Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 229/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Jowita Sikorska

Protokolant st.sekr.sąd. Anna Skrodzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2015 r. w S.

sprawy z powództwa małoletnich L. K. i A. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową A. N.

przeciwko S. K.

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego S. K.

przeciwko małoletnim L. K. i A. K. reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową A. N.

o obniżenie alimentów

I.  podwyższa alimenty od pozwanego S. K. na rzecz małoletnich powodów L. K. i A. K. z kwot po 500 złotych miesięcznie zasądzonych w wyroku Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie III RC 265/12 do kwot po 600 (sześćset) złotych miesięcznie na każdego z powodów, to jest łącznie po 1 200 złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów A. N., poczynając od dnia 01 września 2015 r.,

II.  w pozostałej części powództwo oddala,

III.  oddala powództwo wzajemne,

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego S. K. na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Szczytnie kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem kosztów sądowych za I instancję,

V.  koszty procesu między stronami wzajemnie znosi,

VI.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Z/

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

S., (...)