażonego w dwa zespoły prądotwórcze o mocy zapewniającej
zasilanie urządzeń kontenera w energię elektryczną o napięciu trójfazowym
przemiennym 3x400/230V o częstotliwości 50Hz, i uwzględniający minimum 30%
zapasu mocy każdego zespołu prądotwórczego w stosunku do skalkulowanego bilansu
energetycznego”.

Z ustaleń Izby wynika, że w ofercie Przystępującego brak jest jakichkolwiek informacji
na temat typu i modelu oraz producenta oferowanych urządzeń oraz czy posiadają one moduł
aktywnego PFC.

W tym miejscu należy przytoczyć wyjaśnienia Przystępującego, składane w toku
rozprawy, który wskazywał, że w Załączniku nr 2/4 złożonym wraz z uzupełnieniem tabeli
podał wartość 8 000 VA. Ponadto w tabeli zgodności z wymaganiami WZTT pkt 7.1.1.2
wskazał, że moduł techniczny będzie wyposażony w 2 zespoły prądotwórcze. Odwołujący
przyjął współczynnik 0,8 co jego zdaniem jest błędnym założeniem, bowiem zaoferowane
przez Przystępującego rozwiązanie opiera się na współczynniku 0,99. Wskazuje, że
urządzenia, które zaoferował posiadają moduły aktywnego PFC, gdzie wartość współczynnika
należy przyjąć na podanym powyżej poziomie. W związku z tym wskazuje, że nie było również
obowiązku przedstawiania kalkulacji bilansu energetycznego. Z ostrożności Przystępujący
wyjaśniał, że bilans został złożony wraz z pismem i znajduje się na str. 11 i 12 pisma.

W odpowiedzi na powyższe Odwołujący twierdził, że nie zgadza się z takimi
twierdzeniami Przystępującego, jakoby do obliczeń przyjął niewłaściwy współczynnik na

poziomie 0,8. Zwracał uwagę, że Przystępujący nie zakwestionował tego współczynnika, jako
prawidłowego i jako stosowanego przez inżynierów, a jedynie zwrócił uwagę, że w tym
przypadku jest on nieadekwatny. Odwołujący podnosił, że w ofercie Przystępującego brak jest
treści na które się powoływał w toku rozprawy. Zwraca uwagę, że z treści oferty nie sposób
wywieść jakie urządzenia i o jakich parametrach zastosował Przystępujący, brak tego również
w złożonych wyjaśnieniach. Zwraca uwagę również na błędy zwarte w bilansie mocy, który
jego zdaniem został sporządzony jedynie na potrzeby rozprawy i zawiera błędy.

Biorąc pod uwagę powyższe Izba przyznała rację Odwołującemu, który twierdził, że
oferty Przystępującego, przedstawionej w takim a nie innym kształcie, nie sposób wywieść
jakie urządzenia zaoferował Przystępującym, bowiem brak jest szczegółowych informacji w
tym zakresie. Tym samym niemożliwym jest potwierdzenie spełnienia wymogu opisanego w
WZTT w pkt. 7.1.1.2., tj. Zestaw MMSD o/p powinien się składać z modułu technicznego
wyposażonego w dwa zespoły prądotwórcze o mocy zapewniającej zasilanie urządzeń
kontenera w energię elektryczną o napięciu trójfazowym przemiennym 3x400/230V o
częstotliwości 50Hz, i uwzględniający minimum 30% zapasu mocy każdego zespołu
prądotwórczego w stosunku do skalkulowanego bilansu energetycznego. Wobec tego Izba
uwzględniła zgłoszony zarzut.

W toku rozprawy Odwołujący złożył opracowanie 141/8/ORiUT/2016 z marca 2016 r.
sporządzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Warszawski im. Kazimierza
Szpotańskiego Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych na zlecenie Zamet Głowno A.
P., Z. Ł. Sp. j. W wnioskach opracowania podano: „(…) jednoznaczna analiza wymagań
Zamawiającego zawartych w WZZT i oferowanego przez Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza,
że zastosowane przez Konsorcjum WZI-WZŁ agregaty prądotwórcze i UPS nie spełniają
wymagań Zamawiającego zawartych w WZT”

Izba uznała, że wnioski płynące z ww. opracowania należy ocenia z dużą ostrożnością,
bowiem powyższa opinia została sporządzona na wniosek jednego z wykonawców, który w
ramach Konsorcjum ubiega się o przedmiotowe zamówienie. Wobec tego Izba potraktowała
powyższe opracowanie jako dokument prywatny, stanowiący określone stanowisko strony.

6. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność oferty Konsorcjum

WZI-WZŁ z wymaganiami WZTT w zakresie:
a) pkt. 7.6.1.10 „Różnica poziomów podłogi po rozsunięciu ścian bocznych nie powinna
przekraczać 2 cm. Oczekiwanym rozwiązaniem jest, aby podłoga w kontenerze po
rozsunięciu ścian bocznych stanowiła jedną płaszczyznę (bez różnicy poziomów
pomiędzy częścią stałą a częściami wysuwanymi)”.
b) 7.1.1.1 Zestaw MMSD o/p powinien składać się z kontenera dowódczo- sztabowego
15-stopowego (zwanego dalej w skrócie kontenerem) wykonanego wg normy PN-ISO
668:1999P (za wyjątkiem kubatury i maksymalnej masy) z podziałem na przedział
operacyjny i techniczny zgodnie z pkt. 7.12.3, 7.12.4, 7.12.5 niniejszych WZTT.
Minimalna wysokość przedziału operacyjnego kontenera powinna wynosić, co najmniej
2000 mm ”.

Izba ustaliła, że Konsorcjum WZI-WZŁ złożyło rysunek techniczny stanowiący
Załącznik 2/2 pisma 1480/HW z dnia 24 listopada 2015 r. Rysunek nie został w pełnym
zakresie zwymiarowany.

W toku rozprawy Przystępujący wyjaśniał, że jego oferta nie zakłada różnicy w
poziomach po rozsunięciu ścian bocznych, co obrazuje rys. 4 zawarty na str. 13 pisma z dnia
24 lutego 2016 r. Przystępujący opisując rysunek w toku rozprawy wskazywał, że zawarto na
nim moduł rozsuwany oraz część stałą. Po rozsunięciu się podłoga jest na stałym poziomie.
Odnosząc się do zarzutu niezachowania minimalnej wysokości przedziału operacyjnego
kontenera, która winna wynosić 2000 mm podnosił, że Odwołujący prawdopodobnie
dokonując analizy Załącznika nr 2.2 na którym brak jest wszystkich wymiarów, a więc posłużył
się wymiarami, których nie można uznać za miarodajne, stąd błędne założenie Odwołującego
wywołało błędne wnioski. Ponadto Przystępujący wyjaśniał, że powyższy rysunek nie ma
charakteru konstrukcyjnego.

Izba w zakresie rozpoznawanego zarzutu przede wszystkim zwraca uwagę, że
załączony rysunek nie posiada wszystkich wymiarów, które byłby, aby potwierdzić
prawidłowość twierdzeń Odwołującego. Ich brak powoduje, że wyliczenia Odwołującego mogą
być obarczone błędem pomiarowym, a zatem nie można ze stuprocentową pewnością
przesądzić, że są prawidłowe. Ponadto Odwołujący poza własnymi twierdzeniami nie
przedstawił żadnego dowodu na potwierdzenie słuszności swojej tezy. W szczególności nie

wykazał, że niemożliwym jest uzyskanie efektu zakładanego przez Przystępującego,
wykorzystując przy tym, te wymiary, które zawiera Załącznik nr 2.2.
Odwołujący oparł się jedynie na własnych twierdzeniach, podczas gdy na podstawie
art. 190 ust. 1 ustawy strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani
wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na
poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy
postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Wskazany
powyżej przepis nakłada na strony postępowania obowiązek, który zarazem jest
uprawnieniem stron i polega na wykazywaniu dowodów na stwierdzenie faktów, z których
wywodzą skutki prawne.
Bez wątpienia postępowanie odwoławcze prowadzone przez Izbą stanowi
postępowanie kontradyktoryjne, czyli sporne a zatem z istoty takiego postępowania wynika, iż
spór toczą strony postępowania i to one mają obowiązek wykazywania dowodów, z których
wywodzą określone skutki prawne.
Art. 14 ustawy stanowi, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „k.c”), jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Zatem należy wskazać, iż właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust. 1 ustawy.
Przepis art. 6 Kodeksu cywilnego wyraża dwie ogólne reguły, a mianowicie wymaganie
udowodnienia powoływanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych
skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z
faktu tego wywodzi skutki prawne; ei incubit probatio qui dicit non qui negat (na tym ciąży
dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).
Tym samym w ocenie Izby Odwołujący nie wykazał w sposób wystarczający, że
wymogi postawione przez Zamawiającego w zakresie WZTT 7.6.1.10 i 7.1.1.1 nie zostały
przez Konsorcjum WZI-WZŁ spełnione, a zatem Izba nie znalazła podstaw, aby potwierdzić
naruszenie przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Analogiczną argumentację Izba prezentuje w odniesieniu do zarzutów opisanych:

- w pkt. 7 - Niezgodność WZTT 7.6.3 Rozmieszczenie elementów wyposażenia nie powinno
utrudniać wykonywanych przez osoby funkcyjne czynności służbowych oraz nie powinno
ograniczać możliwości swobodnego poruszania się obsady SD wewnątrz kontenera”;
- w pkt. 9 - Kontener powinien spełniać wymagania niniejszych WZTT i składać się z
przedziału operacyjnego oraz technicznego wraz z możliwością zwiększenia powierzchni
przedziału operacyjnego poprzez rozsuwanie jego ścian bocznych, a także... ”;
- w pkt. 15 - Niezgodność WZTT 7.12.5.15 ,(Zewnętrzną tablicę przyłączeń optycznych,
telefonicznych i liniowych - 2 szt. (separowane elektromagnetycznie, po 1 szt. dla sieci jawnej i
niejawnej), każda wyposażona w następujące typy i ilości złączy”;
- w pkt. 18 – Niezgodność WZTT 7.8.2 „Kontener i moduł techniczny powinny być
przystosowane do załadunku za pomocą dźwigów i innych specjalistycznych urządzeń
przeładunkowych np. suwnic, podnośników wielotonowych, portowych urządzeń dźwigowych”.

Wobec tego Izba uznała za niecelowe jej ponowne powtarzanie.

8. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, dotyczący niezgodności treści oferty
Konsorcjum WZI-WZŁ z treścią siwz w zakresie WZTT 7.10.4 kontener powinien być
wyposażony w Wielozakresowe Pokrycie Maskujące BERBERYS zestaw C,
zapewniające maskowanie całego MMSD o/p”

Z ustaleń Izby wynika, że Konsorcjum WZI-WZŁ w Formularzu Cenowym w poz. 18
podało jako ilość wielozakresowych pokryć maskujących BERBERYS - 2 szt., czyli 1 szt. na 1
egzemplarz MMSD o/p.

Izba nie podziela argumentacji prezentowanej przez Odwołującego, wskazując
jednocześnie, że w zakresie omawianego zarzutu za kluczowe uznała wyjaśnienia
Zamawiającego, który podnosił, że „w WZTT nie określił sposobu maskowania jaki będzie
przyjmował. W przypadku wykorzystania fortyfikacji ziemnych (transzei-okopów) pokrycie
MMSD o/p np. od góry będzie wystarczające. Zamawiający wymagał w WZTT dostarczenia
jednego zestawu pokrycia Berberys zestaw C, pozwalającego na zamaskowanie całego
MMSD o/p, natomiast nie określał i nie definiował, w jaki sposób będzie maskował MMSD o/p.

Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania transzei (okopów), ukształtowania terenu ww.
sposób rozłożenia siatek maskujących, z wykorzystaniem jednego zestawu C o wymiarach
12x12 (pow.144m2), oczywistym jest, że jest możliwe zamaskowanie obiektu o wymiarach ok.
9,25 x 4,4 m (pow. 45m2), maskując przede wszystkim obiekt od góry, z uwagi na fakt, że jest
to główny, przewidywany kierunek wykrycia obiektu”.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przytoczona powyżej treść specyfikacji nie była
jednoznaczna i można ją było rozumieć w taki sposób, w jaki rozumiał to Przystępujący, czyli
że dla spełnienia wymagań Zamawiającego wystarczającym jest zaoferowanie jednego
pokrycia maskującego, bowiem opisując ilość pokryć w treści siwz Zamawiający posłużył się
liczbą pojedynczą, nie precyzując przy tym sposobu maskowania MMSD o/p.

Wobec tego Izba uznała, że treść oferty Przystępującego w tym zakresie jest zgodna z
treścią specyfikacji, a zatem stwierdzić należy, że zgłoszony zarzut jest niezasadny.

10. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty
Przystępującego z treścią siwz w zakresie WZTT 7.12.4.4 (na podstawie aneksu Nr 1)
„Każde stanowisko pracy w przedziale operacyjnym, określone w niniejszych WZTT
powinno być wyposażone w Krzesło biurowe z podłokietnikami, spełniające
wymagania opisane w pkt. 7.6.2”

Z ustaleń Izby wynika, że na rysunku, stanowiącym Załącznik 2/2 przedstawiono
krzesła bez podłokietników. Natomiast w załączniku nr 6 do siwz (str. 27), stanowiącym
integralną część oferty Konsorcjum WZI-WZŁ w pkt. 7.12.4.54 podano: „Każde ze stanowisk
pracy będzie miało krzesło biurowe z podłokietnikami spełniające wymagania opisane w pkt.
7.6.2.

W zakresie omawianego zarzutu Izba potwierdziła prawidłowość czynności
Zmawiającego, który nie stwierdził niezgodności treści oferty Konsorcjum WZI-WZŁ z treścią
siwz.
Zdaniem Izby w omawianej kwestii bez wątpienia należy uznać prymat opisu,
zawartego w załączniku nr 6 do siwz, nad treścią Załącznika 2/2, stanowiącego jedynie
rysunek, który pełni rolę li tylko schematyczną, mającą obrazować rozmieszczenie

funkcjonalne poszczególnych sprzętów i urządzeń. W związku z tym Izba uznała, że jedynie
na podstawie rysunku, pomijając merytoryczną treść oferty (zawartą w tabeli zgodności z
wymaganiami WZTT) nie sposób stwierdzić, że Przystępujący oferuje - w ramach złożonej
oferty - krzesła biurowe bez podłokietników, gdyż wprost przeczy temu treść oferty
Konsorcjum WZI-WZŁ w pkt. 7.12.4.54, gdzie wprost stwierdzono, że każde ze stanowisk
pracy będzie miało krzesło biurowe z podłokietnikami, spełniające wymagania opisane w pkt.
7.6.2. Wobec tego Izba oddaliła zgłoszony zarzut jako bezzasadny.

Analogiczną argumentację Izba prezentuje w odniesieniu do opisanego w pkt. 11
zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty
Przystępującego z treścią siwz w zakresie WZTT 7.12.4.5 „Każde stanowisko pracy w
przedziale operacyjnym, określone w niniejszych WZTT powinno być wyposażone w Tablicę
magnetyczną ścieralną na materiały informacyjne o wymiarach nie mniejszych niż 60x60 cm.
W związku z powyższym Izba uznała powtarzanie jej za niecelowe.

12. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty
Przystępującego z treścią siwz w zakresie WZTT 7.12.5.2 „ Urządzenie wielofunkcyjne
(drukarka A3-A4, faks, ksero, skaner) o parametrach określonych w pkt. 7.11.4 - 1 szt”

Nie było sporne między stronami, że Zamawiający, w ramach wyjaśnień do siwz,
dopuścił, w zakresie sprzętu teleinformatycznego, możliwość wykorzystania i modyfikacji
urządzeń komercyjnych.
Izba ustaliła, że w złożonej ofercie Przystępujący zawarł oświadczenie (załącznik nr 4),
że Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. zaprojektują i wyprodukują na potrzeby MMSD o/p
urządzenie wielofunkcyjne, bazujące na komercyjnym urządzeniu firmy OKI typ MC873dnct i
dokonają w nim stosownych zmian konstrukcyjnych, wymaganych do spełnienia wymagań
WZTT i wymagań stawianych przez ISI (w wersji 6.0 dokumentu). Załącznik nr 10 do oferty
Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Urządzenia Wielofunkcyjnego”) OKI MC873dnct
zawiera dane katalogowe ww. urządzenia OKI.
Ponadto z ustaleń Izby wynika:

- wymaganie siwz - czas pierwszego wydruku w kolorze: nie dłużej niż 9 sekund, natomiast
oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ czas pierwszego wydruku w kolorze: nie dłużej niż 9,5
sekundy;
- wymaganie siwz- ilość pamięci RAM 3GB, natomiast oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ
ilość pamięci RAM 1,26GB. Konsorcjum WZI-WZŁ nie wpisało wielkości ilości pamięci RAM w
załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Urządzenia
Wielofunkcyjnego”. Informacja o ilości pamięci RAM pochodzi z ulotki produktowej „OKI
MC873-dane techniczne”, czemu Przystępujący nie zaprzeczał w toku rozprawy.
- wymaganie siwz - prędkość skanowania: 100 obrazów kolorowych A4 na minutę przy
rozdzielczości 300 dpi, natomiast oferowana przez Konsorcjum WZI- WZŁ prędkość
skanowania - do 50 skanów na minutę. Konsorcjum WZI-WZŁ nie wpisało prędkości
skanowania w załącznik Nr 10 do oferty Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Urządzenia
Wielofunkcyjnego”. Informacja o prędkości skanowania pochodzi z ulotki produktowej „OKI
MC873 — dane techniczne”, czemu Przystępujący nie zaprzeczał w toku rozprawy.
- wymaganie siwz - automatyczny podajnik oryginałów: dwustronny, jednoprzebiegowy
(skanujący jednocześnie dwie strony oryginału) — brak informacji o stosowaniu tej technologii
w ulotce produktowej „OKI MC873 —dane techniczne”.
- wymaganie siwz — Funkcja drukowania z profilami ICC — brak informacji o stosowaniu tej
technologii w ulotce produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”.
- wymaganie siwz — Urządzenie gotowe od strony technicznej i oprogramowania do
współpracy z czytnikami kart zbliżeniowych — brak informacji o stosowaniu tej technologii w
ulotce produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”.
- wymaganie siwz określone w WZTT pkt 7.4.2.2. „Obniżona temperatura pracy: 0 °C -
Temperatura podczas pracy: Od 10°C do 32°C — informacja o temperaturze pracy pochodzi z
ulotki produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”, czemu Przystępujący nie zaprzeczał w
toku rozprawy.
- wymaganie siwz określone w WZTT pkt 7.4.2.1. podwyższona temperatura pracy: (plus) +40
C” — Temperatura podczas pracy: Od 10°C do 32°C — informacja o temperaturze pracy
pochodzi z ulotki produktowej „OKI MC873 — dane techniczne”, czemu Przystępujący nie
zaprzeczał w toku rozprawy.

W toku rozprawy Przystępujący złożył jako dowód korespondencję e-malową
prowadzoną z firmą OKI, na okoliczność ustaleń z firmą OKI, w zakresie możliwości
dostosowania drukarki OKI MC873dnct do wymagań Zamawiającego. Z treści ww.
korespondencji wynika, że:
• nie można rozszerzyć pamięci do 3 GB;
• drukarka posiada podajnik dwuprzebiegowy i nie można przystosować urządzenia w
ten sposób, aby zamontować podajnik jednoprzebiegowy,
• można osiągnąć czas pierwszego wydruku w kolorze poniżej 9 sekund ale z
zastrzeżeniem, że liczony jest on jako czas: od momentu pobrania kartki do momentu
wyjścia jej z drukarki lub też przy założeniu, że wydruki kolorowe są wyzwalane są
jeden po drugim w krótkich odstępach czasu,
• urządzenie może pracować jedynie w temperaturze powyżej 10 stopni C i do 32 stopni
C, natomiast w temperaturze 0 stopni C może tylko stać wyłączone. W temperaturze
43 stopni C może stać wyłączone, albo może być magazynowane w oryginalnym
kartonie. W temperaturze do 50 stopni C może być tylko transportowane.

Odwołujący w toku rozprawy złożył dowód z opinii eksperckiej wydanej przez dr hab.
Inż. Andrzeja Zalewskiego. Opinia dotyczyła zagadnień technicznych, związanych z sprzętem
teleinformatycznym, zaoferowanym przez Przystępującego i została sporządzona na 8
stronach, jednak podpis autora znajduje się jedynie na stronie tytułowej opinii. Ostatnia strona
dokumentu nie została podpisana. W związku z powyższym Izba stwierdziła, że nie może
uznać dokumentu w takiej formie za wiarygodny i odmówiła włączenia go w poczet materiału
dowodowego omawianej sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba stwierdziła, że z przyczyn technicznych nie
jest możliwe dostosowanie urządzenia OKI MC873dnct do wymagań Zamawiającego,
opisanych w siwz w zakresie: czas pierwszego wydruku w kolorze, ilości pamięci RAM,
rodzaju podajnika, jak również pracy urządzenia w określonym poziomie temperatur.
Wyjaśnienia prezentowane przez Przystępującego jakoby możliwe było dostosowanie ww.

urządzenia do potrzeb Zamawiającego, w świetle opisanych powyżej dowodów, Izba uznała
za niczym nie poparte i gołosłowne. Tym samym zdaniem Izby oczywistym jest, Przystępujący
nie spełnił ww. wymagań Zamawiającego, opisanych w siwz, a zatem Zamawiający
zobowiązany był do odrzucenia oferty Konsorcjum WZI-WZŁ jako niezgodnej z siwz.
Zaniechanie Zamawiającego w tym zakresie należy uznać za naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp. Tym samym potwierdził się zgłoszony przez Odwołującego zarzut
naruszenia przez Zamawiającego ww. przepisów ustawy.

13. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty
Przystępującego z treścią siwz, w zakresie WZTT 7.12.5.3 „Monitor wielkoformatowy
(panel multimedialny) LCD/LED nie mniejszy 55” o parametrach określonych w pkt.
7.11.4 - 1 szt. ”

Podobnie jak w zakresie zarzutu opisanego w pkt. 12 odwołania nie było sporne
między stronami, że Zamawiający, w ramach wyjaśnień do siwz, dopuścił, w zakresie sprzętu
teleinformatycznego, możliwość wykorzystania i modyfikacji urządzeń komercyjnych.

Izba ustaliła, że w złożonej ofercie Przystępujący zawarł oświadczenie (załącznik nr 6),
że Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. zaprojektują i wyprodukują na potrzeby MMSD o/p
monitor wielkoformatowy, bazujący na komercyjnym urządzeniu firmy Samsung typ UE55C i
dokonają w nim stosownych zmian konstrukcyjnych, wymaganych do spełnienia wymagań
WZTT i wymagań stawianych przez ISI (w wersji 6.0 dokumentu). Załącznik nr 10 do oferty
Konsorcjum WZI-WZŁ zawiera „Dane Katalogowe monitora wielkoformatowego”) Samsung
UE55C.
Dodatkowo z ustaleń Izby wynika:
- wymaganie siwz - jasność 600 nit, natomiast oferowane przez Konsorcjum WZI-WZŁ
urządzenie - jasność 500 nit.
- wymaganie siwz - złącza RJ45 x2 – natomiast oferowane przez Konsorcjum WZI-WZŁ –
złącza RJ45 x1.
- wymaganie siwz - oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie

zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz
dostarczonego sprzętu.

W dokumentacji postępowania znajduje się również oświadczenie firmy Samsung z
dnia 6 listopada 2015 r. - Załącznik Nr 6 do pisma Konsorcjum WZI-WZŁ nr 1656/HW z dnia
14 grudnia 2015 r., w którego treści stwierdzono, że: „W przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej – Telmark Serwis Sp. z o.o. firma
Samsung Electronics Polska przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem
monitorów”.

W zakresie omawianego zarzutu Izba stwierdziła, że zgłoszony zarzut należy uznać za
niepotwierdzony, bowiem brak jest wystarczających i wiarygodnych dowodów,
przesądzających o tym, że urządzenia firmy Samsung typ UE55C nie będzie można
dostosować do wymagań Zamawiającego w zakresie jasności oraz ilości złącz. Zaś co do
wymagania, odnoszącego się do oświadczenia producenta monitora, to podkreślić należy, że
Przystępujący wymagane oświadczenie złożył. Zatem nie sposób stwierdzić, że nie wypełnił
wymagania Zamawiającego w tym zakresie. Jeżeli zaś chodzi kwestię związaną z możliwość
utraty gwarancji w związku z ingerencją wykonawcy w urządzenie to po stronie Odwołującego
leżał obowiązek wykazania, że w takim przypadku wykonawca utarci gwarancję. Jednak
należy zwrócić uwagę, że Odwołujący ograniczył się jedynie do przypuszczeń w tym zakresie.
Wobec tego Izba oddaliła zgłoszony zarzut jako niepotwierdzony.

14. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty
Przystępującego z treścią siwz w zakresie WZTT 7.12.5.4 „Zestaw awaryjnego
podtrzymania zasilania o parametrach określonych w pkt. 7.12.8.3 — 1 szt., WZTT
7.12.8.3 „Zasilanie awaryjne powinno składać się z zespołu UPS-ów, o napięciu
nominalnym (wej./wyj.) 230V AC zapewniających pracę na wszystkich stanowiskach
pracy przez okres minimum 7 minut, w normalnych warunkach klimatycznych,
określonych w normie NO-06-A105:2005 pkt. 2.2.2. Dla potrzeb kalkulacji doboru mocy
należy przyjąć 2 serwery, 2 przełączniki, 12 komputerów przenośnych, 12 telefonów
VoIP, oświetlenie awaryjne (bez urządzenia wielofunkcyjnego i ekranu
wielkoformatowego)”.

Z ustaleń Izby w oparciu o treść oferty Konsorcjum WZI-WZŁ wynika, że przedmiot
zamówienia jest wyposażony w zasilanie awaryjne UPS 230V AC 1500VA - informacja
dostępna w Załączniku 2/4 pisma Konsorcjum WZI-WZŁ 1480/HW z dnia 24 listopada 2015.
W ofercie Przystępującego brak jest jakichkolwiek informacji na temat typu i modelu oraz
producenta oferowanych urządzeń oraz czy posiadają one moduł aktywnego PFC.

W toku rozprawy Odwołujący złożył opracowanie 141/8/ORiUT/2016 z marca 2016 r.
sporządzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Warszawski im. Kazimierza
Szpotańskiego Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych na zlecenie Zamet Głowno A.
P., Z. Ł. Sp. j. W wnioskach opracowania podano: „(…) jednoznaczna analiza wymagań
Zamawiającego zawartych w WZZT i oferowanego przez Konsorcjum WZI-WZŁ potwierdza,
że zastosowane przez Konsorcjum WZI-WZŁ agregaty prądotwórcze i UPS nie spełniają
wymagań Zamawiającego zawartych w WZT”

Przystępujący, w zakresie powyższego zarzutu wskazywał, że Odwołujący błędnie
przyjął współczynnik 0,8 podczas gdy wykonawca przyjął ten współczynnik na poziomie 0,99.
Prezentuje analogiczną argumentacja jak w zakresie pkt 5 niniejszego uzasadnienia.
Natomiast Odwołujący w toku rozprawy twierdził, że powinny być zainstalowane 2 UPS,
zarówno dla sieci jawnej i niejawnej. Podobnie jak Przystępujący powielił argumentację
przytoczoną w pkt 5 uzasadnienia odwołania (str. 23-24).

W zakresie rozstrzygnięcia opisanego powyżej zarzutu Izba uznała, że zgłoszony
zarzut należy uznać za w pełni zasadny. Argumentacja, która legła u podstaw rozstrzygnięcia
jest analogiczna jak opisana w pkt. 5 uzasadnienia odwołania na str. 23-25 przedmiotowego
uzasadnienia. Wobec tego powtarzanie jej należy uznać za niezasadne.


16. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty
Przystępującego z treścią siwz w zakresie WZTT 7.12.5.19 „Serwery - 2 szt. (po 1 dla
każdej sieci LAN). Serwery powinny posiadać parametry nie gorsze niż aktualne,
minimalne wymagania na sprzęt określane przez Inspektorat Systemów
Informacyjnych (ISI) na dany rok (serwer - SRlA(a) - pozycja 2.1.2 przywołanego w
przypisie 9 Wykazu)”,

Podobnie jak w zakresie zarzutu opisanego w pkt. 12 i 13 odwołania nie było sporne
między stronami, że Zamawiający, w ramach wyjaśnień do siwz, dopuścił, w zakresie sprzętu
teleinformatycznego, możliwość wykorzystania i modyfikacji urządzeń komercyjnych.
Izba ustaliła, że w złożonej ofercie Przystępujący zawarł oświadczenie (załącznik nr 8),
że Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. zaprojektują i wyprodukują na potrzeby MMSD o/p
serwer, bazujący na komercyjnym urządzeniu firmy Dell typu PowerEdge R730 i dokonają w
nim stosownych zmian konstrukcyjnych, wymaganych do spełnienia wymagań WZTT i
wymagań stawianych przez ISI (w wersji 6.0 dokumentu). Załącznik nr 10 do oferty
Konsorcjum WZI-WZŁ „Dane Katalogowe Serwera” zawiera dane katalogowe ww. urządzenia
Dell PowerEdge R730.
Ponadto z ustaleń Izby wynika:
- wymaganie siwz - procesor - moc obliczeniowa SPECint_rate2006base = 500, natomiast
oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ procesor - moc obliczeniowa SPECint_rate2006base
= 265;
- wymaganie siwz - procesor - ilość dwa (2), natomiast oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ
procesor - ilość jeden (1);
- wymaganie siwz - pamięć RAM - dla SRI A(a) 64 GB DDR3 DIMM 1600 MHz, natomiast
oferowana przez Konsorcjum WZI-WZŁ pamięć RAM - 8GB;
- wymaganie siwz - dysk HDD - Zainstalowane 4 dyski 300 GB, natomiast oferowane przez
Konsorcjum WZI-WZŁ - zainstalowane 2 dyski 300 GB;
- wymaganie siwz - obudowa: dwa (2) zasilacze „hot-plug” (1 redundantny), natomiast
oferowany przez Konsorcjum WZI-WZŁ jeden (1) zasilacz 495W „hot- plug”.

W toku rozprawy Zamawiający złożył wydruk ze strony producenta DELL w wersji
anglojęzycznej, bez tłumaczenia na język polski.

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r. poz. 964 j.t.) wszystkie
dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym,
strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich
tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może żądać

przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza
przysięgłego.
Wobec powyższego Izba uznała, że przedstawienie ww. wydruku jedynie w wersji
anglojęzycznej dyskwalifikuje możliwość jego włączenia w poczet materiału dowodowego.

Natomiast Przystępujący w toku rozprawy wraz z pismem złożył ofertę cenową
Przedsiębiorstwa Cieślikowski i Spółka, która zawiera warunki zakupu urządzenia tj. Serwer
DELL PowerEdge R730.

Izba po zbadaniu całokształtu okoliczności sprawy w zakresie rozpoznawanego
zarzutu nie dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Zasadnym jest stwierdzenie, że Przystępujący w złożonej ofercie zawarł oświadczenie,
że zaprojektuje i wyprodukuje na potrzeby MMSD o/p serwer, bazujący na komercyjnym
urządzeniu firmy Dell typu PowerEdge R730 i dokona w nim stosownych zmian
konstrukcyjnych, wymaganych do spełnienia wymagań WZTT i wymagań stawianych przez ISI
(w wersji 6.0 dokumentu). Ponadto w pkt. 7.12.5.19 tabeli zgodności z wymaganiami WZTT
(str. 29) podał szereg informacji związanych właśnie z przebudową i montażem serwera.

W zakresie omawianego zarzutu Izba uznała argumentację prezentowaną przez
Odwołującego w toku rozprawy za nieprzekonywującą. Zdaniem Izby zgłoszony zarzut należy
uznać za niepotwierdzony, bowiem brak jest wystarczających i wiarygodnych dowodów,
przesądzających o tym, że serwera firmy DELL PowerEdge R730 nie będzie można
dostosować do wymagań Zamawiającego opisanych w siwz. Wobec tego Izba oddaliła
zgłoszony zarzut jako niepotwierdzony.
Na końcu Izba odniosła się do złożonej przez Przystępującego, jako dowód, oferty
cenowej Przedsiębiorstwa Cieślikowski i Spółka, która zawiera warunki zakupu urządzenia tj.
Serwer DELL PowerEdge R730. W zakresie jej przydatności w odniesieniu do
rozpoznawanego zarzutu, Izba w pełni podziela stanowisko prezentowane przez
Odwołującego, że złożona oferta cenowa potwierdza możliwość zakupu ale jedynie
standardowego serwera firmy Dell typu PowerEdge R730, podczas gdy w omawianym stanie
faktycznym mamy do czynienia z urządzeniem, które ma być urządzeniem dedykowanym,
dostosowanym do indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Wobec tego zaprezentowana

oferta cenowa nie dowodzi zaistnienia okoliczności powoływanych przez Przystępującego w
toku rozprawy.

17. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty
Przystępującego z treścią siwz w zakresie WZTT 7.12.6 „Moduł techniczny (MT)
powinien spełniać wymagania niniejszych WZTT i mieć konstrukcję monobloku”.

Izba ustaliła, że Zamawiający w siwz nie sprecyzował wymiarów modułu technicznego
tylko zgodnie z pkt. 7.12.6 WZTT wymagał, aby konstrukcja modułu technicznego miała
postać monobloku.

Konsorcjum WZI- WZŁ w złożonej ofercie zaoferowało „Moduł Techniczny (MT) MMSD
o/p w postaci kontenera 5 stopowego.

Biorąc pod uwagę to, że Zamawiający nie sprecyzował konkretnych wymiarów modułu
technicznego to Izba stwierdziła, że zaoferowanie przez Konsorcjum WZI-WZŁ Modułu
Techniczny (MT) MMSD o/p w postaci kontenera 5 stopowego, spełnia wymagania
Zamawiającego opisane w pkt. 7.12.6 WZTT.

W zakresie omawianego zarzutu Izba w pełni podziela argumentację prezentowaną
przez Przystępującego, który wyjaśniał, że Konsorcjum zaoferowało Moduł Techniczny, który
posiada konstrukcję monobloku i nazwało go kontenerem 5-stopowym. Posługiwanie się tym
określeniem ma na celu zobrazowanie jego typu, a nie określenie jego dokładnych wymiarów,
tak jak twierdził Odwołujący.

Tym samym Izba uznała zgłoszony zarzut za niezasadny.

19.Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez niezgodne z wymaganiami siwz
wypełnianie Formularza Cenowego.

Odwołujący podnosił, że Konsorcjum WZI-WZŁ nie wyszczególnia istotnych dla wyrobu
pozycji w kolumnie „Nazwa Urządzeń/Elementów składowy/Usługa” takich jak: System

Alarmowy, System Alarmowy Przeciwpożarowy. Konsorcjum WZI-WZŁ umieszcza istotne dla
projektu elementy informatyczne pod jedną pozycją „Urządzenia teleinformatyczne i
audiowizualne” oraz umieszcza pozycje „Elementy dodatkowe” o znacznej wartości cenowej
nie definiując, co zawierają.

Po przeprowadzeniu analizy w zakresie rozpoznawanego zarzutu Izba doszła do
przekonania, że zgłoszony zarzut należy uznać za niezasadny. Argumentacja Izby w tym
zakresie jest analogiczna do tej prezentowanej w pkt. 2 niniejszego uzasadnienia. Wobec tego
powtarzanie jej należy uznać za zbędne.

Kolejno Izba rozpoznała zarzuty, dotyczące naruszenia przez Zamawiającego przepisu
art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 i ust. 3 Pzp, przez zaniechanie wezwania Konsorcjum
WZI-WZŁ do udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę
oraz zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum WZI-WZŁ, mimo iż zawiera ona rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W zakresie omawianych zarzutów Izba zwraca uwagę, że wartość złożonej oferty
przez Konsorcjum WZI-WZŁ opiewała na kwotę 254.900.862,76 zł, natomiast wartość
pozostałych ofert złożonych w postępowaniu kształtowała się następująco:
1. Cena oferty Odwołującego - 410.175.405,59 zł
2. Konsorcjum Comarch - 385.598.702,40 zł

Zamawiający oszacował wartość przedmiotu zamówienia na kwotę netto: 280.342.822,38

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izby oraz argumentacje przedstawioną w pkt. 1
uzasadnienia Izba doszła do wniosku, że wartość cenowa oferty Przystępującego w
kontekście braku informacji, dotyczących typów i modeli zaoferowanego sprzętu i urządzeń
może budzić wątpliwości w zakresie realności zaproponowanej ceny. Wobec tego zasadnym
byłoby skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wyjaśniającej opisanej w art. 90 ust. 1
Pzp, jednak w związku z tym, że oferta Przystępującego podlega odrzuceniu na podstawie art.
89 ust. 1 pkt. 2 Pzp to niecelowym jest kierowanie do Konsorcjum WZI-WZŁ prośby o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających

wpływ na wysokość ceny. Tym samym Izba stwierdziła, że zarzuty naruszenia przepisu art.
89 ust. 1 pkt. 4 Pzp oraz przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 3 Pzp należy uznać za przedwczesne.

Podsumowując, Izba potwierdziła, że naruszenie przepisów ustawy, opisane powyżej,
miało wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Wobec tego, Izba uwzględniła część
zarzutów odwołania i nakazała unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a
następnie dokonanie ponownego badania i oceny ofert, połączone wraz z odrzuceniem, na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, oferty Konsorcjum WZI-WZŁ.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzeczono jak w
sentencji.


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp stosownie
do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 lit. b) § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238).


…………………………..
…………………………..
…………………………..