Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 89/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (S. A.) z siedzibą w N. (Francja)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 30 września 2015 roku

sygn. akt I C 317/12

1.  prostuje oczywistą omyłkę pisarską w komparycji i sentencji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że we wszystkich użytych przypadkach określa nazwę pozwanego jako (...) Spółka Akcyjna (S. A.) z siedzibą w N. (Francja)” w miejsce użytej nazwy (...) S.A. Oddział w Polsce w W.”;

2.  oddala apelację;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej (S. A.) z siedzibą w N. (Francja) na rzecz M. P. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.