Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 979/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2015 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko J. J.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 24 lutego 2015 roku

sygn. akt XVIII C 4290/14

oddala apelację.

SSO Grażyna Młynarska-Wróblewska