Pełny tekst orzeczenia

26/2/A/2006

POSTANOWIENIE
z dnia 28 lutego 2006 r.
Sygn. akt SK 52/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – przewodniczący
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Jerzy Stępień
Bohdan Zdziennicki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 lutego 2006 r., wniosku pełnomocnika skarżącej spółki Vadain International sp. z o.o. o wydanie orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej z dnia 20 września 2004 r.,

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

UZASADNIENIE:

Pełnomocnik skarżącej spółki Vadain International sp. z o.o. wraz ze złożeniem skargi konstytucyjnej wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych.
Wyrokiem z 24 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił skargi konstytucyjnej spółki Vadain International sp. z o.o.
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) „koszty postępowania przed Trybunałem, z zastrzeżeniem ust. 2, ponosi Skarb Państwa”. Z ust. 2 tego przepisu wynika, że Trybunał orzeka zwrot kosztów postępowania przed Trybunałem wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W uzasadnionych przypadkach może orzec zwrot kosztów postępowania również wtedy, gdy nie uwzględnił skargi (art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym). Orzeczenie takie ma jednak charakter wyjątkowy jako odstępstwo od zasady ogólnej wyrażonej w art. 24 ust. 2 zdanie 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał, rozpoznając wniosek w niniejszej sprawie, nie znalazł podstaw do uznania, że zachodzi „uzasadniony przypadek”, który przemawiałby za przyznaniem kosztów postępowania.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.