Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 555/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Jagura

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2015 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko I. G.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 14 stycznia 2015 roku, sygn. akt VIII C 1363/14

oddala apelację.