Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 439/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Biernikowicz

Protokolant:

Adam Brzoszczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2016 r. w Chojnicach

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W.

przeciwko K. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda Towarzystwa (...) w W. kwotę 13.992,25 (trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 25/100) złotych z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot:

- 8.392,25 (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 25/100) złotych za okres od dnia 12 września 2013 roku do dnia zapłaty,

- 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych za okres od dnia 30 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda Towarzystwa (...) w W. kwotę 3.117 (trzy tysiące sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.