Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IC 228/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Turek, dnia 21 maja 2015r.

Sąd Rejonowy w Turku w I Wydziale Cywilnym w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Sowińska

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Binkowska

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015r. w Turku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko J. P.

- o zapłatę

1.Umarza postepowanie w zakresie kwoty 10,93 złotych.

2.Oddala powództwo w pozostałej części.

3.Zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz pozwanego J. P. kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.