Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – del. SSR Paulina Kuźma

Protokolant - sekr. sąd. Marta Chwieśko

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku na rozprawie

sprawy B. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o emeryturę

na skutek odwołania B. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – II Oddziału w Ł. z dnia 7 sierpnia 2015 roku znak (...)

oddala odwołanie.