Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 255/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSO Alina Gąsior

Protokolant

Beata Gurdziołek

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa A. K. (1), małoletniej A. K. (2) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. (1), K. K.

przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W.

o zadośćuczynienie

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. (1) kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 6 lutego 2015 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. (2) kwotę 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 6 lutego 2015 roku do dnia zapłaty;

3.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. K. kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 24 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty;

4.  oddala powództwa w pozostałym zakresie ;

5.  nakazuje ściągnąć od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 5. 750 (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty sądowej od uwzględnionej części powództwa;

6.  nie obciąża powódek A. K. (1), A. K. (2) i K. K. opłatą sądową od oddalonej części powództwa;

7.  znosi wzajemnie koszty procesu między powódką A. K. (2) a pozwanym Towarzystwem (...) S.A. w W.;

8.  zasądza od powódki A. K. (1) na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 434 (czterysta trzydzieści cztery ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

9.  zasądza od powódki K. K. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 940 (dziewięćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.