Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 320/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Lewicka

Protokolant: stażysta Kamila Łuczak

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. na rozprawie w Ł.

sprawy z powództwa J. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) J. T. w K. (NIP: (...))

przeciwko J. J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą J. J. (...) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Ł. (NIP: (...))

o zapłatę 302.061,95 złotych

1.  zasądza od J. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. J. (...) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Ł. na rzecz J. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) J. T. w K. kwotę 75.321,33 zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 maja 2012 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od powoda J. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) J. T. w K. na rzecz pozwanego J. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. J. (...) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Ł. kwotę 1.742,00 zł. (jeden tysiąc siedemset czterdzieści dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi tytułem kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa:

od powoda J. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) J. T. w K. kwotę 7.568,79 zł. (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);

od pozwanego J. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. J. (...) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe w Ł. kwotę 2.522,93 zł. (dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze).