Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 587/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mariola Kaźmierak

Protokolant: sekr. sąd. Anna Krzesłowska

po rozpoznaniu: w dniu 24 czerwca 2015 r. w Ł.

sprawy z powództwa: (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko: (...). (...) Spółce jawnej z siedzibą w K. i W. K. oraz (...) Spółce z o.o. z siedzibą w K.

o: 19.319,42 Euro

1.zasądza solidarnie od(...) (...) Spółki jawnej z siedzibą w K., W. K. i (...) Spółki z o.o. z siedzibą w K. na rzecz (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. kwotę 19.319,42 Euro (dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście Euro i czterdzieści dwa centy) wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego naliczonymi od kwot:

- 9.479,90 (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć Euro, dziewięćdziesiąt centów) od dnia 16 maja 2014 roku do dnia zapłaty,

- 7.962,15 (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa Euro, piętnaście centów) od dnia 3 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty,

- 1.877,37 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem Euro, trzydzieści siedem centów) od dnia 17 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 7.678 zł (siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych) z tytułu zwrotu kosztów procesu;

2. oddala powództwo w pozostałej części.