Pełny tekst orzeczenia

34/3/A/2006

POSTANOWIENIE
z dnia 14 marca 2006 r.
Sygn. akt SK 45/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – przewodniczący
Wiesław Johann
Janusz Niemcewicz – sprawozdawca
Jerzy Stępień
Marian Zdyb,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2006 r., wniosku pełnomocnika skarżącego Edwarda Krasińskiego o wydanie orzeczenia w sprawie zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE:

Pełnomocnik skarżącego Edwarda Krasińskiego wraz ze złożeniem skargi konstytucyjnej wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.
Wyrokiem z 7 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił skargi konstytucyjnej Edwarda Krasińskiego.
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417; dalej: ustawy o TK) zwrot kosztów postępowania orzekany jest wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W razie nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny może orzec zwrot kosztów postępowania tylko „w uzasadnionych przypadkach” (art. 24 ust. 2 zd. 2 ustawy o TK). Orzeczenie takie ma jednak charakter wyjątkowy jako odstępstwo od zasady ogólnej wyrażonej w art. 24 ust. 2 zd. 1 ustawy o TK. Trybunał, rozpoznając wniosek w niniejszej sprawie, nie znalazł podstaw do uznania, że zachodzi „uzasadniony przypadek”, który przemawiałby za przyznaniem kosztów postępowania.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.