Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1169/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący – SSO Bogdan Jachowicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 roku w Łodzi

z powództwa W. W.

przeciwko Biuru (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt I C 44/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Biura (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz W. W. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.