Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXV C 1157/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR (del) Anna Błażejczyk

Protokolant Michalina Kułaczkowska

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2009 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko E. Ż.

o zapłatę

1.  Powództwo oddala;

2.  Nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.