Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1812/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. w Łodzi

sprawy z powództwa E. B.

przeciwko D. S. i J. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 25 września 2014r. sygn. akt II C 307/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  uchyla nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie sygnatura akt II Nc 1222/12 i oddala powództwo;

2.  zasądza od E. B. na rzecz D. S. i J. S. - solidarnie kwotę 3070 (trzy tysiące siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

II.  zasądza od E. B. na rzecz D. S. i J. S. - solidarnie kwotę 2071(dwa tysiące siedemdziesiąt jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.