Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1838/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 marca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2015 roku w Łodzi

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L.

przeciwko M. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 października 2014 r.

sygn. akt I C 1324/13

1.oddala apelację;

2.zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L.

na rzecz M. M. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.