Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 856/18

WYROK
z dnia 1 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Protokolant: Artur Szmigiel


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w
dniu 30 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę CONTROL PROCESS S. A. z siedzibą w
Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu


orzeka:

1. Oddala odwołanie
2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę CONTROL PROCESS S. A. z
siedzibą w Krakowie i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr.
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
CONTROL PROCESS S. A. z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania,
2) zasądza od wykonawcy CONTROL PROCESS S. A. z siedzibą w Krakowie
kwotę 3 600 zł 00 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz
Zamawiającego: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. z
siedzibą w Rawiczu stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:
……………………

Sygn. akt KIO 856/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. z siedzibą w
Rawiczu prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej
również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Przebudowę i
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rawiczu".

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca CONTROL PROCESS S. A. z siedzibą w Krakowie (zwany dalej:
„Odwołującym”) w dniu 30 kwietnia 2018 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) wniósł odwołanie na czynność Zamawiającego z dnia 20 kwietnia 2018 r.
polegającej na udzieleniu odpowiedzi wykonawcom w toku postępowania, zarzucając
Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2 pkt 1
oraz art. 91 ust. 2d ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmianę
treści SIWZ, niezwłocznie przekazanie dokonanej zmiany SIWZ wszystkim wykonawcom
oraz zamieszczenie zmiany na stronie internetowej Zamawiającego.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, jak również oświadczenia i stanowiska stron złożone w trakcie
rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 2 maja 2018 r.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego w terminie przewidzianym w ustawie nie zgłosił przystąpienia żaden z
wykonawców.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Rawiczu”.
/dokumentacja postępowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, str. 1/.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia:
Załącznik nr 6.1 do SIWZ „Karta danych”
- Parametry techniczne i cechy jakościowe urządzenia – Kryteria (dane oferowanego
urządzenia);
● kolumna: kryterium: stała, najwyższa sprawność (izentropowa) dmuchawy w całym
przedziale regulacji, z uwzględnieniem strat na wszystkich komponentach i osprzęcie
dmuchawy; dopuszczalne tolerancje: sprawność: +/-4%, wydatek: 0%, nadciśnienie: 0%.
Sprawność można podać jako wartości całkowitego poboru mocy (kW) w całym przedziale
regulacji.
● kolumna: dane oferowanego urządzenia: tak/nie ….(opisać technicznie i udokumentować)
Dmuchawy przed dostarczeniem na obiekt muszą przejść pozytywnie testy sprawnościowe
zgodnie z ogólnie stosowanymi w Europie normami dla dmuchaw, wykonane na
stanowiskach testowych posiadających certyfikat ISO lub równoważne (…).
/dokumentacja postępowania: Załącznik nr 6.1 do SIWZ „Karta danych” /

Zamawiający w toku postępowania udzielał m. in. następujących odpowiedzi na
zadawane przez wykonawców pytania:

Pytanie nr 1, ppkt 3
„Kryterium: Najwyższa możliwa temperatura powietrza wlotowego, przy zachowaniu tej
samej ilości tlenu co w temperaturze podanej w specyfikacji. "
Prosimy o wyjaśnienie jaką dokładnie temperaturę ma na myśli Zamawiający, 20, 30 czy 35
oc (w SIWZ występują różne wartości)?
Dla ujednolicenia obliczeń należy jednocześnie przyjąć porównywalne dla wszystkich
oferentów także inne parametry powietrza wlotowego tj. wilgotność i ciśnienie. Prosimy o ich
podanie.

Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, ponieważ stwierdzenie iż należy podać
najwyższą możliwą temperaturę powietrza wlotowego, przy zachowaniu tej samej ilości tlenu
co w temperaturze podanej w specyfikacji jest niezgodne z logiką i prawami fizyki, tj.:
W ST-05.01. Zamawiający wymaga, aby podać wydajność dmuchawy zgodnie z normą
IS01217:2009 - zgodnie z tą normą, jako parametry powietrza wlotowego należy podać: -
Temperatura ssania (powietrza wlotowego) :20 oc, Wilgotność powietrza: 0%, Ciśnienie
ssania: 1013mbar(abs)
Ponieważ przy wyższej temperaturze ssania maleje gęstość powietrza, a tym samym
zawartość tlenu, fizycznie nie jest możliwe zachowanie tego samego ładunku masowego
tlenu co w niższej temperaturze. Zgodnie z obowiązującymi podręcznikami do
Termodynamiki i przypływu gazów, zawartość tlenu przy ciśnieniu atmosferycznym —
1013mbar, oraz wilgotności — 00/0 wynosi kolejno:
Temperatura 20°C =gęstość powietrza = 1,205 kg/m³=zawartość tlenu 0,35kg/ m³,
Temperatura 30°C =gęstość powietrza = 1,165 kg/m³=zawartość tlenu 0,34kg/ m³,
Temperatura 40°C =gęstość powietrza = 1,128 kg/m³=zawartość tlenu 0,33kg/ m³,

Aby zwiększyć ilość tlenu należałoby zwiększyć odpowiednio wydajność dmuchawy, a w
przypadku przepływu nominalnego 51 m3/h zgodnie z DIN ISO 1217:2009, należałoby
zwiększyć przepływ powietrza powyżej tej wartości. W związku z tym Wykonawca powinien
zaoferować dmuchawę o odpowiednio większej wydajności z uwzględnieniem deklarowanej
temperatury na ssaniu. Czy Wykonawca poprawnie interpretuje intencje Zamawiającego?
Jednocześnie w związku z powyższym prosimy rozważenie zmiany zapisu:
„Najwyższa możliwa temperatura powietrza wlotowego, przy zachowaniu tej samej ilości
tlenu co w temperaturze podanej w specyfikacji.” Na „Najwyższa możliwa temperatura
powietrza wlotowego".

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 ppkt 3 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Całkowity pobór mocy, to całkowity pobór mocy na zaciskach. Z uwzględnieniem wszelkich
strat. Podtrzymuje się zapisy SIWZ. (Podana norma jest tylko dla dmuchaw wyporowych i nie
uwzględnia kilku punktów strat energii w dmuchawach równoważnych.)
/dokumentacja postępowania: Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 20 kwietnia
2018 r./.

Od niniejszej odpowiedzi Zamawiającego wykonawca CONTROL PROCESS S. A. z
siedzibą w Krakowie wniósł odwołanie w dniu 30 kwietnia 2018 r.
/dokumentacja postępowania: Odwołanie wykonawcy CONTROL PROCESS S. A. z siedzibą
w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. /.

Pismem z dnia 24 maja 2018 r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, wnosząc o
jego oddalenie.
/dokumentacja postępowania: Odpowiedź na odwołanie z dnia 24 maja 2018 r. /.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron przedstawione podczas rozprawy, Izba uznała, iż odwołanie podlega
oddaleniu.

Zgodzić należało się z Zamawiającym, że istotne znaczenie miał załącznik nr 6.1 do
SIWZ, t.j. parametry techniczne i cechy jakościowe urządzenia – kryteria. Zamawiający w
oddzielnej kolumnie wskazał, że należy ją uzupełnić o oświadczenie „tak/nie” (opisać
technicznie i udokumentować). Biorąc pod uwagę treść załącznika wnioskować należy, że w
przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Zamawiający będzie w kryterium stała
najwyższa sprawność przyznawał punktację również co do rozwiązań równoważnych, jeżeli
spełnione zostaną minimalne brzegowe warunki dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
(równoważności), a odpowiedź Zamawiającego miała stanowić jedynie podpowiedź, co do
sposobu opisania tego kryterium w załączniku nr 6.1 (wykazania niniejszych okoliczności).

Izba zgodziła się z Zamawiającym, że celem kryterium była najwyższa stała
sprawność, a nie czy rozwiązania te są tańsze czy droższe. Istotna dla Zamawianego była
sprawność w przyjętym rozwiązaniu, to czy ona w ogóle istnieje. Zamawiającemu nie
chodziło o badanie wielkości sprawności, tylko czy jest ona w tym przedziale wykazanym dla
danego typu urządzenia. Dodatkowo również zakres tolerancji także został przez
Zamawiającego określony. Zatem Zamawiającemu chodziło o najwyższą stałą sprawność
izentropową w całym przedziale regulacji dla oferowanego urządzenia (każdej dmuchawy,
która spełnia minimalne wymagania), zakres tolerancji w tym kryterium został również
określony. W konsekwencji w ocenie Izby nie można zgodzić się z Odwołującym, że kryteria
(odpowiedź Zamawiającego co do wprowadzonego kryterium) były niejasne. Uznać zatem
należało, że postawione przez Odwołującego zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1
pkt 13 w zw. z art. 91 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 91 ust. 2d ustawy Pzp są niezasadne w tak
przedstawionym stanie faktycznym. Odpowiedź Zamawiającego była jasna, a wykonawca
jeśli nie zgadzał się z wprowadzonymi kryteriami oceny ofert mógł je zaskarżyć w terminie
przewidzianym w ustawie, t.j. w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., bo do tego dnia upływał
termin na zaskarżenie postanowień SIWZ, odnoszących się do ustanowionych kryteriów
oceny ofert.

Wobec tak zaistniałego stanu faktycznego Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła
podstaw do uwzględnienia niniejszego odwołania. W konsekwencji mając na względzie
okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192
ust. 1 ustawy Pzp. Zatem, odwołanie podlega oddaleniu.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w
punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, oddalając odwołanie. Izba zasądziła od
Odwołującego na rzecz Zamawiającego koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z
późn. zm.), w maksymalnej kwocie 3.600 zł.
Przewodniczący:
…………………….