Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1918/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Joanna Szczygielska

Protokolant Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa P. C.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, IX Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w B.

z dnia 5 listopada 2014r. sygn. akt IX C 699/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz P. C. kwotę (...),47 (dziesięć tysięcy osiemset pięć 47/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 26 XII 2012r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz P. C. kwotę (...),28 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery 28/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 406,76 (czterysta sześć 76/100) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

II.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz P. C. kwotę (...) (tysiąc dziewięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.