Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 158/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR (del.) Katarzyna Barańska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko P. K. i B. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 29 października 2014 roku, sygn. akt II C 116/11

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od P. K. i B. S. na rzecz Miasta Ł. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.