Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 335/13

Dnia 10 stycznia 2014r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński

Protokolant: Jolanta Chwiedźko

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014r.

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A., V. (...) w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo.

II.  zasądza od M. K. na rzecz (...) Towarzystwa (...) S.A., V. (...) w W. kwotę 60 złotych, tytułem kosztów procesu.