Pełny tekst orzeczenia

Sygn. II C 2567/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Michał Pałka

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 roku na rozprawie

przy udziale protokolanta Pauliny Wójcik

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o.

przeciwko Szpital (...) w W.

o zapłatę kwoty 7664,62 zł zł

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7664,62 zł zł (siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 62/100) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 8 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1517,00 zł (jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych 00/100) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 1200,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.