Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 145/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lipca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia SO Jarosław Pawlak

Sędziowie:

SO Beata Matysik (ref.)

SR (del.) Paweł Kowalczyk

Protokolant:

st. sekr. sąd. Katarzyna Sasin-Oset

po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł.

przeciwko A. L.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 lipca 2015 roku,
sygn. akt XIII GC 1276/13.

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od A. L. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Ł. kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Beata Matysik Jarosław Pawlak Paweł Kowalczyk