Pełny tekst orzeczenia

24


Postanowienie

z dnia 14 listopada 1995 r.

Sygn. akt W. 16/ 95Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie:

Andrzej Zoll - sprawozdawca
Zdzisław Czeszejko-Sochacki

Tomasz Dybowski

Stefan Jaworski
Krzysztof Kolasiński
Wojciech Łączkowski
Ferdynad Rymarz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Wojciech Sokolewicz
Janusz Trzciński
Błażej Wierzbowski


po rozpoznaniu w dniach 13 i 14 listopada 1995 r. wniosku Prokuratora Generalnego o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 56, poz. 274; zm.: z 1995 r. Nr 4, poz. 18) przez wyjaśnienie:

czy oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie powinno zawierać informacje o akcjach w spółkach prawa handlowego nabytych przez małżonka w trakcie trwania między nimi małżeńskiej wspólności majątkowej, gdy nabycie tych akcji nastąpiło ze środków stanowiących dorobek małżonków.


Odmawia ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni.


U z a s a d n i e n i e:

Prokurator Generalny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 10 listopada 1995 r. z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wniosek ten oparł na wątpliwościach jednego z posłów dotyczących treści art. 6 powołanej ustawy “zwłaszcza w kontekście z urzędowym drukiem Sejmu “oświadczenie o stanie majątkowym” dostarczonym posłom obecnej kadencji do wypełnienia”. Wątpliwości ma budzić treść obowiązku posła “złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”. Wątpliwości te mają być pogłębione przez to, że “w pkt V oświadczenia pytanie dotyczy wymienienia tylko akcji prawa handlowego, a pomija spółki prawa cywilnego”.
Prokurator Generalny wyraził pogląd, że przepis ten budzi istotne wątpliwości “co do jego granic przedmiotowych i podmiotowych, a zwłaszcza obowiązku jego adresatów”, gdyż “redakcja kwestionariusza oświadczenia stanowiącego swego rodzaju akt wykonawczy Sejmu do ustawy nie uwzględnia złożonych stosunków majątkowych występujących w związkach małżeńskich”. Wnioskodawca podniósł, że “stan majątkowy osoby obowiązanej do złożenia oświadczenia obejmuje niewątpliwie wszelkie składniki majątku odrębnego i dorobkowego (jeżeli pozostaje on w związku małżeńskim i istnieje między nim a małżonkiem wspólność majątkowa)”. Taki wniosek należy - zdaniem Wnioskodawcy - wyprowadzić w szczególności z przepisów art. 31-51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących stosunki majątkowe między małżonkami. Zdaniem Wnioskodawcy wątpliwości powstają w związku z egzemplifikacją składników majątkowych wymienioną w art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy.

Trybunał zważył co następuje:

Przedmiotem wykładni mógłby być tylko przepis ustawy wymienionej we wniosku a nie druk sejmowy nazwany “oświadczenie o stanie majątkowym”. Przepis wymieniony we wniosku, w zestawieniu z art. 31 i 32 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie budzi wątpliwości wymagających powszechnie obowiązującej wykładni Trybunału Konstytucyjnego, a w każdym razie Wnioskodawca nie wskazał we wniosku takich wątpliwości, które uzasadniałyby ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni ustawy. Egzemplifikacja składników majątkowych zawarta w art. 6 ust. 1, wymieniając akcje, udziela, w kontekście art. 31 i 32 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny odmówił ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni.