Pełny tekst orzeczenia

Sygn. Akt XVII AmC 1528/09

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 grudnia 2010 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Wanda Czajkowska

po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2010 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Stowarzyszenia „(...)” w P.

przeciwko (...) BANK Spółce Akcyjnej w W.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

1.  uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego we wzorcu umowy o nazwie „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...)waloryzowany kursem CHF” § 22 zdanie trzecie o treści: „(...)pozostawia w aktach pismo ze skutkiem doręczenia, jeżeli Kredytobiorca nie powiadomi (...)o zmianie adresu, a wysłane zawiadomienie wróci z adnotacją „adresat nieznany” lub podobną.”;

2.  zasądza od pozwanego (...) BANK Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda „(...)” w P. kwotę 374,64 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) BANK Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony;

4.  zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt pozwanego (...) BANK Spółki Akcyjnej w W..

/-/ SSO Wanda Czajkowska

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie –Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010r. sygn. akt XVII AmC 1528/09 , Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17 listopada 2011r.

sygn. akt VI Ca 633/11

I oddala apelację;

II zasądza od (...) BANK SA w W. na rzecz powoda

Stowarzyszenie (...) w P. kwotę 270 zł (dwieście

Siedemdziesiąt ) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.