Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: S.S.O Zofia Falkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Monika Kostrzycka

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Łodzi

sprawy P. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

z odwołania P. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 17 grudnia 2014 roku znak: I/20/021073666

oddala odwołanie.